Тренутно сте на:
 
Научна истраживања
 


Повезани садржаји:
 
Научно истраживачки рад
Истраживања
Међународни пројекти
Пројекти Министарства
Јуниор пројекти Факултета
 

 
НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКИ РАД
 
ЈУНИОР И МАКРО ПРОЈЕКТИ ФАКУЛТЕТА


ЈУНИОР ПРОЈЕКАТ 10-09



Назив Пројекта

НАЧИН РЕАГОВАЊА НА ЕКСТРЕМНИ СТРЕСОР, БОМБАРДОВАЊЕ, У КОРЕЛАЦИЈИ СА ТИПОМ ЛИЧНОСТИ – 10 ГОДИНА КАСНИЈЕ

Сажетак

Бројне студије су испитивале актуални утицај ратне трауме на ментално функционисање. Ипак, недостају детаљнији подаци у неразвијеним земљама. Током 1999. године, у периоду од 24. марта до 9. јуна, НАТО снаге су бомбардовале Србију а Крагујевац је бомбардован у више наврата. Том приликом је извршено испитивање психолошког функционисања узорка запослених радника, свих профила, у Клиничком центру. Зато је основни циљ овог истраживања да се утврде да ли постоја ментална дисфункција након 10 година, на узорку сличних карактеристика.
Студија је дизајнирана као серија случајева, а наставља се на пилот-почетно истраживање спроведено током 1999. године. Одабир испитаника ће се вршити по организационим јединицама КЦ Крагујевац. Код свих испитаника ће прво бити спроведен основни психијатријски интервју. Након тога ће се приступити примени батерије психолошких тестова које подразумевају процену типова личности одређене „Myers-Briggs“ индикатором. За процену модалитета психолошког реаговања ће се користити „Cornell“ индекс и „Profile Index for Emotion“ (PIE)-Pluchick-ов тест. Студија ће се спроводити према принципима Хелсиншке декларације и Добре клиничке праксе уз сагласност надлежног Етичког комитета. Анализа података ће укључити методе дескриптивне статистике и тестирања хипотезе, т-тест за два независна узорка, Спирманову корелацију и хи-2 тест, за п=<0.05.
Од студије се очекује да резултати покажу да карактер одн. тип личности примарно одређује реакцију на акутни и хронични стрес а да сам стресор има секундарни значај. Очекује да резултати одсликају специфичност струкуре личности особа нашег подневља и њиховог начина реаговања на испитивани стресор што ће бити својеврстан допринос научном сазнању у овој области.


Руководилац пројекта
Проф. др Славица Ђукић-Дејановић

Главни истраживач
Проф. др Славица Ђукић-Дејановић

Ангажовани истраживачи :
Проф. др Драган Раванић
Проф. др Драган Миловановић
Проф. др Драгић Банковић
Проф. др Весна Пантовић
Асс. Владимир Јањић

Кључне речи
ментални поремећаји, поремећаји повезани са стресом, посттрауматски, рат, личност

    ВЕРЗИЈА ЗА ШТАМПУ