Тренутно сте на:
 
Научна истраживања
 


Повезани садржаји:
 
Научно истраживачки рад
Истраживања
Међународни пројекти
Пројекти Министарства
Јуниор пројекти Факултета
 

 
НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКИ РАД
 
ЈУНИОР И МАКРО ПРОЈЕКТИ ФАКУЛТЕТА


ЈУНИОР ПРОЈЕКАТ 04-12Назив Пројекта

Потенцијал матичних ћелија из ексфолираних млечних зуба да диференцирају у ћелије са нервним карактеристикама у in vitro условима

Сажетак

Млечни зуби представљају најдоступнији извор адултних матичних ћелија. Матичне ћелије из млечних зуба су високо пролиферативне, клоногене, мултипотентне ћелије пореклом од ћелија неуралне кресте (Nourbakhsh et al., 2011). Поступак добијања матичних ћелија из млечних зуба је једноставан, безболан и неинвазиван. У поређењу са матичним ћелијама коштане сржи и матичним ћелијама зубне пулпе показују значајно вишу стопу пролиферације што их чини способним за стварање довољног броја ћелија за потенцијалну клиничку апликацију (Miura et al., 2003).У циљу евалуације потенцијала матичних ћелија из ексфолираних млечних зуба за in vitro диференцијацију у нервне ћелије користићемо протокол индукције уз помоћ фактора раста у трајању од три недеље (Arthur et al., 2008). Након третмана имунофлуоресцентним бојењем и проточном цитометријом утврђиваћемо експресију нервних маркера: нестина, глијалног фибриларног киселог протеина (GFAP), неуралног нуклеарног антигена (NeuN), ? III тубулина и неурофиламента М (NF-M). Очекује се да ће експресија маркера значајно порасти (Nourbakhsh et al., 2011; Arthur et al., 2008). Како би утврдили да ли су ћелије диференциране у функционалне неуроне применићемо електрофизиолошку анализу. Очекује се да ћелије култивисане у нервном индукционом медијуму продукују деполаризациону струју око 8.5 пута јачег интензитета у односу на ћелије култивисане у медијуму за раст (Arthur et al., 2008). Млечни зуби представљају потенцијални извор матичних ћелија за аутологну трансплантацију у лечењу многих обољења, између осталог и неуродегенеративних болести и неуротрауматских повреда.

Руководилац пројекта
Проф. др Миодраг Стојковић

Главни истраживач
Проф. др Миодраг Стојковић

Ангажовани истраживачи :
Проф. др Небојша Арсенијевић
Проф. др Миодраг Лукић
Доц. др Вељко Николић
Асс. Биљана Љујић
Асс. Владислав Воларевић
Асс. Марија Миловановић
Сар. Сања Бојић
Бојана Симовић Марковић, докторант

    ВЕРЗИЈА ЗА ШТАМПУ