Trenutno ste na:
 
Master akademske studije
  Menadžm. u sistemu zdr.zaš.
 

Povezani sadržaji:

Navigacija:
 
Početna strana
  
MASTER AKADEMSKE STUDIJE
MENADŹMENT U SISTEMU ZDRAVSTVENE ZASTITE

 

O studijama

 

Naziv: Master menadžment u sistemu zdravstvene zaštite

Obrazovni i profesionalni ciljevi nastave:
U upravljanju zdravstvenim ustanovama primena metoda savremenog menadžmenta su od velikog značaja. Iz tog razloga upravljanje zdravstvenim sistemima na svim nivoima zahteva ne samo kvalifikacije u oblasti medicinskih i zdravstvenih nauka, već i profesionalna znanja iz oblasti menadžmenta. Ova znanja se obezbeđuju studijskim programima koji su dizajnirani prema posebnim zahtevima specifičnih oblasti ili uloge i mesta u okviru osnovne delatnosti. Krajnji cilj svih delatnosti Fakulteta medicinskih nauka je stvaranje kompetentnih i kvalitetnih stručnjaka i naučnika i iz interdisplinarnih studija, koji su usvojili najviše etičke i profesionalne standarde.

Vrsta studija: Master studije

Ishod procesa učenja:
Stečeno znanje omogućava studentima korišćenje stručne literature i rešavanje problema vezanih za menadžment u sistemu zdravstvene zaštite koji se javljaju u njihovom okruženju, i osposobiće ih za upotrebu naučnih metoda u zdravstvenim istraživanjima. Uporedivost ishoda studijskog programa sa relevantnim međunarodnim uzorima je osnov strategije obezbeđenja kvaliteta nastavnog procesa Fakulteta medicinskih nauka.

Stručni akademski naziv: Master menadžer u sistemu zdravstvene zaštite

Način i vreme izvođenja studijskog programa

Studijski program se sastoji od 4 obavezna i 4 izborna predmeta, čiji su nazivi, okvirni sadržaji, bodovanje i preduslovi za upis prikazani u tabeli 5.1A.
Nastava po predmetima na studijskom programu je podeljena u 2 bloka i realizuje se kroz predavanja, vežbe, druge oblike nastave, studijski istraživački rad i stručnu praksu. Stručnu praksu student obavlja pod rukovodstvom nastavnika - koordinatora za stručnu praksu. Izradom završnog (master) rada, na kraju studijskog programa, student ostvaruje 10 ESPB. Završni rad se realizuje pod rukovodstvom mentora koga imenuje nadležno veće.

Uslov za prelazak na studijski program:
Studenti mogu da pređu sa srodnih fakulteta na studijski program Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu uz odobrenje za prelazak, koje donosi nadležno veće.

Obim studija se izražava brojem ESPB: Studijski program traje jednu godinu i ima ukupno 60 ESPB.

Svrha studijskog programa

Fakultet medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu teži da postane razvijena visokoškolska ustanova u okviru celokupne svoje delatnosti, koja po kvalitetu i obimu rada neće zaostajati za ustanovama slične vrste najrazvijenijih evropskih zemalja.
Svrha studijskog programa je obrazovanje studenata u oblasti menadžmenta u sistemu zdravstvene zaštite na nivou master akademskih studija koje obezbeđuje sticanje znanja i veština potrebnih za: 1) potrebe za profesionalnim znanjima u oblasti menadžmenta u zdravstvenoj zaštiti i 2) nastavak obrazovanja u okvirima svetskog obrazovnog prostora.
Kroz razvoj sopstvenog sistema obezbeđenja kvaliteta, Fakultet medicinskih nauka će stalno poboljšavati kvalitet svoje obrazovne, naučne i zdravstvene delatnosti, prema najvišim standardima koji važe u razvijenim zemljama.
Studijski program za menadžera u sistemu zdravstvene zaštite koji se sprovodi na Fakultetu medicinskih nauka će biti stalno osavremenjivan, i prilagođavan potrebama savremenog društva.
Fakultet medicinskih nauka će razvijati saradnju sa sličnim ustanovama u zemlji i inostranstvu, kako bi se omogućila razmena znanja, ideja i olakšalo unapređenje obrazovne i naučne delatnosti.

Kroz razvoj sopstvene izdavačke delatnosti  Fakultet medicinskih nauka će obezbediti adekvatnu literaturu za svoje studente, razvijati domaću medicinsku i stručnu periodiku kroz izdavanje naučnog časopisa od međunarodnog značaja i učiniti što dostupnijom naučnu i stručnu medicinsku literaturu.

 

Ciljevi studijskog programa

Ciljevi studijskog programa su usmereni na sticanje akademskih veština i specifičnih znanja (kompetencija) u skladu sa tekućom svetskom praksom za studije „Menadžment u sistemu zdravstvene zaštite“ na nivou master akademskih studija. Krajnji cilj svih delatnosti  Fakulteta medicinskih nauka je stvaranje kvalitetnih stručnjaka i naučnika u polju medicinskih i interdisciplinarnih nauka, koji su usvojili najviše etičke i profesionalne standarde.


Specifični ciljevi su:

 • obezbeđivanje kompetentnih eksperta u oblasti javnog zdravlja
 • obezbeđivanje efikasnih menadžera u sistemu zdravstvene zaštite
 • unapređenje znanja u zdravstvu i menadžmentu
 • obuka visoko kompetetnih istraživača u oblasti javnog zdravlja i upravljanja ljudskim resursima
 • promocija zdravlja u saradnji sa društvenom zajednicom
 • unapređenje procesa donošenja odluka i definisanje polisa javnog zdravlja
 • podsticanje razvoja veštine komunikacije i sposobnosti upotrebe savremene informacione tehnologije
 • razvijanje sposobnost individualnog rada i  rada u grupi, i
 • podsticanje stručne i naučne radoznalosti, i entuzijazam za sticanje novih znanja, što će biti čvrsta osnova za permanentno učenje i profesionalni razvoj

Kompetencije diplomiranih studenata

Da bi se stekao stručni naziv master menadžer u sistemu zdravstvene zaštite student mora da položi 4 obavezna i 3 izborna predmeta (od 4 ponuđena), da odradi studijski istraživački rad, obavi stručnu praksu i da odbrani završni (master) rad.

Savladavanjem studijskog programa student stiče sledeće opšte sposobnosti:

 • upravljanja i rukovođenja zdravstvenim organizacionim jedinicama i ustanovama
 • planiranju i menadžmentu ljudskih resursa i organizovanju procesa rada
 • ovladavanja metodama, postupcima i procesima istraživanja
 • razvoja kritičkog i samokritičkog mišljenja i pristupa
 • primene znanja u zdravstvenoj praksi
 • razvoja komunikacionih sposobnosti i spretnosti, kao i saradnje sa užim i međunarodnim okruženjem
 • uočavanja i ispravnog rešavanja profesionalnih etičkih dilema

Savladavanjem studijskog programa student stiče sledeće predmetno-specifične sposobnosti

 • primena tehnika poput CEA (studije isplativosti) ili studija troškova bolesti
 • upoznavanje kvantitativnih i kvalitativnih metoda prikupljanja podataka
 • veštine stvaranja tima i liderstva kao i da unapređuje sopstvene veštine komuniciranja
 • rešavanja konkretnih problema upravljanja zdravstvenim sistemima pravilnim korišćenjem postupaka i procedura
 • razvoja veština i spretnosti u upotrebi znanja u odgovarajućem području
 • upotrebe informaciono – komunikacionih tehnologija u ovladavanju znanjima odgovarajućeg područja

Ishoda učenja:
Savladavanjem nastavnog plana i programa studenti stiču ne samo odgovarajuća znanja vezana za teorijsko razumevanje predmeta, već takođe i specifične veštine odnosno sposobnosti i kompetencije vezane za praktičnu i operativnu primenu tih znanja, znanje kako da obezbede da njihove organizacije dobiju najbolju moguću medicinsku, operativnu, logističku, pravnu i finansijsku podršku kako bi podmirili potrebe pacijenata, njihovih porodica i lokalnih zajednica. Po završetku master studija menadžmenta u sistemu zdravstvene zaštite od menadžera u sistemu zdravstvene zaštite se očekuje da razume principe upravljanja zdravstvenim ustanovama, da bi ih primenio u praksi, kritičko korišćenje literature kao i informacionih tehnologija.

 

Kvalitet, savremenost i međunarodna usaglašenost studijskog programa

Studijski program master akademskih studija „Menadžment u sistemu zdravstvene zaštite“ je koncipiran da daje celovito i sveobuhvatno obrazovanje studentima i najnovija naučna i stručna znanja i veštine iz multidisciplinarnih studija, sa posebnim naglaskom na razvoj kreativnih sposobnosti i samostalnosti u stručnom i profesionalnom radu.
Studijski program je po svojoj strukturi i sadržaju, svrsi, ciljevima i ishodima (kompetencijama svršenih studenata) usklađen sa savremenim svetskim tokovima i stanjem visokoškolske edukacije iz multidisciplinarnih studija na nivou master akademskih studija.
Studijski program je formalno i strukturno usklađen sa utvrđenim predmetno specifičnim standardima za akreditaciju.
Kvalitet, savremenost i međunarodna usaglašenost studijskog programa su uporedivi sa relevantnim studijskim programima:

 1. University of Bocconi, Master of International Health Care Management, Economics and Policy: http://www.sdabocconi.it/en/specialized-master-full-time-executive/mihmep
 2. Trinity College Dublin, Master of Science (M.Sc.) in Health Services Management: http://www.tcd.ie/medicine/health_policy_managemest/postgraduate/msc/description.php
 3. Imperial College Buisness School, MSc International Health Management: http://wwwf.imperial.ac.uk/business-school/programmes/msc-international-health-management/study-programme/core-modules/
 4. HEC Lausanne, the Faculty of Business and Economics of the University of Lausanne, Executive MBA - Focus in Healthcare Management: http://hec.unil.ch/hec/emba/curriculum/healthcare-focus-1/index_html
Ciljevi, svrha i ishodi studijskog programa su kompatibilni sa  istim u zemljama EU. Takođe, studijski program master akademskih studija traje godinu dana i ima 60 ESPB bodova, isto kao i na većini univerziteta u zemljama EU.


Zbog promene SSL protokola u nonSSL, povremeno može doći do neispravnosti linkova na stranicama, u tom slučaju probajte bez protokola https://. Izvinjavamo se na svim mogućim smetnjama.