Тренутно сте на:
 
Научна истраживања
 


Повезани садржаји:
 
Научно истраживачки рад
Истраживања
Међународни пројекти
Пројекти Министарства
Јуниор пројекти Факултета
 

 
НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКИ РАД
 
ЈУНИОР И МАКРО ПРОЈЕКТИ ФАКУЛТЕТА


ЈУНИОР ПРОЈЕКАТ 07-08Назив Пројекта

РАЗВОЈ НЕИНВАЗИВНИХ МЕТОДА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ АНАЕРОБНОГ ПРАГА

Сажетак

Физолошки феномен преусмеравања енергетског метаболизма са аеробних система за добијање енергије на анаеробно добијање енергије потребне за одвијање физичког рада се назива анаеробним прагом (1). У литератури се често као синоними за анаеробни праг користе термини попут: лактатног прага или тренутка накупљања лактата у крви.
Обзиром на чињеницу да је овај вид адаптације организма на повећано физичко оптерећење узрочно-последично повезан са променама појединих параметара (концентрација лактата у крви, максимална потрошња кисеоника, фреквенца пулса...), утврђивање вредности анаеробног или лактатног прага се базира на континуираном праћењу вредности ових параметара, чијом се анализом утврђује тренутак када одређени интензитет физичког оптерећења преусмерава продукцију енергије у организму са доминантно аеробних извора на доминантно анаеробне изворе (2,3).
Бројне методе које се пракси користе за одређивање вредности анаеробног прага се могу поделити на инвазивне методе, базиране на директном одређивању концентрације лактата у крви (4) и, све актуелније, неинвазивне методе за одређивање вредности анаеробног прага (5). Ипак, још увек постоје бројна неслагања која се односе на поузданост и репродуцибилност неинвазивних метода за одређивање анаеробног прага (6).
Основна идеја овог пројекта је да развијањем нових метода за одређивање вредности анаеробног прага коришћењем оригиналних модела обраде и анализе резултата добијених неинвазивним методама омогући њихову објективизацију. Истовремено, развој оригиналног приступа за одређивање анаеробног прага би омогућио применљивост нових метода на много ширу популацију од садашњих потенцијалних испитаника, као и драгоцену индивидуализацију процедуре.

Руководилац пројекта
проф. др Гвозден Росић

Главни истраживач
проф. др Гвозден Росић

Кључне речи
anaerobic threshold (AT), lactate threshold (LT), heart rate (HR), maximal oxygen consumption (VO2max)

    ВЕРЗИЈА ЗА ШТАМПУ