Тренутно сте на:
 
Организација
  Орган управљања
 

Повезани садржаји:
 
Организација
Орган управљања
Орган пословођења
Стручни органи
Студентски парламент
 

Навигација:
 
Почетна страна
 


 
ОРГАН УПРАВЉАЊА

Орган управљања Факултета је Савет Факултета.

Савет Факултета бира председника и заменика председника јавним гласањем из реда представника Факултета.

Седнице Савета Факултета можете пратити на страни СЕДНИЦЕ САВЕТА.

 

Чланови Савета

 

  изабрани наставници и сарадници

 1. Проф. др Небојша Анђелковић, председник    
 2. Доц. др Владимир Живковић, заменик председника    
 3. Проф. др Гордана Радић, члан    
 4. Доц. др Александар Матић, члан    
 5. Проф. др Оливера Миловановић, члан    
 6. Проф. др Марина Томовић, члан    
 7. Проф. др Весна Грбовић, члан    
 8. Проф. др Милица Поповић, члан    
 9. Асист. Милош Папић, члан    


 10. изабрани из реда ненаставног особља

 11. Љиљана Дамљановић, члан    
 12. Милан Милојевић, члан    


 13. изабрани из реда студената

 14. Ирена Огњановић, члан    
 15. Татјана Лекић , члан    
 16. Тијана Марковић, члан    


 17. именовани од Владе Републике Србије

 18. Прим. др Славица Лончар, члан    
 19. Др. Сања Јанковић, члан    
 20. Наташа Симић, дипл. економиста, члан    
 21. Радомир Ерић, дипл. правник, члан    
 22. Др Дејан Миленковић, члан    
 23. Горан Пејовић, дипл. машински инжењер, члан    

 

Савет Факултета:

 • доноси Статут Факултета,  на предлог Наставно-научног већа;
 • доноси финансијски план,  усваја извештај о пословању и годишњи обрачун  Факултета,  на предлог Наставно-научног већа;
 • усваја план коришћења средстава за инвестиције,  на предлог Наставно-научног већа;
 • доноси годишњи програм рада Факултета;
 • доноси одлуку о образовању унутрашњих организационих јединица на основу  предлога Наставно-научног већа Факултета;
 • бира и разрешава декана Факултета;
 • бира председника Савета Факултета;
 • одлучује о приговорима поднетим у поступку избора у звање наставника односно сарадника;
 • даје сагласност на одлуке о управљању имовином Факултета;
 • даје сагласност на расподелу финансијских средстава;
 • доноси одлуку о висини школарине,  на предлог Наставно-научног  већа;     
 • доноси правилнике о раду организационих јединица;
 • подноси Републици Србији извештај о пословању најмање једанпут годишње;
 • обавља и друге послове утврђене законом и Статутом Факултета.


 

Због промене SSL протокола у nonSSL, повремено може доћи до неисправности линкова на страницама, у том случају пробајте без протокола https://. Извињавамо се на свим могућим сметњама.