Тренутно сте на:
 
Научна истраживања
 


Повезани садржаји:
 
Научно истраживачки рад
Истраживања
Међународни пројекти
Пројекти Министарства
Јуниор пројекти Факултета
 

 
НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКИ РАД
 
ЈУНИОР И МАКРО ПРОЈЕКТИ ФАКУЛТЕТА


ЈУНИОР ПРОЈЕКАТ 04-11Назив Пројекта

ЕФЕКТИ ХОМОЦИСТЕИНА И ХОМОЦИСТЕИНУ-СРОДНИХ СУПСТАНЦИ НА ИЗОЛОВАНО СРЦЕ ПАЦОВА: УЛОГА ГАСНИХ ТРАНСМИТЕРА NO, H2S И CO

Сажетак

Циљ овог истраживања је да на моделу ретроградно перфундованог изолованог срца по Лангендорфу утврди ефекте акутне администрације хомоцистеина и хомоцистеину-сродних супстанци (DL homocisteina i DL homocistein tiolaktona), као и ефекте хроничне хиперхомоцистеинемије, на срчани мишић и коронарну циркулацију пацова, као и могуће механизме добијених ефеката. Од могућих механизама пре свега ће се испитивати учешће гасних сигналних ендогених молекула - NO, H2S и CO, применом одговарајућих инхибитора (за NO: L-NAME, инхибитор NO синтазе; за CO: цинкпротопорфирин/ZnPP IX, инхибитор НО 1 хем оксигеназе; за H2S: DL propargilglicin, инхибитор CSE), а затим и различитих параметара оксидативног стреса (нитрита (NO2-), супероксид анјон радикала (O2-), липидних пероксида (TBARS), супероксид дисмутазе (SOD), каталазе (CAT), глутатион пероксидазе (GSHPx) и глутатион редуктазе (GR)), који учествују у одржавању нормалне функције и структуре кардиоваскуларног система. Добијени резултати ће послужити бољем сагледавању ефеката хомоцистеина и хомоцистеину-сродних супстанци на кардиоваскуларни сyстем. У добијеним одговорима ће се проценити допринос гасних, ендогено синтетисаних сигналних молекула NO, H2S и CO, као и појединих параметара оксидативног стреса, односно утврдити њихов значај у кардиоваскуларној хомеостази.

Руководилац пројекта
Проф. др Владимир Јаковљевић

Главни истраживач
Проф. др Владимир Јаковљевић

Ангажовани истраживачи :
Владимир Живковић, сарадник у настави
Душица Ђорђевић, сарадник у настави
Весна Миличић, сарадник у настави
Милена Вулетић
Невена Баруџић
Иван Срејовић

    ВЕРЗИЈА ЗА ШТАМПУ