Trenutno ste na:
 
Studenti fakulteta
 


Povezani sadržaji:

Navigacija:
 
Početna strana
  
INFORMACIJE STUDENTIMA FAKULTETA
REGISTAR STUDENTSKIH ORGANIZACIJA

Za potrebe praćenja rada studentskih udruženja koja imaju status studentskih organizacija i vođenja statistike o njihovom radu Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu vodi Registar studentskih organizacija koje na njemu deluju, u skladu sa Zakonom o studentskom organizovanju (“Službeni glasnik RS”, broj 67/21) i Pravilnikom o bližim uslovima i načinu upisa u registar studentskih organizacija (“Službeni glasnik RS”, broj 30/2022).

Status studentske organizacije stiče se donošenjem Rešenja o sticanju statusa studentske organizacije i upisom u Registar studentskih organizacija koji vodi Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu, na osnovu pozitivnog mišljenja Komisije za registraciju studentskih organizacija.

Sticanjem statusa studentske organizacije, udruženje stiče sva prava i obaveze propisane Zakonom i opštim aktima Univerziteta u Kragujevcu i Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu.


Spisak studentskih organizacija


DOBRA STUDENTSKA ORGANIZACIJA
Ul. Svetozara Markovića br. 69, 34 000 Kragujevac

Predstavnik: Zorka Joksimović, student šeste godine na IASM na Fakultetu medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu

Kontakt: zorkajoksimovic@gmail.com

Ciljevi Organizacije su:
1) ostvarivanje i zaštitu prava, interesa i zdravlja studenata
2) unapređenje nastave
3) unapređenje životnog standarda studenata
4) unapređenje položaja studenata u društvu
5) unapređenje aktivnog učešća studenata u procesu donošenja odluka

Statut studentske organizacije pogledajte ovde


SAVEZ STUDENATA FAKULTETA MEDICINSKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU
Ul. Svetozara Markovića br. 69, 34 000 Kragujevac

Predstavnik: Iva Milenković, student treće godine Integrisanih akademskih studija Stomatologije na Fakultetu medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu

Kontakt: ivamilenkovic0214@gmail.com, broj tel. 066/ 512-76-00

Oblast delovanja:
Savez studenata Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu“ ostvaruje svoje ciljeve u oblasti zajedničkog delovanja, povezivanja, razumevanja i saradnje svih zainteresovanih činilaca Udruženja iz sfere medicine, stomatologije, farmacije, zdravstvene nege i rehabilitacije i studentskog organizovanja.

Ciljevi Organizacije su:
1) Organizacija različitih oblika aktivnosti iz oblasti medicine, stomatologije, farmacije, zdravstvene nege i rehabilitacije koje imaju za cilj povezivanje i saradnju sa pojedincima i drugim udruženjima sa istim ili sličnim ciljevima;
2) Unapređenje nastave
3) Ostvarivanje i zaštita prava, interesa i zdravlja studenata;
4) Unapređenje životnog standarda studenata;
5) Unapređenje položaja studenata u društvu
6) Rad na promociji, unapređenju, razvoju i zaštiti zdravlja;
7) Saradnja sa stručnjacima iz oblasti medicine ili srodnih nauka u cilju edukacije studenata, građana i omladine u različitim oblastima
8) Organizacija, samostalno ili u saradnji sa drugim licima i/ili udruženjima, naučnih skupova, okruglih stolova, tribina, seminara, radionica i drugih oblika obrazovanja i aktivizma iz oblasti delovanja udruženja;
9) Organizacija, samostalno ili u saradnji sa drugim licima i/ili udruženjima, sportskih skupova, događaja, takmičenja i drugih oblika sportskih manifestacija;
10) Saradnja sa univerzitetima, školama, sličnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu koji imaju istu ili sličnu oblast delovanja;
11) Saradnja sa drugim ustanovama, udruženjima, pravnim i fizičkim licima radi poboljšanja životnog standarda studenata;
12) Bavljenje humanitarnim radom;
13) Rad na unapređenju i poboljšanju kvaliteta obrazovanja studenata;
14) Unapređenje aktivnog učešća studenata u procesu donošenja odluka.

Statut studentske organizacije pogledajte ovde


Opšti uslovi za osiguranje studenata od posledice nesrećnog slučaja,
Posebni uslovi kolektivnog osiguranja,
Tabela invaliditeta
OGLASNE TABLE
STUDIJA
VAŽNE INFORMACIJE
ZA STUDENTE

O asocijaciji

Objave

Fotografije


O asocijaciji

Ciljevi

Delatnost

Aktivnosti


GLASILO FAKULTETA
PRozor

Aktivnosti          Stipendije
Mobilnost          Konkursi
Prakse i volontiranje
Poslovi
Radionice i prezentacije Informacije za zaposlene

 


Zbog promene SSL protokola u nonSSL, povremeno može doći do neispravnosti linkova na stranicama, u tom slučaju probajte bez protokola https://. Izvinjavamo se na svim mogućim smetnjama.