Тренутно сте на:
 
Докторске академске студије
  Менаџм. здрав. система
 

Повезани садржаји:

Навигација:
 
Почетна страна
  
ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
МЕНАЏМЕНТ ЗДРАВСТВЕНОГ СИСТЕМА

 

О студијама

 

Назив: Менаџмент здравственог система

Студијски програм докторских академских студија менаџмент здравственог система има јасно дефинисану и објављену сврху и улогу у образовном систему.
Сврха студијског програма је образовање студената у области менаџмента у систему здравствене заштите на нивоу докторских академских студија које обезбеђује стицање знања и вештина потребних за: 1) потребе за професионалним знањима у области менаџмента у здравственој заштити и 2) наставак образовања у оквирима светског образовног простора. Намењен је професионалцима који желе да науче улогу глобалног менаџмента у здравственом сектору, било да је у питању приватна индустрија (фармацеутска, медицински уређаји и биотехнолошке компаније), владине и међународне организације или пружаоци здравствених услуга. Ригорозан и фокусиран приступ се комбинује са глобалном визијом за проширење хоризонта управљања здравственом заштитом свих актера који послују у овом сектору.

Завршетак докторских академских студија подразумева следеће квалификације:

 • системско разумевање одређеног поља студија;
 • савладане вештине и методе истраживања у датим областима и способност за самосталан рад у области менаџмента у здравству
 • савладане методе и вештине истраживања;
 • разумевање националних, европских и међународних законских прописа у области менаџмента у здравству и примена у пракси по завршетку школовања
 • способност конципирања, пројектовања и примене;
 • способност прилагођавања истраживачког процеса уз неопходан степен академског интегритета;
 • постигнута објављена остварења које представљају референце на националном и међународном нивоу;
 • способност за критичку анализу, процену и синтезу нових и сложених идеја;
 • преношење научних и стручних знања и идеја колегама, академској заједници и друштву у целини;
 • способност промовисања академском и професионалном окружењу техолошког напретка.

Сврха докторских академских студија Менаџмент здравственог система је у складу  са основним циљевима Факултета медицинских наука и Економским факултетом Универзитета у Крагујевцу. Студијски програм је у сагласности са стратешким планом развоја Факултета и представља реализацију једног од стратешких циљева. Факултет медицинских наука и Економски факултет Универзитета у Крагујевцу су високошколске установе која у оквиру своје матичне делатности остварују докторске студије и развијају научноистраживачки и стручни рад у образовно научном пољу медицинских и економских наука.

Континуираним развојем система обезбеђења квалитета, Факултет медицинских наука и Економски факултет ће стално побољшавати квалитет своје образовне, научне и здравствене делатности. Кроз развој сопствене издавачке делатности Факултет медицинских наука и Економски факултет ће обезбедити адекватну литературу из интересне сфере за своје студенте.

Циљ студијског програма

Основни циљ усавршавања на докторским академским студијама је оспособљавање студента да након завршетка студија и одбране дисертације може самостално да води оригинална и научно заснована истраживања и да критички процењује истраживања других. 
Циљ је стицање знања из основа менаџмента у здравству, пословних специфичности у пружању здравствене заштите, и основних фундаменталних пословних способности и њиховој тренутној примени у здравственим организацијама. Крајњи циљ је стварање стручњака који су усвојили највише професионалне стандарде.
Студенти докторских академских студија усвајају методологију научног рада и реализују истраживање које представља окосницу докторске дисертације. Докторска дисертација утемељена је на оригиналним in extenso радовима објављеним у признатим научним часописима, при чему независан допринос кандидата мора бити видљив.

Циљеви студијског програма су:

 • разумевање основних принципа методологије истраживања
 • оспособљавање полазника за самостално и критичко праћење научне литературе из
 • стварање услова за успешан и одговоран научни рад у складу са највишим стандардима лидерства и организационих промена
 • оспособљавање полозаника за коришћење информационих технологија и квантитатвних метода у области здравственог менаџмента
 • упознавање полазника са принципима стратегијског менаџмента људским ресурсима
 • сагледавање основних елемената у процесу финансирања здравствене заштите
 • стицање актуелних знања из области менаџмента здравствених организација и менаџмента квалитетом
 • оспособљавање полазника за самосталну анализу података у области здравствене администрације и законодавства
 • Оспособљавање студената за самосталну евалуацију научних публикација и припрему и израду истраживачких пројеката
 • припрема нацрта и одбрана приступног рада докторских студија
 • реализација сопственог, оригиналног научног истраживања;
 • представљање резултата својих истраживања на домаћим и међународним конгресима;
 • објављивање резултата својих истраживања у интернационалним часописима;
 • писање и одбрана докторске дисертације.

Компетенције дипломираних студената

Савладавањем  студијског програма докторских академских студија менаџмент здравственог система   докторанд стиче  опште  и  специфичне способности које су подређене квалитетном обављању научне и стручне делатности.

Завршетком  докторских академских студија студент овладава следећим знањима, вештинама и компетенцијама да:

 • самостално решава практичне и теоријске проблеме у области менеџмента здравственог система, као и да организује и развија научна истраживања у овој области
 • буде компетентан за учешће у реализацији домаћих и међународних научних пројеката
 • разумеју и користе најсавременија знања и технолошка достигнућа у области менеџмента здравственог система
 • током спровођења истраживања у области менеџмента здравственог система поштују основне принципе етичког кодекса
 • комуницира на професионалном нивоу током излагања резултата својих истраживачких достигнућа на различитим научним скуповима
 • потенцирају истраживачку методологију ради стицања нових знања и информација.

Похађањем докторских академских студија менаџмент здравственог система докторант стиче следеће компетенције:

 • детаљно упознавање и разумевање области менаџмента здравственог система  
 • способност решавања проблема имплемемтацијом научних метода и поступака научених похађањем наставе на докторским студијама из ове области
 • повезавивање знања из области медицине, економије и права како би се постигло ефикасније пословање у областу здравствене заштите.
 • усавршавање вештина и способности њихове примене у подручју менаџмента здравственог система
 • употреба иформатичко-комуникационе технологије као потентног инстрзмента у овладавању знањима у инетресној сфери.

Савладавањем предвиђеног плана и програма доткроских студија студент стиће компетенције које омогућавају даљи професионални развој у науци, образовању, здравственом и економском сектору једног друштва.

Исходи учења

Кроз похађање наставног плана и програма поред теоријског разумевања предмета студенти усвајају такође и специфичне вештине односно способности и компетенције везане за практичну примену тих знања: знање како да планирају и реализују менаџерско пословање у оквиру здравственог система, знање како да користе најновија технолошка достигнућа у обалсти менаџмента здравственог система, знање како да приступе и управљају системом е-здравство, знање како да лидерски приступе у одређеном здравственом сектору. По завршетку докторских студија се очекује да студент развије наведене вештине и компетенције које ће му омогућити решавање конкретних проблема у пракси уз употребу научних доказа и имплементацију новина у области менаџмента здравственог система.

Курикулум

Докторске академске студије Менаџмент здравственог система трају три школске године однoсно шест семестара. Настава у једном семестру траје 15 недеља, а свака школска година се вреднује са 60 ЕСПБ.
Студијски програм Менаџмент здравственог система обухвата активну наставу и израду докторске дисертације. Активна настава се изводи у облику предавања и студијског истраживачког рада.
У првом семестру изучавају се предмети из области менаџмента здравственог система: обавезни предмет  Методологија научних истраживања (19.MZS001). Изборни блок 1 обухвата предмете: Здравствена политика (19.MZS101), Информационе технологије у здравственом менаџменту (19.MZS102), Квантитативне методе у здравственом менаџменту (19.MZS103), Евалуационе методе у истраживањима менаџмента (19.MZS104), Базичне вештине у информатици (19.MZS105), Статистичке методе у здравственом менаџменту (19.MZS106). Студент бира 3 од 6 изборних предмета у Изборном блоку 1.
У другом семестру изучавају се предмети из области менаџмента здравственог система: обавезни поредмет Стратегијски менаџмент људским ресурсима (19.MZS002). Изборни блок 2 обухвата предмете: Финансирање здравственe заштите (19.MZS201), Менаџмент здравствених организација (19.MZS202), Менаџмент квалитетом, (19.MZS203), Истраживања у биомедицинским наукама (19.MZS204). Студент бира 2 од 4 изборна предмета у Изборном подручју 2.
У трећем семестру студенти изучавају изборне предмете из области менаџмента здравственог системе кроз Изборни блок 3 одабиром 5 до 12 предмета: Лидерство и организационе промене (19.MZS301), Менаџмент  здравствених организација (19.MZS202), Менаџмент квалитетом (19.MZS203), Маркетинг и комуникације у систему здравствене заштите (19.MZS302), Економска политика и одрживи развој у здравству (19.MZS304), Здравствено законодавство и администрација (19.MZS306), Основе истраживања здравствених информационих система (19.MZS306), Евалуација и планирање у здравственом менаџменту (19.MZS308), Е-здравство (19.MZS309), Стратешки програми превенције у здравству (19.MZS310), Менаџмент инфламацијских болести црева (19.MZS311), Менаџмент лекова (19.MZS312).
Настава се остварује кроз различите облике проблемског учења,  израду семинарских радова,  састанке, журнал клубове.Студенти се оцењују у току трајања наставе за активност и по завршетку сваког предмета. 
Четврти семестар је посвећен је савладавању методологије истраживања у области менаџмента здравствене заштите и припремама за израду и одбрану приступног рада докторских студија као и обављању самосталаног истраживачког рада на изради докторске дисертације. Током овог семестра студент похађа два обавезна предмета: Израда и одбрана приступног рада докторских студија (19.MZS003) и  Самосталан истраживачки рад на изради докторске дисертације (19.MZS004).
У петом и шестом семестру студенти настављају реализацију научног истраживања непосредно у функцији израде докторске дисертације, а резултате тог истраживања представљају научној јавности. 
Остваривање услова за јавну одбрану дефинисаних Правилником за наведене докторске студије студент стиче право да пријави  завршену докторску дисертацију. Докторска дисертација представља самостални оригинални, научни рад студента. Број бодова за докторску дисертацију улази у укупан број бодова потребних за завршетак доктроских студија, 60 ЕСПБ.
Активна настава се састоји од предавања у већинском делу што је приказао у Спецификацијама предмета. Преостала настава је предвиђена као СИР.

У изборне кредите улазе све изборне позиције и 50% кредита на позицијама завршног рада и предмета завршног рада.

Квалитет, савременост, релевантност и међународна усаглашеност студијског програма

Студијски програм докторске академске студије Менаџмент здравственог система конципиран је на основу детаљног и свеобухватног истраживања сродних студијских група у оквиру Европског система високог образовања и закључака Европске Конференције о Хармонизацији PhD Програма у Медицини и Здравствених Наука (The Declaration of the European Conference on Harmonisation of PhD Programmes in Medicine and Health Sciences) прилагођеног нашим потребама и условима.

Студијски програм докторске академске студије Менаџмент здравственог система састоји се од обавезних предмета, изборних предмета из три изборна блока, као и часова студијског истраживачког рада, попут сличних акредитованих програма у Јужној Дакоти, Калифорнији, Пансилванији. Савременост је обезбеђена сарадњом на основу закључених уговора са Универзитетима из Европске Уније (Agreement of Cooperation) из Удина, Сегедина и Темишвара као и уговора о сарадњи са Државном Медицинском Академијом из Смоленска (Русија), као и вишеструких студијских боравака делегација Факултета на Калифорнијском Универзитету у Сан Франциску (UCSF) и Универзитету у Дубаију.
У циљу унапређења квалитета наставе у чијој је функцији контрола квалитета рада наставника Факултета медицинских наука у Крагујевцу, ангажују се гостујући професори са реномираних светских Универзитета (UCSF, Tennessee, Pithsbourg, Dubai, Смоленск, Љубљана). Докторске академске студије Менаџмент здравственог система усаглашен је са Декларацијом Европске конференције о хармонизацији докторских студија у медицини и здравству (“Zagreb Declaration”). Чланови Декларације су у потпуности укључени у програм и структуру овог студијског програма.

Факултет медицинских наука у Крагујевцу је члан Организације за образовање доктора наука у биомедицинским и здравственим наукама, у европском систему (енгл. Organisation for PhD Education in Biomedicine and Health Sciences in the European System)- ORPHEUS


Због промене SSL протокола у nonSSL, повремено може доћи до неисправности линкова на страницама, у том случају пробајте без протокола https://. Извињавамо се на свим могућим сметњама.