Trenutno ste na:
 
Nastavnici i saradnici
  Fakultet medicinskih nauka
  
Liste nastavnika i saradnika angažovanih
sa stručnim kvalifikacijama (CV)

 

  Lista nastavnika i saradnika angažovanih za studijske programe na Fakultetu medicinskih nauka u Kragujevcu

  Lista nastavnika angažovanih za studijske programe na Fakultetu medicinskih nauka u Kragujevcu

  Lista saradnika angažovanih za studijske programe na Fakultetu medicinskih nauka u Kragujevcu<

  Lista viziting profesora na Fakultetu medicinskih nauka u Kragujevcu

  Lista mentora studijskog programa Doktorske studije doktorska škola medicinske nauke
     usvojena na sednici NNV od 28.02.2023. godine

     (lista nastavnika u radnom i lista nastavnika koji nisu u radnom odnosu na FMN)

  Lista mentora na doktorskim akademskim studijama

  Lista članova Nastavno-naučnog većaFORMULAR za stručne kvalifikacije (CV) podatke nastavnika i saradnika možete preuzeti ovde.

PROCEDURA ZA SLANJE BIOGRAFIJA

U januaru svake kalendarske godine nastavnici i saradnici su dužni da pošalju ažurirane verzije biografija (samo nove radove koji se ne nalaze u okviru biografija koje su već okačene na sajtu).
U polju ''Ukupan broj radova sa SCI ili (SSCI) liste'' treba navesti ukupan broj radova objavljenih u zadnjih 10 godina.
U biografijama se navode samo radovi koji su na SCI listi i koji su kategorije M50 (ne treba navoditi radove sa kongresa).
Nedostajuće radove poslati na adresu akreditacija@medf.kg.ac.rs

 

  Uputstvo za navođenje afilijacije prilikom pisanja naučnog rada zaposlenih

Pravilno navedena institucija u kojoj autor radi (afilijacija) omogućava preciznije vrednovanje naučnog rada nastavnika, saradnika i istraživača ali i vrednovanje naučnog rada samog Univerziteta.
Uputstvo za navođenje afilijacije pogledajte ovde
Zbog promene SSL protokola u nonSSL, povremeno može doći do neispravnosti linkova na stranicama, u tom slučaju probajte bez protokola https://. Izvinjavamo se na svim mogućim smetnjama.