Тренутно сте на:
 
Научна истраживања
 


Повезани садржаји:
 
Научно истраживачки рад
Истраживања
Међународни пројекти
Пројекти Министарства
Јуниор пројекти Факултета
 

 
НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКИ РАД
 
ЈУНИОР И МАКРО ПРОЈЕКТИ ФАКУЛТЕТА


ЈУНИОР ПРОЈЕКАТ 09-11Назив Пројекта

МОГУЋНОСТИ МОДУЛАЦИЈЕ ФИЗИЧКОМ АКТИВНОШЋУ ИНДУКОВАНОГ ИНФЛАМАТОРНОГ ОДГОВОРА И ОКСИДАТИВНОГ СТРЕСА У ТОКУ ПРОГРАМИРАНОГ ТРЕНАЖНОГ ПРОЦЕСА: ОД ЕКСПЕРИМЕНТАЛНОГ МОДЕЛА ДО ПРИМЕЊЕНИХ ИСТРАЖИВАЊА

Сажетак

Превенција и третман инфламације и нарушавања редокс равнотеже насталих услед физичке активности код деце и адолесцената спортиста представља врло комплексан проблем недовољно истражен у физиологији напора, посебно због све ранијег укључивања у свакодневне, професионалне тренажне активности. Циљ истраживања је евалуација промена морфофункционалних карактеристика, медијатора инфламације и параметара редокс равнотеже изазваних једнократним вежбањем, шестомесечним тренажним програмом и дугогодишњим бављењем спортом, као и утицаја суплементације омега-3 масним киселинама на све испитиване параметре. Први део истраживања односиће се на постављање експерименталног модела за одређивање системских и локалних ефеката програмираног физичког оптерећења на оксидациони стрес и инфламаторни одговор, док ће други део истраживања бити спроведен на младим спортистима старости од 12 до 19 година, док ће контролну групу чинити деца узраста који одговара групи испитиваних спортиста, која немају редовну физичку активност. Испитаници ће бити подвргнути процени телесног састава методом биоимпеданце, мерењу максималне потрошње кисеоника директном методом приликом максималног теста оптерећења на покретној траци, и узимању узорака крви у базалним условима и након физичког оптерећења ради одређивања вредности биохемијских параметара повезаних са инфламацијом и оксидативним стресом (Арахидонске киселине, Еикосапентаеноичне киселине, Дихомогаме линоленичне киселине, IL-6 i TNF-?, супероксид анјон радикала (О2-), водоник пероксида (H2O2), азот моноксида (NO), индекса липидне пероксидације (TBARS), активности супероксид дисмутазе (SOD), каталазе (CAT), глутатион пероксидазе (GSHPx) и глутатион редуктазе (GR)). Указивање на могуће начине модулације инфламаторног одговора и редокс равнотеже применом програмиране физичке активности, одговарајуће исхране и суплементације имало би значај не само за управљање тренажним процесом спортиста већ и за превенцију и терапију многих обољења.

Руководилац пројекта
Проф. др Владимир Јаковљевић

Главни истраживач
Проф. др Владимир Јаковљевић

Ангажовани истраживачи :
Предраг Лазаревић, сарадник у настави
Др сци. мед. Душица Ђорђевић, сарадник у настави
Владимир Живковић, студент докторских студија
Мр Мирослав Нешић, студент докторских студија

    ВЕРЗИЈА ЗА ШТАМПУ