Тренутно сте на:
 
Мастер исхрана и
  суплементација
 

Повезани садржаји:

Навигација:
 
Почетна страна
 


 
МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
МАСТЕР ИСХРАНЕ И СУПЛЕМЕНТАЦИЈЕ

 

О студијама

 

Структура студијског програма

Студијски програм мастер академских студија „Мастер исхране и суплементације“ је по својој структури и садржају, сврси, циљевима и исходима (компетенцијама свршених студената) усклађен са савременим токовима и стањем високошколске едукације из мултидисциплинарних студија на нивоу мастер академских студија.
Циљ мастер студија – Мастер исхране и суплементације (Nutrition andSupplementationMaster’sDegree) је да анализира нутритивне потребе у широкој популацији која обухвата физички активне људе, рекреативце, спортисте и посебне популационе групе (деца, адолесценти и старији, особе са различитим болестима).
По завршетку мастер студија се очекује да студент развије наведене предметно-специфичне и опште способности које ће му омогућити решавање конкретних проблема у пракси уз употребу научних доказа и имплементацију новина у области исхране и суплементације.

За упис мастер студија - Мастер исхране и суплементације могу да конкуришу кандидати који су предходно завршили академске студије и стекли најмање 240 ЕСПБ (медицински факултет, фармацеутски факултет, стоматолошки факултет, факултет спорта и физичког васпитања, биолог, молекуларни биолог) као и лице са завршеним интегрисаним академским студијама у оствареном обиму од најмање 300 ЕСПБ (доктор медицине, магистар фармације, магистар фармације – медицински биохемичар, доктор стоматологије). При рангирању кандидата за упис на студијски програм, вреднују се резултати постигнути на претходним нивоима студија.

Студијски програм траје 1 годину или 2 семестра, односно вреди 60 ЕСПБ. Структура курикулума обухвата распоред предмета по семестрима, фонд часова активне наставе и ЕСПБ бодове. Сви предмети су једносемeстрални. Укупно је предвиђено постојање 8 обавезних и 6 изборних предмета. Од понуђених 6 изборних предмета студент бира 3 која ће похађати.
Настава по предметима на студијском програму је подељена у 2 семестра и реализује се кроз предавања, вежбе, друге облике наставе и стручну праксу. Стручна пракса се вреднује са 3 ЕСПБ и обавља се под руководством наставника - координатора за стручну праксу. Израдом завршног (мастер) рада, на крају студијског програма, студент остварује 6 ЕСПБ. Завршни рад се реализује под руководством ментора кога именује надлежно веће. Циљеви, сврха и исходи студијског програма су компатибилни са истим у земљама ЕУ.
Бодовна вредност сваког предмета исказана у складу са европским системом преноса бодова (ЕСПБ)

 1. Основе правилне исхране и суплементације (обавезни предмет, ЕСПБ: 7)
 2. Планирање исхране са дијететиком (обавезни предмет, ЕСПБ: 7)
 3. Принципи спортске исхране и суплементације (обавезни предмет, ЕСПБ: 5)
 4. Информатичке и статистичке методе у биомедицинским истраживањима (обавезни предмет, ЕСПБ: 6)
 5. Принципи исхране и суплементације посебних група (обавезни предмет, ЕСПБ: 5)
 6. Законска регулатива везана за намирнице и дијететске суплементе (изборни предмет, ЕСПБ: 5)
 7. Улога и значај дијететских суплемената (изборни предмет, ЕСПБ: 5)
 8. Исхрана од истраживања до препорука (изборни предмет, ЕСПБ: 5)
 9. Дијетотерапија (изборни предмет, ЕСПБ: 5)
 10. Алиментарне токсоинфекције (изборни предмет, ЕСПБ: 5)
 11. Дозирање физичке активности као саставни део правилне исхране (изборни предмет, ЕСПБ: 5)
 12. Стручна пракса (обавезни предмет, ЕСПБ: 3)
 13. Израда мастер рада (обавезни предмет, ЕСПБ: 6)
 14. Завршни (мастер) рад (ЕСПБ:6)

Предуслови за упис појединих предмета:
Основе правилне исхране и суплементације, Планирање исхране са дијететиком, Принципи спортске исхране и суплементације, Информатичке и статистичке методе у биомедицинским истраживањима, Принципи исхране и суплементације посебних група - уписан први семестар студија;
Законска регулатива везана за намирнице и дијететске суплементе, Улога и значај дијететских суплемената, Исхрана од истраживања до препорука, Дијетотерапија, Алиментарне токсоинфекције, Дозирање физичке активности као саставни део правилне исхране, Стручна пракса, Израда мастер рада, Завршни (мастер) рад - уписан други семестар студија.
Оцењивање студената се спроводи непрекидним праћењем рада студената и на основу поена стечених у испуњавању предиспитних обавеза и полагањем испита. Студент савладава предмет по областима. Оцена је еквивалентна броју освојених поена. Оцена се формира на основу збира поена стечених током наставе и на писменом испиту.
За извођење студијског програма обезбеђују се одговарајући људски, просторни, техничко-технолошки, библиотечки и други ресурси који су примерени карактеру студијског програма и предвиђеном броју студената. Контрола квалитета студијског програма спроводи се редовно и систематично путем самовредновања и спољашњом провером квалитета.
Студенти могу да пређу са сродних факултета на студијски програм Факултета медицинских наука у Крагујевцу уз одобрење за прелазак, које доноси надлежно веће.

 

Сврха студијског програма
Студијски програм има јасно дефинисану сврху и улогу у образовном систему, доступну јавности.

Факултет медицинских наука Универзитета у Крагујевцу тежи да постане развијена високошколска установа у оквиру целокупне своје делатности, која по квалитету и обиму рада неће заостајати за установама сличне врсте најразвијенијих европских земаља.
Сврха мастер студија - мастер исхране и суплементације је да образује студенте о значају исхране и суплементације у свакодневном раду. После одслушаног предмета студент треба да стекне знање за пружање информација о исхрани и суплементацији која помаже у oстварењу оптималног здравља, превенцији болести, оптималним резултатима у спорту, постизању и одржавању жељене телесне масе и телесне композиције и смањењу ризик од повреда и обољења.
Сврха мастер академског студијског програма је у складу  са основним циљевима Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу на коме се програм изводи. Студијски програм је у сагласности са стратешким планом развоја Факултета и представља реализацију једног од стратешких циљева. Студенти ће максимално бити укључени кроз предавања, радионице и дискусије како би квалификовано приступили решавању конкретних примера у оквиру исхране и суплементације.
Студијски програм мастер студија - мастер исхране и суплементације који се спроводи на Факултету медицинских наука Универзитета у Крагујевцу ће бити стално осавремењиван, и прилагођаван потребама савременог друштва.
Кроз развој сопствене издавачке делатности и сарадњу са струковним организацијама Факултет медицинских наука ће обезбедити адекватну литературу за своје студенте, и учинити што доступнијом научну и стручну медицинску литературу.
Студијски програм пружа могућност наставка образовања на одговарајућим докторским академским студијама.


Циљеви студијског програма

Студијски програм има јасно дефинисане циљеве.

Циљеви студијског програма су усмерени на стицање специфичних академских вештина и стручних знања из области исхране и суплементације на нивоу мастер академских студија и у складу су са основним задацима и циљевима дефинисаних Статутом Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу  на коме се програм изводи.
Циљеви студијског програма су усмерени на стицање и усвајање најсавременијих информација и смерница из области исхране и суплементације. Циљ је да се студенти упознају са основним принципима правилне исхране, планирања исхране са дијететиком, спортске исхране и суплементације, исхране и суплементације посебних група.
Кроз овај програм студенти се усавршавају и стичу знања и вештине које их препоручују за рад у здравственим установама, спортским друштвима/клубовима/организацијама, фармацеутској индустрији и компанијама које се баве производњом и дистрибуцијом дијететских препарата и суплемената. Крајњи циљ је стварање стручњака који су усвојили највише професионалне стандарде и који ће стећи академски назив мастер исхране и суплементације.

Специфични циљеви:

 • обезбеђивање компетентних стручњака у области исхране и суплементације;
 • унапређење знања у оквиру исхране и суплементације;
 • обука високо компететних истраживача у области клиничких и експерименталних истраживања у овој области;
 • стицање знања о исхрани и суплементацији у оквиру превенције и терапије различитих болести;
 • креирање исхране и суплементације посебних група становништва са специфичним нутритивним потребама (деца, адолесценти, труднице, старији).
 • креирање исхране и суплементације спортиста ради постизања оптималних резултата у спорту и у циљу смањења ризика од повреда и обољења;
 • промовисање здравих животних и нутритивних навика у општој популацији кроз рад квалификованих стручњака
 • профилисање стручњака који ће изабрати поље исхране и суплементације за даље усавршавање и научно-истраживачки у циљу добијања националних водича и препорука из ових области
 • усавршавање стручњака за рад у организацијама, институцијама и установама које пружају услуге нутритивног саветовања и давања смерница за здраве животне стилове.


Компетенције дипломираних студената

Да би се стекао стручни назив мастер исхране и суплементације студент мора да положи 7 обавезних и 3 изборна предмета (од 6 понуђених) и да одбрани завршни (мастер) рад.
Савладавањем студијског програма студент стиче следеће опште способности:
• Поштовање пирамиде исхране
• Планирање и прављење оброка
• Анализа нутритивног статуса
• Саветовање о исхрани и суплементацији опште популације
• Саветовање о исхрани и суплементацији посебних група

Савладавањем студијског програма студент стиче следеће предметно-специфичне способности
• Рад са спортистима и физички активним људима
• Саветовање пацијената о исхрани и суплементацији
• Саветовање особа са поремећајима у исхрани
• Правилна препорука суплемената

Исходи учења
Кроз похађање наставног плана и програма поред теоријског разумевања предмета студенти усвајају такође и специфичне вештине односно способности и компетенције везане за практичну и оперативну примену тих знања: знање како да планирају и креирају избалансирани оброк, знање како да анализирају нутритивни статус, знање како да најправилније пруже савете и сугестије о исхрани и суплементацији опште популације и посебних група (стари, труднице, омладина). По завршетку мастер студија се очекује да студент развије наведене предметно-специфичне и опште способности које ће му омогућити решавање конкретних проблема у пракси уз употребу научних доказа и имплементацију новина у области исхране и суплементације.


Курикулум

Студијски програм мастер академских студија „Мастер исхране и суплементације“ траје 1 годину или 2 семестра, односно вреди 60 ЕСПБ.
У првом семестру студенти ће похађати 5 обавезних предмета који доносе 30 ЕСПБ бодова. У другом семестру студенти ће похађати 3 од 6 понуђених предмета који носе 15 ЕСПБ бодова. Стручна пракса се похађа у другом семестру као обавезни предмет који носи 3 ЕСПБ бода. Слушањем и полагањем испита из обавезних и изборних предмета, студенти остварују укупно 48 ЕСПБ бодова. Израдом и одбраном завршног рада стичу још 12 ЕСПБ бодова, што чини укупно 60 ЕСПБ бодова.

Студије су организоване по семестрима.
Предмети први семестар:

 1. Основе правилне исхране и суплементације (број часова активне наставе: 5, ЕСПБ: 7),
 2. Планирање исхране са дијететиком (број часова активне наставе: 5, ЕСПБ: 7),
 3. Принципи спортске исхране и суплементације (број часова активне наставе: 4, ЕСПБ: 5);
 4. Информатичке и статистичке методе у биомедицинским истраживањима (обавезни број часова активне наставе: 4, ЕСПБ: 6);
 5. Принципи исхране и суплементације посебних група (број часова активне наставе: 4, ЕСПБ: 5);

Предмети други семестар:

 1. Законска регулатива везана за намирнице и дијететске суплементе (број часова активне наставе: 5 , ЕСПБ: 5),
 2. Улога и значај дијететских суплемената (број часова активне наставе: 5, ЕСПБ: 5)
 3. Исхрана од истраживања до препорука(број часова активне наставе: 5, ЕСПБ: 5)
 4. Дијетотерапија (број часова активне наставе: 5, ЕСПБ: 5),
 5. Алиментарне токсоинфекције (број часова активне наставе: 5, ЕСПБ: 5),
 6. Дозирање физичке активности као саставни део правилне исхране (број часова активне наставе: 5, ЕСПБ: 5)
 7. Стручна пракса (ЕСПБ: 3)
 8. Израда мастер рада (број часова активне наставе: 3, ЕСПБ: 6)
 9. Завршни (мастер) рад (број часова активне наставе: 3, ЕСПБ: 6)

Структура курикулума обухвата распоред предмета по семестрима, фонд часова активне наставе и ЕСПБ бодове. Сви предмети су једносемeстрални. У оквиру наставних обавеза обавља се стручна пракса и израђује се мастер/завршни рад.
Завршном (мастер) раду је такође додељен одговарајући број ЕСПБ поена (6 ЕСПБ).
Ради равномерности оптерећења студената број ЕСПБ бодова по семестрима студијског програма  обухвата 30 ЕСПБ бода у првом семесту а 30 ЕСПБ бодова у другом семестру.
Студијски програм „Мастер исхране и суплементације“ разликује се од других одговарајућих студијских програма за више од 35% од укупног броја ЕСПБ бодова коју чине предмети са активном наставом из скупа стручно-апликативних и научно-стручних предмета.
У структури студијског програма на мастер академским студијама „Мастер исхране и суплементације“ заступљене су следеће групе предмета у односу на укупан број ЕСПБ бодова, и то: научно и стручно-апликативне са 68,33% и општеобразовне и теоријско-методолошке са 31,67%.
У структури студијског мастер академски програм Исхране и суплементације, изборни предмети заступљени су са 30% у односу на укупан број ЕСПБ бодова на мастер студијама. Листа изборних предмета садржи двоструко већи број предмета у односу на број предмета који се бира- од 6 понуђених изборних предмета студент бира 3.
На студијском мастер академском програму Исхране и суплементације израдом и одбраном завршног мастер рада студенти стичу још 12 ЕСПБ бодова.
У структури студијског програма мастер академских студија „Мастер исхране и суплементације“, активни облици наставе чине 645 часова годишње при чему 60% од овог времена обухватају предавања а остатак су вежбе и други облици активне наставе.

 

Упис студената

Број студената који се уписује на студијски програм мастер академских студија „Мастер исхране и суплементације“ је утврђен на основу реалних просторних и кадровских капацитета Факултета медицинских наука.
Стечена претходна знања, склоности и вештине које се проверавају при упису одговарају природи овог студијског програма и објављују се у конкурсу. За упис је потребно и познавање енглеског језика (као потврда о знању језика прихвата се и оцена нивоа знања енглеског језика стечена на претходним нивоима студија).
У прву годину мастер академских студија за мастер исхране и суплементације може се уписати лице са завршеним факултетом које је стекло најмање 240 ЕСПБ (медицински факултет, фармацеутски факултет, стоматолошки факултет, факултет спорта и физичког васпитања, биолог, молекуларни биолог). Упис се обавља путем конкурса који се расписује једном годишње. Број студената за упис утврђује се одлуком Савета Универзитета, на предлог Факултета, а у складу са бројем предвиђеним Дозволом за рад.


Квалитет, савременост и међународна усаглашеност студијског програма

Студијски програм мастер академских студија „Мастер исхране и суплементације“ је конципиран да даје целовито и свеобухватно образовање студентима и најновија научна и стручна знања и вештине из мултидисциплинарних студија, са посебним нагласком на развој креативних способности и самосталности у стручном и професионалном раду.
Студијски програм је по својој структури и садржају, сврси, циљевима и исходима (компетенцијама свршених студената) усклађен са савременим светским токовима и стањем високошколске едукације из мултидисциплинарних студија на нивоу мастер академских студија.
Студијски програм је формално и структурно усклађен са утврђеним предметно специфичним стандардима за акредитацију.
Квалитет, савременост и међународна усаглашеност студијског програма су упоредиви са релевантним студијским програмима:
1. Deakin University of Surrey, Master of Dietetics:
2. University of Copenhagen, Master of Human Nutrition
3.Karolinska Institutet. Master's Programme in Nutrition Science

Циљеви, сврха и исходи студијског програма су компатибилни са истим у земљама ЕУ. Такође, студијски програм мастер академских студија траје годину дана и има 60 ЕСПБ бодова, исто као и на већини универзитета у земљама ЕУ.

 

Оцењивање и напредовање студената

Студент се оцењује у току целог семестра.
Студент савладава предмет по областима. Оцена је еквивалентна броју освојених поена.
Оцена се формира на основу збира поена стечених током наставе и на писменом испиту.

А. АКТИВНОСТ У ТОКУ НАСТАВЕ:
На овај начин студент може освојити до 30 поена. Оцењује се квалитет учешћа у дискусији на предавањима и током рада у малој групи (вежбе). Током једне наставне јединице се може стећи укупно до 2 поена: 0 поена-незадовољавајући ниво дискусије; 1 поенa-половичан ниво дискусије; 2 поен-потпуни ниво дискусије.

Б. ЗАВРШНИ ИСПИТ:
На овај начин студент може стећи до 70 поена.
Начин оцењивања на сваком појединачном предмету односно изборном подручју дефинисан је у информатору предмета.

Завршна оцена се формира на следећи начин:
Да би студент положио предмет мора скупити минимум 51 поен, при чему у сваком модулу као и на завршном испиту мора да освоји више од 50% поена. Оцена се формира на следећи начин:

БРОЈ ОСВОЈЕНИХ ПОЕНА

ОЦЕНА

0  - 50

5

51 - 60

6

61 - 70

7

71 - 80

8

81 - 90

9

91 - 100

10

 

 


Због промене SSL протокола у nonSSL, повремено може доћи до неисправности линкова на страницама, у том случају пробајте без протокола https://. Извињавамо се на свим могућим сметњама.