Тренутно сте на:
 
Специјалистичке студије
  Специјалиста фармације
 

Повезани садржаји:

Навигација:
 
Почетна страна
  
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТУДИЈЕ
специјалиста фармације

 

О студијама

 

Назив: Специјалистичке академске студије – специјалиста фармације

Образовни и професионални циљеви наставе:
Mаркетинг у здравству је област која се непрестано развија и у којој се промене одвијају огромном брзином. Циљ специјалистичких академских студија - специјалиста фармације је да студентима пружи неопходне компетенце на основу којих функционише маркетинг и да истакне њихов утицај на пословне перформансе једне организације. Учесницима у доношењу одлука унутар сваке организације, неопходно је да дефинишу: како процеси маркетинга могу да донесу корист како појединцу тако и организацији; која је повезаност између маркетинга и пословних перформанси једне организације; које су импликације маркетинга; како маркетинг може да помогне организацији да изађе на крај са променама у свом екстерном и интерном окружењу и  како координирати организационе јединице.
Крајњи циљ делатности Факултета медицинских наука је стварање компетентних и квалитетних стручњака из области маркетингa у здравству који су усвојили највише етичке и професионалне стандарде.

Врста студија: Специјалистичке академске студије другог степена

Исход процеса:
Стечено знање омогућава студентима коришћење стручне литературе и решавање проблема везаних за маректинг у систему здравствене заштите који се јављају у њиховом окружењу, и оспособиће их за употребу научних метода у здравственим истраживањима. Упоредивост исхода студијског програма са релевантним међународним узорима је основ стратегије обезбеђења квалитета наставног процеса Факултета медицинских наука.

Стручни академски назив: специјалиста фармације

Услов за упис:
За упис специјалистичих академских студија - специјалиста фармације могу да конкуришу кандидати који су предходно завршили интегрисане академске студије из поља медицинских наука (300ЕСПБ и више).

Начин и време извођења:
Специјалистичке академске студије организују се у оквиру једне академске године. Максималан број студената по години је 48. Специјалистичке академске студије садрже 6 обавезних и 3 изборна предмета, од чега морају да положе 6 обавезних предмета, 2 изборна предмета, да обаве самостални истраживачки рад, стручну праксу и да одбране завршни рад. Студент је обавезан да упише предмете са укупним бројем бодова 25 ЕСПБ у I семестру и 25 ЕСПБ у II семестру (без завршног рада).
Сваки од предмета је спој теоријских основа, анализе и практичних примера на конкретан проблем. Студент ће у оквиру предмета имати дефинисане: циљеве учења, средиште пажње предмета; интернет вежбе; кључне термине и питања; препоруке за даљи рад. Анализа случајева из праксе, чини битан саставни део већине предавања и вежби са нагласком на кључна питања јединствених карактеристика услуга, маркетинг микс услуга, квалитет услуга и продуктивност услуга.
Стручну праксу студент обавља под руководством наставника - координатора за стручну праксу. Израдом завршног рада, на крају студијског програма, студент остварује 10 ЕСПБ. Завршни рад се реализује под руководством ментора кога именује надлежно веће.
Програм специјалистичких академских студија усклађен је са Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у Крагујевцу и Статутом Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу.

Услов за прелазак на студијски програм:
Студенти могу да пређу са сродних факултета на студијски програм Факултета медицинских наука у Крагујевцу уз одобрење за прелазак, које доноси Наставно-научно веће на основу прибављеног мишљења Комисије које чине шефови катедри из одговарајућих области.

Обим студија се изражава бројем ЕСПБ бодова:
Студијски програм траје једну годину и има укупно 60 ЕСПБ.

 

Сврха студијског програма

Сврха специјалистичких академских студија- специјалиста фармације је да студенту омогући, да сагледа и дефинише одлуке и активности усмерене на остваривање циљева једне здравствене организације, при чему су њене способности и расположиви ресурси усклађени. Студент ће моћи да анализира тренутну ситуацију, формулише одговарајуће стратегије, те стратегије спроведе у дело и оцењује, модификује или мења, у зависности од потребе.
Студенти ће бити упознати са процесима ситуационе анализе, формулисањем, имплементацијом и евалуацијом стратегије. Савладавањем процеса узастопних и узајамно повезаних активности које доводе до одређеног исхода студент ће интердисциплинарним, интерним и екстерно орјентисаним маркетингом сагледати усмереност организације на будућност у недељним, месечним или дугорочним временским периодима промена линије услуга или производа и циљног тржишта организације.
Студенти ће максимално бити укључени кроз предавања, радионице и дискусије како би квалификовано приступили решавању конкретних примера у оквиру националне, европске и међународне легислативе.

Студенти ће добити знање усмерено ка савременим методама маркетинга у здравству. Интердисциплинарни приступ једна од највећих вредности усавршавања у области маркетинга. Студијски програм специјалистичких академских студија - специјалиста фармације који се спроводи на Факултету медицинских наука Универзитета у Крагујевцу ће бити стално осавремењиван, и прилагођаван потребама савременог друштва.
Кроз развој сопствене издавачке делатности  Факултет медицинских наука ће обезбедити адекватну литературу за своје студенте, развијати домаћу медицинску и стручну периодику кроз издавање научног часописа од међународног значаја и учинити што доступнијом научну и стручну медицинску литературу.

 

Циљеви студијског програма

Од општих знања и вештина у оквиру специјалистичких академских студија - специјалиста фармације студент би стекао и усвојио основне информације и путоказе како да правилно схвати и анализира интерно и екстерно окружење, да дефинише стратегијске опције које стоје на располагању. Студенти ће бити оспособљени да дефинисану стратегију базирају на основним циљевима, који захтевају правилну поставку и организацију, како би на прави начин укључили све битне чиниоце у изради јединственог плана за њихово остварење.
Студенти се упознају са основним принципима маркетинга, информационих технологија, управљања квалитетом, електронским пословањем и комуникацијама, иновативног бизниса и фармакоекономије.
Кроз овај програм студенти се усавршавају и стичу знања и вештине које их препоручују за рад у здравственим установама, фармацеутској индустрији, јавној апотеци, фармацеутским компанијама које се баве маркетингом као и свим другим фармацеутским компанијама/установама у разним областима.


Специфични циљеви су:

 • обезбеђивање компетентних експерта у области маркетинга у здравству
 • унапређење знања маркетинга у здравству
 • обука високо компететних истраживача у области маркетинга у здравству
 • промоција здравља у сарадњи са друштвеном заједницом
 • подстицање развоја вештине комуникације и способности употребе савремене информационе технологије
 • развијање способност индивидуалног рада и  рада у групи
 • подстицање стручне и научне радозналости и ентузијазма за стицање нових знања, што ће бити чврста основа за перманентно учење и професионални развој

Компетенције дипломираних студената

Опис општих и предметно-специфичних компетенција студената
Да би студент стекао стручни назив специјалиста фармације мора да положи 6 обавезних, 2 изборна предмета (од 3 понуђена), обави самостални истраживачки рад и стручну праксу и да одбрани завршни испит.
Савладавањем специјалитичког академског студијског програма студент стиче следеће опште способности:

 • промовисања здравствене организације на стратешком и тактичком нивоу
 • правилног схватања и анализирања интерног и екстерног окружења
 • развоја критичког и самокритичког мишљења и приступа
 • дефинисања стратегијских опција које стоје на располагању, базирајући се на основним циљевима, које захтевају правилну поставку и организацију
 • развоја комуникационих способности и спретности, као и сарадње са ужим и међународним окружењем
 • уочавања и исправног решавања професионалних етичких дилема
 • размене стечених вештина и знања са другим здравственим профилима

Савладавањем специјалитичког академског студијског програма студент стиче следеће предметно-специфичне способности:

 • темељног познавања, разумевања и критичког прихатања принципа маркетинга у здравству
 • дизајнирања одговарајуће организационе структуре, на микро, мезо и макро нивоу
 • праћења и примене новина у струци и науци
 • упознавања са основама регулаторних механизама који су класификационе системе у области лекова учинили логичним
 • употребе информационо – комуникационих технологија у овладавању знањима одговарајућег подручја

Опис исхода учења:
По завршетку специјалистичких академских студија се очекује да студент развије наведене предметно-специфичне и опште способности које ће му омогућити решавање конкретних проблема у пракси уз употребу научних доказа и имплементацију новина у одређеној здравственој струци. Студенти ће моћи да сагледају и користе разноврсност комуникационих средстава које користе модерне здравствене организације, да разматрају интегрисане маркетинг комуникације и да у оквиру унапређења и промоције здравља и превенције болести користе технике масовних комуникација, као што су пропаганда и односи са јавношћу, и технике директних комуникација, као што су лична комуникација и директни маркетинг.

 

Квалитет, савременост и међународна усаглашеност студијског програма

Студијски програм специјалистичких академских студија – специјалиста фармације је конципиран да даје целовито и свеобухватно образовање студентима и најновија научна и стручна знања и вештине из мултидисциплинарних студија, са посебним нагласком на развој креативних способности и самосталности у стручном и професионалном раду.
Студијски програм је по својој структури и садржају, сврси, циљевима и исходима (компетенцијама свршених студената) усклађен са савременим светским токовима и стањем високошколске едукације из мултидисциплинарних студија на нивоу мастер академских студија.
Студијски програм је формално и структурно усклађен са утврђеним предметно специфичним стандардима за акредитацију.
Квалитет, савременост и међународна усаглашеност студијског програма су упоредиви са релевантним студијским програмима:

 1. Studies at Kingston University London (Postgraduate study: Pharmaceutical Science with Management Studies): http://www.kingston.ac.uk/postgraduate-course/pharmaceutical-science-msc/
 2. University of Aberdeen. Postgraduate study: Health Services Research- Master of Public Health: https://www.abdn.ac.uk/study/postgraduate-taught/degree-programmes/909/master-of-public-health/
 3. Studies of the Faculty of Medicine, University of Rijeka. Postgraduate specialist study: Health Management: http://www.medri.uniri.hr/hr/studenti/poslijediplomski-specijalisticki-studij/menadzment-u-zdravstvu.html


Због промене SSL протокола у nonSSL, повремено може доћи до неисправности линкова на страницама, у том случају пробајте без протокола https://. Извињавамо се на свим могућим сметњама.