Тренутно сте на:
 
Организација
  Орган управљања
 

Повезани садржаји:
 
Организација
Орган управљања
Орган пословођења
Стручни органи
Студентски парламент
 

Навигација:
 
Почетна страна
  
ОРГАН УПРАВЉАЊА

Орган управљања Факултета је Савет Факултета.

Савет Факултета бира председника и заменика председника јавним гласањем из реда представника Факултета.

Седнице Савета Факултета можете пратити на страни СЕДНИЦЕ САВЕТА.

 

Чланови Савета

 

  изабрани наставници и сарадници

 1. Александар Матић, председник   
 2. Владимир Живковић, заменик председника   
 3. Оливера Миловановић   
 4. Марина Томовић   
 5. Момир Стевановић   
 6. Сузана Живановић   
 7. Немања Јовичић   
 8. Весна Грбовић   
 9. Ивана Симић Вукомановић   
 10. Војин Ковачевић    
 11.  

  именовани од стране Владе Републике Србије

 12. Прим. др Славица Лончар   
 13. Др. Сања Јанковић   
 14. Наташа Симић, дипл. економиста   
 15. Радомир Ерић, дипл. правник   
 16. Зоран Прокић    
 17. Гордана Тодоровић   
 18.  

  изабрани из реда студената

 19. Ања Васиљевић   
 20. Невена Новковић   
 21. Тина Гавриловић   
 22.  

  изабрани из реда ненаставног особља

 23. Стеван Павловић   
 24. Биљана Вићентијевић   
 25.  

 

Савет Факултета:

 • доноси Статут Факултета,  на предлог Наставно-научног већа;
 • доноси финансијски план,  усваја извештај о пословању и годишњи обрачун  Факултета,  на предлог Наставно-научног већа;
 • усваја план коришћења средстава за инвестиције,  на предлог Наставно-научног већа;
 • доноси годишњи програм рада Факултета;
 • доноси одлуку о образовању унутрашњих организационих јединица на основу  предлога Наставно-научног већа Факултета;
 • бира и разрешава декана Факултета;
 • бира председника Савета Факултета;
 • одлучује о приговорима поднетим у поступку избора у звање наставника односно сарадника;
 • даје сагласност на одлуке о управљању имовином Факултета;
 • даје сагласност на расподелу финансијских средстава;
 • доноси одлуку о висини школарине,  на предлог Наставно-научног  већа;     
 • доноси правилнике о раду организационих јединица;
 • подноси Републици Србији извештај о пословању најмање једанпут годишње;
 • обавља и друге послове утврђене законом и Статутом Факултета.


 

Због промене SSL протокола у nonSSL, повремено може доћи до неисправности линкова на страницама, у том случају пробајте без протокола https://. Извињавамо се на свим могућим сметњама.