Тренутно сте на:
 
Научна истраживања
 


Повезани садржаји:
 
Научно истраживачки рад
Истраживања
Међународни пројекти
Пројекти Министарства
Јуниор пројекти Факултета
 

 
НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКИ РАД
 
ЈУНИОР И МАКРО ПРОЈЕКТИ ФАКУЛТЕТА
ПРОЈЕКТИ 2017
Имуномодулаторни ефекти егзогеног IL-33 у Diabetes mellitus-у тип 1: терапеутска перспектива (анализа у моделима NOD (non-obese diabetic) мишева и малих поновљених доза стрептозотоцина)
Параметри инфламације и когнитивне функције код болесника са хроничном болешћу бубрега
Експресија VEGF-C, D2-40, Prox-1 и AdipoR1 у различитим стадијумима карцинома грлића материце
Нивои адипоцитокина и дистрибуција масног ткива код пацијената оболелих од метаболичког синдрома
Анализа утицаја антипсихотика и антидепресива на еректилну функцију пацијената са менталним поремећајима
Утицај галектина-3 на настанак бихевиоралних промена у базичним условима и током неуроинфламације
Испитивање антимикробних, антиинфламаторних, антиоксидационих и кардиопротективних ефеката екстраката Allium ursinum L. и Galium verum L као и етарског уља Galium verum L
Фрекфенца микронуклеус у лимфоцитима периферне крви код пацијенткиња са ендометризом
Повезаност серумске концентрације 25-хидрокси витамина D и густине костију код жена старијих од 35 година
Психилошке карактеристике пацијената који се лече од онколошких болести
Имунохистохемијске, ултраструктурне, и морфометријске карактеристике мезиоденса
ПРОЈЕКТИ 2016
Процена сигурности и ефекта примене антиагрегационе терапије код болесника са средње тешком формом улцерозног колитиса
Испитивање ефекта и механизма дејства комплекса рутенијума (II) на различите туморске ћелијске линије
Микроморфолошко, хистохемијско и имунохистохемијско испитивање системских ефеката хиперхомоцистеинемије
Могућности преоперативне предикције оптималне циторедуктивне хируршке терапије код болесница са одмаклим епителијалним карциномом оваријума и примарним карциномом јајовода
Утицај експресије IL-32 на стварање крвних судова у карциному желуца
Серумски ниво витамина Д као фактор тежине функционалне онеспособљености код пацијената оболелих од мултипле склерозе
Корелативна студија елемената у горњој очној пукотини (Fissura orbitalis superior)
Креирање националног, мултицентричног, ретроспективно-проспективног, опсервационог, не-интервенцијског, електронског (он-лајн) регистра пацијената са хроничном опструктивном болешћу плућа (ХОБП) у Србији
Експресија туморских маркера као показатељ хемиосензитивности и прогнозе код локално одмаклог немикроцелуларног карцинома плућа
Фенотипске карактеристике глатких мишићних ћелија у артеријама особа са узнапредовалим формама атеросклерозе
Структурне основе и специфичности везивањатигециклина за хумани серумски албумин
Клиничка и генетска анализа хепатотоксичности узроковане амјодароном код хоспитализованих болесника
Процена утицаја средстава за иригацију канала корена на дентин и тубуле дентина зуба са једним кореном
Популациона фармакокинетика витамина 25-хидрокси витамина D код деце оболеле од астме
Утицај концентрације мокраћне киселине и цитокина фамилије 1 на замор код оболелих од мултипле склерозе
Повезаност депресије и анксиозности са коронарном исхемијом процењеном фракционом резервом протока (ФФР)
Инфламационо-оксидациони статус трудница које болују од тромбофилије
ПРОЈЕКТИ 2015
Утицај новосинтетисаног лиганда (O,O'-dietil-(S,S)-etilendiamid-N,N'-di-2-amino-(3-cikloheksil) propanoat dihidrohlorida) на раст и метастазирање тумора: тумороцидни ефекат in vitro и модулација антитуморског имунског одговора in vivo
Сцинтиграфске карактеристике експанзивних процеса хипофизе и надбубрежних жлезда применом туморотропних радиофармацеутика
Утицај дијабетес мелитуса на раст и прогресију мишјег тумора дојке
Улога IL-33/ST2 сигналног пута у имунометаболизму психотичних поремећаја
Утицај хипергликемије на имуно-патогенезу и тежину болести код пацијената са улцерозним колитисом
Малнутриција код старих особа са остеопорозом и остеопоротичним преломима кука и кичмених пршљанова
Улога физичке активности и система циклооксигеназе-2 у кардиоваскуларној хомеостази пацова
Утицај новосинтетисаних биоматеријала на диференцијацију мезенхимних матичних ћелија
Улога физичке активности и система циклооксигеназе-2 у кардиоваскуларној хомеостази пацова
ПРОЈЕКТИ 2014.
Анализа фактора значајних у диференцијалној дијагнози узрочника фебрилних стања непознате етиологије
Нивои цитокина пре и после хистероскопске полипектомије код инфертилних пацијенткиња
Утицај селективне блокаде елемената ткивног ренин ангиотензин алдостерон система на изоловано срце пацова у хемијски изазваном diabetes mellitus-u
Експлозивна јачина мишића трупа и кука као потенцијални фактор ризика за настанак акутног неспецифичног лумбалног синдрома
Испитивање цитотоксичног дејства биоактивних супстанци и имуномодулација тумора
Галектин 3, IL-33R и инфекције у имунопатогенези инфламаторних болести
Улога Интерлеукина-33 и Галектина-3 у инфламацији код болесника са симптоматском стенозом каротидне артерије
Евалуација цитокинског профила пацијената оболелих од сепсе и политрауматизованих пацијената у контексту етиолошких, клиничких и лабораторијских параметара праћења тока болести
Утицај антидепресива на хомеостазу коштаног ткива
Улога IL – 33/ST2 сигналног пута у развоју стеатохепатитиса и фиброзе јетре у експерименталном моделу гојазности
Улога Галектина – 3 у развоју стеатохепатитиса и фиброзе јетре у експерименталном моделу гојазности
Евалуација ефеката различитих режима исхране на морфофункционалне карактеристике, маркере оксидативног стреса и инфламаторни одговор код пацијената са реуматоидним артритисом
ПРОЈЕКТИ 2013.
Утицај формалина и парафинског блока на степен фрагментације молекула ДНК у ткивима јетре, срца и мозга изузетих приликом извођења судскомедицинских обдукција
Утицај сигналног пута IL-33/ST2 на неоангиногенезу у карциному дојке
Учесталост и фактори ризика за настанакперианеуризмалног едема након ендоваскуларне емболизације неруптурираних интракранијалних анеуризми
Систем за електромагнетно праћење у крвним судовима и колоноскопији
Испитивање нежељених дејстава новосинтетисаних деривата платине на анималном моделу ин виво: функционални и морфолошки аспекти неуротоксичности и токсичности других ткива и органа
ПРОЈЕКТИ 2012.
Имунопатологија инфламаторних, аутоимунских и малигних обољења
Анализа параметара гликорегулације, липорегулације, параметара функције штитасте жлезде и цитокинског профила током трудноће
Утицај експресије COX-2, P27 и VEGF на стварање нових крвних и лимфних судова у ткиву класичних и фоликуларних варијанти папиларног карцинома штитасте жлезде
Процена менталног здравља и превенција менталних поремећаја студентске популације Универзитета у Крагујевцу
Корелација локалне експресије тимидилат-синтазе и ендоглина (СD 105) и системских вредности ендоглина (CD 105) и TGF-? у болесника са колоректалним карциномом
Хронична лимфоцитна леукемија: утицај микросредине на испољавање прогностичких маркера и апоптозу малигних лимфоцита
Стандардизација психодијагностичких и психијатријских скала процене у Србији
Анализа фактора удружених са постоперативним опоравком код болесника после елективне абдоминалне хистеректомије
Испитивање улоге Галектина-3 у метаболичкој дисфункцији и инфламацији у мишјем моделу индуковане гојазности и типа 2 Doabetes mellitus-a применом дијете са високим садржајем масти
Апоптоза лимфоцита периферне крви и фреквенција микронуклеуса код пацијената са диферентованим карциномом штитасте жлезде који су лечени радиоактивним јодом 131
Потенцијал матичних ћелија из ексфолираних млечних зуба да диференцирају у ћелије са нервним карактеристикама у in vitro условима
Дијагностички значај фекалног калпротектина као биомаркера интестиналне инфламације у педијатријској гастроентерологији
Упоредна анализа трошкова лечења и квалитета живота у популацији болесника оболелих од бенигне хиперплазије простате
ПРОЈЕКТИ 2011.
Испитивање цитотоксичности комплекса злата, платине и рутенијума in vitro на ћелијским линијама аденокарцинома плућа и in vivo на мишјем моделу метастаза карцинома плућа
Анализа фактора ризика за настанак метаболичког синдрома код деце и адолесцената
Анализа цитокинског профила болесника са акутним панкреатитисом леченим у интензивној нези
Анализа цитокинског профила политрауматизованих болесника лечених у интензивној нези
Ниво адипонектина у серуму пацијента у зависности од метаболичког синдрома и коронарне болести
Утицај генетског полиморфизма панкреасних ензима и медијатора запаљења на ток и исход акутног панкреатитиса
Могућности модулације физичком активношћу индукованог инфламаторног одговора и оксидативног стреса у току програмираног тренажног процеса: од експерименталног модела до примењених истраживања
Имуномодулаторно и цитотоксично дејство антимикробних пептида B2RP и Brevinin-2GU и модификованих пептида D-Lys-Temporin, Lys-XT-7 и D-Lys-Ascaphin-8
Утицај фармакогенетског полиморфизма на ефикасност и безбедност терапије карбамазепином код деце
Испитивање хемијског састава, антимикробне, антиоксидантне и цитотоксичне активности лековитих биљних врста рода Daphne
Имунска основа псеудоексфолијативног синдрома/глаукома
Ефекти хомоцистеина и хомоцистеину-сродних супстанци на изоловано срце пацова: улога гасних трансмитера NO, H2S и CO
Улога IL-33/ST2 сигналног пута у спектру метаболичких дисфункција и инфламацији испитивана на индукованим моделима Diabetes mellitus-a тип 2
Ефекат Ралоксифена на цитотоксичност Метотрексата и Миотрексата in vitro
ПРОЈЕКТИ 2010.
Одређивање екструдата јерусалимске артичоке (Helianthus tuberosus L., Asteraceae) са оптималним гликемијским индексом за хуману употребу
Испитивање биолошких ефеката екстракта плода Crataegus nigra и антимикробног, антиинфламаторног и антихистаминског дејства екстракта Potentilla reptans L.
Процена укупних трошкова лечења менталних поремећаја и поремећаја понашања са фокусом на фармакоекономску анализу лечења депресивних поремећаја тразодоном
Испитивање цитотоксичности глас јономер цемента на хуманим мезенхималним матичним ћелијама
Улога IL-33/ST2 сигналног пута у активацији и функцији дендритских ћелија у моделу тумора дојке
Утицај природних и модификованих имуноглобулина на функцију дендритских ћелија у ЕАЕ
Значај nd: YAG ласер иридетомије код глаукома затвореног угла
Квантификација и локализација FoxP3+ T лимфоцита и повезаност са степеном инфламације током хроничне HCV инфекције
Улога p53 и фармакогенетике транспортера за лекове који се користе у терапији пацијенткиња са карциномом дојке
09.07.2010. Лабораторија за компјутерску анализу кретања пацијената "Gait Lab"
Корелација између полиморфизма GSTT1 и GSTM1 гена и спонтаних и индукованих хромозомских поремећаја у ћелијама миома
Испитивање квалитета живота и трошкова лечења пацијената оболелих од депресије
Експресија гена регулатора раста у кожним неопролиферацијама меланоцитне и кератиноцитне хистогенезе
Испитивање улоге и значаја STAT3 молекула у експерименталном моделу тумора дојке
Поремећаји понашања и депресивност код деце са лаком интелектуалном ометеношћу
Клиничка анализа густине коштаног ткива код жена у постменопаузи у односу на примену различитих терапијских протокола
Испитивање улоге и значаја ST2 молекула у Конканавалин А индукованом оштећењу јетре
Ефекти микроталасног зрачења мобилних телефона на раст грам-негативних бактерија in vitro
Експресија p16, p53 и VEGF, и цитокински профил у малигномима колоректалне регије
Улога регулаторних Т лимфоцита и Th2 посредоване имунорегулације у дијабетесу индукованом малим поновљеним дозама стрептозотоцина
Испитивање механизма цитотоксичности комплекса злата, платине и рутенијума на ћелијама хроничне лимфоцитне леукемије и in vivo ефеката на мишјем моделу хроничне лимфоцитне леукемије
Сигнални путеви који учествују у повећању експресије Bcl-2 у апоптози индукованој Наквонитом и Корбазолом у ћелијама хроничне лимфоцитне леукемије
Праћење промена у ЕКГ налазу код хероинских зависника на медикаментозном третману
Имунопатогенетски механизми перзистенције хламидија у гениталном тракту жена
Биомаркери алергијских фенотипова код деце узраста до 2 године
Цитокински профил имунског одговора код пацијената са тешком клиничком сликом пандемијског А(H1N1) грипа
Улога Галектина-3 и ST2 у активацији и функцији NK ћелија у туморским моделима
ПРОЈЕКТИ 2009.
Значај цитокинског профила пацијената у етиопатогенези психотичних поремећаја
Ефекти давања инфузионих раствора пре спиналне анестезије
Начин реаговања на екстремни стресор, бомбардовање, у корелацији са типом личности - 10 година касније
Развој и валидација скоринг система иницијалног лечења гнојних инфекција бубрега и бубрежне ложе
Стрес зида абдоминалне аорте код болесника са дијабетесом
Утицај генетског полиморфизма метаболишућих ензима и њихових индуктора на клинички одговор терапије оланзапином
Ендоваскуларне емболизације интракранијалних анеуризми
Рано дијагностиковање депресије код пацијената у преоперативном периоду и стандардизација Геријатријске скале за депресију-кратка форма (GDS-SF)
Рана детекција целијачне болести код деце са резистентном анемијом и/или аутоимуним болестима
Имунски феномени код малигних обољења
Имуномодулација хроничних инфламаторних болести
Поређење цитотоксичног и апоптотичног ефекта миотрексата и метотрексата у in vitro систему
ПРОЈЕКТИ 2008.
Популациона фармакокинетика антиепилептика у различитим старосним групама
Развој неинвазивних метода за одређивање анаеробног прага
Бихевиорална физиологија на анималном експерименталном моделу
Испитивање хемијског састава и антиоксидантне активности лековитих биљних врста Hippophae rhamnoides, Daphne oleoides и Thamnolia vernicularis
Рана детекција оштећења слуха у новорођенчади-на време рођених и недонешених TEOAE SCREENING методом у току првих дана после рођења
Неуролошки поремећаји код особа са аутоимунским болестима штитасте жлезде
In vitro матурација јајних ћелија и деривација плурипотентних матичних ћелија
Поређење ефеката метилдопе, нифедифина и нитроглицерина на утероплацентарну и феталну хемодинамику код хипертензија индукованих трудноћом
ПРОЈЕКТИ 2007.
Динамика промене биохемијских параметра гликорегулације и могућности имунорегулације стрептозотоцином индукованог дијабетес mellitus-a мишева
Екоергономски аспекти буке на здравље експоноване популације
Значај артросонографије и биомаркера картилагинозне деградације у клиничкој процени погоршања остеоартрозе коленог зглоба
Улога ST 2 рецептора у регулацији сигналног пута IL– 33 у Th -2 имуном одговору и у Конканавалин-А (Con-A) индукованом хепатитису
Утицај фотохемотерапије на експресију цитокина у псоријатичном плаку
Формирање органотипичне културе хумане коже као модела за експериментално утврђивање утицаја биолошки активних супстанци на хумана ткива
Анализа присуства пестицида у мајчином млеку и телесним течностима
Социјално медицински фактори суицидалног ризика и мере превенције
Значај квантификације маркера онкогенезе у ткивним исечцима оболелеих од планоцелуларног карцинома ларинкса и хроничног ларингитиса
Упоредна анализа механичких и медикаментозних метода дилатације грлића и евакуација садржаја материце
Детекција секреторног отитиса код деце предшколског узраста
Здравствено стање, здравствене потребе и коришћење здравствене заштите становништва Србије
ПРОЈЕКТИ 2006.
Развој прототипа нуклеарно медицинског визуализационог система заснованог на новом принципу генерисања слике
Испитивање присуства бруцелозе код трудница са спонтаним побачајима и превременим порођајима
Хронична лимфоцитна леукемија: апоптоза малигно измењених лимфоцита и оксидативни стрес
Дисфункција дендритских ћелија у тумору дојке: повезаност фактора раста васкуларног ендотела (VEGF) са статусом матурације дендритских ћелија
Имунохистохемијска истраживања лимбичких области које припадају меморичким и когнитивним системима мозга човека
Евалуација резултата кинези терапијских метода код слабости мишића пода карлице добијених софистицираним системом за мерење и мониторинг сила контракције мускулатуре пода карлице
Имунохистемија и цитокини у периферној крви код карцинома дојке и колоректума: могући дијагностички и прогностички фактор
Испитивање биоеквиваленције антиепилептика код пацијената оболелих од епилепсије-утицај кинетике лека на контролу напада и квалитет живота постигнут терапијом
ПРОЈЕКТИ 2005.
Хистохемија, имунотипизација и физиопатологија неуроендокриних ћелија тумора различите хистогенезе и локализације
Формирање органотипичне културе хумане коже
Развој прототипа нуклеарно медицинског визуализационог система заснованог на новом принципу генерисања слике
Хронична лимфоцитна леукемија: апоптоза малигно измењених лимфоцита и оксидативни стрес
Клиничко – епидемиолошка анализа кардиоваскуларног морбидитета и морталитета код болесника на хемодијализи
Испитивање дејства естрадиола на функцију ендотела и оксидативни статус у прееклампсији
Корелација између експресије фактора ангиогенезе и хумане теломеразне реверзне транскриптазе са брзином раста тумора дојке и повезаност са активацијом онкогена
Генотипизација четири варијантна алела гена CYP1A2 у српској популацији