Trenutno ste na:
 
Naučna istraživanja
 


Povezani sadržaji:
 
Naučno istraživački rad
Istraživanja
Međunarodni projekti
Projekti Ministarstva
Junior projekti Fakulteta
 

 
NAUČNO ISTRAŽIVAČKI RAD
 
JUNIOR I MAKRO PROJEKTI FAKULTETA
PROJEKTI 2017
Imunomodulatorni efekti egzogenog IL-33 u Diabetes mellitus-u tip 1: terapeutska perspektiva (analiza u modelima NOD (non-obese diabetic) miševa i malih ponovljenih doza streptozotocina)
Parametri inflamacije i kognitivne funkcije kod bolesnika sa hroničnom bolešću bubrega
Ekspresija VEGF-C, D2-40, Prox-1 i AdipoR1 u različitim stadijumima karcinoma grlića materice
Nivoi adipocitokina i distribucija masnog tkiva kod pacijenata obolelih od metaboličkog sindroma
Analiza uticaja antipsihotika i antidepresiva na erektilnu funkciju pacijenata sa mentalnim poremećajima
Uticaj galektina-3 na nastanak bihevioralnih promena u bazičnim uslovima i tokom neuroinflamacije
Ispitivanje antimikrobnih, antiinflamatornih, antioksidacionih i kardioprotektivnih efekata ekstrakata Allium ursinum L. i Galium verum L kao i etarskog ulja Galium verum L
Frekfenca mikronukleus u limfocitima periferne krvi kod pacijentkinja sa endometrizom
Povezanost serumske koncentracije 25-hidroksi vitamina D i gustine kostiju kod žena starijih od 35 godina
Psihiloške karakteristike pacijenata koji se leče od onkoloških bolesti
Imunohistohemijske, ultrastrukturne, i morfometrijske karakteristike meziodensa
PROJEKTI 2016
Procena sigurnosti i efekta primene antiagregacione terapije kod bolesnika sa srednje teškom formom ulceroznog kolitisa
Ispitivanje efekta i mehanizma dejstva kompleksa rutenijuma (II) na različite tumorske ćelijske linije
Mikromorfološko, histohemijsko i imunohistohemijsko ispitivanje sistemskih efekata hiperhomocisteinemije
Mogućnosti preoperativne predikcije optimalne citoreduktivne hirurške terapije kod bolesnica sa odmaklim epitelijalnim karcinomom ovarijuma i primarnim karcinomom jajovoda
Uticaj ekspresije IL-32 na stvaranje krvnih sudova u karcinomu želuca
Serumski nivo vitamina D kao faktor težine funkcionalne onesposobljenosti kod pacijenata obolelih od multiple skleroze
Korelativna studija elemenata u gornjoj očnoj pukotini (Fissura orbitalis superior)
Kreiranje nacionalnog, multicentričnog, retrospektivno-prospektivnog, opservacionog, ne-intervencijskog, elektronskog (on-lajn) registra pacijenata sa hroničnom opstruktivnom bolešću pluća (HOBP) u Srbiji
Ekspresija tumorskih markera kao pokazatelj hemiosenzitivnosti i prognoze kod lokalno odmaklog nemikrocelularnog karcinoma pluća
Fenotipske karakteristike glatkih mišićnih ćelija u arterijama osoba sa uznapredovalim formama ateroskleroze
Strukturne osnove i specifičnosti vezivanjatigeciklina za humani serumski albumin
Klinička i genetska analiza hepatotoksičnosti uzrokovane amjodaronom kod hospitalizovanih bolesnika
Procena uticaja sredstava za irigaciju kanala korena na dentin i tubule dentina zuba sa jednim korenom
Populaciona farmakokinetika vitamina 25-hidroksi vitamina D kod dece obolele od astme
Uticaj koncentracije mokraćne kiseline i citokina familije 1 na zamor kod obolelih od multiple skleroze
Povezanost depresije i anksioznosti sa koronarnom ishemijom procenjenom frakcionom rezervom protoka (FFR)
Inflamaciono-oksidacioni status trudnica koje boluju od trombofilije
PROJEKTI 2015
Uticaj novosintetisanog liganda (O,O'-dietil-(S,S)-etilendiamid-N,N'-di-2-amino-(3-cikloheksil) propanoat dihidrohlorida) na rast i metastaziranje tumora: tumorocidni efekat in vitro i modulacija antitumorskog imunskog odgovora in vivo
Scintigrafske karakteristike ekspanzivnih procesa hipofize i nadbubrežnih žlezda primenom tumorotropnih radiofarmaceutika
Uticaj dijabetes melitusa na rast i progresiju mišjeg tumora dojke
Uloga IL-33/ST2 signalnog puta u imunometabolizmu psihotičnih poremećaja
Uticaj hiperglikemije na imuno-patogenezu i težinu bolesti kod pacijenata sa ulceroznim kolitisom
Malnutricija kod starih osoba sa osteoporozom i osteoporotičnim prelomima kuka i kičmenih pršljanova
Uloga fizičke aktivnosti i sistema ciklooksigenaze-2 u kardiovaskularnoj homeostazi pacova
Uticaj novosintetisanih biomaterijala na diferencijaciju mezenhimnih matičnih ćelija
Uloga fizičke aktivnosti i sistema ciklooksigenaze-2 u kardiovaskularnoj homeostazi pacova
PROJEKTI 2014.
Analiza faktora značajnih u diferencijalnoj dijagnozi uzročnika febrilnih stanja nepoznate etiologije
Nivoi citokina pre i posle histeroskopske polipektomije kod infertilnih pacijentkinja
Uticaj selektivne blokade elemenata tkivnog renin angiotenzin aldosteron sistema na izolovano srce pacova u hemijski izazvanom diabetes mellitus-u
Eksplozivna jačina mišića trupa i kuka kao potencijalni faktor rizika za nastanak akutnog nespecifičnog lumbalnog sindroma
Ispitivanje citotoksičnog dejstva bioaktivnih supstanci i imunomodulacija tumora
Galektin 3, IL-33R i infekcije u imunopatogenezi inflamatornih bolesti
Uloga Interleukina-33 i Galektina-3 u inflamaciji kod bolesnika sa simptomatskom stenozom karotidne arterije
Evaluacija citokinskog profila pacijenata obolelih od sepse i politraumatizovanih pacijenata u kontekstu etioloških, kliničkih i laboratorijskih parametara praćenja toka bolesti
Uticaj antidepresiva na homeostazu koštanog tkiva
Uloga IL 33/ST2 signalnog puta u razvoju steatohepatitisa i fibroze jetre u eksperimentalnom modelu gojaznosti
Uloga Galektina 3 u razvoju steatohepatitisa i fibroze jetre u eksperimentalnom modelu gojaznosti
Evaluacija efekata različitih režima ishrane na morfofunkcionalne karakteristike, markere oksidativnog stresa i inflamatorni odgovor kod pacijenata sa reumatoidnim artritisom
PROJEKTI 2013.
Uticaj formalina i parafinskog bloka na stepen fragmentacije molekula DNK u tkivima jetre, srca i mozga izuzetih prilikom izvođenja sudskomedicinskih obdukcija
Uticaj signalnog puta IL-33/ST2 na neoanginogenezu u karcinomu dojke
Učestalost i faktori rizika za nastanakperianeurizmalnog edema nakon endovaskularne embolizacije nerupturiranih intrakranijalnih aneurizmi
Sistem za elektromagnetno praćenje u krvnim sudovima i kolonoskopiji
Ispitivanje neželjenih dejstava novosintetisanih derivata platine na animalnom modelu in vivo: funkcionalni i morfološki aspekti neurotoksičnosti i toksičnosti drugih tkiva i organa
PROJEKTI 2012.
Imunopatologija inflamatornih, autoimunskih i malignih oboljenja
Analiza parametara glikoregulacije, liporegulacije, parametara funkcije štitaste žlezde i citokinskog profila tokom trudnoće
Uticaj ekspresije COX-2, P27 i VEGF na stvaranje novih krvnih i limfnih sudova u tkivu klasičnih i folikularnih varijanti papilarnog karcinoma štitaste žlezde
Procena mentalnog zdravlja i prevencija mentalnih poremećaja studentske populacije Univerziteta u Kragujevcu
Korelacija lokalne ekspresije timidilat-sintaze i endoglina (SD 105) i sistemskih vrednosti endoglina (CD 105) i TGF-? u bolesnika sa kolorektalnim karcinomom
Hronična limfocitna leukemija: uticaj mikrosredine na ispoljavanje prognostičkih markera i apoptozu malignih limfocita
Standardizacija psihodijagnostičkih i psihijatrijskih skala procene u Srbiji
Analiza faktora udruženih sa postoperativnim oporavkom kod bolesnika posle elektivne abdominalne histerektomije
Ispitivanje uloge Galektina-3 u metaboličkoj disfunkciji i inflamaciji u mišjem modelu indukovane gojaznosti i tipa 2 Doabetes mellitus-a primenom dijete sa visokim sadržajem masti
Apoptoza limfocita periferne krvi i frekvencija mikronukleusa kod pacijenata sa diferentovanim karcinomom štitaste žlezde koji su lečeni radioaktivnim jodom 131
Potencijal matičnih ćelija iz eksfoliranih mlečnih zuba da diferenciraju u ćelije sa nervnim karakteristikama u in vitro uslovima
Dijagnostički značaj fekalnog kalprotektina kao biomarkera intestinalne inflamacije u pedijatrijskoj gastroenterologiji
Uporedna analiza troškova lečenja i kvaliteta života u populaciji bolesnika obolelih od benigne hiperplazije prostate
PROJEKTI 2011.
Ispitivanje citotoksičnosti kompleksa zlata, platine i rutenijuma in vitro na ćelijskim linijama adenokarcinoma pluća i in vivo na mišjem modelu metastaza karcinoma pluća
Analiza faktora rizika za nastanak metaboličkog sindroma kod dece i adolescenata
Analiza citokinskog profila bolesnika sa akutnim pankreatitisom lečenim u intenzivnoj nezi
Analiza citokinskog profila politraumatizovanih bolesnika lečenih u intenzivnoj nezi
Nivo adiponektina u serumu pacijenta u zavisnosti od metaboličkog sindroma i koronarne bolesti
Uticaj genetskog polimorfizma pankreasnih enzima i medijatora zapaljenja na tok i ishod akutnog pankreatitisa
Mogućnosti modulacije fizičkom aktivnošću indukovanog inflamatornog odgovora i oksidativnog stresa u toku programiranog trenažnog procesa: od eksperimentalnog modela do primenjenih istraživanja
Imunomodulatorno i citotoksično dejstvo antimikrobnih peptida B2RP i Brevinin-2GU i modifikovanih peptida D-Lys-Temporin, Lys-XT-7 i D-Lys-Ascaphin-8
Uticaj farmakogenetskog polimorfizma na efikasnost i bezbednost terapije karbamazepinom kod dece
Ispitivanje hemijskog sastava, antimikrobne, antioksidantne i citotoksične aktivnosti lekovitih biljnih vrsta roda Daphne
Imunska osnova pseudoeksfolijativnog sindroma/glaukoma
Efekti homocisteina i homocisteinu-srodnih supstanci na izolovano srce pacova: uloga gasnih transmitera NO, H2S i CO
Uloga IL-33/ST2 signalnog puta u spektru metaboličkih disfunkcija i inflamaciji ispitivana na indukovanim modelima Diabetes mellitus-a tip 2
Efekat Raloksifena na citotoksičnost Metotreksata i Miotreksata in vitro
PROJEKTI 2010.
Određivanje ekstrudata jerusalimske artičoke (Helianthus tuberosus L., Asteraceae) sa optimalnim glikemijskim indeksom za humanu upotrebu
Ispitivanje bioloških efekata ekstrakta ploda Crataegus nigra i antimikrobnog, antiinflamatornog i antihistaminskog dejstva ekstrakta Potentilla reptans L.
Procena ukupnih troškova lečenja mentalnih poremećaja i poremećaja ponašanja sa fokusom na farmakoekonomsku analizu lečenja depresivnih poremećaja trazodonom
Ispitivanje citotoksičnosti glas jonomer cementa na humanim mezenhimalnim matičnim ćelijama
Uloga IL-33/ST2 signalnog puta u aktivaciji i funkciji dendritskih ćelija u modelu tumora dojke
Uticaj prirodnih i modifikovanih imunoglobulina na funkciju dendritskih ćelija u EAE
Značaj nd: YAG laser iridetomije kod glaukoma zatvorenog ugla
Kvantifikacija i lokalizacija FoxP3+ T limfocita i povezanost sa stepenom inflamacije tokom hronične HCV infekcije
Uloga p53 i farmakogenetike transportera za lekove koji se koriste u terapiji pacijentkinja sa karcinomom dojke
09.07.2010. Laboratorija za kompjutersku analizu kretanja pacijenata "Gait Lab"
Korelacija između polimorfizma GSTT1 i GSTM1 gena i spontanih i indukovanih hromozomskih poremećaja u ćelijama mioma
Ispitivanje kvaliteta života i troškova lečenja pacijenata obolelih od depresije
Ekspresija gena regulatora rasta u kožnim neoproliferacijama melanocitne i keratinocitne histogeneze
Ispitivanje uloge i značaja STAT3 molekula u eksperimentalnom modelu tumora dojke
Poremećaji ponašanja i depresivnost kod dece sa lakom intelektualnom ometenošću
Klinička analiza gustine koštanog tkiva kod žena u postmenopauzi u odnosu na primenu različitih terapijskih protokola
Ispitivanje uloge i značaja ST2 molekula u Konkanavalin A indukovanom oštećenju jetre
Efekti mikrotalasnog zračenja mobilnih telefona na rast gram-negativnih bakterija in vitro
Ekspresija p16, p53 i VEGF, i citokinski profil u malignomima kolorektalne regije
Uloga regulatornih T limfocita i Th2 posredovane imunoregulacije u dijabetesu indukovanom malim ponovljenim dozama streptozotocina
Ispitivanje mehanizma citotoksičnosti kompleksa zlata, platine i rutenijuma na ćelijama hronične limfocitne leukemije i in vivo efekata na mišjem modelu hronične limfocitne leukemije
Signalni putevi koji učestvuju u povećanju ekspresije Bcl-2 u apoptozi indukovanoj Nakvonitom i Korbazolom u ćelijama hronične limfocitne leukemije
Praćenje promena u EKG nalazu kod heroinskih zavisnika na medikamentoznom tretmanu
Imunopatogenetski mehanizmi perzistencije hlamidija u genitalnom traktu žena
Biomarkeri alergijskih fenotipova kod dece uzrasta do 2 godine
Citokinski profil imunskog odgovora kod pacijenata sa teškom kliničkom slikom pandemijskog A(H1N1) gripa
Uloga Galektina-3 i ST2 u aktivaciji i funkciji NK ćelija u tumorskim modelima
PROJEKTI 2009.
Značaj citokinskog profila pacijenata u etiopatogenezi psihotičnih poremećaja
Efekti davanja infuzionih rastvora pre spinalne anestezije
Način reagovanja na ekstremni stresor, bombardovanje, u korelaciji sa tipom ličnosti - 10 godina kasnije
Razvoj i validacija skoring sistema inicijalnog lečenja gnojnih infekcija bubrega i bubrežne lože
Stres zida abdominalne aorte kod bolesnika sa dijabetesom
Uticaj genetskog polimorfizma metabolišućih enzima i njihovih induktora na klinički odgovor terapije olanzapinom
Endovaskularne embolizacije intrakranijalnih aneurizmi
Rano dijagnostikovanje depresije kod pacijenata u preoperativnom periodu i standardizacija Gerijatrijske skale za depresiju-kratka forma (GDS-SF)
Rana detekcija celijačne bolesti kod dece sa rezistentnom anemijom i/ili autoimunim bolestima
Imunski fenomeni kod malignih oboljenja
Imunomodulacija hroničnih inflamatornih bolesti
Poređenje citotoksičnog i apoptotičnog efekta miotreksata i metotreksata u in vitro sistemu
PROJEKTI 2008.
Populaciona farmakokinetika antiepileptika u različitim starosnim grupama
Razvoj neinvazivnih metoda za određivanje anaerobnog praga
Bihevioralna fiziologija na animalnom eksperimentalnom modelu
Ispitivanje hemijskog sastava i antioksidantne aktivnosti lekovitih biljnih vrsta Hippophae rhamnoides, Daphne oleoides i Thamnolia vernicularis
Rana detekcija oštećenja sluha u novorođenčadi-na vreme rođenih i nedonešenih TEOAE SCREENING metodom u toku prvih dana posle rođenja
Neurološki poremećaji kod osoba sa autoimunskim bolestima štitaste žlezde
In vitro maturacija jajnih ćelija i derivacija pluripotentnih matičnih ćelija
Poređenje efekata metildope, nifedifina i nitroglicerina na uteroplacentarnu i fetalnu hemodinamiku kod hipertenzija indukovanih trudnoćom
PROJEKTI 2007.
Dinamika promene biohemijskih parametra glikoregulacije i mogućnosti imunoregulacije streptozotocinom indukovanog dijabetes mellitus-a miševa
Ekoergonomski aspekti buke na zdravlje eksponovane populacije
Značaj artrosonografije i biomarkera kartilaginozne degradacije u kliničkoj proceni pogoršanja osteoartroze kolenog zgloba
Uloga ST 2 receptora u regulaciji signalnog puta IL– 33 u Th -2 imunom odgovoru i u Konkanavalin-A (Con-A) indukovanom hepatitisu
Uticaj fotohemoterapije na ekspresiju citokina u psorijatičnom plaku
Formiranje organotipične kulture humane kože kao modela za eksperimentalno utvrđivanje uticaja biološki aktivnih supstanci na humana tkiva
Analiza prisustva pesticida u majčinom mleku i telesnim tečnostima
Socijalno medicinski faktori suicidalnog rizika i mere prevencije
Značaj kvantifikacije markera onkogeneze u tkivnim isečcima oboleleih od planocelularnog karcinoma larinksa i hroničnog laringitisa
Uporedna analiza mehaničkih i medikamentoznih metoda dilatacije grlića i evakuacija sadržaja materice
Detekcija sekretornog otitisa kod dece predškolskog uzrasta
Zdravstveno stanje, zdravstvene potrebe i korišćenje zdravstvene zaštite stanovništva Srbije
PROJEKTI 2006.
Razvoj prototipa nuklearno medicinskog vizualizacionog sistema zasnovanog na novom principu generisanja slike
Ispitivanje prisustva bruceloze kod trudnica sa spontanim pobačajima i prevremenim porođajima
Hronična limfocitna leukemija: apoptoza maligno izmenjenih limfocita i oksidativni stres
Disfunkcija dendritskih ćelija u tumoru dojke: povezanost faktora rasta vaskularnog endotela (VEGF) sa statusom maturacije dendritskih ćelija
Imunohistohemijska istraživanja limbičkih oblasti koje pripadaju memoričkim i kognitivnim sistemima mozga čoveka
Evaluacija rezultata kinezi terapijskih metoda kod slabosti mišića poda karlice dobijenih sofisticiranim sistemom za merenje i monitoring sila kontrakcije muskulature poda karlice
Imunohistemija i citokini u perifernoj krvi kod karcinoma dojke i kolorektuma: mogući dijagnostički i prognostički faktor
Ispitivanje bioekvivalencije antiepileptika kod pacijenata obolelih od epilepsije-uticaj kinetike leka na kontrolu napada i kvalitet života postignut terapijom
PROJEKTI 2005.
Histohemija, imunotipizacija i fiziopatologija neuroendokrinih ćelija tumora različite histogeneze i lokalizacije
Formiranje organotipične kulture humane kože
Razvoj prototipa nuklearno medicinskog vizualizacionog sistema zasnovanog na novom principu generisanja slike
Hronična limfocitna leukemija: apoptoza maligno izmenjenih limfocita i oksidativni stres
Kliničko – epidemiološka analiza kardiovaskularnog morbiditeta i mortaliteta kod bolesnika na hemodijalizi
Ispitivanje dejstva estradiola na funkciju endotela i oksidativni status u preeklampsiji
Korelacija između ekspresije faktora angiogeneze i humane telomerazne reverzne transkriptaze sa brzinom rasta tumora dojke i povezanost sa aktivacijom onkogena
Genotipizacija četiri varijantna alela gena CYP1A2 u srpskoj populaciji