Тренутно сте на:
 
Организација
  Орган управљања
 

Повезани садржаји:
 
Организација
Орган управљања
Орган пословођења
Стручни органи
Студентски парламент
 

Навигација:
 
Почетна страна
 


ОБАВЕШТЕЊЕ

Због нерадних дана у време државног празника (15. и 16. фебруар) настава на свим студијским програмима предви-ђена распоредом за 15.2. одржаће се 22.2.2019. године, а настава предвиђена за 22.2. одржаће се 23.2.2019. године. Одлуку можете погледати овде. 
ОРГАН УПРАВЉАЊА

Орган управљања Факултета је Савет Факултета.

Савет Факултета бира председника и заменика председника јавним гласањем из реда представника Факултета.


Изабрани чланови Савета

 1. проф. др Гордана Радић , председник    
 2. проф. др Јасмина Кнежевић, члан    
 3. проф . др Јасна Јевђић, члан    
 4. проф. др Снежана Цупара, члан    
 5. доц. др Наташа Здравковић, члан    
 6. доц. др Владимир Живковић, члан    
 7. проф. др Марија Миловановић, члан    
 8. проф. др Александра Јуришић-Шкевин, члан    
 9. доц. др Оливера Миловановић, члан    
 10. Сузана Живановић, сарадник у настави, члан    
 11. Мирослав Васовић, сарадник у настави, члан    
 12. Милан Милојевић, заменик председника    
 13. Иван Милорадовић, члан    
 14. Сава Трајковић , члан    
 15. Марко Ристић , члан    
 16. Душан Ивановић , члан    

 

Савет Факултета:

 • доноси Статут Факултета,  на предлог Наставно-научног већа;
 • доноси финансијски план,  усваја извештај о пословању и годишњи обрачун  Факултета,  на предлог Наставно-научног већа;
 • усваја план коришћења средстава за инвестиције,  на предлог Наставно-научног већа;
 • доноси годишњи програм рада Факултета;
 • доноси одлуку о образовању унутрашњих организационих јединица на основу  предлога Наставно-научног већа Факултета;
 • бира и разрешава декана Факултета;
 • бира председника Савета Факултета;
 • одлучује о приговорима поднетим у поступку избора у звање наставника односно сарадника;
 • даје сагласност на одлуке о управљању имовином Факултета;
 • даје сагласност на расподелу финансијских средстава;
 • доноси одлуку о висини школарине,  на предлог Наставно-научног  већа;     
 • доноси правилнике о раду организационих јединица;
 • подноси Републици Србији извештај о пословању најмање једанпут годишње;
 • обавља и друге послове утврђене законом и Статутом Факултета.