Тренутно сте на:
 
Студенти
  Студентски парламент
 

 

студенти   
Медицинског факултета   


Повезани садржаји:

Навигација:
 
Почетна страна
  
СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ

 

ПОСЛОВНИК О РАДУ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА

Пословник о раду студентског парламента Факултетa медицинских наука Универзитета у Крагујевцу можете погледати овде

ПРАВИЛНИК О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА

Правилник о избору чланова студентског парламента Факултетa медицинских наука Универзитета у Крагујевцу можете погледати овде.

 

ИЗБОРИ ЧЛАНОВА СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА

Информације у вези са изборима за Студентски парламент можете погледати овде.

 

ПРАВИЛНИК О РАДУ ЦЕНТРА ЗА СТРУЧНИ И НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД СТУДЕНАТА

Правилник о раду центра за стручни и научно-истраживачки рад студената Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу можете погледати овде

 

О ПАРЛАМЕНТУ

Студентски парламент је институција студентског организовања на Медицинском факултету Универзитета у Крагујевцу.

Седиште Студентског парламента је у Крагујевцу, у улици Светозара Марковића бр. 69.

Конституисан је 6.11.2006.год. и представља посебан вид студентског организовања.

Студентски парламент је орган преко којег студенти остварују своја права и штите своје интересе на Факултету.
Положај Студентског парламента у оквиру Факултета Медицинских наука дефинисан је Статутом Универзитета у Крагујевцу и Статутом Факултета.
Члановима Студентског парламента гарантована је слобода мишљења и изражавања.
У оквиру Студентског парламента није дозвољено политичко, верско и страначко организовање и деловање.
Седиште Студентског парламента је у згради Деканата Факултета у улици Светозара Марковића 69.
Седиште Студентског парламента је у згради Деканата Факултета у улици Светозара Марковића 69.

На питања која нису регулисана овим правилником примениће се одредбе закона, Статут Универзитета у Крагујевцу и Статут Факултета.

 

ПРАВА И ДУЖНОСТИ ЧЛАНОВА СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА

Сваки члан Парламента има право да активно учествује у раду Парламента, да бира и буде биран у органе и тела Парламента и Факултета, да покреће иницијативе и да даје предлоге.
Сваки члан Парламента има дужност да активно учествује у раду Парламента, да поштује одлуке Парламента, Факултета, одредбе Закона и закона којим се уређује високо образовање, да о својим активностима.

редовно обавештава председника Парламента, као и друге обавезе прописане овим Пословником, другим општим актима Парламента, Законом и законом који уређује високо образовање.
Чланови органа и радних тела Парламента дужни су да у складу са овим Пословником и другим опжтим актима Парламента и Факултета, односно Законом и законом којим се уређује високо образовање врше послове из њихове надлежности, као и да присуствују седницама колективних органа и радних тела Парламента чији су чланови.
Представници Парламента у органима и телима Факултета, дужни су да савесно обављају поверене им дужности и да о свом раду у поменутим органима и телима редовно извештавају Парламент.

 

САСТАВ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА

Студентски парламент има 55 члана студената Факултета Медицинских Наука.
Број чланова у Студентском парламенту Факултета медицинских наука ближе се уређује Правилником о изборима који доноси Студентски парламент Факултета медицинских наука. Са сваке године студијских смерова-Интегрисане академске студије медицине, Интегрисане академске студије фармације, Интегрисане академске студије стоматологије, Основне струковне студије, бирају се по три (3) члана као представници године.

Са постдипломских студија се бира један(1) члан.
Са сваке године студијских смерова Основне струковне студије- струковна сестра и Основне струковне студије- физиотерапеут, бира се по један (1) члан као представник године.

Са постдипломских студија се бира један (1) члан. Могуће је додати још десет (10) придодатих чланова.

 

ОРГАНИЗАЦИЈА СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТA

Студентски парламент има председника и три потпредседника. Председник, потпредседници, председници ресора Студентског парламента, студент продекан и генерални секретар чине Органе Студентског парламента.

Студентски парламент може основати комисије и друга тела за обављање послова из своје надлежности.

 

Председника Студентског парламента

Председник Студентског парламента:

 1. заступа и представља Студентски парламент;
 2. организује,  сазива   и  председава   седницама Студентског парламента и Председништва;
 3. потписује акте Студентског парламента;
 4. врши и друге послове утврђене Законом, законом који уређује високо образовање и општим актима Факултета и Студентског парламента
 5. уководи радом органа Студентског парламента;
 6. подноси извештај о раду Студентског парламента
 7. расписује изборе за Студентски парламент

Потпредседници Студентског парламента

На питања која се тичу избора, трајања и престанка мандата потпредседника Студентског парламента пре истека времена на које је изабран, сходно се примењују одредбе овог Пословника којима се уређује избор, трајање и престанак мандата председника Студентског парламента пре истека времена на које је изабран.

Потпредседници Студентског парламента Факултета медицинских наука:

 1. организују и воде послове за које их председник овласти;
 2. учествују у раду Студентског парламента;
 3. замењује председника у његовом одсуству уз писано овлшћење.

Студент продекан

Студент продекан:

 1. представља Студентски парламент на Већу семестра и Научно- наставном већу и учествује у раду када се расправља о питањима студената;
 2. представља студенте у наставно – образовним активностима на факултету;
 3. учествује у раду Председништва Студентског парламента;
 4. редлаже мере за унапређење Студентског стандарда и прати стање у тој области;
 5. координира рад студентских организација на факултету.

Студенту продекану може истећи мандат пре истека времена на који је изабран или на лични захтев или разрешењем.
У случају расписивања ванредних избора за Студентски парламент, студент продекан остаје на дужности до конституисања наредног сазива Студентског парламента и избора новог студента продекана.
Одлуку о разрешењу студента продекана доноси Студентски парламент.

Студент продекан може бити разрешен мандата ако:

 1. прекрши Правилник о дисциплинској одговорности студента;
 2. не испуњава дужности студента продекана;
 3. крши   одредбе   Статута    Факултета    медицинских     наука, Статута Универзитета, овог пословника и општих аката Студентског парламента;
 4. злоупотреби положај студента продекана.

Поступак за разрешење студента продекана може покренути најмање једна трећина чланова Студентског парламента подношењем писменог захтева председнику.

Захтев мора садржати и одговарајуће детаљно образложење.

Генерални секретар Студентског парламента

Генерални секретар Студентског парламента:

  1. припрема материјал за седнице Студентског парламента;
  2. помаже председнику Студентског парламента током вођења седница Студентског парламента;
  3. води записник са седнице Студентског парламента;
  4. стара се о архиви Студентског парламента;
  5. врши и друге послове у складу са општим актима Студентског парламента.

ПР Студентског парламента

Сваки студент Факултета медицинских наука ,може бити ПР Студентског парламента.
ПР Студентског парламента задужен је да планира, организује , води и контролише заступање Студентског парламента у јавности.
Чланови Студентског парламента бирају ПР Студентског парламента. Мандат ПР Студентског парламента важи две године
Одлуку о  разрешењу ПР Студентског  Парламента доноси Студентски парламент.
ПР може бити разрешен мандата ако:

 1. прекрши Правилник о дисциплинској одговорности студента;
 2. не испуњава дужности;
 3. крши   одредбе   Статута    Факултета    медицинских     наука, Статута Универзитета, овог Пословника и општих аката Студентског парламента;
 4. злоупотреби положај

Поступак за разрешење ПР Студентског парламента може покренути најмање једна трећина чланова Студентског парламента подношењем писменог захтева председнику.

Председник ресора Студентског парламента

Председнике Ресора предлаже и бира Студентски парламент из реда студената Факултета медицинских наука.
Председник Ресора може бити председник само једног Ресора, а члан више.
Ресор осим председника може да има још 3, 4 и 5 чланова, с тим што уколико у Ресору у случају гласања буде исти број гласова онда је председников глас одлучио.
Студентски парламент својом одлуком формира и укида Ресоре.
Поступак разрешења председника Ресора и целог Ресора је исти као и за поступак за разрешење председника Студентског парламента.

РЕСОРИ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА

У оквиру Студентског парламента организују се следећи ресори:

 • Центар за стручни и научно-истраживачки рад студената (скраћено ЦНИРС)
 • Ресор за спорт
 • Ресор за међународну и међуфакултетску сарадњу
 • Ресор за хуманитарни рад
 • Ресор за културни и забавни програм
 • Ресор за промоцију медицине
 • Ресор за праћење наставе
 • Ресор за борбу против корупције на факултетима
 • ПР служба

Центар за стручни и научно-истраживачки рад студената (ЦНИРС)

Овај Ресор задужен је за подстицање студентске научне мисли.

Преко ЦНИРС-а студенти публикују своје научно-истраживачке радове на разним конгресима и семинарима медицине у земљи и иностранству као и у разним медицинским часописима. ЦНИРС представља први студентски корак ка научном и истраживачком раду. Овај Ресор има едукативни карактер и омогућава студентима Факултета медицинских наука у Крагујевцу да се врло рано упознају са проблематиком, али и чарима медицинске науке.

Ресор за спорт

Овај Ресор задужен је за подстицање студентске научне мисли.

Преко ЦНИРС-а студенти публикују своје научно-истраживачке радове на разним конгресима и семинарима медицине у земљи и иностранству као и у разним медицинским часописима. ЦНИРС представља први студентски корак ка научном и истраживачком раду. Овај Ресор има едукативни карактер и омогућава студентима Факултета медицинских наука у Крагујевцу да се врло рано упознају са проблематиком, али и чарима медицинске науке.

Ресор за међународну и међуфакултетску сарадњу

Овај Ресор задужен је за успостављање, неговање и унапређење односа студената Факултета медицинских наука у Крагујевцу и других факултета у земљи и иностранству.
Опус овог Ресора је веома широк: обухвата студентске струковне и професионалне размене, склапање разних уговора о сарадњи, организацију посета гостујућих професора са престижних светских факултета и сл.

Послове који доприносе развоју студентских односа између не само сродних, већ и факултета који струковно немају никаквих додирних тачака.

Ресор за хуманитарни рад

Овај Ресор задужен је за успостављање, неговање и унапређење односа студената Факултета медицинских наука у Крагујевцу и других факултета у земљи и иностранству.
Опус овог Ресора је веома широк: обухвата студентске струковне и професионалне размене, склапање разних уговора о сарадњи, организацију посета гостујућих професора са престижних светских факултета и сл.

Послове који доприносе развоју студентских односа између не само сродних, већ и факултета који струковно немају никаквих додирних тачака.

Ресор за културни и забавни програм

Овај Ресор је задужен за организацију и координацију свих културних и забавних манифестација студената Факултета медицинских наука у Крагујевцу.
Смисао постојања оваквог Ресора је у томе да студентима нашег факултета омогућимо одмор и релаксацију од напорног учења. Такође желимо да помогнемо нашим студентима да од себе формирају комплетну личност - личност којој ће култура увек бити на првом месту.
Тај циљ покушавамо да достигнемо организацијом честих посета театру, биоскопским премијерама, књижевним вечерима, концертима, сајмовима књига и сл.

Ресор за промоцију медицине

Овај Ресор задужен је за промоцију медицине и Факултета медицинских наука у Крагујевцу. Преко овога Ресора желели смо да младе упознамо са лепотом професије каква је доктор медицине,и на тај начин уједно промовишемо свој факултет.
Циљна група нису само млади, већ и особе свих старосних доби. Ми желимо читавој популацији да приближимо чари, али и тешкоће са каквим се срећу доктори и остало медицинско особље у своме свакодневном раду.
На тај начин, овај Ресор често директно утиче на побољшање положаја свих медицинских радника Републике Србије.

Ресор за праћење наставе

Овај Ресор задужен је за праћење и оцену квалитета наставе на Факултету медицинских наука у Крагујевцу.
Преко разних анкета и упитника овај Ресор прикупља, обрађује и презентује целокупну проблематику везану за било какав облик наставе.
Након тога Ресор се преко свих расположивих студентских ресурса, и у складу са важећим актима факултета и државе, залаже за промену недостатака на које студенти укажу.
Евалуација се спроводи на свим годинама студија најмање два пута семестрално.

Ресор за статус и стандард студената

Овај Ресор задужен је за праћење и оцену квалитета наставе на Факултету медицинских наука у Крагујевцу.
Преко разних анкета и упитника овај Ресор прикупља, обрађује и презентује целокупну проблематику везану за било какав облик наставе.
Након тога Ресор се преко свих расположивих студентских ресурса, и у складу са важећим актима факултета и државе, залаже за промену недостатака на које студенти укажу.
Евалуација се спроводи на свим годинама студија најмање два пута семестрално.

Ресор за борбу против корупције на факултетима

Овај Ресор задужен је за борбу за елиминацију корупције на факултетима. Циљ Студентског парламента је био да преко овог Ресора укаже на проблем корупције, предложи решења и директно учествује у обрачуну са овим видом криминала.
Ресор се труди да прикупи што више потенцијалних информација на терену и да те информације, уколико их има, проследи управи факултета и надлежним службама.

Сматрамо да сваки облик корупције треба најоштрије осудити и што пре предузети адекватне мере против прекршилаца важећих закона.

ПР служба

Овај Ресор задужен је за односе Студентског парламента са јавношћу. Такође, Ресор се бави обрадом и издавањем свих публикација Студентског парламента.
Председници Ресора су и чланови Председништва Студентског парламента Факултета.

 

 

ОВЛАШЋЕЊА СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА

Овлашћења Парламента су:

 1. Доноси опште акте којима уређује свој рад, начин функционисања, организацију и број, начин и поступак избора својих чланова
 2. Бира и разрешава представнике студената у органима установе;
 3. Бира, односно предлаже студента продекана из реда студената надлежног за студентска питања;
 4. Бира и разрешава председника Парламента и утврђује друга тела која ће се бавити пословима у оквиру овлашћења парламента;
 5. Учествује у процесу самовредновања факултета;
 6. Обавља активности које се односе на осигурање и оцену квалитета наставе, реформу студијских програма, анализу и оцену ефикасности студија, утврђивање броја ЕСПБ бодова, развој мобилности студената, подстицање научно-истраживачког рада студената, сарадњу са тржиштем рада, заштиту права студената и унапређење студентског стандарда и даје мишљење о критеријумима за оцењивање активности и знања студената у наставном процесу;
 7. Покреће иницијативу за доношење или промену прописа Факултета од интереса за студенте;
 8. Покреће иницијативу за доношење или промену одлука других органа Факултета које се односе на положај студената у наставном процесу и управљању установом;
 9. Доноси годишњи план и програм рада Парламента и усваја извештај о раду;
 10. Оснива радна тела која се баве појединим пословима из надлежности Студентског парламента;
 11. Обавља друге активности у складу са Законом и општим актима Факултета;
 12. Даје мишљења о педагошком раду наставника и сарадника, у складу са општим актом Факултета;
 13. Реализује ваннаставне активности студената, оснива спортске екипе, координише спортским екипама, организује стручна и спортска такмичења, конференције, студентске научне скупове, студијске и стручне посете установама и институцијама у земљи и иностранству, студентске екскурзије, стручне праксе, трибине, округле столове, хуманитарне активности, промоције научне и стручне литературе, издаје студентске часописе;
 14. Одлучује о расподели средстава за ваннаставне активности студената;
 15. Доприноси доношењу општег акта којим се уређује организациона и функционална повезаност Студентског парламента Универзитета са Студентским парламентом Факултета медицинских наука;
 16. Доприноси у обједињењу рада Студентских парламената факултета у саставу Универзитета
 17. Стара се, заједно са Деканом, Саветом и Научно-Наставним већем, о раду Универзитетског центра за развој каријере студената и Универзитетског центра за информисање, у складу с општим актом које доноси Савет;
 18. Именује и разрешава председнике Ресора Студентског парламента Факултета медицинских наука;
 19. Разрешава, односно покреће поступак за разрешење студента продекана;
 20. Обавља и друге послове, у складу са законом, Статутом Факултета медицинских наука, Статутом Универзитета и општим актима Универзитета и Студентског парламента.

 

ИЗБОРИ ЗА СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ (2024)

 

Коначне резултате избора чланова Студентског парламента Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу одржаних дана 08.04.2024. године погледајте овде

Прелиминарне резултате избора чланова Студентског парламента Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу одржаних дана 04.04.2024. године погледајте овде

Одлуку о расписивању избора за Студентски парламент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу погледајте овде

Одлуку о року за предавање листе кандидата на изборима погледајте овде

 

 

 


Због промене SSL протокола у nonSSL, повремено може доћи до неисправности линкова на страницама, у том случају пробајте без протокола https://. Извињавамо се на свим могућим сметњама.