Тренутно сте на:
 
Научна истраживања
 


Повезани садржаји:
 
Научно истраживачки рад
Истраживања
Међународни пројекти
Пројекти Министарства
Јуниор пројекти Факултета
 

 
НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКИ РАД
 
ЈУНИОР И МАКРО ПРОЈЕКТИ ФАКУЛТЕТА


ЈУНИОР ПРОЈЕКАТ 07-09Назив Пројекта

УТИЦАЈ ГЕНЕТСКОГ ПОЛИМОРФИЗМА МЕТАБОЛИШУЋИХ ЕНЗИМА И ЊИХОВИХ ИНДУКТОРА НА КЛИНИЧКИ ОДГОВОР ТЕРАПИЈЕ ОЛАНЗАПИНОМ

Сажетак

Третман схизофрених пацијента, као и пацијената са дијагнозом менталног поремећаја из психотичног спектра измењен је последњих деценија, углавном захваљујући појави нове групе лекова названих атипични, новији или антипсихотици друге генерације, где се сврстава и оланзапин (Zalasta®). Он подлеже екстензивној биотрансформацији у процесима I и II фазе. Главни ензими укључени у метаболизам оланзапина су: UDP-глукуронозилтрансфераза 1A4 (UGT1A4), цитохром P450 1A2 (CYP1A2), тип 3 монооксигеназног ензима који садржи флавин (FMO3) и цитохром P450 2D6 (CYP2D6). Метаболизам оланзапина, ензимски системи и њихови индуктори остварују директан утицај на клиничке ефекте терапије оланзапином. Наша студија ће бити спроведена као проспективна, интервентна, контролисана,  клиничка студија IV фазе. У студију ће бити укључено око 100 пацијената, који према истраживачким критеријумима (DSM- IV) имају постављену дијагнозу схизофреније, схизоафективног поремећаја или биполарног поремећаја са психотичним карактеристикама. Предвиђено је да студија траје 30 дана, у 6 студијских фаза и исто толико визита ће се извршити узимање узорака крви за лабораторијске анализе, узорака за генотипизацију, као и процена ефикасности и безбедности третмана оланзапином.
Циљ рада је да се испита како варијације гена у присуству индуктора могу довести до смањења концентрације оланзапина и последично лошијег клиничког одговора. Клинички одговор биће евалуиран процентом промене BPRS скора у односу на почетну вредност, а биће процењивана и нежељена дејства. У размазтрање ће бити узет утицај полиморфизма гена: UGT1A4, CYP1A2, FMO3, CYP2D6, као и утицај њихових идуктора: пола (мушки, женски), конзумирања цигарета (пушачи, непушачи), конзумирања кафе (интензивни и неинтензивни конзументи), како би се предложио алгоритам подесне почетне дозе оланзапина.


Руководилац пројекта
проф. др Славица Ђукић Дејановић

Главни истраживач
проф. др Славица Ђукић Дејановић

Ангажовани истраживачи :
Проф. др Драган Миловановић
Доц. др Наташа Ђорђевић
Др Милица Боровчанин, сарадник у настави

Кључне речи
оланзапин, CYP12A, конзумирање кафе, пушење цигарета

    ВЕРЗИЈА ЗА ШТАМПУ