Тренутно сте на:
 
Научна истраживања
 


Повезани садржаји:
 
Научно истраживачки рад
Истраживања
Међународни пројекти
Пројекти Министарства
Јуниор пројекти Факултета
 

 
НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКИ РАД
 
ЈУНИОР И МАКРО ПРОЈЕКТИ ФАКУЛТЕТА


ЈУНИОР ПРОЈЕКАТ 01-07Назив Пројекта

ЗДРАВСТВЕНО СТАЊЕ, ЗДРАВСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ И КОРИШЋЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ СТАНОВНИШТВА СРБИЈЕ

Сажетак

Стратешко опредељење у оквиру међународне здравствене политике, коју је прихватила и наша држава, да се тежиште активности у здравственој заштити пребаци са куративних на здравственопромотивне и превентивне, може се реализовати ако се прецизно знају потребе у тим областима и ако постоји увид у начин живота и ризико-факторе повезане са начином живота.Оваквим приступом већи број земаља је успео да заустави тренд раста и да смањи учесталост водећих поремећаја здравља као што су хроничне масовне незаразне болести.
Циљ нашег истраживања је да се на основу репрезентативног узорка становништва, добије оцена здравственог стања, утврде водећи здравствени проблеми, здравствене потребе и степен коришћења здравствене заштите, да се сагледа задовољство корисника здравственим услугама, као и да се утврде разлике у погледу наведених карактеристика у периоду 2000-2006. година. Ради се о студији пресека на репрезентативном узорку становништва Србије као целине. Извори података су посебно конструисани упитници сачињени на основу релевантног искуства и препорука добијених из сличних популационих истраживања других земаља. За уношење података израђена је посебна апликација, са предвиђеним контролама, док ће се за анализу прикупљених података користити статистички софтвер - SPSS.
Резултати истраживања треба да допринесу да се у што већој мери доведу у склад реалне потребе и расположиви ресурси, да здравствена заштита буде ефикаснија и квалитетнија и да се континуирано остварује најважнији циљ развоја, а то је - што дужи и квалитетнији живот људи.

Руководилац пројекта
проф. др Драгољуб Ђокић

Главни истраживач
доц. др Сања Коцић

Кључне речи
здравствено стање, здравствене потребе, коришћење здравствене заштите, становништво

    ВЕРЗИЈА ЗА ШТАМПУ