Trenutno ste na:
 
Studenti
  Studentski parlament
 

 

studenti   
Medicinskog fakulteta   


Povezani sadržaji:
 
Studentski parlament
O parlamentu
Pravilnik o radu
Članovi parlamenta
Sednice parlamenta
Informacije studentima
Oglasne table studija
Važne informacije
Glasilo PROZOR
CRNA KUTIJA
Dan otvorenih vrata
Našim budućim kolegama
Biblioteka i čitaonica

Navigacija:
 
Početna strana
  
STUDENTSKI PARLAMENT

 

 

O PARLAMENTU

Studentski parlament je institucija studentskog organizovanja na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu.

Sedište Studentskog parlamenta je u Kragujevcu, u ulici Svetozara Markovića br. 69.

Konstituisan je 6.11.2006.god. i predstavlja poseban vid studentskog organizovanja.

Studentski parlament je organ preko kojeg studenti ostvaruju svoja prava i štite svoje interese na Fakultetu.

Položaj Studentskog parlamenta u okviru Fakulteta Medicinskih nauka definisan je Statutom Univerziteta u Kragujevcu i Statutom Fakulteta.

Članovima Studentskog parlamenta garantovana je sloboda mišljenja i izražavanja.

U okviru Studentskog parlamenta nije dozvoljeno političko, versko i stranačko organizovanje i delovanje.

Sedište Studentskog parlamenta je u zgradi Dekanata Fakulteta u ulici Svetozara Markovića 69.

Sedište Studentskog parlamenta je u zgradi Dekanata Fakulteta u ulici Svetozara Markovića 69.

Na pitanja koja nisu regulisana ovim pravilnikom primeniće se odredbe zakona, Statut Univerziteta u Kragujevcu i Statut Fakulteta.

 

SASTAV STUDENTSKOG PARLAMENTA

Studentski parlament ima 42 člana studenata Fakulteta Medicinskih Nauka.

Broj članova u Studentskom parlamentu Fakulteta medicinskih nauka bliže se uređuje Pravilnikom o izborima koji donosi Studentski parlament Fakulteta medicinskih nauka. Sa svake godine studijskih smerova-Integrisane akademske studije medicine, Integrisane akademske studije farmacije, Integrisane akademske studije stomatologije, Osnovne strukovne studije, biraju se po dva (2) člana kao predstavnici godine.

Sa postdiplomskih studija se bira jedan(1) član.

Moguće je dodati ukupno još tri (3) pridodata člana.

 

ORGANIZACIJA STUDENTSKOG PARLAMENTA

Studentski parlament ima predsednika i dva potpredsednika. Predsednik, potpredsednici, predsednici resora Studentskog parlamenta i student prodekan čine Predsedništvo Studentskog parlamenta.

Studentski parlament može osnovati komisije i druga tela za obavljanje poslova iz svoje nadležnosti.

 

PREDSEDNISTVO STUDENTSKOG PARLAMENTA

Predsednik, dva potpredsednika, predsednici resora Studentskog parlamenta i student prodekan čine Predsedništvo Studentskog parlamenta.
Predsedništvo sprovodi opšta akta i odluke Studentskog parlamenta između njegove dve sednice.
Radom Predsedništva rukovodi predsednik Studentskog parlamenta.

Predsednik Studentskog parlamenta bira se na konstitutivnoj sednici Studentskog parlamenta iz reda njegovih članova.

Odluku o izboru i razrešenju predsednika Studentskog parlamenta donosi većina od ukupnog broja članova javnim glasanjem-prozivkom.

Predsednik Studentskog parlamenta Fakulteta:

 • organizuje, saziva i rukovodi sednicama Studentskog parlamenta;
 • zastupa i predstavlja Studentski parlament van fakulteta;
 • potpisuje akte koje donosi Studentski parlament i stara se o njihovom sprovođenju;
 • rukovodi radom Predsedništva Studentskog parlamenta;
 • podnosi izveštaj o radu Studentskog parlamenta;
 • raspisuje izbore za Studentski parlament
 • obavlja i druge poslove utvrđene opštim aktima fakulteta i ovim pravilnikom.

 
Potpredsednici Studentskog parlamenta Fakulteta medicinskih nauka se biraju na konstitutivnoj sednici Studentskog parlamenta iz reda njegovih članova, a na predlog članova parlamenta.

Potpredsednik Studentskog parlamenta Fakulteta medicinskih nauka:

 • organizuje i vodi poslove u određenim poslovima za koje ga predsednik ovlasti;
 • učestvuje u radu Predsedništva Studentskog parlamenta;
 • zamenjuje predsednika u njegovom odsustvu.

Predsedniku, odnosno potpredsedniku Studentskog parlamenta može isteći mandat pre isteka vremena na koje je izabran ili na lični zahtev ili razrešenjem.
Predsednik, odnosno potpredsednik Studentskog parlamenta može biti razrešen mandata ako:

 • prekrši Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti studenata;
 • ne ispunjava dužnosti predsednika, odnosno potpredsednika;
 • krši odredbe Statuta fakulteta, Statut Univerziteta i ovog pravilnika i opštih akata Studentskog parlamenta;
 • zloupotrebi položaj predsednika, odnosno potpredsednika.

Postupak za razrešenje predsednika, odnosno potpredsednika Studentskog parlamenta može pokrenuti najmanje jedna trećina njegovih članova podnošenjem pismenog zahteva.
Zahtev mora sadržati i odgovarajuće detaljno obrazloženje.
Razrešenje predsednika Studentskog parlamenta se vrši odlukom većine od ukupnog broja članova, javnim glasanjem - prozivkom.
 
Studenta prodekana Fakulteta medicinskih nauka bira i razrešava Studentski parlament.
Kandidat za studenta prodekana mora da ispuni sledeće uslove:

 • da bude član Studentskog parlamenta
 • da nije prekršio Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti studenta.

Student prodekan:

 • predstavlja Studentski parlament na Veću semestra i Naučno-nastavnom veću i
  učestvuje u radu kada se raspravlja o pitanjima studenata;
 • predstavlja studente u nastavno – obrazovnim aktivnostima na fakultetu;
 • učestvuje u radu Predsedništva Studentskog parlamenta;
 • predlaže mere za unapređenje Studentskog standarda i prati stanje u toj oblasti;
 • koordinira rad studentskih organizacija na fakultetu;

Studentu prodekanu može isteći mandat pre isteka vremena na koji je izabran ili na lični zahtev ili razrešenjem.
U slučaju raspisivanja vanrednih izbora za Studentski parlament, student prodekan ostaje na dužnosti do konstituisanja narednog saziva Studentskog parlamenta i izbora novog studenta prodekana.
Odluku o razrešenju studenta prodekana donosi Studentski parlament.
Student prodekan može biti razrešen mandata ako:

 • prekrši Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti studenta;
 • ne ispunjava dužnosti studenta prodekana;
 • krši odredbe Statuta Fakulteta medicinskih nauka, Statuta Univerziteta, ovog pravilnika i opštih akata Studentskog parlamenta;
 • zloupotrebi položaj studenta prodekana.

 
Postupak za razrešenje studenta prodekana može pokrenuti najmanje jedna trećina članova Studentskog parlamenta podnošenjem pismenog zahteva predsedniku.
Zahtev mora sadržati i odgovarajuće detaljno obrazloženje.

 • Svaki student Fakulteta medicinskih nauka ,može biti PR Studentskog parlamenta
 • PR Studentskog parlamenta zadužen je da planira, organizuje , vodi i kontroliše zastupanje Studentskog parlamenta u javnosti
 • Članovi Studentskog parlamenta biraju PR Studentskog parlamenta
 • Mandat PR Studentskog parlamenta važi godinu dana Odluku o razrešenju PR Studentskog Parlamenta donosi Studentski parlament.

PR može biti razrešen mandata ako:

 • prekrši Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti studenta;
 • ne ispunjava dužnosti;
 • krši odredbe Statuta Fakulteta medicinskih nauka, Statuta Univerziteta, ovog pravilnika i opštih akata Studentskog parlamenta;
 • zloupotrebi položaj.

Postupak za razrešenje PR Studentskog parlamenta može pokrenuti najmanje jedna trećina članova Studentskog parlamenta podnošenjem pismenog zahteva predsedniku.

Predsednike Resora predlaže i bira Studentski parlament iz reda studenata Fakulteta medicinskih nauka.
Predsednik Resora može biti predsednik samo jednog Resora, a član više.
Resor osim predsednika može da ima još 3, 4 i 5 članova, s tim što ukoliko u Resoru u slučaju glasanja bude isti broj glasova onda je predsednikov glas odlučio.
Studentski parlament svojom odlukom formira i ukida Resore.
Postupak razrešenja predsednika Resora i celog Resora je isti kao i za postupak za razrešenje predsednika tj. potpredsednika Studentskog parlamenta.

 

 

RESORI STUDENTSKOG PARLAMENTA

U okviru Studentskog parlamenta organizuju se sledeći resori:

 • Centar za stručni i naučno-istraživački rad studenata (skraćeno CNIRS)
 • Resor za sport
 • Resor za međunarodnu i međufakultetsku saradnju
 • Resor za humanitarni rad
 • Resor za kulturni i zabavni program
 • Resor za promociju medicine
 • Resor za praćenje nastave
 • Resor za borbu protiv korupcije na fakultetima
 • PR služba

Centar za stručni i naučno-istraživački rad studenata (CNIRS)

Ovaj Resor zadužen je za podsticanje studentske naučne misli.
Preko CNIRS-a studenti publikuju svoje naučno-istraživačke radove na raznim kongresima i seminarima medicine u zemlji i inostranstvu kao i u raznim medicinskim časopisima. CNIRS predstavlja prvi studentski korak ka naučnom i istraživačkom radu. Ovaj Resor ima edukativni karakter i omogućava studentima Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu da se vrlo rano upoznaju sa problematikom, ali i čarima medicinske nauke.

Resor za sport

Ovaj Resor zadužen je za organizaciju i koordinaciju sportskog života studenata Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu.
Trenutno na ovom fakultetu postoje ekipe u sledećim sportskim disciplinama: fudbal (m), košarka(m/ž), rukomet(m/ž), odbojka(m), streljaštvo (m/ž), stoni tenis(m/ž), tenis(m), šah(m/ž), plivanje(m/ž), kros(m/ž).
Ekipe učestvuju na lokalnim takmičenjima studenata kao što su Univerzitetska liga i Kup rektora, kao i na republičkom takmičenju fakulteta medicinskih i srodnih nauka sa inostranim učešćem – "Medicinijada".

Resor za međunarodnu i međufakultetsku saradnju

 

Ovaj Resor zadužen je za uspostavljanje, negovanje i unapređenje odnosa studenata Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu i drugih fakulteta u zemlji i inostranstvu.
Opus ovog Resora je veoma širok: obuhvata studentske strukovne i profesionalne razmene, sklapanje raznih ugovora o saradnji, organizaciju poseta gostujućih profesora sa prestižnih svetskih fakulteta i sl.
Poslove koji doprinose razvoju studentskih odnosa između ne samo srodnih, već i fakulteta koji strukovno nemaju nikakvih dodirnih tačaka.

Resor za humanitarni rad

Ovaj Resor zadužen je za organizaciju i koordinaciju svih humanitarnih akcija pod pokroviteljstvom studenata Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu.
Cilj Studentskog parlamenta je da preko ovog Resora formira kod svojih studenata svest o humanosti, kao sastavnom i najvažnijem delu profesije koju su odabrali.
U svom radu Resor nije ograničen samo na sopstvene resurse i potencijale, već usko sarađuje i sa drugim organizacijama i društvima koja se bave humanitarnim radom.

Resor za kulturni i zabavni program

Ovaj Resor je zadužen za organizaciju i koordinaciju svih kulturnih i zabavnih manifestacija studenata Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu.
Smisao postojanja ovakvog Resora je u tome da studentima našeg fakulteta omogućimo odmor i relaksaciju od napornog učenja. Takođe želimo da pomognemo našim studentima da od sebe formiraju kompletnu ličnost - ličnost kojoj će kultura uvek biti na prvom mestu.
Taj cilj pokušavamo da dostignemo organizacijom čestih poseta teatru, bioskopskim premijerama, književnim večerima, koncertima, sajmovima knjiga i sl.

Resor za promociju medicine

Ovaj Resor zadužen je za promociju medicine i Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu. Preko ovoga Resora želeli smo da mlade upoznamo sa lepotom profesije kakva je doktor medicine,i na taj način ujedno promovišemo svoj fakultet.
Ciljna grupa nisu samo mladi, već i osobe svih starosnih dobi. Mi želimo čitavoj populaciji da približimo čari, ali i teškoće sa kakvim se sreću doktori i ostalo medicinsko osoblje u svome svakodnevnom radu.

Na taj način, ovaj Resor često direktno utiče na poboljšanje položaja svih medicinskih radnika Republike Srbije.

Resor za praćenje nastave

Ovaj Resor zadužen je za praćenje i ocenu kvaliteta nastave na Fakultetu medicinskih nauka u Kragujevcu.
Preko raznih anketa i upitnika ovaj Resor prikuplja, obrađuje i prezentuje celokupnu problematiku vezanu za bilo kakav oblik nastave.
Nakon toga Resor se preko svih raspoloživih studentskih resursa, i u skladu sa važećim aktima fakulteta i države, zalaže za promenu nedostataka na koje studenti ukažu.
Evaluacija se sprovodi na svim godinama studija najmanje dva puta semestralno.

Resor za status i standard studenata

Ovaj Resor zadužen je za praćenje i unapređenje statusa i standarda studenata.
Preko ovoga Resora Studentski parlament pokušava da utiče na poboljšanje: uslova u kojima se studira, studentske ishrane, studentskog smeštaja i sl.
Cilj nam je da naši studenti dostignu standard kakav vlada u razvijenim zemljama.

Resor za borbu protiv korupcije na fakultetima

Ovaj Resor zadužen je za borbu za eliminaciju korupcije na fakultetima.
Cilj Studentskog parlamenta je bio da preko ovog Resora ukaže na problem korupcije, predloži rešenja i direktno učestvuje u obračunu sa ovim vidom kriminala.
Resor se trudi da prikupi što više potencijalnih informacija na terenu i da te informacije, ukoliko ih ima, prosledi upravi fakulteta i nadležnim službama.
Smatramo da svaki oblik korupcije treba najoštrije osuditi i što pre preduzeti adekvatne mere protiv prekršilaca važećih zakona.

PR služba

Ovaj Resor zadužen je za odnose Studentskog parlamenta sa javnošću. Takođe, Resor se bavi obradom i izdavanjem svih publikacija Studentskog parlamenta.
Predsednici Resora su i članovi Predsedništva Studentskog parlamenta Fakulteta.

 

 

NADLEŽNOSTI STUDENTSKOG PARLAMENTA

Studentski parlament:

 1. bira i razrešava predsednika i potpredsednike Studentskog parlamenta;
 2. donosi opšta akta o svome radu;
 3. osniva radna tela koja se bave pojedinim poslovima iz nadležnosti Studentskog parlamenta.
 4. bira i razrešava predstavnike studenata u organima i telima Fakulteta i
 5. predstavnika u Studentskom parlamentu Univerziteta;
 6. predlaže kandidata za studenta prodekana;
 7. pokreće postupak za razrešenje studenta prodekana;
 8. donosi godišnji plan i program aktivnosti Studentskog parlamenta;
 9. doprinosi donošenju opšteg akta kojim se uređuje organizaciona i funkcionalna povezanost Studentskog parlamenta Univerziteta sa Studentskim parlamentom Fakulteta medicinskih nauka;
 10. doprinosi u objedinjenju rada Studentskih parlamenata fakulteta u sastavu Univerziteta;
 11. razmatra pitanja i sprovodi aktivnosti u vezi sa obezbeđenjem i ocenom kvaliteta nastave, reformom studijskih programa, analizom efikasnosti studiranja, utvrđivanjem broja ESPB bodova, unapređenjem mobilnosti studenata, podsticanjem naučno–istrazivačkograda studenata, zaštitom prava studenata i unapređenjem studentskog standarda;
 12. stara se, zajedno sa Dekanom, Savetom i Naučno-Nastavnim većem, o radu Univerzitetskog centra za razvoj karijere studenata i Univerzitetskog centra za informisanje, u skladu s opštim aktom koje donosi Savet;
 13. učestvuje u postupku samovrednovanja fakulteta, u skladu sa Statutom Univerziteta;
 14. ostvaruje studentsku međuuniverzitetsku i međunarodnu saradnju;
 15. usvaja godišnji izveštaj o radu studenta prodekana;
 16. usvaja godišnji izveštaj o radu koji podnosi predsednik Studentskog parlamenta;
 17. imenuje i razrešava predsednike Resora Studentskog parlamenta Fakulteta medicinskih nauka;
 18. obavlja i druge poslove, u skladu sa zakonom, Statutom Fakulteta medicinskih nauka,

Statutom Univerziteta i opštim aktima Univerziteta i Studentskog parlamenta.

 

 

IZBORI ZA STUDENTSKI PARLAMENT MEDICINSKOG FAKULTETA

Studentski parlament biraju studenti Fakulteta medicinskih nauka upisani u školskoj godini u kojoj se vrši izbor.
Izbore raspisuje Predsednik Studentskog parlamenta dve nedelje pre održavanja izbora.
Izbori za Studentski parlament traju jedan dan.
Izbori za Studentski parlament Fakulteta se sprovode na Fakultetu, neposrednim tajnim glasanjem.
Izbore za Studentski parlament nagleda Izborna komisija čije članove bira Studentski parlament vodeći računa o zastupljenosti svih grupacija Fakulteta.
Izbor članova Studentskog parlamenta vrši se neposredno, tajnim glasanjem.
Na izborima se glasa za liste.
Birački spisak sastavlja stručna služba fakulteta i dostavlja ga Izbornoj komisiji,
Studentskog parlamenta i dekanu.

Konstitutivna sednica novog saziva Studentskog parlamenta održava se nakon izbora, u roku od mesec dana.
Mandat članovima Studentskog parlamenta traje godinu dana.
Konstutivnom sednicom predsedava Predsednik Studentskog parlamenta iz prethodnog saziva, prozivkom novih članova i izborom novog Predsednika parlamenta, prestaje mandat starom Predsedniku i novi Predsednik Studentskog parlamenta preuzima predsedavanje sednicom.
Članu Studentskog parlamenta kome je prestao status studenta osnovnih akademskih studija, prestaje mandat danom prestanka statusa.
Protiv člana Studentskog parlamenta koji ne prisustvuje na tri uzastopne sednice, a pri tome nema adekvatno opravdanje, pokrenuće se postupak isključenja iz Studentskog parlamenta.
Ukoliko član Studentskog parlamenta da ostavku na mesto poslanika u Studentskom parlamentu, Studentski parlament nastavlja rad u krnjem sastavu.

Većina potrebna za donošenje odluka Studentskog parlamenta se formira proporcionalno u odnosu na ukupan broj preostalih članova.

 

PRAVA I DUŽNOSTI ČLANOVA STUDENTSKOG PARLAMENTA

Svaki član Studentskog parlamenta ima pravo da aktivno učestvuje u radu Studentskog parlamenta, da pokreće inicijative i da daje predloge, kao i da bude potpuno i pravovremeno informisan aktivnostima Studentskog parlamenta i njegovih radnih tela.

Članovi Studentskog parlamenta dužni su da aktivno učestvuju u radu Studentskog parlamenta, kao i da poštuju odredbe ovog pravilnika i opštih akata, odnosno odluke koje donosi Studentski parlament.

 

 

NAČIN RADA STUDENTSKOG PARLAMENTA FAKULTETA

 

a) sazivanje sednice Studentskog parlamenta

Sednicu Studentskog parlamenta saziva predsednik na sopstvenu inicijativu, na predlog studenta prodekana ili na predlog jedne trećine članova Studentskog parlamenta.
Kada se sednica saziva na predlog studenta prodekana ili jedne trećine članova Studentskog parlamenta,podnosilac predloga je dužan da priloži predlog dnevnog reda sednice i odgovarajuće obrazloženje.

Poziv za sednicu Studentskog parlamenta sadrži datum, vreme i mesto održavanja sednice, predlog dnevnog reda i propratni materijal.
Poziv za sednicu dostavlja se članovima Studentskog parlamenta dopisom ili elektronskom poštom.
Poziv za sednicu upućuje se najmanje pet dana pre održavanja sednice.
Izuzetno, kada to vanredne okolnosti zahtevaju, poziv za sednicu može biti upućen i kasnije, uz obavezno obaveštavanje putem telefona.

b) tok sednice Studentskog parlamenta

Sednicom Studentskog parlamenta rukovodi Predsednik.

U odsustvu predsednika, sednicom Studentskog parlamenta rukovodi potpredsednik.

Predsedavajući otvara sednicu Studentskog parlamenta ukoliko postoji kvorum za rad, tj. ukoliko je prisutno više od polovine od ukupnog broja članova.
Ukoliko ne postoji kvorum za rad, o novom terminu održavanja sednice odlučuje Predsedništvo, a ukoliko to nije u mogućnosti da učini sednica se smatra odloženom za 24 sata.
O odlaganju održavanja sednice članovi Studentskog parlamenta se obaveštavaju putem telefona ili elektronskom poštom.
Po utvrđivanju kvoruma za rad i otvaranju sednice, predsedavajući Studentskog parlamenta pristupa utvrđivanju dnevnog reda.
Predsedavajući je u obavezi da u predloženi dnevni red uvrsti sve predloge koje mu ovlašćeni predlagač dostavi u pisanoj formi.
Dnevni red usvaja Studentski parlament i do kraja sednice se ne može menjati.
Predlog za dnevni red može podneti bilo koji član Studentsog parlamenta, student prodekan, bilo koji organ ili telo Fakulteta medicinskih nauka, kao i organizacijama i institucijama van Univerziteta, odnosno svakom kome je upućen poziv za sednicu.
Predlog za dnevni red se u pisanoj formi podnosi predsedavajućem najkasnije jedan sat pre početka sednice Studentskog parlamenta i sadrži naziv i funkciju podnosioca,predmet rasprave i obrazloženje.
Studentski parlament je dužan da se izjasni o svakom predlogu uvrštenom u dnevni red i da podnosiocu predloga odgovori u pisanoj formi.
Po utvrđivanju dnevnog reda, pristupa se usvajanju zapisnika sa predhodne sednice Studentskog parlamenta.
Član Studentskog parlamenta i student prodekan imaju pravo da stave primedbu na zapisnik.
O osnovanosti primedbe na zapisnik odlučuje Studentski parlament.
Usvojen zapisnik potpisuju predsedavajući i zapisničar.
Diskusija na sednici Studentskog parlamenta se otvara po svakoj tački dnevnog reda.
Reč za diskusiju daje predsedavajući.
U diskusiji mogu učestvovati samo članovi Studentskog parlamenta.
Diskusiju može vremenski ograničiti predsedavajući Studentskog parlamenta.
Predsedavajući može oduzeti reč licu koje je prekoračilo vreme za diskusiju, ili se udaljilo od teme, ili ponavlja teze koje je već iznelo, ili vređa ili omalovažava sagovornika.
Nakon završene diskusije po određenoj tački dnevnog reda, a imajući u vidu sve iznesene argumente, predsedavajući Studentskom parlamentu stavlja na izjašnjavanje precizno formulisn predlog odluke o razmatranom pitanju.
 

v) odlučivanje na sednici

Studentski parlament odluke o pitanjima iz svoje nadležnosti donosi konsenzusom ili glasanjem. Konsenzus postoji ukoliko po stavljanju na izjašnjavanje o nekom predlogu odluke nijedan član Studentskog parlamenta ne zatraži glasanje o istom. Tada se zapisnički konstatuje da je doneta punovažna odluka kojom je pozitivno odgovoreno na predlog odluke koji je iznesen.
Glasanje se sprovodi ukoliko bar jedan član Studentskog parlamenta zatraži glasanje o razmatranom pitanju.

Odluke Studentskog parlamenta se donose većinom od ukupnog broja članova parlamenta, ukoliko ovim pravilnikom nije drugačije određeno.
Glasanje je po pravilu javno, osim ako ovim pravilnikom nije drugačije određeno.
Izuzetno, na predlog Predsednika studentskog parlamenta ili člana Studentskog parlamenta, Studentski parlament može odlučiti da glasanje bude tajno.
Odluke o izboru i opozivu predsednika Studentskog parlamenta i kandidata za studenta prodekana donose se javnim glasanjem-prozivkom.
Članovi Studentskog parlamenta mogu glasati za predlog, protiv predloga ili se uzdržati od glasanja.
Javno glasanje se obavlja dizanjem ruke.
Po obavljenom glasanju, predsedavajući Studentskog parlamenta utvrđuje rezultate glasanja i saopštava ih radi unošenja u zapisnik.

g) zapisnik o sednici

O toku sednice Studentskog parlamenta vodi se zapisnik.
Zapisnik sadrži: redni broj sednice, datum, vreme i mesto održavanja sednice, usvojeni dnevni red, imena prisutnih članova, imena prisutnih lica koja su pozvana da učestvuju u radu, imena odsutnih članova koji su opravdali svoj izostanak, imena odsutnih članova koji nisu opravdali svoj izostanak, sažetke pitanja koja su razmatrana na sednici, rezultate glasanja po svakoj tački dnevnog reda, tekst usvojenih odluka, zaključaka i preporuka po tačkama dnevnog reda i potpise predsedavajućeg Studentskog parlamenta i zapisničara.

Usvojeni zapisnici sa sednica Studentskog parlamenta sa celokupnom dokumentacijom trajno se čuvaju u arhivi predsednika Studentskog parlamenta u papirnoj ili elektronskoj formi.

 

 

JAVNOST RADA STUDENTSKOG PARLAMENTA

Sednice Studentskog parlamenta otvorene su za javnost osim ako većina članova Studentskog parlamenta odluči da sednica bude zatvorena za javnost.

 

 

 

 

 

Zbog promene SSL protokola u nonSSL, povremeno može doći do neispravnosti linkova na stranicama, u tom slučaju probajte bez protokola https://. Izvinjavamo se na svim mogućim smetnjama.