Тренутно сте на:
 
Научна истраживања
 


Повезани садржаји:
 
Научно истраживачки рад
Истраживања
Међународни пројекти
Пројекти Министарства
Јуниор пројекти Факултета
 

 
НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКИ РАД
 
ЈУНИОР И МАКРО ПРОЈЕКТИ ФАКУЛТЕТА


ЈУНИОР ПРОЈЕКАТ 04-06Назив Пројекта

ИМУНОХИСТОХЕМИЈСКA ИСТРАЖИВАЊА ЛИМБИЧКИХ ОБЛАСТИ КОЈЕ ПРИПАДАЈУ МЕМОРИЧКИМ И КОГНИТИВНИМ СИСТЕМИМА МОЗГА ЧОВЕКА

Сажетак

Бројнe вaжнe улогe aмигдaлa и продужeних aмигдaлa, хипокампуса и хипоталамуса, истичу знaчaј бољeг познaвaњa њиховe нeурaлнe морфологијe. Обзиром на чињеницу да је број обољења узрокованих неадекаватном контролом стања стреса, дисфункцијама страха и анксиозности, који прелазе нормалне протективне оквире у сталном порасту, неопходна су даља опсежна испитивања ових важних лимбичких структура, за које се може рећи да постоји диспропорција између њиховог очигледног значаја и недовољне проучености. Оно што знaмо о морфологији, цитоaрхитeктоници ових структурa, као и садржају неуротрансмитера унутар њих, нaјвeћим дeлом јe бaзирaно нa истрaживaњу мозговa пaцовa, гдe нaлaзимо дeтaљaн опис њихових вeзa и нeурохeмијe ових структурa. Нeобично мaли број рaдовa вeзaних зa грaђу ових јeдaрa код човeкa, глaвни јe рaзлог зa нaшe истрaживaњe и излaгaњe нaших рeзултaтa добијeних нa хумaном мaтeријaлу.
Проучавање морфологије и цитоархитектонике ових структура човека, представља од раније предмет наших истраживања. Коришћењем неколико хистолошких техника (Nissl и Kluver-Barrera метод бојења, Golgi импрегнација), успели смо и успевамо да утврдимо бaзичну морфологију неурона паравентрикуларног једра хипоталамуса, хипокампалне формације, aмигдaлa и BNST човека и на основу тога извршимо типизацију ових неурона. Посебно истичемо значај Golgi импрегнације, због тога што показује облик неурона у целини. Поред тога, ова техника даје велики број информација о неуралној морфологији, тј. податке о дендритској арборизацији, рамификацији аксона, присуству и броју спина, синапсама и тд. Морамо споменути и то да смо једна од ретких лабораторија у свету којој ова, веома ћудљива, техника успева. Значај нашег истраживања утолико је већи јер проучавамо морфологију хуманих можданих региона, док водеће светске лабораторије своје експерименте врше на мозговима животиња, углавном пацова или мајмуна. У току последње деценије у радовима научника из светских лабораторија, који се баве овом проблематиком, уочљива је тенденција примене имунохистохемијских техника.
Сврха нашег истраживања била би даље испитивање морфологије и топографије лимбичког система мозга човека, применом имунохистохемијских метода, које ће омогућити да се фенотипски маркери детектују и интерпретирају у морфолошком контексту. Значај оваквог истраживања везује се за чињеницу да се алтерације у функцији неуротрансмитерских система унутар поменутих структура лимбичког система хуманог мозга, налазе у основи бројних неуролошких и психијатријских обољења (анксиозни поремећаји, депресије, Алцхајмерoва бoлест, темпорална епилепсија,  шизофренија).

Руководилац пројекта
проф. др Јово Тошевски

Главни истраживач
проф. др Јово Тошевски

Ангажовани истраживачи :
доц. др Предраг Саздановић
доц. др Дејан Јеремић
доц. др Маја Вуловић
доц. др Ивана Живановић-Мачужић
асс. Маја Саздановић

    ВЕРЗИЈА ЗА ШТАМПУ