Тренутно сте на:
 
Комисије факултета
  Комисија за обезбеђење квалитета
  квалитета
 

Повезани садржаји:

Навигација:
 
Почетна страна
  
Комисија за обезбеђење квалитета
 

Комисија за обезбеђење квалитета је стручни орган Факултета која се формира за обављање одређених послова у циљу обезбеђења квалитета на Факултету, у складу са законом, подзаконским актима, другим општим актима Универзитета и Статутом Факултета.

Надлежности Комисије:

 • припрема предлог Стратегије обезбеђивања квалитета и сачињава акционе планове за спровођење Стратегије
 • промовише изградњу културе квалитета на Факултету
 • припрема предлог побољшања стандарда, процедура и метода провере квалитета, у складу са стандардима Националног савета за високо образовање
 • планира и припрема активности у вези са праћењем и контролом квалитета, према годишњем плану рада
 • разматра извештаје о редовном самовредновању Факултета и даје своје мишљење
 • подноси извештај Већу о стању у области квалитета најмање једанпут годишње
 • предлаже, по потреби, ванредно самовредновање у појединим областима
 • предлаже спољашњу проверу квалитета и пружа стручну помоћ у припреми документације за акредитацију пред надлежним органом
 • прати остваривање Стратегије, стандарда и процедура обезбеђивања квалитета и предлаже мере за отклањање уочених слабости, у циљу побољшања квалитета
 • образује радна тела
 • доноси општа акта из своје надлежности, даје мишљења и препоруке
 • даје мишљење на предлог студијских програма, као и измена и допуна студијских програма
 • даје мишљење о педагошком раду наставника и сарадника и потврду о броју часова активне наставе
 • предузима мере за ограничени приступпредавањима који се налази на порталу Факултета
 • обавља и друге послове од значаја за унапређење и развој квалитета студијских програма, наставе и услова рада

Комисија има 15 чланова, које бира Веће, и то:
 • десет чланова који се бирају из реда наставног особља Факултета
 • три члана који се бирају из реда студената (један студент ДАС), на предлог Студентског парламента Факултета
 • једног члана који се бира из реда ненаставног особља
 • једног члана информационо-техничке службе у својству техничког администратора.

Мандат чланова Комисије траје три године, осим представницима студената чији мандат траје две године, у складу са Законом.

Чланови Комисије:

1. Проф. др Оливера Миловановић, председник
2. Проф. др Небојша Здравковић,члан
3. Проф. др Александра Јуришић-Шкевин, члан
4. Проф. др Мирјана Веселиновић,члан
5. Проф. др Слађана Павловић,члан
6. Доц. др Мирослав Васовић, члан
7. Доц. др Владислава Стојић, члан
8. др сци. мед. Аница Петковић, члан
9. Александар Кочовић, маг.фарм, члан
10. Милош Папић, др. стом,члан
11. Милош Јеленић, дипл. правник, члан
12. Душан Томашевић, администратор,члан
13. Зорка Јоксимовић, представник студената, члан
14. Милица Шапић, представник студената, члан
15. Амина Зирћанин, представник студената, члан

Одлуку о формирању Комисије погледајте овде

 

Пословник о раду Комисије погледајте овде

 

ПОЛИТИКА КВАЛИТЕТА

    Политику квалитета Факултета медицинских наука погледајте овде

    Стратегију за обезбеђење квалитета Факултета медицинских наука погледајте овде

    Извештај о годишњем раду Комисије за обезбеђење квалитета за 2023. годину погледајте овде

    Извештај о годишњем раду Комисије за обезбеђење квалитета за 2022. годину погледајте овде

    Извештај о годишњем раду Комисије за обезбеђење квалитета за 2021. годину погледајте овде

    Извештај Комисије за обезбеђење квалитета о спровођењу стратегије за обезбеђење квалитета за 2023. годину погледајте овде

    Извештај Комисије за обезбеђење квалитета о спровођењу стратегије за обезбеђење квалитета за 2022. годину погледајте овде

    Извештај Комисије за обезбеђење квалитета о спровођењу стратегије за обезбеђење квалитета за 2021. годину погледајте овде

    Извештај о годишњем раду Комисије за обезбеђење квалитета за 2020. годину погледајте овде

    Извештај Комисије за обезбеђење квалитета о спровођењу стратегије за обезбеђење квалитета за 2020. годину погледајте овде

 

РЕТЕНЦИЈА ЗНАЊА

    АНАЛИЗУ ТЕСТОВА РЕТЕНЦИЈЕ ЗНАЊА школске 2022/2023. године погледајте овде

 

    АНАЛИЗУ ТЕСТОВА РЕТЕНЦИЈЕ ЗНАЊА школске 2016/2017. године погледајте овде

 

САМОВРЕДНОВАЊЕ

   Извештај о самовредновању Факултета медицинских наука у Крагујевцу сачињен 2024. године погледајте овде

   Извештај о самовредновању Факултета медицинских наука у Крагујевцу сачињен 2020. године погледајте овде

   Извештај о самовредновању Факултета медицинских наука у Крагујевцу сачињен 2017. године погледајте овде

Извештаји о самовредновању у новом формату

   Извештај о самовредновању Факултета медицинских наука у Крагујевцу сачињен 2014. године погледајте овде

    Извештај о самовредновању Медицинског факултета у Крагујевцу сачињен школске 2012/2013. године

Извештај о самоевалуацији квалитета наставног процеса на интегрисаним академским студијама МЕДИЦИНЕ погледајте овде

Извештај о самоевалуацији квалитета наставног процеса на интегрисаним академским студијама ФАРМАЦИЈЕ погледајте овде

Извештај о самоевалуацији квалитета наставног процеса на интегрисаним академским студијама СТОМАТОЛОГИЈЕ погледајте овде

Извештај о самоевалуацији квалитета наставног процеса на ОСНОВНИМ СТРУКОВНИМ студијама погледајте овде

Извештај о самоевалуацији квалитета наставног процеса на ДОКТОРСКИМ академским студијама медицине погледајте овде

    Извештај о самовредновању Медицинског факултета у Крагујевцу сачињен 2011. године погледајте овде


Извештаји о самовредновању у старом формату

    Извештај о самовредновању Медицинског факултета у Крагујевцу сачињен 2011. године погледајте овде

    Извештај о самоевалуацији квалитета наставног процеса на интегрисаним академским студијама медицине
         Медицинског факултета, Универзитета у Крагујевцу, за школску 2008/2009. погледајте овде

    Извештај о самоевалуацији квалитета наставног процеса на докторским академским студијама Медицинског
         факултета, Универзитета у Крагујевцу, за школску 2008/2009. годину погледајте овде

    Табелу пролазности студената на интегрисаним студијама медицина за школску 2007/2008 погледајте овде

    Табелу пролазности студената на интегрисаним студијама фармације за школску 2007/2008 погледајте овде

    Табелу пролазности студената на основним струковним студијама за школску 2007/2008 погледајте овде

    Извештај о самоевалуацији квалитета наставног процеса на интегрисаним академским студијама медицине,
         интегрисаним академским студијама фармације, на основним струковним студијама Медицинског факултета,
        Универзитета у Крагујевцу, за школску 2007/2008. годину погледајте овде

    Извештај о самовредновању студијског програма интегр. академских студија за доктора медицине
         погледајте овде

    Извештај о самовредновању студијског програма докторских академских студија погледајте овде

    Извештај о самовредновању студијског програма интегр. академских студија - магистар фармације
         погледајте овде

    Извештај о самовредновању студијског програма основних струковних студија погледајте овде

 

СТРАТЕГИЈЕ И ПРОЦЕДУРЕ

    Стратегије и процедуре за обезбеђивање квалитета на Медицинском факултету,
         Универзитета у Крагујевцу можете погледати овде

 


Због промене SSL протокола у nonSSL, повремено може доћи до неисправности линкова на страницама, у том случају пробајте без протокола https://. Извињавамо се на свим могућим сметњама.