Тренутно сте на:
 
Конкурси
  Конкурси на факултету
 


Повезани садржаји:
 
Најновији конкурси
Архива конкурса
Избор наставника
Избор сарадника
 

 
КОНКУРСИ
НАЈНОВИЈИ КОНКУРСИАРХИВА КОНКУРСА

 

Факултет медицинских наука у Крагујевцу расписује конкурсe за избор и на радно место за:
(огласне новине ПОСЛОВИ од 30.09.2020. године )

1. По једног наставника у звању редовног или ванредног професора за ужу научну област:
а) Интерна медицина
б) Интерна медицина

2. По једног наставника у звању ванредног професора или доцента за ужу научну област:
а) Клиничка фармација
б) Психијатрија
в) Хирургија

3 . По једног наставника у звању доцента за ужу научну област:
а) Педијатрија
б) Интерна медицина
в) Интерна медицина
г) Психијатрија
д) Неурологија
ђ) Хирургија

4. Једног вишег научног сарадника за ужу научну област:
а) Микробиологија и имунологија

5. Jедног сарадника у звању асистента за ужу научну област:
а) Медицинска статистика и информатика

6. Једног истраживача сарадника за ужу научну област:
а) Оториноларингологија

ОДЛУКУ О ИСПРАВЦИ КОНКУРСА бр. 01-8204 од 30.09. 2019. 2020, можете погледати овде.

Објављени текст конкурса у огласним новинама ПОСЛОВИ можете погледати овде.

Комплетан текст конкурса можете погледати овде.

Одлуку о расписивању конкурса можете погледати овде.

Детаљне информације могу се добите преко телефона 034 / 306-800, или путем сајта www.medf.kg.ac.rs.


Факултет медицинских наука у Крагујевцу расписује конкурсe за избор и на радно место за:
(огласне новине ПОСЛОВИ од 29.07.2020. године)

1. По једног сарадника у звању асистента за ужу научну област:
а) Интерна медицина
б) Интерна медицина
в) Физичка хемија
г) Пародонтологија и орална медицина
д) Физикална медицина и рехабилитација
ђ) Неурологија
е) Хирургија

2. По једног истраживача сарадника за ужу научну област:
а) Хирургија
б) Хирургија

3. Једног истраживача приправника за ужу научну област:
а) Болести зуба и ендодонција

4. Једног сарадника у настави за ужу научну област:
а) Хирургија

Комплетан текст конкурса можете погледати овде.

Одлуку о расписивању конкурса можете погледати овде.

Детаљне информације могу се добите преко телефона 034 / 306-800, или путем сајта www.medf.kg.ac.rs.


Факултет медицинских наука у Крагујевцу расписује конкурсe за избор и на радно место за:
(огласне новине ПОСЛОВИ од 24.6.2020. године)

1. Jедног наставника у звању редовног или ванредног професора за ужу научну област:
а) Генетика

2. По једног наставника у звању ванредног професора или доцента за ужу научну област:
а) Судска медицина
б) Биохемија

3. Једног сарадника у настави за ужу научну област:
а) Методологија антропометрије

Комплетан текст конкурса можете погледати овде.

Одлуку о расписивању конкурса можете погледати овде.

Детаљне информације могу се добите преко телефона 034 / 306-800, или путем сајта www.medf.kg.ac.rs.


Одлука о објављиању конкурса бр. 01-1677 мења се у делу услова конкурса.
Опширније можете погледати овде.

Факултет медицинских наука у Крагујевцу расписује конкурсe за избор и на радно место за:
(огласне новине ПОСЛОВИ од 26.2.2020. године)

1. По једног наставника у звању ванредног професора или доцента за ужу научну област:
а) Генетика
б) Педијатрија

2. По једног наставника у звању доцента за ужу научну област:
а) Хирургија
б) Интерна медицина
в) Хигијена и екологија

3. По једног истраживача сарадника за ужу научну област:
а) Физикална медицина и рехабилитација

б) Физикална медицина и рехабилитација

Комплетан текст конкурса можете погледати овде.

Одлуку о расписивању конкурса можете погледати овде.

Детаљне информације могу се добите преко телефона 034 / 306-800, или путем сајта www.medf.kg.ac.rs.


Факултет медицинских наука у Крагујевцу расписује конкурсe за избор и на радно место за:
(огласне новине ПОСЛОВИ од 29.1.2020. године)

1. Jедног наставника у звању редовног или ванредног професора за ужу научну област:
а) Педијатрија

2. По једног наставника у звању доцента за ужу научну област:
а) Педијатрија
б) Интерна медицина
в) Интерна медицина
г) Неурологија
д) Клиничка фармација
ђ) Хистологија и ембриологија
е) Хирургија
ж) Хирургија
з) Фармацеутска биотехнологија
и) Физикална медицина и рехабилитација

3. По једног сарадника у настави за ужу научну област: а) Педијатрија б) Радиологија

Објављени текст конкурса у огласним новинама ПОСЛОВИ можете погледати овде.

Комплетан текст конкурса можете погледати овде.

Одлуку о расписивању конкурса можете погледати овде.

Детаљне информације могу се добите преко телефона 034 / 306-800, или путем сајта www.medf.kg.ac.rs.


Факултет медицинских наука у Крагујевцу расписује конкурсe за избор и на радно место за:
(огласне новине ПОСЛОВИ од 25.12.2019. године)

1. Једног наставника у звању ванредног професора или доцента за ужу научну област:
а) Интерна медицина

2. По једног сарадника у звању асистента за ужу научну област:
а) Фармацеутска технологија
б) Хирургија
в) Инфективне болести
г) Судска медицина

3. По једног истраживача сарадника за ужу научну област:
а) Патолошка анатомија
б) Патолошка анатомија
в) Хирургија
г) Хирургија

4. По једног сарадника у настави за ужу научну област:
а) Патолошка анатомија
б) Психијатрија
в) Физиологија

Комплетан текст конкурса можете погледати овде.

Одлуку о расписивању конкурса можете погледати овде.

Детаљне информације могу се добите преко телефона 034 / 306-800, или путем сајта www.medf.kg.ac.rs.


Факултет медицинских наука у Крагујевцу расписује конкурсe за избор и на радно место за:
(огласне новине ПОСЛОВИ од 27.11.2019. године)

1. По једног наставника у звању редовног или ванредног професора за ужу научну област:
а) Хистологија и ембриологија
б) Анатомија
в) Фармакологија и токсикологија

2. Једног наставника у звању доцента за ужу научну област:
а) Анатомија

3. По једног сарадника у звању асистента за ужу научну област:
а) Гинекологија и акушерство
б) Онкологија

4. Једног сарадника у настави за ужу научну област:
а) Медицинска статистика и информатика

Одлуку о исправци конкурса бр. 01-14470 од 20.11. 2019. године, можете погледати овде.

Комплетан текст конкурса можете погледати овде.

Одлуку о расписивању конкурса можете погледати овде.

Детаљне информације могу се добите преко телефона 034 / 306-800, или путем сајта www.medf.kg.ac.rs.


Факултет медицинских наука у Крагујевцу расписује конкурсe за избор и на радно место за:
(огласне новине ПОСЛОВИ од 30.10.2019. године)

1. Jедног наставника у звању доцента за ужу научну област :
а) Фармацеутска технологија

Комплетан текст конкурса можете погледати овде.

Комплетан текст конкурса можете погледати овде.

Одлуку о расписивању конкурса можете погледати овде.

Детаљне информације могу се добите преко телефона 034 / 306-800, или путем сајта www.medf.kg.ac.rs.


Факултет медицинских наука у Крагујевцу расписује конкурсe за избор и на радно место за:
(огласне новине ПОСЛОВИ од 23.10.2019. године и 30.10.2019. - исправке конкурса)

1. Једног наставника у звању редовног или ванредног професора за ужу научну област:
а) Kлиничка фармација

2. Једног наставника у свим звањима за ужу научну област:
а) Фармацеутска микробиологија

3. По једног наставника у звању ванредног професора или доцента за ужу научну област:
а) Интерна медицина
б) Педијатрија

4. По једног наставника у звању доцента за ужу научну област:
а) Неурологија
б) Интерна медицина
в) Протетика (напомена: погледати исправке конкурса)

5. По једног сарадника у звању асистента за ужу научну област:
а) Анатомија
б) Анатомија

6. Једног сарадника у звању асистента са докторатом за ужу научну област:
а) Клиничка психологија

7. По једног истраживача сарадника за ужу научну област:
а) Интерна медицина
б) Интерна медицина
в) Интерна медицина

8. По једног истраживача сарадника за ужу научну област: (напомена: погледати исправке конкурса)
а) Инфективне болести

б) Протетика

Комплетан текст конкурса можете погледати овде.

Одлуку о расписивању конкурса можете погледати овде.

Детаљне информације могу се добите преко телефона 034 / 306-800, или путем сајта www.medf.kg.ac.rs.


Факултет медицинских наука у Крагујевцу расписује конкурсe за избор и на радно место за:
(огласне новине ПОСЛОВИ од 2.10.2019. године)

1. Једног сарадника у настави за ужу научну област:
а) Анатомија

Објављени текст конкурса у огласним новинама ПОСЛОВИ можете погледати овде.

Комплетан текст конкурса можете погледати овде.

Одлуку о расписивању конкурса можете погледати овде.

Детаљне информације могу се добите преко телефона 034 / 306-800, или путем сајта www.medf.kg.ac.rs.


Факултет медицинских наука у Крагујевцу расписује конкурсe за пријем у радни однос на одређено време, за следеће послове:
(огласне новине ПОСЛОВИ од 2.10.2019. године)

1. Стоматолошка сестра -техничар - 1 извршилац са пуним радним временом
Услови за заснивање радног односа:
• ССС – IV степен ст.спреме, завршена средња медицинска школа стоматолошког смера и
• положен стручни испит
• лиценца
Радни однос заснива се на одређено време у трајању од шест месеци.

Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави следећа документа:
• Оверена фотокопија дипломе
• Оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту
• Кратку биографију

Објављени текст конкурса у огласним новинама ПОСЛОВИ можете погледати овде.

Одлуку о расписивању конкурса можете погледати овде.

Детаљне информације могу се добите преко телефона 034 / 306-800, или путем сајта www.medf.kg.ac.rs.


Факултет медицинских наука у Крагујевцу расписује конкурсe за избор и на радно место за:
(огласне новине ПОСЛОВИ од 25.9.2019. године)

1. Једног истраживача сарадника за ужу научну област:
а) Неурологија

Објављени текст конкурса у огласним новинама ПОСЛОВИ можете погледати овде.

Комплетан текст конкурса можете погледати овде.

Одлуку о расписивању конкурса можете погледати овде.

Детаљне информације могу се добите преко телефона 034 / 306-800, или путем сајта www.medf.kg.ac.rs.


Факултет медицинских наука у Крагујевцу расписује конкурсe за избор и на радно место за:
(огласне новине ПОСЛОВИ од 4.9.2019. године)

1. Једног наставника у звању редовног или ванредног професора за ужу научну област:
а) Инфективне болести

2. Једног наставника у звању ванредног професора или доцента за ужу научну област:
а) Интерна медицина

3. По једног наставника у звању доцента за ужу научну област:
а) Хирургија
б) Хирургија
в) Фармацеутска хемија

Објављени текст конкурса у огласним новинама ПОСЛОВИ можете погледати овде.

Комплетан текст конкурса можете погледати овде.

Одлуку о расписивању конкурса можете погледати овде.

Детаљне информације могу се добите преко телефона 034 / 306-800, или путем сајта www.medf.kg.ac.rs.


Факултет медицинских наука у Крагујевцу расписује конкурсe за пријем у радни однос:
(огласне новине ПОЛИТИКА од 12.7.2019)

1. Доктор стоматологије - 5 извршилаца са пуним радним временом
Радни однос заснива се на одређено време у трајању одједне године.

Комплетан текст конкурса можете погледати овде.

Одлуку о расписивању конкурса можете погледати овде.

Детаљне информације могу се добите преко телефона 034 / 306-800, или путем сајта www.medf.kg.ac.rs.


Факултет медицинских наука у Крагујевцу расписује конкурсe за конкурсe за избор и на радно место за:
(огласне новине ПОЛИТИКА од 12.7.2019)

1. Једног сарадника у настави за ужу научну област:
а) Методологија антропометрије

Комплетан текст конкурса можете погледати овде.

Одлуку о расписивању конкурса можете погледати овде.

Детаљне информације могу се добите преко телефона 034 / 306-800, или путем сајта www.medf.kg.ac.rs.


Факултет медицинских наука у Крагујевцу расписује конкурсe за избор и на радно место за:
(огласне новине ПОСЛОВИ)

1. Једног наставника у звању доцента за ужу научну област:
а) Онкологија

2. По једног сарадника у звању асистента за ужу научну област:
а) Пародонтологија и орална медицина
б) Хирургија
в) Хирургија

3. По једног сарадника у звању истраживача приправника за ужу научну област:
а) Пародонтологија и орална медицина
б) Болести зуба и ендодонција
в) Волести зуба и ендодонција
г) Максилофацијална хирургија

Комплетан текст конкурса можете погледати овде.

Одлуку о расписивању конкурса можете погледати овде.

Детаљне информације могу се добите преко телефона 034 / 306-800, или путем сајта www.medf.kg.ac.rs.


Факултет медицинских наука у Крагујевцу расписује конкурсe за избор и на радно место за:
(огласне новине ПОСЛОВИ, од 29.5.2019.)

1. Једног наставника у звању ванредног професора или доцента за ужу научну област:
а) Болести зуба и ендодонција

2. По једног наставника у звању доцента за ужу научну област:
а) Фармакологија и токсикологија
б) Хигијена и екологија
в) Радиологија
г) Клиничка фармација

3. По једног сарадника у звању асистента за ужу научну област:
а) Хигијена и екологија
б) Медицинска статистика и информатика

Комплетан текст конкурса можете погледати овде.

Одлуку о расписивању конкурса можете погледати овде.

Детаљне информације могу се добите преко телефона 034 / 306-800, или путем сајта www.medf.kg.ac.rs.


Факултет медицинских наука у Крагујевцу расписује конкурсe за избор и на радно место за:
(огласне новине ПОСЛОВИ, од 24.4.2019.)

1. Једног наставника у звању ванредног професора или доцента за ужу научну област:
а) Интерна медицина

2. По једног наставника у звању доцента за ужу научну област:
а) Нуклеарна медицина
б) Нуклеарна медицина
в) Педијатрија
г) Интерна медицина

3. По једног сарадника у звању асистента са докторатом за ужу научну област:
а) Интерна медицина
б) Педијатрија

4. Једног сарадника у звању асистента за ужу научну област:
а) Гинекологија и акушерство

5. Једног истраживача приправника за ужу научну област:
а) Инфективне болести

Објављени текст конкурса у огласним новинама ПОСЛОВИ можете погледати овде.

Комплетан текст конкурса можете погледати овде.

Одлуку о расписивању конкурса можете погледати овде.

Детаљне информације могу се добите преко телефона 034 / 306-800, или путем сајта www.medf.kg.ac.rs.


Факултет медицинских наука у Крагујевцу расписује конкурсe за избор и на радно место за:
(огласне новине ПОСЛОВИ, од 27.3.2019)

Објавити у средствима јавног информисања конкурс:
1. Једног наставника у звању редовног или ванредног професора за ужу научну област:
а) Педијатрија

2. По једног наставника у звању ванредног професора или доцента за ужу научну област:
а) Интерна медицина
б) Фармацеутска технологија

3. По једног наставника у звању доцента за ужу научну област:
а) Физиологија
б) Фармацеутска хемија

4. Једног сарадника у звању асистента са докторатом за ужу научну област:
а) Фармацеутска анализа

5. По једног сарадника у звању асистента за ужу научну област:
а) Педијатрија
б) Офталмологија

6. Једног истраживача сарадника за ужу научну област:
а) Неурологија

7. Једног сарадника у настави за ужу научну област:
а) Психијатрија

Објављени текст конкурса у огласним новинама ПОСЛОВИ можете погледати овде.

Комплетан текст конкурса можете погледати овде.

Одлуку о расписивању конкурса можете погледати овде.

Детаљне информације могу се добите преко телефона 034 / 306-800, или путем сајта www.medf.kg.ac.rs.


Факултет медицинских наука у Крагујевцу расписује конкурсe за избор и на радно место за:
(огласне новине ПОСЛОВИ, од 27.2.2019)

Објавити у средствима јавног информисања конкурс:
1. Једног наставника у звању редовног или ванредног професора за ужу научну област:
а) Интерна медицина

2. Једног наставника у звању ванредног професора или доцента за ужу научну област:
а) Микробиологија и имунологија

3. Једног сарадника у звању асистента са докторатом за ужу научну област:
а) Микробиологија и имунологија

4. Једног сарадника у настави за ужу научну област:
а) Фармацеутска технологија

Комплетан текст конкурса можете погледати овде.

Одлуку о расписивању конкурса можете погледати овде.

Детаљне информације могу се добите преко телефона 034 / 306-800, или путем сајта www.medf.kg.ac.rs.


Факултет медицинских наука у Крагујевцу расписује конкурсe за избор и на радно место за:
(огласне новине ПОСЛОВИ, од 30.1.2019)

Објавити у средствима јавног информисања конкурс:
1. Једног научног сарадника за ужу научну област:
а) Неурологија

2. Једног наставника у звању ванредног професора или доцента за ужу научну област:
а) Патолошка физиологија

3. Једног наставника у звању доцента за ужу научну област:
а) Оториноларингологија

4. По једног сарадника у звању асистента за ужу научну област:
а) Фармацеутска анализа
б) Фармацеутска биотехнологија
в) Фармацеутска хемија
г) Физиологија

5. По једног сарадника у звању асистента са докторатом за ужу научну област:
а) Психијатрија
б) Хигијена и екологија

6. Једног сарадника у настави за ужу научну област:
а) Педијатрија

Комплетан текст конкурса можете погледати овде.

Одлуку о расписивању конкурса можете погледати овде.

Детаљне информације могу се добите преко телефона 034 / 306-800, или путем сајта www.medf.kg.ac.rs.Због промене SSL протокола у nonSSL, повремено може доћи до неисправности линкова на страницама, у том случају пробајте без протокола https://. Извињавамо се на свим могућим сметњама.