Trenutno ste na:
 
Studenti
  Studentski parlament
 

 

studenti   
Medicinskog fakulteta   


Povezani sadržaji:

Navigacija:
 
Početna strana
  
STUDENTSKI PARLAMENT

 

POSLOVNIK O RADU STUDENTSKOG PARLAMENTA

Poslovnik o radu studentskog parlamenta Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu možete pogledati ovde

PRAVILNIK O IZBORU ČLANOVA STUDENTSKOG PARLAMENTA

Pravilnik o izboru članova studentskog parlamenta Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu možete pogledati ovde.

 

IZBORI ČLANOVA STUDENTSKOG PARLAMENTA

Informacije u vezi sa izborima za Studentski parlament možete pogledati ovde.

 

PRAVILNIK O RADU CENTRA ZA STRUČNI I NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI RAD STUDENATA

Pravilnik o radu centra za stručni i naučno-istraživački rad studenata Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu možete pogledati ovde

 

O PARLAMENTU

Studentski parlament je institucija studentskog organizovanja na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu.

Sedište Studentskog parlamenta je u Kragujevcu, u ulici Svetozara Markovića br. 69.

Konstituisan je 6.11.2006.god. i predstavlja poseban vid studentskog organizovanja.

Studentski parlament je organ preko kojeg studenti ostvaruju svoja prava i štite svoje interese na Fakultetu.
Položaj Studentskog parlamenta u okviru Fakulteta Medicinskih nauka definisan je Statutom Univerziteta u Kragujevcu i Statutom Fakulteta.
Članovima Studentskog parlamenta garantovana je sloboda mišljenja i izražavanja.
U okviru Studentskog parlamenta nije dozvoljeno političko, versko i stranačko organizovanje i delovanje.
Sedište Studentskog parlamenta je u zgradi Dekanata Fakulteta u ulici Svetozara Markovića 69.
Sedište Studentskog parlamenta je u zgradi Dekanata Fakulteta u ulici Svetozara Markovića 69.

Na pitanja koja nisu regulisana ovim pravilnikom primeniće se odredbe zakona, Statut Univerziteta u Kragujevcu i Statut Fakulteta.

 

PRAVA I DUŽNOSTI ČLANOVA STUDENTSKOG PARLAMENTA

Svaki član Parlamenta ima pravo da aktivno učestvuje u radu Parlamenta, da bira i bude biran u organe i tela Parlamenta i Fakulteta, da pokreće inicijative i da daje predloge.
Svaki član Parlamenta ima dužnost da aktivno učestvuje u radu Parlamenta, da poštuje odluke Parlamenta, Fakulteta, odredbe Zakona i zakona kojim se uređuje visoko obrazovanje, da o svojim aktivnostima.

redovno obaveštava predsednika Parlamenta, kao i druge obaveze propisane ovim Poslovnikom, drugim opštim aktima Parlamenta, Zakonom i zakonom koji uređuje visoko obrazovanje.
Članovi organa i radnih tela Parlamenta dužni su da u skladu sa ovim Poslovnikom i drugim opžtim aktima Parlamenta i Fakulteta, odnosno Zakonom i zakonom kojim se uređuje visoko obrazovanje vrše poslove iz njihove nadležnosti, kao i da prisustvuju sednicama kolektivnih organa i radnih tela Parlamenta čiji su članovi.
Predstavnici Parlamenta u organima i telima Fakulteta, dužni su da savesno obavljaju poverene im dužnosti i da o svom radu u pomenutim organima i telima redovno izveštavaju Parlament.

 

SASTAV STUDENTSKOG PARLAMENTA

Studentski parlament ima 55 člana studenata Fakulteta Medicinskih Nauka.
Broj članova u Studentskom parlamentu Fakulteta medicinskih nauka bliže se uređuje Pravilnikom o izborima koji donosi Studentski parlament Fakulteta medicinskih nauka. Sa svake godine studijskih smerova-Integrisane akademske studije medicine, Integrisane akademske studije farmacije, Integrisane akademske studije stomatologije, Osnovne strukovne studije, biraju se po tri (3) člana kao predstavnici godine.

Sa postdiplomskih studija se bira jedan(1) član.
Sa svake godine studijskih smerova Osnovne strukovne studije- strukovna sestra i Osnovne strukovne studije- fizioterapeut, bira se po jedan (1) član kao predstavnik godine.

Sa postdiplomskih studija se bira jedan (1) član. Moguće je dodati još deset (10) pridodatih članova.

 

ORGANIZACIJA STUDENTSKOG PARLAMENTA

Studentski parlament ima predsednika i tri potpredsednika. Predsednik, potpredsednici, predsednici resora Studentskog parlamenta, student prodekan i generalni sekretar čine Organe Studentskog parlamenta.

Studentski parlament može osnovati komisije i druga tela za obavljanje poslova iz svoje nadležnosti.

 

Predsednika Studentskog parlamenta

Predsednik Studentskog parlamenta:

 1. zastupa i predstavlja Studentski parlament;
 2. organizuje,  saziva   i  predsedava   sednicama Studentskog parlamenta i Predsedništva;
 3. potpisuje akte Studentskog parlamenta;
 4. vrši i druge poslove utvrđene Zakonom, zakonom koji uređuje visoko obrazovanje i opštim aktima Fakulteta i Studentskog parlamenta
 5. ukovodi radom organa Studentskog parlamenta;
 6. podnosi izveštaj o radu Studentskog parlamenta
 7. raspisuje izbore za Studentski parlament

Potpredsednici Studentskog parlamenta

Na pitanja koja se tiču izbora, trajanja i prestanka mandata potpredsednika Studentskog parlamenta pre isteka vremena na koje je izabran, shodno se primenjuju odredbe ovog Poslovnika kojima se uređuje izbor, trajanje i prestanak mandata predsednika Studentskog parlamenta pre isteka vremena na koje je izabran.

Potpredsednici Studentskog parlamenta Fakulteta medicinskih nauka:

 1. organizuju i vode poslove za koje ih predsednik ovlasti;
 2. učestvuju u radu Studentskog parlamenta;
 3. zamenjuje predsednika u njegovom odsustvu uz pisano ovlšćenje.

Student prodekan

Student prodekan:

 1. predstavlja Studentski parlament na Veću semestra i Naučno- nastavnom veću i učestvuje u radu kada se raspravlja o pitanjima studenata;
 2. predstavlja studente u nastavno – obrazovnim aktivnostima na fakultetu;
 3. učestvuje u radu Predsedništva Studentskog parlamenta;
 4. redlaže mere za unapređenje Studentskog standarda i prati stanje u toj oblasti;
 5. koordinira rad studentskih organizacija na fakultetu.

Studentu prodekanu može isteći mandat pre isteka vremena na koji je izabran ili na lični zahtev ili razrešenjem.
U slučaju raspisivanja vanrednih izbora za Studentski parlament, student prodekan ostaje na dužnosti do konstituisanja narednog saziva Studentskog parlamenta i izbora novog studenta prodekana.
Odluku o razrešenju studenta prodekana donosi Studentski parlament.

Student prodekan može biti razrešen mandata ako:

 1. prekrši Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti studenta;
 2. ne ispunjava dužnosti studenta prodekana;
 3. krši   odredbe   Statuta    Fakulteta    medicinskih     nauka, Statuta Univerziteta, ovog poslovnika i opštih akata Studentskog parlamenta;
 4. zloupotrebi položaj studenta prodekana.

Postupak za razrešenje studenta prodekana može pokrenuti najmanje jedna trećina članova Studentskog parlamenta podnošenjem pismenog zahteva predsedniku.

Zahtev mora sadržati i odgovarajuće detaljno obrazloženje.

Generalni sekretar Studentskog parlamenta

Generalni sekretar Studentskog parlamenta:

  1. priprema materijal za sednice Studentskog parlamenta;
  2. pomaže predsedniku Studentskog parlamenta tokom vođenja sednica Studentskog parlamenta;
  3. vodi zapisnik sa sednice Studentskog parlamenta;
  4. stara se o arhivi Studentskog parlamenta;
  5. vrši i druge poslove u skladu sa opštim aktima Studentskog parlamenta.

PR Studentskog parlamenta

Svaki student Fakulteta medicinskih nauka ,može biti PR Studentskog parlamenta.
PR Studentskog parlamenta zadužen je da planira, organizuje , vodi i kontroliše zastupanje Studentskog parlamenta u javnosti.
Članovi Studentskog parlamenta biraju PR Studentskog parlamenta. Mandat PR Studentskog parlamenta važi dve godine
Odluku o  razrešenju PR Studentskog  Parlamenta donosi Studentski parlament.
PR može biti razrešen mandata ako:

 1. prekrši Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti studenta;
 2. ne ispunjava dužnosti;
 3. krši   odredbe   Statuta    Fakulteta    medicinskih     nauka, Statuta Univerziteta, ovog Poslovnika i opštih akata Studentskog parlamenta;
 4. zloupotrebi položaj

Postupak za razrešenje PR Studentskog parlamenta može pokrenuti najmanje jedna trećina članova Studentskog parlamenta podnošenjem pismenog zahteva predsedniku.

Predsednik resora Studentskog parlamenta

Predsednike Resora predlaže i bira Studentski parlament iz reda studenata Fakulteta medicinskih nauka.
Predsednik Resora može biti predsednik samo jednog Resora, a član više.
Resor osim predsednika može da ima još 3, 4 i 5 članova, s tim što ukoliko u Resoru u slučaju glasanja bude isti broj glasova onda je predsednikov glas odlučio.
Studentski parlament svojom odlukom formira i ukida Resore.
Postupak razrešenja predsednika Resora i celog Resora je isti kao i za postupak za razrešenje predsednika Studentskog parlamenta.

RESORI STUDENTSKOG PARLAMENTA

U okviru Studentskog parlamenta organizuju se sledeći resori:

 • Centar za stručni i naučno-istraživački rad studenata (skraćeno CNIRS)
 • Resor za sport
 • Resor za međunarodnu i međufakultetsku saradnju
 • Resor za humanitarni rad
 • Resor za kulturni i zabavni program
 • Resor za promociju medicine
 • Resor za praćenje nastave
 • Resor za borbu protiv korupcije na fakultetima
 • PR služba

Centar za stručni i naučno-istraživački rad studenata (CNIRS)

Ovaj Resor zadužen je za podsticanje studentske naučne misli.

Preko CNIRS-a studenti publikuju svoje naučno-istraživačke radove na raznim kongresima i seminarima medicine u zemlji i inostranstvu kao i u raznim medicinskim časopisima. CNIRS predstavlja prvi studentski korak ka naučnom i istraživačkom radu. Ovaj Resor ima edukativni karakter i omogućava studentima Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu da se vrlo rano upoznaju sa problematikom, ali i čarima medicinske nauke.

Resor za sport

Ovaj Resor zadužen je za podsticanje studentske naučne misli.

Preko CNIRS-a studenti publikuju svoje naučno-istraživačke radove na raznim kongresima i seminarima medicine u zemlji i inostranstvu kao i u raznim medicinskim časopisima. CNIRS predstavlja prvi studentski korak ka naučnom i istraživačkom radu. Ovaj Resor ima edukativni karakter i omogućava studentima Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu da se vrlo rano upoznaju sa problematikom, ali i čarima medicinske nauke.

Resor za međunarodnu i međufakultetsku saradnju

Ovaj Resor zadužen je za uspostavljanje, negovanje i unapređenje odnosa studenata Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu i drugih fakulteta u zemlji i inostranstvu.
Opus ovog Resora je veoma širok: obuhvata studentske strukovne i profesionalne razmene, sklapanje raznih ugovora o saradnji, organizaciju poseta gostujućih profesora sa prestižnih svetskih fakulteta i sl.

Poslove koji doprinose razvoju studentskih odnosa između ne samo srodnih, već i fakulteta koji strukovno nemaju nikakvih dodirnih tačaka.

Resor za humanitarni rad

Ovaj Resor zadužen je za uspostavljanje, negovanje i unapređenje odnosa studenata Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu i drugih fakulteta u zemlji i inostranstvu.
Opus ovog Resora je veoma širok: obuhvata studentske strukovne i profesionalne razmene, sklapanje raznih ugovora o saradnji, organizaciju poseta gostujućih profesora sa prestižnih svetskih fakulteta i sl.

Poslove koji doprinose razvoju studentskih odnosa između ne samo srodnih, već i fakulteta koji strukovno nemaju nikakvih dodirnih tačaka.

Resor za kulturni i zabavni program

Ovaj Resor je zadužen za organizaciju i koordinaciju svih kulturnih i zabavnih manifestacija studenata Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu.
Smisao postojanja ovakvog Resora je u tome da studentima našeg fakulteta omogućimo odmor i relaksaciju od napornog učenja. Takođe želimo da pomognemo našim studentima da od sebe formiraju kompletnu ličnost - ličnost kojoj će kultura uvek biti na prvom mestu.
Taj cilj pokušavamo da dostignemo organizacijom čestih poseta teatru, bioskopskim premijerama, književnim večerima, koncertima, sajmovima knjiga i sl.

Resor za promociju medicine

Ovaj Resor zadužen je za promociju medicine i Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu. Preko ovoga Resora želeli smo da mlade upoznamo sa lepotom profesije kakva je doktor medicine,i na taj način ujedno promovišemo svoj fakultet.
Ciljna grupa nisu samo mladi, već i osobe svih starosnih dobi. Mi želimo čitavoj populaciji da približimo čari, ali i teškoće sa kakvim se sreću doktori i ostalo medicinsko osoblje u svome svakodnevnom radu.
Na taj način, ovaj Resor često direktno utiče na poboljšanje položaja svih medicinskih radnika Republike Srbije.

Resor za praćenje nastave

Ovaj Resor zadužen je za praćenje i ocenu kvaliteta nastave na Fakultetu medicinskih nauka u Kragujevcu.
Preko raznih anketa i upitnika ovaj Resor prikuplja, obrađuje i prezentuje celokupnu problematiku vezanu za bilo kakav oblik nastave.
Nakon toga Resor se preko svih raspoloživih studentskih resursa, i u skladu sa važećim aktima fakulteta i države, zalaže za promenu nedostataka na koje studenti ukažu.
Evaluacija se sprovodi na svim godinama studija najmanje dva puta semestralno.

Resor za status i standard studenata

Ovaj Resor zadužen je za praćenje i ocenu kvaliteta nastave na Fakultetu medicinskih nauka u Kragujevcu.
Preko raznih anketa i upitnika ovaj Resor prikuplja, obrađuje i prezentuje celokupnu problematiku vezanu za bilo kakav oblik nastave.
Nakon toga Resor se preko svih raspoloživih studentskih resursa, i u skladu sa važećim aktima fakulteta i države, zalaže za promenu nedostataka na koje studenti ukažu.
Evaluacija se sprovodi na svim godinama studija najmanje dva puta semestralno.

Resor za borbu protiv korupcije na fakultetima

Ovaj Resor zadužen je za borbu za eliminaciju korupcije na fakultetima. Cilj Studentskog parlamenta je bio da preko ovog Resora ukaže na problem korupcije, predloži rešenja i direktno učestvuje u obračunu sa ovim vidom kriminala.
Resor se trudi da prikupi što više potencijalnih informacija na terenu i da te informacije, ukoliko ih ima, prosledi upravi fakulteta i nadležnim službama.

Smatramo da svaki oblik korupcije treba najoštrije osuditi i što pre preduzeti adekvatne mere protiv prekršilaca važećih zakona.

PR služba

Ovaj Resor zadužen je za odnose Studentskog parlamenta sa javnošću. Takođe, Resor se bavi obradom i izdavanjem svih publikacija Studentskog parlamenta.
Predsednici Resora su i članovi Predsedništva Studentskog parlamenta Fakulteta.

 

 

OVLASĆENJA STUDENTSKOG PARLAMENTA

Ovlašćenja Parlamenta su:

 1. Donosi opšte akte kojima uređuje svoj rad, način funkcionisanja, organizaciju i broj, način i postupak izbora svojih članova
 2. Bira i razrešava predstavnike studenata u organima ustanove;
 3. Bira, odnosno predlaže studenta prodekana iz reda studenata nadležnog za studentska pitanja;
 4. Bira i razrešava predsednika Parlamenta i utvrđuje druga tela koja će se baviti poslovima u okviru ovlašćenja parlamenta;
 5. Učestvuje u procesu samovrednovanja fakulteta;
 6. Obavlja aktivnosti koje se odnose na osiguranje i ocenu kvaliteta nastave, reformu studijskih programa, analizu i ocenu efikasnosti studija, utvrđivanje broja ESPB bodova, razvoj mobilnosti studenata, podsticanje naučno-istraživačkog rada studenata, saradnju sa tržištem rada, zaštitu prava studenata i unapređenje studentskog standarda i daje mišljenje o kriterijumima za ocenjivanje aktivnosti i znanja studenata u nastavnom procesu;
 7. Pokreće inicijativu za donošenje ili promenu propisa Fakulteta od interesa za studente;
 8. Pokreće inicijativu za donošenje ili promenu odluka drugih organa Fakulteta koje se odnose na položaj studenata u nastavnom procesu i upravljanju ustanovom;
 9. Donosi godišnji plan i program rada Parlamenta i usvaja izveštaj o radu;
 10. Osniva radna tela koja se bave pojedinim poslovima iz nadležnosti Studentskog parlamenta;
 11. Obavlja druge aktivnosti u skladu sa Zakonom i opštim aktima Fakulteta;
 12. Daje mišljenja o pedagoškom radu nastavnika i saradnika, u skladu sa opštim aktom Fakulteta;
 13. Realizuje vannastavne aktivnosti studenata, osniva sportske ekipe, koordiniše sportskim ekipama, organizuje stručna i sportska takmičenja, konferencije, studentske naučne skupove, studijske i stručne posete ustanovama i institucijama u zemlji i inostranstvu, studentske ekskurzije, stručne prakse, tribine, okrugle stolove, humanitarne aktivnosti, promocije naučne i stručne literature, izdaje studentske časopise;
 14. Odlučuje o raspodeli sredstava za vannastavne aktivnosti studenata;
 15. Doprinosi donošenju opšteg akta kojim se uređuje organizaciona i funkcionalna povezanost Studentskog parlamenta Univerziteta sa Studentskim parlamentom Fakulteta medicinskih nauka;
 16. Doprinosi u objedinjenju rada Studentskih parlamenata fakulteta u sastavu Univerziteta
 17. Stara se, zajedno sa Dekanom, Savetom i Naučno-Nastavnim većem, o radu Univerzitetskog centra za razvoj karijere studenata i Univerzitetskog centra za informisanje, u skladu s opštim aktom koje donosi Savet;
 18. Imenuje i razrešava predsednike Resora Studentskog parlamenta Fakulteta medicinskih nauka;
 19. Razrešava, odnosno pokreće postupak za razrešenje studenta prodekana;
 20. Obavlja i druge poslove, u skladu sa zakonom, Statutom Fakulteta medicinskih nauka, Statutom Univerziteta i opštim aktima Univerziteta i Studentskog parlamenta.

 

IZBORI ZA STUDENTSKI PARLAMENT (2024)

 

Konačne rezultate izbora članova Studentskog parlamenta Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu održanih dana 08.04.2024. godine pogledajte ovde

Preliminarne rezultate izbora članova Studentskog parlamenta Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu održanih dana 04.04.2024. godine pogledajte ovde

Odluku o raspisivanju izbora za Studentski parlament Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu pogledajte ovde

Odluku o roku za predavanje liste kandidata na izborima pogledajte ovde

 

 

 


Zbog promene SSL protokola u nonSSL, povremeno može doći do neispravnosti linkova na stranicama, u tom slučaju probajte bez protokola https://. Izvinjavamo se na svim mogućim smetnjama.