Тренутно сте на:
 
Интегрисане академске
  студије фармације
 

Повезани садржаји:

Навигација:
 
Почетна страна
  
ИНФОРМАЦИЈЕ
ИЗ СТУДЕНТСКЕ СЛУЖБЕ

О студијама

Структура студијског програма

          Студијски програм ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ФАРМАЦИЈЕ има за циљ да формира компетентне дипломиране фармацеуте, који ће моћи самостално да раде на сложеним пословима који захтевају високо образовање у фармацеутској индустрији, регулаторним телима и систему здравствене заштите.
Студије су интегрисане и академске (обухватају академске студије 1. и 2. степена); дипломирани студенти стичу назив МАГИСТАР ФАРМАЦИЈЕ.
На овај студијски програм могу се уписати кандидати који заврше гимназију или средњу школу здравствене струке, и положе пријемни испит из математике и хемије.
Студије трају 5 година, односно 10 семестара. Свака година носи 60 ЕСПБ, тако да дипломирани студенти стичу 300 ЕСПБ. Дипломски рад се ради  у 10. семестру, и носи 6 ЕСПБ. Студенти морају да слушају и положе 38 обавезних и 10 изборних предмета, као и да положе  завршни испит.
Методе извођења наставе обухватају: предавања, вежбе, семинаре, проблем - оријентисану наставу и пројект-оријентисану наставу.
На овај студијски програм могу прећи студенти са интегрисаних академских студија фармације на другим универзитетима, под условом да су студијски програми подударни у више од 80% садржаја.

Сврха студијског програма

          Сврха овог студијског програма је образовање дипломираних фармацеута, односно, магистара фармације, који су оспособљени за самосталан рад на пословима који захтевају високо образовање у фармацеутској индустрији, здравственом систему, регулаторним телима и образовним установама. Магистри фармације ће моћи да раде на развоју нових лекова (укључујући претклиничка и клиничка испитивања лекова), у производњи лекова, контроли квалитета лекова, на набавци, чувању и издавању лекова, на фармацеутској нези болесника и на истраживањима у области фармације.

Циљеви студијског програма

          Општи циљ је оспособљавање студената да самостално обављају делатности везане за дизајн, производњу, процену квалитета и употребу лекова. Дипломирани студенти детаљно ће познавати састав лекова, њихове хемијске и физичке особине, њихову производњу и употребу, као и методе којима се испитује чистоћа и јачина лекова. Поред тога, студијски програм ће омогућити дипломираним студентима да разумеју како лекови делују на људски организам, каква је њихова судбина у организму и како се лекови могу најрационалније користити за дијагностику, превенцију и лечење обољења.

Специфични циљеви су:

 • обезбедити дубоко укорењено знање основних принципа хемије, биологије и физике које се може применити у фармацији
 • оспособити дипломиране студенте да примењују ове принципе у решавању специфичних проблема у фармацији
 • обезбедити стицање специфичних вештина за експериментални дизајн и анализу експерименталних података
 • промовисати схватање фармацеутске професије као дисциплине оријентисане ка пацијенту, и овладати улогом фармацеута у систему здравствене заштите и фармацеутској индустрији
 • подстаћи развој вештине комуникације са пацијентима и способност употребе савремене информационе технологије у корист пацијената
 • развити способност индивидуалног рада и  рада у групи
 • охрабрити и подстаћи стручну и научну радозналост, и ентузијазам за стицање нових знања, што ће бити чврста основа за перманентно учење и професионални развој

Опис општих и предметно-специфичних компетенција студената


Опште способности

 • анализа, синтеза и предвиђање решења и последица интеракције лекова са живим организмом;
 • овладавање методама, поступцима и процесима истраживања у области фармације;
 • усвајање критичког приступа «Фармације засноване на доказима»;
 • практична примена знања о лековима и болестима;
 • овладавање вештином комуникације са пацијентима и колегама;
 • усвајање етичких принципа претклиничких и клиничких испитивања лекова.

Предметно-специфичне способности

 • темељно познавање основних и примењених дисциплина у фармацији;
 • усвајање научних метода дизајна претклиничких и клиничких испитивања лекова и решавање конкретних проблема у лечењу болесника систематским и критичким прегледом релевантне литературе;
 • интеграција основних и примењених знања у функционалну целину;
 • читање и анализа стручне и научне литературе на енглеском језику из области фармације;
 • коришћење база података из области медицине и фармације на интернету;
 • способност решавања практичних проблема у области фармације применом стечених знања, вештина и ставова.


Због промене SSL протокола у nonSSL, повремено може доћи до неисправности линкова на страницама, у том случају пробајте без протокола https://. Извињавамо се на свим могућим сметњама.