Тренутно сте на:
 
Студенти
  Студентски парламент
 

 

студенти   
Медицинског факултета   


Повезани садржаји:
 
Студентски парламент
О парламенту
Правилник о раду
Чланови парламента
Седнице парламента
Информације студентима
Огласне табле студија
Важне информације
Гласило ПРОЗОР
ЦРНА КУТИЈА
Дан отворених врата
Нашим будућим колегама
Библиотека и читаоница

Навигација:
 
Почетна страна
  
СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ

 

 

О ПАРЛАМЕНТУ

Студентски парламент је институција студентског организовања на Медицинском факултету Универзитета у Крагујевцу.

Седиште Студентског парламента је у Крагујевцу, у улици Светозара Марковића бр. 69.

Конституисан је 6.11.2006.год. и представља посебан вид студентског организовања.

Студентски парламент је орган преко којег студенти остварују своја права и штите своје интересе на Факултету.

Положај Студентског парламента у оквиру Факултета Медицинских наука дефинисан је Статутом Универзитета у Крагујевцу и Статутом Факултета.

Члановима Студентског парламента гарантована је слобода мишљења и изражавања.

У оквиру Студентског парламента није дозвољено политичко, верско и страначко организовање и деловање.

Седиште Студентског парламента је у згради Деканата Факултета у улици Светозара Марковића 69.

Седиште Студентског парламента је у згради Деканата Факултета у улици Светозара Марковића 69.

На питања која нису регулисана овим правилником примениће се одредбе закона, Статут Универзитета у Крагујевцу и Статут Факултета.

 

САСТАВ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА

Студентски парламент има 42 члана студената Факултета Медицинских Наука.

Број чланова у Студентском парламенту Факултета медицинских наука ближе се уређује Правилником о изборима који доноси Студентски парламент Факултета медицинских наука. Са сваке године студијских смерова-Интегрисане академске студије медицине, Интегрисане академске студије фармације, Интегрисане академске студије стоматологије, Основне струковне студије, бирају се по два (2) члана као представници године.

Са постдипломских студија се бира један(1) члан.

Могуће је додати укупно још три (3) придодата члана.

 

ОРГАНИЗАЦИЈА СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТA

Студентски парламент има председника и два потпредседника. Председник, потпредседници, председници ресора Студентског парламента и студент продекан чине Председништво Студентског парламента.

Студентски парламент може основати комисије и друга тела за обављање послова из своје надлежности.

 

ПРЕДСЕДНИШТВО СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА

Председник, два потпредседника, председници ресора Студентског парламента и студент продекан чине Председништво Студентског парламента.
Председништво спроводи општа акта и одлуке Студентског парламента између његове две седнице.
Радом Председништва руководи председник Студентског парламента.

Председник Студентског парламента бира се на конститутивној седници Студентског парламента из реда његових чланова.

Одлуку о избору и разрешењу председника Студентског парламента доноси већина од укупног броја чланова јавним гласањем-прозивком.

Председник Студентског парламента Факултета:

 • организује, сазива и руководи седницама Студентског парламента;
 • заступа и представља Студентски парламент ван факултета;
 • потписује акте које доноси Студентски парламент и стара се о њиховом спровођењу;
 • руководи радом Председништва Студентског парламента;
 • подноси извештај о раду Студентског парламента;
 • расписује изборе за Студентски парламент
 • обавља и друге послове утврђене општим актима факултета и овим правилником.

 
Потпредседници Студентског парламента Факултета медицинских наука се бирају на конститутивној седници Студентског парламента из реда његових чланова, а на предлог чланова парламента.

Потпредседник Студентског парламента Факултета медицинских наука:

 • организује и води послове у одређеним пословима за које га председник овласти;
 • учествује у раду Председништва Студентског парламента;
 • замењује председника у његовом одсуству.

Председнику, односно потпредседнику Студентског парламента може истећи мандат пре истека времена на које је изабран или на лични захтев или разрешењем.
Председник, односно потпредседник Студентског парламента може бити разрешен мандата ако:

 • прекрши Правилник о дисциплинској одговорности студената;
 • не испуњава дужности председника, односно потпредседника;
 • крши одредбе Статута факултета, Статут Универзитета и овог правилника и општих аката Студентског парламента;
 • злоупотреби положај председника, односно потпредседника.

Поступак за разрешење председника, односно потпредседника Студентског парламента може покренути најмање једна трећина његових чланова подношењем писменог захтева.
Захтев мора садржати и одговарајуће детаљно образложење.
Разрешење председника Студентског парламента се врши одлуком већине од укупног броја чланова, јавним гласањем - прозивком.
 
Студента продекана Факултета медицинских наука бира и разрешава Студентски парламент.
Кандидат за студента продекана мора да испуни следеће услове:

 • да буде члан Студентског парламента
 • да није прекршио Правилник о дисциплинској одговорности студента.

Студент продекан:

 • представља Студентски парламент на Већу семестра и Научно-наставном већу и
  учествује у раду када се расправља о питањима студената;
 • представља студенте у наставно – образовним активностима на факултету;
 • учествује у раду Председништва Студентског парламента;
 • предлаже мере за унапређење Студентског стандарда и прати стање у тој области;
 • координира рад студентских организација на факултету;

Студенту продекану може истећи мандат пре истека времена на који је изабран или на лични захтев или разрешењем.
У случају расписивања ванредних избора за Студентски парламент, студент продекан остаје на дужности до конституисања наредног сазива Студентског парламента и избора новог студента продекана.
Одлуку о разрешењу студента продекана доноси Студентски парламент.
Студент продекан може бити разрешен мандата ако:

 • прекрши Правилник о дисциплинској одговорности студента;
 • не испуњава дужности студента продекана;
 • крши одредбе Статута Факултета медицинских наука, Статута Универзитета, овог правилника и општих аката Студентског парламента;
 • злоупотреби положај студента продекана.

 
Поступак за разрешење студента продекана може покренути најмање једна трећина чланова Студентског парламента подношењем писменог захтева председнику.
Захтев мора садржати и одговарајуће детаљно образложење.

 • Сваки студент Факултета медицинских наука ,може бити ПР Студентског парламента
 • ПР Студентског парламента задужен је да планира, организује , води и контролише заступање Студентског парламента у јавности
 • Чланови Студентског парламента бирају ПР Студентског парламента
 • Мандат ПР Студентског парламента важи годину дана Одлуку о разрешењу ПР Студентског Парламента доноси Студентски парламент.

ПР може бити разрешен мандата ако:

 • прекрши Правилник о дисциплинској одговорности студента;
 • не испуњава дужности;
 • крши одредбе Статута Факултета медицинских наука, Статута Универзитета, овог правилника и општих аката Студентског парламента;
 • злоупотреби положај.

Поступак за разрешење ПР Студентског парламента може покренути најмање једна трећина чланова Студентског парламента подношењем писменог захтева председнику.

Председнике Ресора предлаже и бира Студентски парламент из реда студената Факултета медицинских наука.
Председник Ресора може бити председник само једног Ресора, а члан више.
Ресор осим председника може да има још 3, 4 и 5 чланова, с тим што уколико у Ресору у случају гласања буде исти број гласова онда је председников глас одлучио.
Студентски парламент својом одлуком формира и укида Ресоре.
Поступак разрешења председника Ресора и целог Ресора је исти као и за поступак за разрешење председника тј. потпредседника Студентског парламента.

 

 

РЕСОРИ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА

У оквиру Студентског парламента организују се следећи ресори:

 • Центар за стручни и научно-истраживачки рад студената (скраћено ЦНИРС)
 • Ресор за спорт
 • Ресор за међународну и међуфакултетску сарадњу
 • Ресор за хуманитарни рад
 • Ресор за културни и забавни програм
 • Ресор за промоцију медицине
 • Ресор за праћење наставе
 • Ресор за борбу против корупције на факултетима
 • ПР служба

Центар за стручни и научно-истраживачки рад студената (ЦНИРС)

Овај Ресор задужен је за подстицање студентске научне мисли.
Преко ЦНИРС-а студенти публикују своје научно-истраживачке радове на разним конгресима и семинарима медицине у земљи и иностранству као и у разним медицинским часописима. ЦНИРС представља први студентски корак ка научном и истраживачком раду. Овај Ресор има едукативни карактер и омогућава студентима Факултета медицинских наука у Крагујевцу да се врло рано упознају са проблематиком, али и чарима медицинске науке.

Ресор за спорт

Oвај Ресор задужен је за организацију и координацију спортског живота студената Факултета медицинских наука у Крагујевцу.
Тренутно на овом факултету постоје екипе у следећим спортским дисциплинама: фудбал (м), кошарка(м/ж), рукомет(м/ж), одбојка(м), стрељаштво (м/ж), стони тенис(м/ж), тенис(м), шах(м/ж), пливање(м/ж), крос(м/ж).
Екипе учествују на локалним такмичењима студената као што су Универзитетска лига и Куп ректора, као и на републичком такмичењу факултета медицинских и сродних наука са иностраним учешћем – "Медицинијада".

Ресор за међународну и међуфакултетску сарадњу

 

Овај Ресор задужен је за успостављање, неговање и унапређење односа студената Факултета медицинских наука у Крагујевцу и других факултета у земљи и иностранству.
Опус овог Ресора је веома широк: обухвата студентске струковне и професионалне размене, склапање разних уговора о сарадњи, организацију посета гостујућих професора са престижних светских факултета и сл.
Послове који доприносе развоју студентских односа између не само сродних, већ и факултета који струковно немају никаквих додирних тачака.

Ресор за хуманитарни рад

Овај Ресор задужен је за организацију и координацију свих хуманитарних акција под покровитељством студената Факултета медицинских наука у Крагујевцу.
Циљ Студентског парламента је да преко овог Ресора формира код својих студената свест о хуманости, као саставном и најважнијем делу професије коју су одабрали.
У свом раду Ресор није ограничен само на сопствене ресурсе и потенцијале, већ уско сарађује и са другим организацијама и друштвима која се баве хуманитарним радом.

Ресор за културни и забавни програм

Овај Ресор је задужен за организацију и координацију свих културних и забавних манифестација студената Факултета медицинских наука у Крагујевцу.
Смисао постојања оваквог Ресора је у томе да студентима нашег факултета омогућимо одмор и релаксацију од напорног учења. Такође желимо да помогнемо нашим студентима да од себе формирају комплетну личност - личност којој ће култура увек бити на првом месту.
Тај циљ покушавамо да достигнемо организацијом честих посета театру, биоскопским премијерама, књижевним вечерима, концертима, сајмовима књига и сл.

Ресор за промоцију медицине

Овај Ресор задужен је за промоцију медицине и Факултета медицинских наука у Крагујевцу. Преко овога Ресора желели смо да младе упознамо са лепотом професије каква је доктор медицине,и на тај начин уједно промовишемо свој факултет.
Циљна група нису само млади, већ и особе свих старосних доби. Ми желимо читавој популацији да приближимо чари, али и тешкоће са каквим се срећу доктори и остало медицинско особље у своме свакодневном раду.

На тај начин, овај Ресор често директно утиче на побољшање положаја свих медицинских радника Републике Србије.

Ресор за праћење наставе

Овај Ресор задужен је за праћење и оцену квалитета наставе на Факултету медицинских наука у Крагујевцу.
Преко разних анкета и упитника овај Ресор прикупља, обрађује и презентује целокупну проблематику везану за било какав облик наставе.
Након тога Ресор се преко свих расположивих студентских ресурса, и у складу са важећим актима факултета и државе, залаже за промену недостатака на које студенти укажу.
Евалуација се спроводи на свим годинама студија најмање два пута семестрално.

Ресор за статус и стандард студената

Овај Ресор задужен је за праћење и унапређење статуса и стандарда студената.
Преко овога Ресора Студентски парламент покушава да утиче на побољшање: услова у којима се студира, студентске исхране, студентског смештаја и сл.
Циљ нам је да наши студенти достигну стандард какав влада у развијеним земљама.

Ресор за борбу против корупције на факултетима

Овај Ресор задужен је за борбу за елиминацију корупције на факултетима.
Циљ Студентског парламента је био да преко овог Ресора укаже на проблем корупције, предложи решења и директно учествује у обрачуну са овим видом криминала.
Ресор се труди да прикупи што више потенцијалних информација на терену и да те информације, уколико их има, проследи управи факултета и надлежним службама.
Сматрамо да сваки облик корупције треба најоштрије осудити и што пре предузети адекватне мере против прекршилаца важећих закона.

ПР служба

Овај Ресор задужен је за односе Студентског парламента са јавношћу. Такође, Ресор се бави обрадом и издавањем свих публикација Студентског парламента.
Председници Ресора су и чланови Председништва Студентског парламента Факултета.

 

 

НАДЛЕЖНОСТИ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА

Студентски парламент:

 1. бира и разрешава председника и потпредседнике Студентског парламента;
 2. доноси општа акта о своме раду;
 3. оснива радна тела која се баве појединим пословима из надлежности Студентског парламента.
 4. бира и разрешава представнике студената у органима и телима Факултета и
 5. представника у Студентском парламенту Универзитета;
 6. предлаже кандидата за студента продекана;
 7. покреће поступак за разрешење студента продекана;
 8. доноси годишњи план и програм активности Студентског парламента;
 9. доприноси доношењу општег акта којим се уређује организациона и функционална повезаност Студентског парламента Универзитета са Студентским парламентом Факултета медицинских наука;
 10. доприноси у обједињењу рада Студентских парламената факултета у саставу Универзитета;
 11. разматра питања и спроводи активности у вези са обезбеђењем и оценом квалитета наставе, реформом студијских програма, анализом ефикасности студирања, утврђивањем броја ЕСПБ бодова, унапређењем мобилности студената, подстицањем научно–истразивачкограда студената, заштитом права студената и унапређењем студентског стандарда;
 12. стара се, заједно са Деканом, Саветом и Научно-Наставним већем, о раду Универзитетског центра за развој каријере студената и Универзитетског центра за информисање, у складу с општим актом које доноси Савет;
 13. учествује у поступку самовредновања факултета, у складу са Статутом Универзитета;
 14. остварује студентску међууниверзитетску и међународну сарадњу;
 15. усваја годишњи извештај о раду студента продекана;
 16. усваја годишњи извештај о раду који подноси председник Студентског парламента;
 17. именује и разрешава председнике Ресора Студентског парламента Факултета медицинских наука;
 18. обавља и друге послове, у складу са законом, Статутом Факултета медицинских наука,

Статутом Универзитета и општим актима Универзитета и Студентског парламента.

 

 

ИЗБОРИ ЗА СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА

Студентски парламент бирају студенти Факултета медицинских наука уписани у школској години у којој се врши избор.
Изборе расписује Председник Студентског парламента две недеље пре одржавања избора.
Избори за Студентски парламент трају један дан.
Избори за Студентски парламент Факултета се спроводе на Факултету, непосредним тајним гласањем.
Изборе за Студентски парламент нагледа Изборна комисија чије чланове бира Студентски парламент водећи рачуна о заступљености свих групација Факултета.
Избор чланова Студентског парламента врши се непосредно, тајним гласањем.
На изборима се гласа за листе.
Бирачки списак саставља стручна служба факултета и доставља га Изборној комисији,
Студентског парламента и декану.

Конститутивна седница новог сазива Студентског парламента одржава се након избора, у року од месец дана.
Мандат члановима Студентског парламента траје годину дана.
Констутивном седницом председава Председник Студентског парламента из претходног сазива, прозивком нових чланова и избором новог Председника парламента, престаје мандат старом Председнику и нови Председник Студентског парламента преузима председавање седницом.
Члану Студентског парламента коме је престао статус студента основних академских студија, престаје мандат даном престанка статуса.
Против члана Студентског парламента који не присуствује на три узастопне седнице, а при томе нема адекватно оправдање, покренуће се поступак искључења из Студентског парламента.
Уколико члан Студентског парламента да оставку на место посланика у Студентском парламенту, Студентски парламент наставља рад у крњем саставу.

Већина потребна за доношење одлука Студентског парламента се формира пропорционално у односу на укупан број преосталих чланова.

 

ПРАВА И ДУЖНОСТИ ЧЛАНОВА СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА

Сваки члан Студентског парламента има право да активно учествује у раду Студентског парламента, да покреће иницијативе и да даје предлоге, као и да буде потпуно и правовремено информисан активностима Студентског парламента и његових радних тела.

Чланови Студентског парламента дужни су да активно учествују у раду Студентског парламента, као и да поштују одредбе овог правилника и општих аката, односно одлуке које доноси Студентски парламент.

 

 

НАЧИН РАДА СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА ФАКУЛТЕТА

 

а) сазивање седнице Студентског парламента

Седницу Студентског парламента сазива председник на сопствену иницијативу, на предлог студента продекана или на предлог једне трећине чланова Студентског парламента.
Када се седница сазива на предлог студента продекана или једне трећине чланова Студентског парламента,подносилац предлога је дужан да приложи предлог дневног реда седнице и одговарајуће образложење.

Позив за седницу Студентског парламента садржи датум, време и место одржавања седнице, предлог дневног реда и пропратни материјал.
Позив за седницу доставља се члановима Студентског парламента дописом или електронском поштом.
Позив за седницу упућује се најмање пет дана пре одржавања седнице.
Изузетно, када то ванредне околности захтевају, позив за седницу може бити упућен и касније, уз обавезно обавештавање путем телефона.

б) ток седнице Студентског парламента

Седницом Студентског парламента руководи Председник.

У одсуству председника, седницом Студентског парламента руководи потпредседник.

Председавајући отвара седницу Студентског парламента уколико постоји кворум за рад, тј. уколико је присутно више од половине од укупног броја чланова.
Уколико не постоји кворум за рад, о новом термину одржавања седнице одлучује Председништво, а уколико то није у могућности да учини седница се сматра одложеном за 24 сата.
О одлагању одржавања седнице чланови Студентског парламента се обавештавају путем телефона или електронском поштом.
По утврђивању кворума за рад и отварању седнице, председавајући Студентског парламента приступа утврђивању дневног реда.
Председавајући је у обавези да у предложени дневни ред уврсти све предлоге које му овлашћени предлагач достави у писаној форми.
Дневни ред усваја Студентски парламент и до краја седнице се не може мењати.
Предлог за дневни ред може поднети било који члан Студентсог парламента, студент продекан, било који орган или тело Факултета медицинских наука, као и организацијама и институцијама ван Универзитета, односно сваком коме је упућен позив за седницу.
Предлог за дневни ред се у писаној форми подноси председавајућем најкасније један сат пре почетка седнице Студентског парламента и садржи назив и функцију подносиоца,предмет расправе и образложење.
Студентски парламент је дужан да се изјасни о сваком предлогу уврштеном у дневни ред и да подносиоцу предлога одговори у писаној форми.
По утврђивању дневног реда, приступа се усвајању записника са предходне седнице Студентског парламента.
Члан Студентског парламента и студент продекан имају право да ставе примедбу на записник.
О основаности примедбе на записник одлучује Студентски парламент.
Усвојен записник потписују председавајући и записничар.
Дискусија на седници Студентског парламента се отвара по свакој тачки дневног реда.
Реч за дискусију даје председавајући.
У дискусији могу учествовати само чланови Студентског парламента.
Дискусију може временски ограничити председавајући Студентског парламента.
Председавајући може одузети реч лицу које је прекорачило време за дискусију, или се удаљило од теме, или понавља тезе које је већ изнело, или вређа или омаловажава саговорника.
Након завршене дискусије по одређеној тачки дневног реда, а имајући у виду све изнесене аргументе, председавајући Студентском парламенту ставља на изјашњавање прецизно формулисн предлог одлуке о разматраном питању.
 

в) одлучивање на седници

Студентски парламент одлуке о питањима из своје надлежности доноси консензусом или гласањем. Консензус постоји уколико по стављању на изјашњавање о неком предлогу одлуке ниједан члан Студентског парламента не затражи гласање о истом. Тада се записнички констатује да је донета пуноважна одлука којом је позитивно одговорено на предлог одлуке који је изнесен.
Гласање се спроводи уколико бар један члан Студентског парламента затражи гласање о разматраном питању.

Одлуке Студентског парламента се доносе већином од укупног броја чланова парламента, уколико овим правилником није другачије одређено.
Гласање је по правилу јавно, осим ако овим правилником није другачије одређено.
Изузетно, на предлог Председника студентског парламента или члана Студентског парламента, Студентски парламент може одлучити да гласање буде тајно.
Одлуке о избору и опозиву председника Студентског парламента и кандидата за студента продекана доносе се јавним гласањем-прозивком.
Чланови Студентског парламента могу гласати за предлог, против предлога или се уздржати од гласања.
Јавно гласање се обавља дизањем руке.
По обављеном гласању, председавајући Студентског парламента утврђује резултате гласања и саопштава их ради уношења у записник.

г) записник о седници

О току седнице Студентског парламента води се записник.
Записник садржи: редни број седнице, датум, време и место одржавања седнице, усвојени дневни ред, имена присутних чланова, имена присутних лица која су позвана да учествују у раду, имена одсутних чланова који су оправдали свој изостанак, имена одсутних чланова који нису оправдали свој изостанак, сажетке питања која су разматрана на седници, резултате гласања по свакој тачки дневног реда, текст усвојених одлука, закључака и препорука по тачкама дневног реда и потписе председавајућег Студентског парламента и записничара.

Усвојени записници са седница Студентског парламента са целокупном документацијом трајно се чувају у архиви председника Студентског парламента у папирној или електронској форми.

 

 

ЈАВНОСТ РАДА СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА

Седнице Студентског парламента отворене су за јавност осим ако већина чланова Студентског парламента одлучи да седница буде затворена за јавност.

 

 

 

 

 

Због промене SSL протокола у nonSSL, повремено може доћи до неисправности линкова на страницама, у том случају пробајте без протокола https://. Извињавамо се на свим могућим сметњама.