Тренутно сте на:
 
Научна истраживања
 


Повезани садржаји:
 
Научно истраживачки рад
Истраживања
Међународни пројекти
Пројекти Министарства
Јуниор пројекти Факултета
 

 
НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКИ РАД
 
ЈУНИОР И МАКРО ПРОЈЕКТИ ФАКУЛТЕТА


ЈУНИОР ПРОЈЕКАТ 12-12Назив Пројекта

Корелација локалне експресије тимидилат-синтазе и ендоглина (СD 105) и системских вредности ендоглина (CD 105) и TGF-? у болесника са колоректалним карциномом

Сажетак

Према подацима из најновије Globocan базе података од 2008 (доступна на интернету од јуна 2010-те године) колоректални карцином (CRC) се по инциденци обољевања налази на трећем месту код мушкараца (иза карцинома плућа и простате), а на другом месту код жена (иза карцинома дојке) .
Предмет истраживања ове студије је утврђивање значаја корелације клиничко - морфолошких параметара и нивоа локалне експресије тимидилат-синтазе (ТС) и ендоглина (CD 105), системских вредности ендоглина (CD 105) и TGF-а са патохистолошким карактеристикама, макроскопским манифестацијама, локализацијом, полом, старосном доби у болесника са CRC, у циљу изналажења фактора који би могли да предвиде туморски одговор на примењену терапију и тиме се омогући индивидуaлизација третмана и циљана антитуморска терапија.
Истраживање ће бити спроведено као клиничко-експериментална студија која ће обухватити патохистолошки материјал 128 пацијената након хируршке ресекције, серум крви 40 пацијената, преоперативно и 20 пацијената, преоперативно и постоперативно. Патохистолошки материјал ће бити имунохистохемијски анализиран ради утврђивања нивоа експресије ТС и ендоглина (CD 105), а ниво вредности ендоглина (CD 105) и TGF-а у серуму одредиће се ELISA методом. Подаци о полу, старости болесника, локализацији тумора, TNM стадијуму болести, патохистолошким параметрима биће коришћени из онколошких протокола Центра за патолошко-анатомску дијагностику, Клиничког Центра „Крагујевац“.
Очекује се да ће резултати показати да је експресија ТС и ендоглина (CD 105) у болесника са CRC значајно повезана са стадијумом болести. Високе вредности могу да предвиде изостанак одговора на терапију са 5-Флуороурацилом (5-ФУ) у узнапредовалој болести. До сада је извршена евалуација великог броја различитих маркера за CRC, али само мали број је препорука за клиничку праксу. Очекујемо да ће се кроз коекспресију ова два маркера пружити могућност за дефинисање прогностичког алгоритма чиме ће се унапредити индивидуализација антитуморског терапијског третмана у болесника са CRC.

Руководилац пројекта
Проф. др Милан Кнежевић

Главни истраживач
Проф. др Милан Кнежевић

Ангажовани истраживачи :
Проф. др Небојша Арсенијевић
Доц. др Иван Јовановић
Доц. др Гордана Радосављевић
Душица Петровић, докторант

    ВЕРЗИЈА ЗА ШТАМПУ