Тренутно сте на:
 
Научна истраживања
 


Повезани садржаји:
 
Научно истраживачки рад
Истраживања
Међународни пројекти
Пројекти Министарства
Јуниор пројекти Факултета
 

 
НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКИ РАД
 
ЈУНИОР И МАКРО ПРОЈЕКТИ ФАКУЛТЕТА


ЈУНИОР ПРОЈЕКАТ 14-10



Назив Пројекта

ПОРЕМЕЋАЈИ ПОНАШАЊА И ДЕПРЕСИВНОСТ КОД ДЕЦЕ СА ЛАКОМ ИНТЕЛЕКТУАЛНОМ ОМЕТЕНОШЋУ

Сажетак

Истраживања бројних аутора показала су појачану вулнерабилност деце са сметњама у менталном развоју када су у питању различити психопатолошки феномени, а посебно депресија и њени корелати. Код ове деце симптоми депресије често су атипични и тешко уочљиви, јер постоји тенденција њиховог маскирања различитим формама сметњи у понашању, као и ауто – и хетеро агресивношћу и хостилним понашањем. У том смислу, неопходно је ревидирање постојећих дијагностичких критеријума, како би се прилагодили специфичностима ментално ометене деце. То би водило, пре свега, креирању и усавршавању дијагностичких инструмената, који би били осетљиви на развојне специфичности ове деце. У нашој средини ограничен је број доступних дијагностичких инструмената, тако да је неопходно испитати валидност и поузданост одређених скала страних аутора.

Руководилац пројекта
проф. др Горан Михајловић

Главни истраживач
проф. др Горан Михајловић

Ангажовани истраживачи :
Проф. др Славица Ђукић-Дејановић
Проф. др Слободан Јанковић
Доц. др Нела Ђоновић
Доц. др Дарко Хинић
Асс. Катарина Томић

    ВЕРЗИЈА ЗА ШТАМПУ