Trenutno ste na:
 
Organizacija
  Stručni organi fakulteta
 

Povezani sadržaji:
 
Organizacija
Organ upravljanja
Organ poslovođenja
Stručni organi
Studentski parlament
 

Navigacija:
 
Početna strana
  
STRUČNI ORGANI FAKULTETA

Stručni organi na Fakultetu su:

 • Nastavno-naučno veće

 • Veća semestra (bloka) na Integrisanim i Doktorskim akademskim studijama

 • Katedre

Stručni organi Fakulteta odlučuju o pitanjima od interesa za realizaciju nastave i naučno- istraživačkog rada.

Pri raspravljanju, odnosno odlučivanju o pitanjima koja se odnose na osiguranje kvaliteta nastave, reformu studijskih programa, analizu efikasnosti studiranja i utvrđivanja broja ESPB, u radu stručnih organa učestvuju i predstavnici studenata, koji čine 5% ukupnog broja članova stručnih organa.


Nastavno-naučnog veće


Članovi Nastavno-naučnog veća biraju se iz reda nastavnika i saradnika izabranih za uže naučne oblasti i to:

Nastavno-naučno veće čine nastavnici Fakulteta koji ispunjavaju uslove za mentora, u skladu sa kriterijumima Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje, kao i da su rukovodili ili rukovode izradom bar dve doktorske teze od kojih jedna mora biti odbranjena.

Uslov iz stava 1. ovog člana koji se odnosi na mentorstvo u izradi doktorskih disertacija važi samo za vanredne i redovne profesore.

Spisak članova Nastavno-naučnog veća pogledajte ovde

Sazive i arhivu Nastavno-naučnog veća pogledajte ovde

POSLOVNIK O RADU Nastavno-naučnog veća pogledajte ovde

 

Delokrug rada Veća:

 • utvrđuje predlog Statuta Fakulteta
 • utvrđuje predlog za izbor dekana Fakulteta.
 • predlaže studijske programe za sve vrste i nivoe studija
 • donosi program naučno istraživačkog rada
 • donosi odluke o osnivanju ili ukidanju katedri
 • bira predstavnike Fakulteta za Savet Fakulteta, Senat i Savet Univerziteta
 • razmatra izveštaj o ostvarivanju programa naučno istraživačkog rada Fakulteta
 • razmatra i priprema predloge po pitanjima iz svog delokruga o kojima odlučuje Savet
 • donosi odluku o poništaju diploma osnovnih, specijalističkih, magistarskih i doktorskih studija i disertacija kada o tome odlučuje Fakultet
 • donosi odluke o istraživačkim zvanjima
 • razmatra pitanja i donosi odluke iz oblasti postdiplomskih studija
 • utvrđuje predlog za izbor nastavnika i bira saradnike Fakulteta
 • bira gostujuće profesore
 • utvrđuje predlog za profesore emerituse
 • obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom.

Veću predsedava dekan.
Način rada Veća uređuje se Poslovnikom o radu.
Veće može punovažno da odlučuje ako sednici prisustvuje više od polovine od ukupnog broja članova, a odluke donosi javnim glasanjem većinom glasova prisutnih članova.
Veće može formirati stalne i povremene komisije radi razmatranja i utvrđivanja predloga koje su u nadležnosti Veća.

Prilikom utvrđivanja predloga za izbor nastavnika i odlučivanja o izboru asistenata glasaju članovi veća u istom ili višem zvanju.

 

Veće semestra (bloka)

Veće semestra čine dekan, resorni prodekani, šefovi katedri ili rukovodioci predmeta u odgovarajućem semestru, kao i svi tutori studenata u odgovarajućem semestru.

Većem predsedava dekan ili resorni prodekan.

Veće zaseda najmanje jedanput nedeljno u unapred određenom terminu.

Veću mogu prisustvovati i predstavnici studenata koji slušaju nastavu u datom semestru a koje delegiraju studenti odgovarajućeg semestra.

Delokrug rada Veća:

 • razmatra pitanja od interesa za realizaciju nastave, unapređenje kvaliteta nastave
  i reforme nastavnog plana i programa
 • razmatra efikasnost studiranja i kvalitet izvođenja nastavnog procesa
 • predlaže izmene plana i programa studija u cilju unapređenja nastavnog procesa
 • razmatra i priprema predloge po pitanjima iz svog delokruga o kojima odlučuje Nastavno-naučno veće
POSLOVNIK O RADU Veća semestra pogledajte ovde

 

Katedra

Katedre se osnivaju za organizovanje i realizaciju nastave na svim studijskim programima. Odluku o osnivanju katedre donosi Veće.

Katedru čine svi zaposleni nastavnici i saradnici birani za užu naučne oblasti za koje je katedra osnovana.
Studenti čine 5% članova katedre.
Studenti koji učestvuju u radu katedre moraju da budu studenti te ili narednih godina studija.

Katedrom rukovodi šef katedre koga iz reda nastavnika imenuje i razrešava dekan.

U okviru katedre koja je osnovana za više predmeta imenuju se rukovodioci predmeta.
Rukovodioca predmeta imenuje dekan.

Katedra može punovažno da odlučuje ako sednici prisustvuje više od polovine ukupnog broja članova.
Katedra odluke donosi većinom glasova prisutnih članova.

.
Spisak katedri pogledajte ovde


 

Zbog promene SSL protokola u nonSSL, povremeno može doći do neispravnosti linkova na stranicama, u tom slučaju probajte bez protokola https://. Izvinjavamo se na svim mogućim smetnjama.