Тренутно сте на:
 
Научна истраживања
 


Повезани садржаји:
 
Научно истраживачки рад
Истраживања
Међународни пројекти
Пројекти Министарства
Јуниор пројекти Факултета
 

 
НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКИ РАД
 
ЈУНИОР И МАКРО ПРОЈЕКТИ ФАКУЛТЕТА


ЈУНИОР ПРОЈЕКАТ 08-08Назив Пројекта

ПОПУЛАЦИОНА ФАРМАКОКИНЕТИКА АНТИЕПИЛЕПТИКА У РАЗЛИЧИТИМ СТАРОСНИМ ГРУПАМА

Сажетак
Данас су у стручној литератури описане фармакoкинетичке студије ламотригина, карбамазепина и валпроата изведене у многим популацијама широм света. Међутим, како су разлике између популација присутне услед генетичких фактора, фактора средине као и навика у исхрани и квалитету живота појединих популација то добијени резултати немају конкретну употребу код нас. Резултати серумских концентрација ламотригина, карбамазепина и валпроата добијени током рутинског мониторинга ових лекова у нашој клиничкој пракси као и демографски и медикациони подаци прикупљени од пацијената са епилепсијом ће бити употребљени за развој фармакокинетичких модела ових лекова у нашој популацији (у општој и специфичним популацијама). Употребом једног од најчешће коришћеног софтвера у свету за ову анализу – НОНМЕМ подаци ће бити анализирани како би се одредиле средње популационе вредности клиренса и волумена дистрибуције наведених лекова, величине интер- и интраиндивидуалне варијабилности као и дефинисали фактори који описују клиренс ових лекова и одредила величина њиховог утицаја. Добијени популациони фармакокинетички модели три најчешће коришћена антиепилептичка лека у нашој клиничкој пракси могу бити употребљени као препорука у оптимизацији њиховог индивидуалног дозирања код пацијената са епилепсијом у нашој популацији.
Ово би била прва студија ламотригина у нашој популацији као и прве студије карбамазепина и валпроата изведене у специфичним популацијама пацијената са епилепсијом у нашој земљи.

Руководилац пројекта
проф. др Слободан Јанковић

Главни истраживач
Јасмина Миловановић, истраживач саардник

Кључне речи
Популациона фармакокинетика, НОНМЕМ, Карбамазепин, Валпроат, Ламотригин

    ВЕРЗИЈА ЗА ШТАМПУ