Тренутно сте на:
 
Организација
  Орган управљања
 

Повезани садржаји:
 
Организација
Орган управљања
Орган пословођења
Стручни органи
Студентски парламент
 

Навигација:
 
Почетна страна
  
ОРГАН УПРАВЉАЊА

Орган управљања Факултета је Савет Факултета.

Савет Факултета бира председника и заменика председника јавним гласањем из реда представника Факултета.


Чланови Савета

  изабрани наставници и сарадници

 1. проф. др Небојша Анђелковић, председник    
 2. доц. др Владимир Живковић, заменик председника    
 3. проф. др Гордана Радић, члан    
 4. доц. др Александар Матић, члан    
 5. доц. др Мирјана Веселиновић, члан    
 6. доц. др Оливера Миловановић, члан    
 7. доц. др Марина Томовић, члан    
 8. Проф. др Весна Грбовић, члан    
 9. доц. др Милица Поповић, члан    
 10. Милош Папић, др стом, члан    


 11. изабрани из реда ненаставног особља

 12. Љиљана Дамљановић, члан    
 13. Милан Милојевић, члан    


 14. изабрани из реда студената

 15. Ирена Огљановић, члан    
 16. Неда Шапић, члан    
 17. Наташа Танасковић, члан    


 18. именовани од Владе Републике Србије

 19. Бојана Јовановић, члан    
 20. Ивана Петровић, члан    
 21. Доц. др Дејан Матић, члан    
 22. Михаило Вукашиновић, члан    
 23. Филип Ракочевић, члан    
 24. Душан Вуловић, члан    

 

Савет Факултета:

 • доноси Статут Факултета,  на предлог Наставно-научног већа;
 • доноси финансијски план,  усваја извештај о пословању и годишњи обрачун  Факултета,  на предлог Наставно-научног већа;
 • усваја план коришћења средстава за инвестиције,  на предлог Наставно-научног већа;
 • доноси годишњи програм рада Факултета;
 • доноси одлуку о образовању унутрашњих организационих јединица на основу  предлога Наставно-научног већа Факултета;
 • бира и разрешава декана Факултета;
 • бира председника Савета Факултета;
 • одлучује о приговорима поднетим у поступку избора у звање наставника односно сарадника;
 • даје сагласност на одлуке о управљању имовином Факултета;
 • даје сагласност на расподелу финансијских средстава;
 • доноси одлуку о висини школарине,  на предлог Наставно-научног  већа;     
 • доноси правилнике о раду организационих јединица;
 • подноси Републици Србији извештај о пословању најмање једанпут годишње;
 • обавља и друге послове утврђене законом и Статутом Факултета.