Тренутно сте на:
 
Делатности
  Образовна делатност
 

 


Повезани садржаји:
 
Образовна делатност
Научна истраживања
Иновације знања
Здравствена делатност
Издавачка делатност
 

Навигација:
 
Почетна страна
  
ОБРАЗОВНА ДЕЛАТНОСТ

Факултет остварује академске и струковне студијске програме и развија научно-истраживачки и стручни рад у образовно научном пољу медицинских наука.
Студије за стицање звања доктора медицине и магистра фармације организују се као интегрисане студије другог степена.

Студије се остварују на основу студијских програма.
Студијски програм је скуп обавезних и изборних студијских подручја, односно предмета, са оквирним садржајем, чијим се савладавањем обезбеђују неопходна знања и вештине за стицање дипломе одговарајућег нивоа и врсте студија.

Студијским програмом утврђују се:

 • назив и циљеви студијског програма
 • врста студија и исход процеса учења
 • стручни, академски, односно научни назив
 • услови за упис на студијски програм
 • листа обавезних и изборних студијских подручја, односно предмета, са оквирним
 • садржајем
 • начин извођења студија и потребно време за извођење појединих облика студија
 • бодовна вредност сваког предмета исказана у складу са Европским системом
 • преноса бодова(у даљем тексту:ЕСПБ бодови)
 • бодовна вредност завршног рада, односно докторске дисертације, исказане у
 • ЕСПБ бодовима
 • предуслови за упис појединих предмета или групе предмета
 • начин избора предмета из других студијских програма
 • услови за прелазак са других студијских програма у оквиру истих или сродних
 • области студија
 • друга питања од значаја за извођење студијских програма

Студијске програме доноси Универзитет, на предлог Наставно-научног већа Факултета.

Факултет остварује следеће студијске програме:

 • интегрисани студијски програм другог степена за доктора медицине;
 • основни академски студијски програм првог степена за фармацеута;
 • дипломски академски студијски програм другог степена за дипломираног
 • фармацеута-мастер;
 • интегрисани академски студијски програм другог степена за магистра фармације;
 • основни струковни студијски програм;
 • специјалистички струковни студијски програм;
 • специјалистичке академске студијске програме;
 • докторске академске студијске програме.

Факултет у оквиру своје делатности може реализовати програме образовања током читавог живота ван оквира студијских програма за које је добио дозволу за рад.
Факултет доноси програме образовања током читавог живота (програме континуиране медицинске едукације и програме иновације знања).

 

 

Због промене SSL протокола у nonSSL, повремено може доћи до неисправности линкова на страницама, у том случају пробајте без протокола https://. Извињавамо се на свим могућим сметњама.