Trenutno ste na:
 
Master ishrana i
  suplementacija
 

Povezani sadržaji:

Navigacija:
 
Početna strana
 


 
MASTER AKADEMSKE STUDIJE
MASTER ISHRANE I SUPLEMENTACIJE

 

O studijama

 

Struktura studijskog programa

Studijski program master akademskih studija „Master ishrane i suplementacije“ je po svojoj strukturi i sadržaju, svrsi, ciljevima i ishodima (kompetencijama svršenih studenata) usklađen sa savremenim tokovima i stanjem visokoškolske edukacije iz multidisciplinarnih studija na nivou master akademskih studija.
Cilj master studija – Master ishrane i suplementacije (Nutrition andSupplementationMaster’sDegree) je da analizira nutritivne potrebe u širokoj populaciji koja obuhvata fizički aktivne ljude, rekreativce, sportiste i posebne populacione grupe (deca, adolescenti i stariji, osobe sa različitim bolestima).
Po završetku master studija se očekuje da student razvije navedene predmetno-specifične i opšte sposobnosti koje će mu omogućiti rešavanje konkretnih problema u praksi uz upotrebu naučnih dokaza i implementaciju novina u oblasti ishrane i suplementacije.

Za upis master studija - Master ishrane i suplementacije mogu da konkurišu kandidati koji su predhodno završili akademske studije i stekli najmanje 240 ESPB (medicinski fakultet, farmaceutski fakultet, stomatološki fakultet, fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, biolog, molekularni biolog) kao i lice sa završenim integrisanim akademskim studijama u ostvarenom obimu od najmanje 300 ESPB (doktor medicine, magistar farmacije, magistar farmacije medicinski biohemičar, doktor stomatologije). Pri rangiranju kandidata za upis na studijski program, vrednuju se rezultati postignuti na prethodnim nivoima studija.

Studijski program traje 1 godinu ili 2 semestra, odnosno vredi 60 ESPB. Struktura kurikuluma obuhvata raspored predmeta po semestrima, fond časova aktivne nastave i ESPB bodove. Svi predmeti su jednosemestralni. Ukupno je predviđeno postojanje 8 obaveznih i 6 izbornih predmeta. Od ponuđenih 6 izbornih predmeta student bira 3 koja će pohađati.
Nastava po predmetima na studijskom programu je podeljena u 2 semestra i realizuje se kroz predavanja, vežbe, druge oblike nastave i stručnu praksu. Stručna praksa se vrednuje sa 3 ESPB i obavlja se pod rukovodstvom nastavnika - koordinatora za stručnu praksu. Izradom završnog (master) rada, na kraju studijskog programa, student ostvaruje 6 ESPB. Završni rad se realizuje pod rukovodstvom mentora koga imenuje nadležno veće. Ciljevi, svrha i ishodi studijskog programa su kompatibilni sa istim u zemljama EU.
Bodovna vrednost svakog predmeta iskazana u skladu sa evropskim sistemom prenosa bodova (ESPB)

 1. Osnove pravilne ishrane i suplementacije (obavezni predmet, ESPB: 7)
 2. Planiranje ishrane sa dijetetikom (obavezni predmet, ESPB: 7)
 3. Principi sportske ishrane i suplementacije (obavezni predmet, ESPB: 5)
 4. Informatičke i statističke metode u biomedicinskim istraživanjima (obavezni predmet, ESPB: 6)
 5. Principi ishrane i suplementacije posebnih grupa (obavezni predmet, ESPB: 5)
 6. Zakonska regulativa vezana za namirnice i dijetetske suplemente (izborni predmet, ESPB: 5)
 7. Uloga i značaj dijetetskih suplemenata (izborni predmet, ESPB: 5)
 8. Ishrana od istraživanja do preporuka (izborni predmet, ESPB: 5)
 9. Dijetoterapija (izborni predmet, ESPB: 5)
 10. Alimentarne toksoinfekcije (izborni predmet, ESPB: 5)
 11. Doziranje fizičke aktivnosti kao sastavni deo pravilne ishrane (izborni predmet, ESPB: 5)
 12. Stručna praksa (obavezni predmet, ESPB: 3)
 13. Izrada master rada (obavezni predmet, ESPB: 6)
 14. Završni (master) rad (ESPB:6)

Preduslovi za upis pojedinih predmeta:
Osnove pravilne ishrane i suplementacije, Planiranje ishrane sa dijetetikom, Principi sportske ishrane i suplementacije, Informatičke i statističke metode u biomedicinskim istraživanjima, Principi ishrane i suplementacije posebnih grupa - upisan prvi semestar studija;
Zakonska regulativa vezana za namirnice i dijetetske suplemente, Uloga i značaj dijetetskih suplemenata, Ishrana od istraživanja do preporuka, Dijetoterapija, Alimentarne toksoinfekcije, Doziranje fizičke aktivnosti kao sastavni deo pravilne ishrane, Stručna praksa, Izrada master rada, Završni (master) rad - upisan drugi semestar studija.
Ocenjivanje studenata se sprovodi neprekidnim praćenjem rada studenata i na osnovu poena stečenih u ispunjavanju predispitnih obaveza i polaganjem ispita. Student savladava predmet po oblastima. Ocena je ekvivalentna broju osvojenih poena. Ocena se formira na osnovu zbira poena stečenih tokom nastave i na pismenom ispitu.
Za izvođenje studijskog programa obezbeđuju se odgovarajući ljudski, prostorni, tehničko-tehnološki, bibliotečki i drugi resursi koji su primereni karakteru studijskog programa i predviđenom broju studenata. Kontrola kvaliteta studijskog programa sprovodi se redovno i sistematično putem samovrednovanja i spoljašnjom proverom kvaliteta.
Studenti mogu da pređu sa srodnih fakulteta na studijski program Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu uz odobrenje za prelazak, koje donosi nadležno veće.

 

Svrha studijskog programa
Studijski program ima jasno definisanu svrhu i ulogu u obrazovnom sistemu, dostupnu javnosti.

Fakultet medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu teži da postane razvijena visokoškolska ustanova u okviru celokupne svoje delatnosti, koja po kvalitetu i obimu rada neće zaostajati za ustanovama slične vrste najrazvijenijih evropskih zemalja.
Svrha master studija - master ishrane i suplementacije je da obrazuje studente o značaju ishrane i suplementacije u svakodnevnom radu. Posle odslušanog predmeta student treba da stekne znanje za pružanje informacija o ishrani i suplementaciji koja pomaže u ostvarenju optimalnog zdravlja, prevenciji bolesti, optimalnim rezultatima u sportu, postizanju i održavanju željene telesne mase i telesne kompozicije i smanjenju rizik od povreda i oboljenja.
Svrha master akademskog studijskog programa je u skladu  sa osnovnim ciljevima Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu na kome se program izvodi. Studijski program je u saglasnosti sa strateškim planom razvoja Fakulteta i predstavlja realizaciju jednog od strateških ciljeva. Studenti će maksimalno biti uključeni kroz predavanja, radionice i diskusije kako bi kvalifikovano pristupili rešavanju konkretnih primera u okviru ishrane i suplementacije.
Studijski program master studija - master ishrane i suplementacije koji se sprovodi na Fakultetu medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu će biti stalno osavremenjivan, i prilagođavan potrebama savremenog društva.
Kroz razvoj sopstvene izdavačke delatnosti i saradnju sa strukovnim organizacijama Fakultet medicinskih nauka će obezbediti adekvatnu literaturu za svoje studente, i učiniti što dostupnijom naučnu i stručnu medicinsku literaturu.
Studijski program pruža mogućnost nastavka obrazovanja na odgovarajućim doktorskim akademskim studijama.


Ciljevi studijskog programa

Studijski program ima jasno definisane ciljeve.

Ciljevi studijskog programa su usmereni na sticanje specifičnih akademskih veština i stručnih znanja iz oblasti ishrane i suplementacije na nivou master akademskih studija i u skladu su sa osnovnim zadacima i ciljevima definisanih Statutom Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu  na kome se program izvodi.
Ciljevi studijskog programa su usmereni na sticanje i usvajanje najsavremenijih informacija i smernica iz oblasti ishrane i suplementacije. Cilj je da se studenti upoznaju sa osnovnim principima pravilne ishrane, planiranja ishrane sa dijetetikom, sportske ishrane i suplementacije, ishrane i suplementacije posebnih grupa.
Kroz ovaj program studenti se usavršavaju i stiču znanja i veštine koje ih preporučuju za rad u zdravstvenim ustanovama, sportskim društvima/klubovima/organizacijama, farmaceutskoj industriji i kompanijama koje se bave proizvodnjom i distribucijom dijetetskih preparata i suplemenata. Krajnji cilj je stvaranje stručnjaka koji su usvojili najviše profesionalne standarde i koji će steći akademski naziv master ishrane i suplementacije.

Specifični ciljevi:

 • obezbeđivanje kompetentnih stručnjaka u oblasti ishrane i suplementacije;
 • unapređenje znanja u okviru ishrane i suplementacije;
 • obuka visoko kompetetnih istraživača u oblasti kliničkih i eksperimentalnih istraživanja u ovoj oblasti;
 • sticanje znanja o ishrani i suplementaciji u okviru prevencije i terapije različitih bolesti;
 • kreiranje ishrane i suplementacije posebnih grupa stanovništva sa specifičnim nutritivnim potrebama (deca, adolescenti, trudnice, stariji).
 • kreiranje ishrane i suplementacije sportista radi postizanja optimalnih rezultata u sportu i u cilju smanjenja rizika od povreda i oboljenja;
 • promovisanje zdravih životnih i nutritivnih navika u opštoj populaciji kroz rad kvalifikovanih stručnjaka
 • profilisanje stručnjaka koji će izabrati polje ishrane i suplementacije za dalje usavršavanje i naučno-istraživački u cilju dobijanja nacionalnih vodiča i preporuka iz ovih oblasti
 • usavršavanje stručnjaka za rad u organizacijama, institucijama i ustanovama koje pružaju usluge nutritivnog savetovanja i davanja smernica za zdrave životne stilove.


Kompetencije diplomiranih studenata

Da bi se stekao stručni naziv master ishrane i suplementacije student mora da položi 7 obaveznih i 3 izborna predmeta (od 6 ponuđenih) i da odbrani završni (master) rad.
Savladavanjem studijskog programa student stiče sledeće opšte sposobnosti:
• Poštovanje piramide ishrane
• Planiranje i pravljenje obroka
• Analiza nutritivnog statusa
• Savetovanje o ishrani i suplementaciji opšte populacije
• Savetovanje o ishrani i suplementaciji posebnih grupa

Savladavanjem studijskog programa student stiče sledeće predmetno-specifične sposobnosti
• Rad sa sportistima i fizički aktivnim ljudima
• Savetovanje pacijenata o ishrani i suplementaciji
• Savetovanje osoba sa poremećajima u ishrani
• Pravilna preporuka suplemenata

Ishodi učenja
Kroz pohađanje nastavnog plana i programa pored teorijskog razumevanja predmeta studenti usvajaju takođe i specifične veštine odnosno sposobnosti i kompetencije vezane za praktičnu i operativnu primenu tih znanja: znanje kako da planiraju i kreiraju izbalansirani obrok, znanje kako da analiziraju nutritivni status, znanje kako da najpravilnije pruže savete i sugestije o ishrani i suplementaciji opšte populacije i posebnih grupa (stari, trudnice, omladina). Po završetku master studija se očekuje da student razvije navedene predmetno-specifične i opšte sposobnosti koje će mu omogućiti rešavanje konkretnih problema u praksi uz upotrebu naučnih dokaza i implementaciju novina u oblasti ishrane i suplementacije.


Kurikulum

Studijski program master akademskih studija „Master ishrane i suplementacije“ traje 1 godinu ili 2 semestra, odnosno vredi 60 ESPB.
U prvom semestru studenti će pohađati 5 obaveznih predmeta koji donose 30 ESPB bodova. U drugom semestru studenti će pohađati 3 od 6 ponuđenih predmeta koji nose 15 ESPB bodova. Stručna praksa se pohađa u drugom semestru kao obavezni predmet koji nosi 3 ESPB boda. Slušanjem i polaganjem ispita iz obaveznih i izbornih predmeta, studenti ostvaruju ukupno 48 ESPB bodova. Izradom i odbranom završnog rada stiču još 12 ESPB bodova, što čini ukupno 60 ESPB bodova.

Studije su organizovane po semestrima.
Predmeti prvi semestar:

 1. Osnove pravilne ishrane i suplementacije (broj časova aktivne nastave: 5, ESPB: 7),
 2. Planiranje ishrane sa dijetetikom (broj časova aktivne nastave: 5, ESPB: 7),
 3. Principi sportske ishrane i suplementacije (broj časova aktivne nastave: 4, ESPB: 5);
 4. Informatičke i statističke metode u biomedicinskim istraživanjima (obavezni broj časova aktivne nastave: 4, ESPB: 6);
 5. Principi ishrane i suplementacije posebnih grupa (broj časova aktivne nastave: 4, ESPB: 5);

Predmeti drugi semestar:

 1. Zakonska regulativa vezana za namirnice i dijetetske suplemente (broj časova aktivne nastave: 5 , ESPB: 5),
 2. Uloga i značaj dijetetskih suplemenata (broj časova aktivne nastave: 5, ESPB: 5)
 3. Ishrana od istraživanja do preporuka(broj časova aktivne nastave: 5, ESPB: 5)
 4. Dijetoterapija (broj časova aktivne nastave: 5, ESPB: 5),
 5. Alimentarne toksoinfekcije (broj časova aktivne nastave: 5, ESPB: 5),
 6. Doziranje fizičke aktivnosti kao sastavni deo pravilne ishrane (broj časova aktivne nastave: 5, ESPB: 5)
 7. Stručna praksa (ESPB: 3)
 8. Izrada master rada (broj časova aktivne nastave: 3, ESPB: 6)
 9. Završni (master) rad (broj časova aktivne nastave: 3, ESPB: 6)

Struktura kurikuluma obuhvata raspored predmeta po semestrima, fond časova aktivne nastave i ESPB bodove. Svi predmeti su jednosemestralni. U okviru nastavnih obaveza obavlja se stručna praksa i izrađuje se master/završni rad.
Završnom (master) radu je takođe dodeljen odgovarajući broj ESPB poena (6 ESPB).
Radi ravnomernosti opterećenja studenata broj ESPB bodova po semestrima studijskog programa  obuhvata 30 ESPB boda u prvom semestu a 30 ESPB bodova u drugom semestru.
Studijski program „Master ishrane i suplementacije“ razlikuje se od drugih odgovarajućih studijskih programa za više od 35% od ukupnog broja ESPB bodova koju čine predmeti sa aktivnom nastavom iz skupa stručno-aplikativnih i naučno-stručnih predmeta.
U strukturi studijskog programa na master akademskim studijama „Master ishrane i suplementacije“ zastupljene su sledeće grupe predmeta u odnosu na ukupan broj ESPB bodova, i to: naučno i stručno-aplikativne sa 68,33% i opšteobrazovne i teorijsko-metodološke sa 31,67%.
U strukturi studijskog master akademski program Ishrane i suplementacije, izborni predmeti zastupljeni su sa 30% u odnosu na ukupan broj ESPB bodova na master studijama. Lista izbornih predmeta sadrži dvostruko veći broj predmeta u odnosu na broj predmeta koji se bira- od 6 ponuđenih izbornih predmeta student bira 3.
Na studijskom master akademskom programu Ishrane i suplementacije izradom i odbranom završnog master rada studenti stiču još 12 ESPB bodova.
U strukturi studijskog programa master akademskih studija „Master ishrane i suplementacije“, aktivni oblici nastave čine 645 časova godišnje pri čemu 60% od ovog vremena obuhvataju predavanja a ostatak su vežbe i drugi oblici aktivne nastave.

 

Upis studenata

Broj studenata koji se upisuje na studijski program master akademskih studija „Master ishrane i suplementacije“ je utvrđen na osnovu realnih prostornih i kadrovskih kapaciteta Fakulteta medicinskih nauka.
Stečena prethodna znanja, sklonosti i veštine koje se proveravaju pri upisu odgovaraju prirodi ovog studijskog programa i objavljuju se u konkursu. Za upis je potrebno i poznavanje engleskog jezika (kao potvrda o znanju jezika prihvata se i ocena nivoa znanja engleskog jezika stečena na prethodnim nivoima studija).
U prvu godinu master akademskih studija za master ishrane i suplementacije može se upisati lice sa završenim fakultetom koje je steklo najmanje 240 ESPB (medicinski fakultet, farmaceutski fakultet, stomatološki fakultet, fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, biolog, molekularni biolog). Upis se obavlja putem konkursa koji se raspisuje jednom godišnje. Broj studenata za upis utvrđuje se odlukom Saveta Univerziteta, na predlog Fakulteta, a u skladu sa brojem predviđenim Dozvolom za rad.


Kvalitet, savremenost i međunarodna usaglašenost studijskog programa

Studijski program master akademskih studija „Master ishrane i suplementacije“ je koncipiran da daje celovito i sveobuhvatno obrazovanje studentima i najnovija naučna i stručna znanja i veštine iz multidisciplinarnih studija, sa posebnim naglaskom na razvoj kreativnih sposobnosti i samostalnosti u stručnom i profesionalnom radu.
Studijski program je po svojoj strukturi i sadržaju, svrsi, ciljevima i ishodima (kompetencijama svršenih studenata) usklađen sa savremenim svetskim tokovima i stanjem visokoškolske edukacije iz multidisciplinarnih studija na nivou master akademskih studija.
Studijski program je formalno i strukturno usklađen sa utvrđenim predmetno specifičnim standardima za akreditaciju.
Kvalitet, savremenost i međunarodna usaglašenost studijskog programa su uporedivi sa relevantnim studijskim programima:
1. Deakin University of Surrey, Master of Dietetics:
2. University of Copenhagen, Master of Human Nutrition
3.Karolinska Institutet. Master's Programme in Nutrition Science

Ciljevi, svrha i ishodi studijskog programa su kompatibilni sa istim u zemljama EU. Takođe, studijski program master akademskih studija traje godinu dana i ima 60 ESPB bodova, isto kao i na većini univerziteta u zemljama EU.

 

Ocenjivanje i napredovanje studenata

Student se ocenjuje u toku celog semestra.
Student savladava predmet po oblastima. Ocena je ekvivalentna broju osvojenih poena.
Ocena se formira na osnovu zbira poena stečenih tokom nastave i na pismenom ispitu.

A. AKTIVNOST U TOKU NASTAVE:
Na ovaj način student može osvojiti do 30 poena. Ocenjuje se kvalitet učešća u diskusiji na predavanjima i tokom rada u maloj grupi (vežbe). Tokom jedne nastavne jedinice se može steći ukupno do 2 poena: 0 poena-nezadovoljavajući nivo diskusije; 1 poena-polovičan nivo diskusije; 2 poen-potpuni nivo diskusije.

B. ZAVRSNI ISPIT:
Na ovaj način student može steći do 70 poena.
Način ocenjivanja na svakom pojedinačnom predmetu odnosno izbornom području definisan je u informatoru predmeta.

Završna ocena se formira na sledeći način:
Da bi student položio predmet mora skupiti minimum 51 poen, pri čemu u svakom modulu kao i na završnom ispitu mora da osvoji više od 50% poena. Ocena se formira na sledeći način:

BROJ OSVOJENIH POENA

OCENA

0  - 50

5

51 - 60

6

61 - 70

7

71 - 80

8

81 - 90

9

91 - 100

10

 

 


Zbog promene SSL protokola u nonSSL, povremeno može doći do neispravnosti linkova na stranicama, u tom slučaju probajte bez protokola https://. Izvinjavamo se na svim mogućim smetnjama.