Тренутно сте на:
 
Докторске академске
  студије 
 

Повезани садржаји:


Навигација:
 
Почетна страна
  
ПОСТДИПЛОМСКЕ СТУДИЈЕ
академске докторске студије

О студијском програму

 

Структура студијског програма


На Факултету медицинских наука се организују докторске академске студије (ДАС) из поља медицинских наука за стицање научног назива доктор медицинских наука. ДАС трају 3 године односно 6 семестара (180 ЕСПБ бодова). 

У прву годину могу се уписуати студенти који су завршили један од биомедицинских факултета уз неопходан претходни обими студија од 300 ЕСПБ стечених на основним академским и дипломским академским студијама, односно 360 ЕСПБ на интегрисаним основним и дипломским академским студијама из поља медицинских наука.

На другу и трећу годину могу се уписати и студенти магистарских студија чији резултати истраживања задовољавају неопходне услове и критеријуме (у периоду док постоје магистарске студије). У трећу годину докторских академских студија уписују се и студенти који су раније стекли академски назив магистар медицинских или сродних научних области.
Завршетком докторских академских студија, односно успешном одбраном докторске дисертације, стиче се најмање 180 ЕСПБ.
Кроз организоване облике наставе током првог семестра студенти изучавају методологију научног рада и оспособљавају се за самостално научно истраживање. У другом семстру студенти се опредељују за наставу из једног од изборних подручја. Током тог и трећег семестра изучавају најновија сазнања из подручја за које су се определили, а која су неопходна за успешну реализацију научних истраживања и публиковање резултата истраживања. Настава се остварује кроз различите облике проблемског учења,  израду семинарских радва, лабораторијске односно клиничке састанке, журнал клубове...Студенти се оцењују недељно и по завршетку сваког модула од којих се састоје изборна подручја. Четврти семестар  је посвећен је савладавању методологије специфичне за подручје које су изабрали и припремама за полагање усменог докторског (докторандског) испита. Овај испит подразумева успешну јавну одбрану нацрта пријаве докторске дисертације пред комисијом и уз помоћ потенцијалног ментора или тутора. Тутор се додељује студенту на почетку другог семестра и води рачуна о свим аспектима напредовања додељениг студента, о чему подноси Катедри изборног подручја и Већу за ДАС месечне извештаје.

У петом и шестом семестру ДАС студенти настављају реализацију научног истраживања непосредно у функцији израде докторске дисертације, а резултате тог истраживања представљају научној јавности. 
Када студент објави резултате својих истраживања у међународним часописима са листе Министарства за науку (најмање 3 рада у целости, а најмање један рад из теме дисерације у часопису са СЦИ листе у којем је студент први аутор) може приступити  јавној одбрани докторске дисертације.
Докторске академске студије финансирју се средствима Министарства за науку и средствима кандидата (самофинансирањем).

 

Сврха студијског програма


Студијски програм ДАС има јасно дефинисану и објављену сврху и улогу у образовном систему.
Завршетак докторских академских студија подразумева следеће квалификације:

 • системско разумевање одређеног поља студија;
 • савладане методе и вештине истраживања;
 • способност конципирања, пројектовања и примене;
 • способност прилагођавања истраживачког процеса уз неопходан степен академског интегритета;
 • постигнута објављена остварења које представљају референце на националном и међународном нивоу;
 • способност за критичку анализу, процену и синтезу нових и сложених идеја;
 • преношење научних и стручних знања и идеја колегама, академској заједници и друштву у целини;
 • способност промовисања академском и професионалном окружењу техолошког напретка.

Да би се добио научни степен “ДОКТОР НАУКА – PhD“ студент мора да положи 3 предмета после одслушаног првог семестра студија, усмени докторски испит након одслушаних изборних подручја на концу четвртог семестра и да јавно одбрани докторску тезу по истеку шестог семестра, а након објављања три 3 научна рада у којима је први аутор при чему један мора бити објављен у часпису реферисаном на СЦИ листи.

 

Циљеви студијског програма


Основни циљ усавршавања на докторским академским студијама је оспособљавање студента да након завршетка студија и одбране дисертације може самостално да води оригинална и научно заснована истраживања и да критички процењује истраживања других. 
Студенти докторских академских студија усвајају методологију научног рада и реализују истраживање које представља окосницу докторске дисертације. 
Докторска дисертација утемељена је на оригиналним in extenso радовима (најмање 3 рада) објављеним у међународно признатим медицинским научним часописима (најмање један са СЦИ листе), при чему независан допринос кандидата мора бити видљив (кандидат је први аутор).
Циљеви првог семестра су:

 • разумевање истраживачког процеса и методологије истраживачког рада;
 • оспособљавање полазника за самостално и критичко праћење научне литературе и статистичку обраду података;
 • стварање услова за успешан и одговоран научни рад у складу са највишим стручним и етичким стандардима.

Циљеви другог, трећег и семестра  су:

 • стицање актуелних знања из научне области докторских академских студија;
 • оспособљавање полазника за самосталну обраду, приказ и објављивање добијених резултата.

Циљеви четвртог семестра су:

 • усвајање методологије усмерене на успешно спровођење истраживања у оквиру изабраног и сродних подручја
 • оспособљавање полазника за самосталну обраду, приказ и објављивање добијених резултата.
 • Оспособљавање студената за самосталну евалуацију научних публикација и припрему и израду истраживачких пројеката
 • припрема нацрта пријаве докторске дисертације
 • полагање усменог докторантског испита;

Циљеви петог и шестог семестра су:

 • припрема и одбрана предлога теме докторске дисертације;
 • реализација сопственог, оригиналног научног истраживања;
 • представљање резултата својих истраживања на домаћим и међународним конгресима;
 • објављивање резултата својих истраживања у интернационалним часописима;
 • писање и одбрана докторске дисертације.

 

Компетенције дипломираних студената


Савладавањем  студијског програма  ДАС  докторанд стиче  опште  и  специфичне способности које су подређене квалитетном обављању научне и стручне делатности.
Завршетком  докторских академских студија студент овладава следећим знањима, вештинама и ставовима:

Знања:

 • познавање принципа научног експеримента у медицини;
 • познавање најважнијих експерименталних модела у биомедицини;
 • познавање принципа валидног дизајна експерименталних и контролисаних, рандомизираних клиничких студија;
 • познавање критеријума за процену валидности и клиничке значајности клиничких студија;
 • познавање принципа валидног дизајна епидемиолошких студија (студије случај-контрола, кохортне студије, серије случајева, студије пресека, итд.);
 • познавање принципа саопштавања својих резултата у форми научног чланка или излагања на научном скупу
 • познавање медицинске статистике и информатике;
 • познавање етичких принципа истраживања у медицини.

 

Вештине:

 • постављања оригиналног и новог истраживачког питања (циља истраживања);
 • проналажења научне литературе релевантне за сопствено истраживање уз помоћ информационих технологија и коришћењем интернета;
 • критичке процене научне литературе и селекције валидних и значајних резултата;
 •  израде плана и протокола сопственог истраживања;
 • руковања уређајима који се користе за истраживања у биомедицини;
 • руковања експерименталним животињама;
 • вештина комуникације са научном околином и јавношћу;
 • статистичке обраде сопствених резултата;
 • израде научног чланка на основу сопствених резултата;
 • саопштавања сопствених резултата на научном скупу.

 

Ставови:

 • одговорно понашање према друштвеној заједници и животној средини;
 • критички однос према резултатима сопственог истраживања;
 • поштовање етичких принципа научног истраживања;
 • поштовање права пацијената и експерименталних животиња;
 • борба против превара у науци и плагијата.

 

Квалитет, савременост и међународна усаглашеност студијског програма

Студијски програм ДАС је конципиран на основу детаљног и свеобухватног истраживања сродних студијских група у оквиру Европског система високог образовања и закључака Европске Конференције о Хармонизацији PhD Програма у Медицини и Здравствених Наука (The Declaration of the European Conference on Harmonisation of PhD Programmes in Medicine and Health Sciences) прилагођеног нашим потребама и условима.
Студијски програм ДАС састоји се од обавезних предмета (први семестар), изборних подручја (други, трећи и четврти семестар), која су у директној вези са темом докторске дисертације, као и часова студијског истраживачког рада (пети и шести семестар), попут сличних акредитованих програма у Чешкој, Италији, Словенији, Хрватској и Енглеској.

Савременост је обезбеђена сарадњом на основу закључених уговора са Универзитетима из Европске Уније (Agreement of Cooperation) из Удина, Сегедина и Темишвара као и уговора о сарадњи са Државном Медицинском Академијом из Смоленска (Русија), као и вишеструких студијских боравака делегација Факултета на Калифорнијском Универзитету у Сан Франциску (UCSF) и Универзитету у Дубаију.
У циљу унапређења квалитета наставе у чијој је функцији контрола квалитета рада наставника Медицинског факултета у Крагујевцу, ангажују се гостујући професори са реномираних светских Универзитета (UCSF, Tennessee, Pithsbourg, Dubai, Смоленск, Ријека, Љубљана).
Студијски програм докторских академских усаглашен је са свим Декларацијама Европске конференције о хармонизацији докторских студија у медицини и здравству (ORPHEUS).


Због промене SSL протокола у nonSSL, повремено може доћи до неисправности линкова на страницама, у том случају пробајте без протокола https://. Извињавамо се на свим могућим сметњама.