Тренутно сте на:
 
Организација
  Стручни органи факултета
 

Повезани садржаји:
 
Организација
Орган управљања
Орган пословођења
Стручни органи
Студентски парламент
 

Навигација:
 
Почетна страна
  
СТРУЧНИ ОРГАНИ ФАКУЛТЕТА

Стручни органи на Факултету су:

 • Наставно-научно веће

 • Већа семестра (блока) на Интегрисаним и Докторским академским студијама

 • Катедре

Стручни органи Факултета одлучују о питањима од интереса за реализацију наставе и научно- истраживачког рада.

При расправљању, односно одлучивању о питањима која се односе на осигурање квалитета наставе, реформу студијских програма, анализу ефикасности студирања и утврђивања броја ЕСПБ, у раду стручних органа учествују и представници студената, који чине 5% укупног броја чланова стручних органа.


Наставно-научног веће


Чланови Наставно-научног већа бирају се из реда наставника и сарадника изабраних за уже научне области и то:

Наставно-научно веће чине наставници Факултета који испуњавају услове за ментора, у складу са критеријумима Националног савета за високо образовање, као и да су руководили или руководе израдом бар две докторске тезе од којих једна мора бити одбрањена.

Услов из става 1. овог члана који се односи на менторство у изради докторских дисертација важи само за ванредне и редовне професоре.

Списак чланова Наставно-научног већа погледајте овде

Сазиве и архиву Наставно-научног већа погледајте овде

ПОСЛОВНИК О РАДУ Наставно-научног већа погледајте овде

 

Делокруг рада Већа:

 • утврђује предлог Статута Факултета
 • утврђује предлог за избор декана Факултета.
 • предлаже студијске програме за све врсте и нивое студија
 • доноси програм научно истраживачког рада
 • доноси одлуке о оснивању или укидању катедри
 • бира представнике Факултета за Савет Факултета, Сенат и Савет Универзитета
 • разматра извештај о остваривању програма научно истраживачког рада Факултета
 • разматра и припрема предлоге по питањима из свог делокруга о којима одлучује Савет
 • доноси одлуку о поништају диплома основних, специјалистичких, магистарских и докторских студија и дисертација када о томе одлучује Факултет
 • доноси одлуке о истраживачким звањима
 • разматра питања и доноси одлуке из области постдипломских студија
 • утврђује предлог за избор наставника и бира сараднике Факултета
 • бира гостујуће професоре
 • утврђује предлог за професоре емеритусе
 • обавља и друге послове утврђене овим Статутом.

Већу председава декан.
Начин рада Већа уређује се Пословником о раду.
Веће може пуноважно да одлучује ако седници присуствује више од половине од укупног броја чланова, а одлуке доноси јавним гласањем већином гласова присутних чланова.
Веће може формирати сталне и повремене комисије ради разматрања и утврђивања предлога које су у надлежности Већа.

Приликом утврђивања предлога за избор наставника и одлучивања о избору асистената гласају чланови већа у истом или вишем звању.

 

Веће семестра (блока)

Веће семестра чине декан, ресорни продекани, шефови катедри или руководиоци предмета у одговарајућем семестру, као и сви тутори студената у одговарајућем семестру.

Већем председава декан или ресорни продекан.

Веће заседа најмање једанпут недељно у унапред одређеном термину.

Већу могу присуствовати и представници студената који слушају наставу у датом семестру а које делегирају студенти одговарајућег семестра.

Делокруг рада Већа:

 • разматра питања од интереса за реализацију наставе, унапређење квалитета наставе
  и реформе наставног плана и програма
 • разматра ефикасност студирања и квалитет извођења наставног процеса
 • предлаже измене плана и програма студија у циљу унапређења наставног процеса
 • разматра и припрема предлоге по питањима из свог делокруга о којима одлучује Наставно-научно веће
ПОСЛОВНИК О РАДУ Већа семестра погледајте овде

 

Катедра

Катедрe се оснивају за организовање и реализацију наставе на свим студијским програмима. Одлуку о оснивању катедре доноси Веће.

Катедру чине сви запослени наставници и сарадници бирани за ужу научне области за које је катедра основана.
Студенти чине 5% чланова катедре.
Студенти који учествују у раду катедре морају да буду студенти те или наредних година студија.

Катедром руководи шеф катедре кога из реда наставника именује и разрешава декан.

У оквиру катедре која је основана за више предмета именују се руководиоци предмета.
Руководиоца предмета именује декан.

Катедра може пуноважно да одлучује ако седници присуствује више од половине укупног броја чланова.
Катедра одлуке доноси већином гласова присутних чланова.

.
Списак катедри погледајте овде


 

Због промене SSL протокола у nonSSL, повремено може доћи до неисправности линкова на страницама, у том случају пробајте без протокола https://. Извињавамо се на свим могућим сметњама.