Тренутно сте на:
 
Научна истраживања
 


Повезани садржаји:
 
Научно истраживачки рад
Истраживања
Међународни пројекти
Пројекти Министарства
Јуниор пројекти Факултета
 

 
НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКИ РАД
 
ЈУНИОР И МАКРО ПРОЈЕКТИ ФАКУЛТЕТА


ЈУНИОР ПРОЈЕКАТ 06-11Назив Пројекта

ИСПИТИВАЊЕ ХЕМИЈСКОГ САСТАВА, АНТИМИКРОБНЕ, АНТИОКСИДАНТНЕ И ЦИТОТОКСИЧНЕ АКТИВНОСТИ ЛЕКОВИТИХ БИЉНИХ ВРСТА РОДА DAPHNE

Сажетак

У досадашњим истраживањима биљних врста рода Daphne потврђено је присуство кумаринских, тритерпенских, лигнанских и флавоноидних једињења. Подаци о фитохемији и биолошкој активности великог броја биљних врста из овог рода, нарочито ендемских, су оскудни. Пошто је у појединим биљним врстама рода Daphne утврђено присуство хемијских једињења која поседују фармаколошку активност, утврђивање фитохемије биљних врста Daphne, које нису истражене, је од нарочитог значаја због могућег присуства нових активних биомолекула. Екстракцијом биљног материјала одговарајућим растварачем и анализом добијених екстраката комбинацијом различитих хроматографско-спектроскопских метода (HPLC, TLC, и IR спектроскопија) указаће се на присуство хемијских једињења која су одговорна за биолошку активност испитиваних екстраката. Хроматографијом на колони могуће је изоловање чистих једињења из екстраката, њихова структурна анализа, као и испитивање њихове антимикробне, антиоксидантне и цитотоксичне активности. На тај начин, доћи ће се до сазнања о значају и могућој употреби испитиваних врста у медицини и фармацији.

Руководилац пројекта
Проф. др Недељко Манојловић

Главни истраживач
Проф. др Недељко Манојловић

Ангажовани истраживачи :
Проф. др Ратомир Јелић
Асс. Мирослав Соврлић

    ВЕРЗИЈА ЗА ШТАМПУ