Тренутно сте на:
 
Научна истраживања
 


Повезани садржаји:
 
Научно истраживачки рад
Истраживања
Међународни пројекти
Пројекти Министарства
Јуниор пројекти Факултета
 

 
НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКИ РАД
 
ЈУНИОР И МАКРО ПРОЈЕКТИ ФАКУЛТЕТА


ЈУНИОР ПРОЈЕКАТ 09-12Назив Пројекта

Анализа фактора удружених са постоперативним опоравком код болесника после елективне абдоминалне хистеректомије

Сажетак

УВОД. У току хируршке интервенције се активира неколико биолошких каскада и то: комплемент, метаболити арахидонске киселине, цитокини и реактивна једињења. Код пацијената код којих биолошке резерве нису смањене (АСА1/2/3) праћење постоперативног тока је све више фокусирано на квалитет и брзину постоперативног опоравака, за чију објективизацију су развијени и валидирани инструменти мерења.
ЦИЉ. Да се испита корелација између интензитета промена у цитокинском одговору и параметарима оксидативног стреса са квалитетом опоравка и модулишућим факторима. ИСПИТАНИЦИ И МЕТОД. Студија је дизајнирана као интервентно, контролисано, нетерапијско, отворено, нерандомизирано и проспективно истраживање. У истраживање ће бити укључена кохорта болесника са бенигним обољењима утеруса а који су подвргнути елективној абдоминалној хистректомији у Клиничком центру "Крагујевац" у Крагујевцу. Узорци крви од испитаника ће бити узимани у пет наврата: преоперативно, непосредно постоперативно, након 24, 48 и 72 сата после операције. У свим узорцима ће се одређивати: а) имунолошки параметри (IL-10, IF-gamma, TGF-?, IL-17), б) параметри оксидативног стреса (активност ензима: супероксид дизмутазе, каталазе, мијелопероксидазе, глутатион редуктазе, глутатион оксидазе, као и продуката оксидације: протеин карбонила, супероксид аниона, водоник пероксида, индекс липидне пероксидације, нитрити. Teстирање квалитета постоперативног опоравка вршиће се на основу упитника за квалитет опоравка (QoR 40), нумеричке скале бола (NRS) и упитника о интензитету умора (FSS) и то 1, 3, 7, 30 и 90 дана постоперативно. У анализи прикупљених података користиће се методе дескриптивне статистике и тестирања хипотеза. Примарна варијабла биће квалитет клиничког опоравка а све остале ће бити секундарне варијабле.
ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ. Очекујемо да ће истраживање показати статистички значајне повезаности испитиваних параметара, посебно у односу на квалитет опоравка.

Руководилац пројекта
Мр сци. др Данијела Јовановић, сарадник у настави

Главни истраживач
Мр сци. др Данијела Јовановић, сарадник у настави

Ангажовани истраживачи :
Проф. др Драган Миловановић
Проф. др Владимир Јаковљевић
Проф. др Небојша Арсенијевић
Проф. др Јанко Ђурић
Доц. др Иван Јовановић
Проф. др Александар Живановић
Доц. др Татјана Вуловић
Мр Ненад Зорнић, КЦ Крагујевац
Др Катарина Павловић, КЦ Крагујевац
Др Маријана Чапрић, КЦ Крагујевац
Др Тања Гајовић, волонтер КЦ Крагујевац
Др Мануела Тошић, КЦ Крагујевац
Др Филип Жунић, КЦ Крагујевац
Др Александар Аритоновић, волонтер КЦ Крагујевац
Др Владимир Живковић, ФМН

    ВЕРЗИЈА ЗА ШТАМПУ