Тренутно сте на:
 
Мастер академске студије
  Менаџм. у систему здр.заш.
 

Повезани садржаји:

Навигација:
 
Почетна страна
 


 
МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
МЕНАЏМЕНТ У СИСТЕМУ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ

 

О студијама

 

Назив: Мастер менаџмент у систему здравствене заштите

Образовни и професионални циљеви наставе:
У управљању здравственим установама примена метода савременог менаџмента су од великог значаја. Из тог разлога управљање здравственим системима на свим нивоима захтева не само квалификације у области медицинских и здравствених наука, већ и професионална знања из области менаџмента. Ова знања се обезбеђују студијским програмима који су дизајнирани према посебним захтевима специфичних области или улоге и места у оквиру основне делатности. Крајњи циљ свих делатности Факултета медицинских наука је стварање компетентних и квалитетних стручњака и научника и из интердисплинарних студија, који су усвојили највише етичке и професионалне стандарде.

Врста студија: Мастер студије

Исход процеса учења:
Стечено знање омогућава студентима коришћење стручне литературе и решавање проблема везаних за менаџмент у систему здравствене заштите који се јављају у њиховом окружењу, и оспособиће их за употребу научних метода у здравственим истраживањима. Упоредивост исхода студијског програма са релевантним међународним узорима је основ стратегије обезбеђења квалитета наставног процеса Факултета медицинских наука.

Стручни академски назив: Мастер менаџер у систему здравствене заштите

Начин и време извођења студијског програма

Студијски програм се састоји од 4 обавезна и 4 изборна предмета, чији су називи, оквирни садржаји, бодовање и предуслови за упис приказани у табели 5.1А.
Настава по предметима на студијском програму је подељена у 2 блока и реализује се кроз предавања, вежбе, друге облике наставе, студијски истраживачки рад и стручну праксу. Стручну праксу студент обавља под руководством наставника - координатора за стручну праксу. Израдом завршног (мастер) рада, на крају студијског програма, студент остварује 10 ЕСПБ. Завршни рад се реализује под руководством ментора кога именује надлежно веће.

Услов за прелазак на студијски програм:
Студенти могу да пређу са сродних факултета на студијски програм Факултета медицинских наука у Крагујевцу уз одобрење за прелазак, које доноси надлежно веће.

Обим студија се изражава бројем ЕСПБ: Студијски програм траје једну годину и има укупно 60 ЕСПБ.

Сврха студијског програма

Факултет медицинских наука Универзитета у Крагујевцу тежи да постане развијена високошколска установа у оквиру целокупне своје делатности, која по квалитету и обиму рада неће заостајати за установама сличне врсте најразвијенијих европских земаља.
Сврха студијског програма је образовање студената у области менаџмента у систему здравствене заштите на нивоу мастер академских студија које обезбеђује стицање знања и вештина потребних за: 1) потребе за професионалним знањима у области менаџмента у здравственој заштити и 2) наставак образовања у оквирима светског образовног простора.
Кроз развој сопственог система обезбеђења квалитета, Факултет медицинских наука ће стално побољшавати квалитет своје образовне, научне и здравствене делатности, према највишим стандардима који важе у развијеним земљама.
Студијски програм за менаџера у систему здравствене заштите који се спроводи на Факултету медицинских наука ће бити стално осавремењиван, и прилагођаван потребама савременог друштва.
Факултет медицинских наука ће развијати сарадњу са сличним установама у земљи и иностранству, како би се омогућила размена знања, идеја и олакшало унапређење образовне и научне делатности.

Кроз развој сопствене издавачке делатности  Факултет медицинских наука ће обезбедити адекватну литературу за своје студенте, развијати домаћу медицинску и стручну периодику кроз издавање научног часописа од међународног значаја и учинити што доступнијом научну и стручну медицинску литературу.

 

Циљеви студијског програма

Циљеви студијског програма су усмерени на стицање академских вештина и специфичних знања (компетенција) у складу са текућом светском праксом за студије „Менаџмент у систему здравствене заштите“ на нивоу мастер академских студија. Крајњи циљ свих делатности  Факултета медицинских наука је стварање квалитетних стручњака и научника у пољу медицинских и интердисциплинарних наука, који су усвојили највише етичке и професионалне стандарде.


Специфични циљеви су:

 • обезбеђивање компетентних експерта у области јавног здравља
 • обезбеђивање ефикасних менаџера у систему здравствене заштите
 • унапређење знања у здравству и менаџменту
 • обука високо компететних истраживача у области јавног здравља и управљања људским ресурсима
 • промоција здравља у сарадњи са друштвеном заједницом
 • унапређење процеса доношења одлука и дефинисање полиса јавног здравља
 • подстицање развоја вештине комуникације и способности употребе савремене информационе технологије
 • развијање способност индивидуалног рада и  рада у групи, и
 • подстицање стручне и научне радозналости, и ентузијазам за стицање нових знања, што ће бити чврста основа за перманентно учење и професионални развој

Компетенције дипломираних студената

Да би се стекао стручни назив мастер менаџер у систему здравствене заштите студент мора да положи 4 обавезна и 3 изборна предмета (од 4 понуђена), да одради студијски истраживачки рад, обави стручну праксу и да одбрани завршни (мастер) рад.

Савладавањем студијског програма студент стиче следеће опште способности:

 • управљања и руковођења здравственим организационим јединицама и установама
 • планирању и менаџменту људских ресурса и организовању процеса рада
 • овладавања методама, поступцима и процесима истраживања
 • развоја критичког и самокритичког мишљења и приступа
 • примене знања у здравственој пракси
 • развоја комуникационих способности и спретности, као и сарадње са ужим и међународним окружењем
 • уочавања и исправног решавања професионалних етичких дилема

Савладавањем студијског програма студент стиче следеће предметно-специфичне способности

 • примена техника попут ЦЕА (студије исплативости) или студија трошкова болести
 • упознавање квантитативних и квалитативних метода прикупљања података
 • вештине стварања тима и лидерства као и да унапређује сопствене вештине комуницирања
 • решавања конкретних проблема управљања здравственим системима правилним коришћењем поступака и процедура
 • развоја вештина и спретности у употреби знања у одговарајућем подручју
 • употребе информационо – комуникационих технологија у овладавању знањима одговарајућег подручја

Исхода учења:
Савладавањем наставног плана и програма студенти стичу не само одговарајућа знања везана за теоријско разумевање предмета, већ такође и специфичне вештине односно способности и компетенције везане за практичну и оперативну примену тих знања, знање како да обезбеде да њихове организације добију најбољу могућу медицинску, оперативну, логистичку, правну и финансијску подршку како би подмирили потребе пацијената, њихових породица и локалних заједница. По завршетку мастер студија менаџмента у систему здравствене заштите од менаџера у систему здравствене заштите се очекује да разуме принципе управљања здравственим установама, да би их применио у пракси, критичко коришћење литературе као и информационих технологија.

 

Квалитет, савременост и међународна усаглашеност студијског програма

Студијски програм мастер академских студија „Менаџмент у систему здравствене заштите“ је конципиран да даје целовито и свеобухватно образовање студентима и најновија научна и стручна знања и вештине из мултидисциплинарних студија, са посебним нагласком на развој креативних способности и самосталности у стручном и професионалном раду.
Студијски програм је по својој структури и садржају, сврси, циљевима и исходима (компетенцијама свршених студената) усклађен са савременим светским токовима и стањем високошколске едукације из мултидисциплинарних студија на нивоу мастер академских студија.
Студијски програм је формално и структурно усклађен са утврђеним предметно специфичним стандардима за акредитацију.
Квалитет, савременост и међународна усаглашеност студијског програма су упоредиви са релевантним студијским програмима:

 1. University of Bocconi, Master of International Health Care Management, Economics and Policy: http://www.sdabocconi.it/en/specialized-master-full-time-executive/mihmep
 2. Trinity College Dublin, Master of Science (M.Sc.) in Health Services Management: http://www.tcd.ie/medicine/health_policy_managemest/postgraduate/msc/description.php
 3. Imperial College Buisness School, MSc International Health Management: http://wwwf.imperial.ac.uk/business-school/programmes/msc-international-health-management/study-programme/core-modules/
 4. HEC Lausanne, the Faculty of Business and Economics of the University of Lausanne, Executive MBA - Focus in Healthcare Management: http://hec.unil.ch/hec/emba/curriculum/healthcare-focus-1/index_html
Циљеви, сврха и исходи студијског програма су компатибилни са  истим у земљама ЕУ. Такође, студијски програм мастер академских студија траје годину дана и има 60 ЕСПБ бодова, исто као и на већини универзитета у земљама ЕУ.


Због промене SSL протокола у nonSSL, повремено може доћи до неисправности линкова на страницама, у том случају пробајте без протокола https://. Извињавамо се на свим могућим сметњама.