Тренутно сте на:
 
Мастер академске студије
  Регенеративна медицина
 

Повезани садржаји:

Навигација:
 
Почетна страна
 


 
МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
МАСТЕР ПРОГРАМ РЕГЕНЕРАТИВНА МЕДИЦИНА

 

О студијама

 

Структура студијског програма

Циљ студијског програма Регенеративна медицина је образовање и оспособљавање студената за стручни и научни рад у области регенеративне медицине.
Mастер академскe студије Регенеративнa медицинa су предвиђене Erasmus+ KA2 пројектом „Развој у области репродуктивне биологије и асистираних репродуктивних технологија и регенеративне медицине у Србији- АРТ-РЕМ пројекат“ (586181-EPP-1-2017-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP). У оквиру наведеног пројекта, а на основу Уговора о сарадњи између Универзитета у Београду, Универзитета у Новом Саду и Универзитета у Крагујевцу предвиђено је да наставници и сарадници који су учесници пројекта учествују у заједничким мастер и специјалистичким  програмима, који су у оквиру задатих пројектних активности изводе на три универзитета. Увођење новог студијског програма доприноси јачању интра-универзитетске и интер-универзитетске мреже што је један од националних приоритета дефинисаних у Стратегији развоја образовања у Србији до 2020. године. Такође, на овај начин би Универзитет у Крагујевцу обезбедио успостављање модерне лабораторијске праксе и атрактивног програма који је у скаду са захтевима тржишта и приватног сектора, што би значајно повећало могућност запошљавања кроз побољшане практичне вештине.
Средствима АРТ-РЕМ Erasmus+ пројекта купљена је опрема, која је на основу своје намене свртстана у три партије: рачунарска опрема, лабораторијске хемикалије и рачунарско-комуникациона опрема. У оквиру партије Рачунарска опрема купљена су модерна рачунарска помагала која ће бити од значајне помоћи студентима, али и наставницима ангажованим на мастер програму Регенеративна медицина. Програмом је предвиђен упис 20 студената и сходно том броју купљено је 20 Мac таблета, за самосталан рад сваког студента. Осталих 5 таблета користиће наставници ангажовани на извођењу практичне наставе и предавања. Такође, купљене су и четири LED табле за извођење интерактивне наставе као и storage системи који ће прикупљати, анализирати и чувати резултате тестова за сваког студента. У циљу боље организације наставе и приказивању наставних јединица, купљени су модерни пројектор, штампачи и Mac компјутери. Реновирана је и опремљена учионица у којој ће студенти новог мастер програма Регенеративна медицина слушати предвиђену наставу.
Новчаним средствима АРТ-РЕМ Erasmus+ пројекта купљена је и рачунарско комуникациона опрема која је обезбедила несметан, бржи и савремени рад централног чворишта Универзитетског рачунарског центра (УНИЦ-а) преко ког су сви факултети Универзитета у Крагујевцу везани на Академску рачунарску мрежу Србије и даље на Интернет. Куповином ове опреме уклоњено је уско грло у саобраћају података Универзитета у Крагујевцу.
Лабораторијске хемикалије купљене новчаним средствима Erasmus+ пројекта користиће се за израду мастер радова прве генерације студената.

Имају у виду чињеницу да је студијски програм Регенеративна медицина јединствен у региону, наставници и сарадници Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу су 2018. године објавили уџбеник под називом „Увод у биологију матичних ћелија“ намењен будућим студентима поменутог програма, у циљу обезбеђивања адекватне литературе на српском језику која сублимира најновија сазнања из области матичних ћелија и нове терапијске приступе у оквиру регенеративне медицине. Наведена литература ће значајно допринети едукацији и оспособљавању стручњака у области Регенеративне медицине.

У циљу анимирања што већег броја потенцијалних студената, програм Регенеративна медицина је интензивно промовисан у Србији и суседним земљама. Нови мастер програм Регенеративна медицина је промовисан у Крагујевцу 20. септембра 2019. године студентима медицине, стоматологије, фармације, природно-математичног факултета и струковних студија. У новембру 2019.године програм Регенеративна медицина промовисан је студентима Универзитета у Источном Сарајеву (Бјељина и Источно Сарајево).

По завршетку мастер студија се очекује да студент развије наведене предметно-специфичне и опште способности које ће му омогућити даље усавршавање и укључивање у научно-истраживачки рад у институцијама које се баве истраживањима у области регенеративне медицине, матичних ћелија и развојне биологије. Манипулација ћелијама и ткивима који се чувају у банкама су под надзором Eвропске уније у случају да се ови узорци користе у терапијске сврхе. Стандарди за акредитацију објеката у којима се складиште, припремају и дистрибуирају ткива и ћелије регулисани су Директивом чије је спровођење у надлежности држава чланица. Један од главних захтева Директиве је обученост особља које је директно укључено у такве активности. Центар изврсности који се гради у Крагујевцу, омогућиће сарадњу научника, клиничара, ИТ стручњака и биоинжењера у области регенеративне медицине. Из тог разлога, увођење новог мастер програма и звања мастер регенеративне медицине је кључно за обезбеђивање стручњака који ће бити упознати са регулативом у Европској унији и Србији, и који ће поседовати адекватну лабораторијску праксу за клиничка истраживања у области регенеративне медицине. Мастер програм Регенеративна медицина представља такође и добру основу за даље усавршавање у некој од лабораторија за вантелесну оплодњу и репродуктивну биологију. Стечени ниво знања обезбеђује формираним стручњацима (мастер регенеративне медицине) његову бољу примену у пракси.
У прву годину мастер академских студија студијског програма регенеративна медицина може се уписати лице са завршеним основним академским студијама и које је стекло најмање 240 ЕСПБ (дипломирани биолог, дипломирани молекуларни биолог и физиолог, дипломирани хемичар, дипломирани биохемичар, дипломирани фармацеут, дипломирана медицинска сестра, дипломирани терапеут рехабилитације, дипломирани физиотерапеут), као и лице са завршеним интегрисаним академским студијама у оствареном обиму од најмање 300 ЕСПБ (доктор медицине, магистар фармације, магистар фармације – медицински биохемичар, доктор ветеринарске медицине, доктор стоматологије).
При рангирању кандидата за упис на студијски програм, вреднују се резултати постигнути на претходним нивоима студија.

Мастер академске студије Регенеративне медицине представљају двосеместрални студијски програм са 60 ЕСПБ. Студијски програм се састоји од 8 обавезних и 6 изборних предмета.

Обавезни предмети на студијском програму су:
1. Медицинска генетика (8 ЕСПБ бодова) (Принципи хумане генетике, Генетика у медицини, Клиничка генетика)
2. Биологија матичних ћелија и њихова примена у регенеративној медицини (7 ЕСПБ бодова) (Биологија матичних ћелија, Терапијска примена матичних ћелија у неурологији, офталмологији и хематологији, Значај матичних ћелија у кардиологији, гастроентерологији и ендокринологији)
3. Информатичке и статистичке методе у регенеративној медицини (8 ЕСПБ бодова) (Обука студената за рад на рачунару, комуникацију посредством рачунарске мреже и претраживање биомедицинских база података на интернету, као и њихово оспособљавање у савладавању статистичких проблема)
4. Лабораторијске технике у регенеративној медицини (7 ЕСПБ бодова) (Лабораторијске технике истраживања in vivo и in vitro, матичне ћелије, савремена технологија у регенеративној медицини)
5. Етички аспекти научно-истраживачког рада у регенеративној медицини (2 ЕСПБ бода) (Етика научно-истраживачког рада, Етички аспекти терапијске примене матичних ћелија) 
6. Стручна пракса у у регенеративној медицини (3 ЕСПБ бода)
7. Израда мастер рада (3 ЕСПБ бода)
8. Завршни (мастер) рад (4 ЕСПБ бода)

Изборни предмети су:
1. Молекулска медицина (6 ЕСПБ бодова) (Молекулски механизми одговорни за пролиферацију ћелије и регенерацију ткива. Имунологија. Међућелијска комуникација)
2. Регенеративне технике у стоматологији (6 ЕСПБ бодова) (Денталне матичне ћелије, скафолди, ткивно инжењерство у орофацијалној регији)
3. Имунотерапија матичним ћелијама (6 ЕСПБ бодова) (Биологија мезенхимских матичних ћелија, имуномодулаторни ефекат мезенхимских матичних ћелија, примена мезенхимских матичних ћелија у терапији)
4. Експериментални модели у регенеративној медицини (6 ЕСПБ бодова) (Сврха употребе огледних животиња. Манипулативни захвати на огледним животињама)
5. Молекулски механизми основних патолошких стања (6 ЕСПБ бодова) (Етиологија поремећаја и етиолошки фактори. Етиологија и патогенеза малигнитета. Поремећаји кардиоваскуларног система. Болести уобличених елемената крви, респираторног система, уринарног тракта. Поремећаји дигестивног тракта, ендокриног система, локомоторног система, нервног система и чула.)
6. Биоматеријали у регенеративној медицини (6 ЕСПБ бодова) (Основи науке о материјалима, Области примене биоматеријала, Увод у инжењеринг ткива)

Настава по предметима на студијском програму је подељена у 2 блока и реализује се кроз предавања, вежбе, друге облике наставе и стручну праксу. Стручну праксу студент обавља под руководством наставника - координатора за стручну праксу. Израдом завршног (мастер) рада, на крају студијског програма, студент остварује 4 ЕСПБ. Завршни рад се реализује под руководством ментора кога именује надлежно веће.

Предуслови за упис појединих предмета:
Медицинска генетика; Биологија матичних ћелија и њихова примена у регенеративној медицини; Информатичке и статистичке методе у регенеративној медицини; Лабораторијске технике у регенеративној медицини - уписан први семестар студија
Етички аспекти научно-истраживачког рада у регенеративној медицини; Стручна пракса у регенеративној медицини; Израда мастер рада; Молекулска медицина; Регенеративне технике у стоматологији; Имунотерапија матичним ћелијама; Експериментални модели у регенеративној медицини; Молекулски механизми основних патолошких стања; Биоматеријали у регенеративној медицини - уписан други семестар студија

Студенти могу да пређу са сродних факултета на студијски програм Факултета медицинских наука у Крагујевцу уз одобрење за прелазак, које доноси надлежно веће.

 

 

Сврха студијског програма

Сврха мастер академског студијског програма Регенеративна медицина је образовање стручњака из области регенеративне медицине и њихово оспособљавање за рад у институцијама које се баве истраживањима у области регенеративне медицине. Студијски програм пружа могућност наставка образовања на одговарајућим докторским академским студијама. Савремена знања из биологије матичних ћелија и њихове примене у регенеративној медицини и имунотерапије матичним ћелијама омогућавају студентима да прате најновија сазнања у области регенеративне медицине. Садржаји стручних предмета обухватају опште принципе лабораторијског рада као и технике које се користе у биолошким истраживањима, правне и етичке аспекте коришћења матичних ћелија. Овај студијски програм обезбеђује неопходно знање како би се студенти укључили у рад у лабораторијама и стекли искуство потребно за рад у оквиру тимова за истраживање у пољу регенеративне медицине.
Такође, сврха мастер програма Регенеративна медицина је едукација професионалаца из области регенеративне медицине и њихово оспособљавање за будући посао у Центрима за трансплантацију у оквиру државних и приватних здравствених установа које се баве ћелијском терапијом и инжењерингом ткива. Стечена теоријска и практична знања отварају могућност запослења висококвалитетног кадра са дипломом мастера регенеративне медицине у фармацеутској индустрији, чиме се повећава ниво интеракције и сарадње између истраживача и клиничара кроз биотехнолошку, фармацеутску и медицинску апликацију матичних ћелија и њихових продуката. Ангажовање мастера регенеративне медицине у фармацеутским компанијама значајно допринело развоју персонализоване терапије засноване на матичним ћелијама. Студијски програм Регенеративна медицина кроз опште принципе лабораторијског рада и методе молекуларне биологије и генетике, пружа добру основу за рад у лабораторијама при клиникама за асистирану репродукцију и ангажовање Мастера регенеративне медицине као члана тима за биомедицински потпомогнуту репродукцију.
Факултет медицинских наука Универзитета у Крагујевцу је високошколска установа која у оквиру своје матичне делатности остварује академске студијске програме и развија научноистраживачки и стручни рад у образовно научном пољу медицинских наука. Сврха мастер академског студијског програма Регенеративна медицина је у складу  са основним циљевима Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу на коме се програм изводи. Студијски програм је у сагласности са стратешким планом развоја Факултета и представља реализацију једног од стратешких циљева. Кроз развој сопственог система обезбеђења квалитета, Факултет медицинских наука ће стално побољшавати квалитет своје образовне, научне и здравствене делатности, према највишим стандардима који важе у развијеним земљама. Факултет медицинских наука ће развијати сарадњу са сличним установама у земљи и иностранству, како би се омогућила размена знања, идеја и олакшало унапређење образовне и научне делатности. Кроз развој сопствене издавачке делатности Факултет медицинских наука ће обезбедити адекватну литературу за своје студенте, развијати домаћу медицинску и стручну периодику кроз издавање научног часописа од међународног значаја и учинити што доступнијом научну и стручну медицинску литературу.

Студенти Мастер програма Регенеративна медицина ће стећи специфична знања о биологији матичних ћелија, укључујући класификацију, изворе, потентност и имунобиологију матичних ћелија, као и знања о актуелној клиничкој примени матичних ћелија, укључујући етичке аспекте овог вида лечења. Студенти ће бити обучени да спроводе методе култивације матичних ћелија, ткивног инжењерства, као и трансплантације матичних ћелија. Реализацијом мастер академског студијског програма Регенеративне медицине студентима ће бити омогућено стицање интегрисаних знања из биологије са генетиком, молекулске медицине и клиничке медицине. Мастер студијски програм Регенеративне медицине ће бити стално осавремењиван како би студенти стекли искуство потребно за рад у лабораторијама у пољу регенеративне медицине у складу са потребама савременог друштва.

 


Циљеви студијског програма

Циљеви студијског програма су усмерени на стицање специфичних академских вештина и стручних знања из области регенеративне медицине на нивоу мастер академских студија. Циљеви студијског програма Регенеративне медицине су у складу са основним задацима и циљевима дефинисаних Сататутом Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу  на коме се програм изводи.

Примарни циљ програма је да обезбеди савремени преглед различитих аспеката регенеративне медицине, кључне научне чињенице, практична знања, етичка, економска и друга питања од значаја за област регенерације ткива и органа. Овај програм ће омогућити студентима стицање знања за даље усавршавање у базичним наукама, клиничкој пракси, индустрији и биоетици на пољу регенеративне медицине.
Специфични циљеви су:

 • савладавање основних чињеница o молекуларним и целуларним аспектима     функционисања ћелија, ткива и органа
 • упознавање студената са основним појмовима из области регенеративне медицине и матичних ћелија који доприносе нормалној хомеостази
 • упознавање са савременим научним достигнућима на пољу примене матичних ћелија, биоматеријала и фактора раста у регенеративној медицини
 • оспособљавање за учешће у мултидисциплинарним истраживачким пројектима заснованим на биомедицинским, технолошким и клиничким истраживањима
 • усвајање основних и сaврeмeних лабораторијских техника као и њихова примена у регенеративној медицини
 • потстицање развоја научног и стручног ентузијазма за стицањем нових знања
 • усвајање принципа за наставак академског и стручног усавршавања у институцијама које се баве истраживањима у области биоинжењерства
 • припрема за учешће у истраживачком окружењу у академским установама или индустрији
 • усвајање биоетичких принципа који су од значаја у научном и клиничком раду у области регенеративне медицине
 • упознавање са Директивом у Европској унији и Србији којом су регулисани манипулација ћелијама и ткивима који се чувају у банкама у случају да се ови узорци користе у терапијске сврхе.

Циљеви студијског програма Регенеративне медицине су усклађени са захтевима тржишта рада и привредног развоја у сектору здравства. Увођење поменутог мастер студијског програма ће обезбедити успостављање модерне лабораторијске праксе и значајно допринети образовном систему и тржишту рада Републике Србије, проширивањем спектра акредитованих програма и повећањем могућности запошљавања младих дипломаца кроз побољшане практичне вештине. Свршени студенти постаће високо квалификовани професионалци/експерти неопходни за развој регенеративне медицине у Србији.

 


Компетенције дипломираних студената

Да би се стекао стручни назив Мастер регенеративне медицине студент мора да положи 8 обавезних и 3 изборна предмета (од 6 понуђених) и да одбрани завршни (мастер) рад.
Савладавањем студијског програма студент стиче следеће опште способности:

 • аналитичког размишљања, формулисања претпоставки и извођења закључака
 • пласирања и публиковања различитих научних и стручних информација
 • овладавања методама, поступцима и процесима истраживања
 • развоја критичког и самокритичког мишљења и приступа
 • примене знања у пракси
 • развоја комуникационих способности и спретности, као и сарадње са ужим и међународним окружењем
 • уочавања и исправног решавања професионалних етичких дилем

Исходи учења

Савладавањем наставног плана и програма од дипломираног студента се очекује да разуме значај научних основа и открића у регенеративној медицини, да би их применио у оригиналном истраживачком контексту у складу са принципима добре лабораторијске праксе. Стечено знање дипломираном студенту обезбеђује стручност за рад у лабораторијама и центрима за истраживање матичних ћелија и свим гранама примењене биологије и регенеративне медицине. Студијски програм обезбеђује стручњаке који ће бити упознати са регулативом у Европској унији и Србији, и који ће поседовати адекватну лабораторијску праксу за клиничка истраживања у области регенеративне медицине.

 


Курикулум

Наставни програм Регенеративне медицине обухвата 8 обавезних и 6 изборних курсева у првом и другом семестру. У првом семестру студенти ће похађати четири обавезна предмета који доносе 30 ЕСПБ бода. У другом семестру студенти ће похађати три обавезна предмета који доносе 8 ЕСПБ и додатних 18 ЕСПБ (избором три изборна предмета од 6 понуђених). Слушањем и полагањем испита из обавезних и изборних предмета, студенти остварују укупно 56 ЕСПБ бодова. Одбраном завршног мастер рада стичу још 4 ЕСПБ бодова, што чини укупно 60 ЕСПБ бодова.
У првом семестру студенти похађају следеће обавезне предмете:
1. Медицинска генетика (8 ЕСПБ бодова) - 6 часова активне наставе
2. Биологија матичних ћелија и њихова примена у регенеративној медицини (7 ЕСПБ бодова) - 5 часова активне наставе
3. Информатичке и статистичке методе у регенеративној медицини (8 ЕСПБ бодова) - 6 часова активне наставе
4. Лабораторијске технике у регенеративној медицини (7 ЕСПБ бодова) - 5 часова активне наставе 
У другом семестру студенти похађају 3 обавезна предмет и 3 изборна предмета од 6 понуђених:
Обавезни предмет
1. Етички аспекти научно-истраживачког рада у регенеративној медицини (2 ЕСПБ бода) - 3 часова активне наставе
2. Стручна пракса у регенеративној медицини (3 ЕСПБ бода) – нема часове активне наставе
3. Израда мастер рада (3 ЕСПБ бода) – 2 часa активне наставе

Изборни предмети
1. Молекулска медицина (6 ЕСПБ бодова) – 5 часова активне наставе
2. Регенеративне технике у стоматологији (6 ЕСПБ бодова) - 5 часова активне наставе
3. Имунотерапија матичним ћелијама (6 ЕСПБ бодова) - 5 часова активне наставе
4. Експериментални модели у регенеративној медицини (6 ЕСПБ бодова) - 5 часова активне наставе
5. Молекулски механизми основних патолошких стања (6 ЕСПБ бодова) - 5 часова активне наставе
6. Биоматеријали у регенеративној медицини (6 ЕСПБ бодова) - 5 часова активне наставе
Они облици наставе чији се обим изражава бројем часова рачунати су као „активна настава“.
Ради равномерности оптерећења студената број ЕСПБ бодова по семестрима студијског програма Регенеративне медицине обухвата 30 ЕСПБ бода у првом семесту и 30 ЕСПБ бодова у другом семестру.
Студијски програм Регенеративне медицине разликује се од других одговарајућих студијских програма за више од 35% од укупног броја ЕСПБ бодова коју чине предмети са активном наставом из скупа стручно-апликативних и научно-стручних предмета.
У структури студијског програма на мастер академским студијама Регенеративне медицине заступљене су следеће групе предмета у односу на укупан број ЕСПБ бодова, и то:
научно и стручно-апликативне са 70% и општеобразовне и теоријско-методолошке са 30%.
У структури студијског мастер академски програм Регенеративне медицине, изборни предмети заступљени су са 30% у односу на укупан број ЕСПБ бодова на мастер студијама. Листа изборних предмета садржи двоструко већи број предмета у односу на број предмета који се бира- од 6 понуђених изборних предмета студент бира 3.
На студијском мастер академском програму Регенеративна медицина одбраном завршног мастер рада студенти стичу још 4 ЕСПБ бодова.

На студијском мастер академском програму Регенеративне медицине активна настава је заступљена са 660 часова активне наставе годишње односно 22 часова активне наставе недељно. Студијски истраживачки рад на завршној години студија није заступљен.

 

Упис студената

У прву годину мастер студија за мастера Регенеративне медицине уписује се 24 студената што је утврђено на основу расположивих просторних и кадровских могућности високошколске установе.
У прву годину мастер академских студија студијског програма Регенеративна медицина може се уписати лице са завршеним основним академским студијама и које је стекло најмање 240 ЕСПБ (дипломирани биолог, дипломирани молекуларни биолог и физиолог, дипломирани хемичар, дипломирани биохемичар, дипломирани фармацеут, дипломирана медицинска сестра, дипломирани терапеут рехабилитације, дипломирани физиотерапеут), као и лице са завршеним интегрисаним академским студијама у оствареном обиму од најмање 300 ЕСПБ ( доктор медицине, магистар фармације, магистар фармације – медицински биохемичар, доктор ветеринарске медицине, доктор стоматологије). За упис је и познавање енглеског језика (као потврда о знању језика прихвата се и оцена нивоа знања енглеског језика стечена на претходним нивоима студија).

Упис се обавља путем конкурса који се расписује једном годишње. Број студената за упис утврђује се одлуком Савета Универзитета, на предлог Факултета, а у складу са бројем предвиђеним Дозволом за рад.

 


Квалитет, савременост и међународна усаглашеност студијског програма

Студијски мастер академски програм Регенеративне медицине конципиран је да даје целовито и свеобухватно образовање студентима и најновија научна и стручна знања и вештине из мултидисциплинарних студија, са посебним нагласком на развој креативних способности и самосталности у стручном и професионалном раду.
Студијски програм је по својој структури и садржају, сврси, циљевима и исходима (компетенцијама свршених студената) усклађен са савременим светским токовима и стањем високошколске едукације из мултидисциплинарних студија на нивоу мастер академских студија.
Студијски програм је формално и структурно усклађен са утврђеним предметно специфичним стандардима за акредитацију.
Квалитет, савременост и међународна усаглашеност студијског програма су упоредиви са релевантним студијским програмима:

 1. Newcastle University, UK,  Stem Cells and Regenerative Medicine MRes: https://www.ncl.ac.uk/postgraduate/courses/degrees/regenerative-medicine-stem-cells-mres/ - profile
 2. Utrecht University, Nederland, Regenerative medicine and Technology: https://www.uu.nl/masters/en/regenerative-medicine-and-technology
 3. The University of Sheffield, UK, Msc Stem Cells and Regenerative Medicine : https://www.sheffield.ac.uk/postgraduate/taught/courses/2019/stem-cell-and-regenerative-medicine-msc
Циљеви, сврха и исходи студијског програма су компатибилни са истим у земљама ЕУ. Такође, студијски програм мастер академских студија траје годину дана и има 60 ЕСПБ бодова, исто као и на већини универзитета у земљама ЕУ.

Оцењивање и напредовање студената

Студент се оцењује у току целог семестра.
Студент савладава предмет по областима. Оцена је еквивалентна броју освојених поена.
Оцена се формира на основу збира поена стечених током наставе и на писменом испиту.

А. АКТИВНОСТ У ТОКУ НАСТАВЕ:
На овај начин студент може освојити до 30 поена. Оцењују се:

  • присуство настави (максимално 6 поена),
  • семинарски рад (максимално 9 поена),
  • презентација и квалитет учешћа у дискусији током рада у малој групи (максимално 15 поена).

Б. ЗАВРШНИ ИСПИТ:
На овај начин студент може стећи до 70 поена.

Начин оцењивања на сваком појединачном предмету односно изборном подручју дефинисан је у информатору предмета.

Завршна оцена се формира на следећи начин:
Да би студент положио предмет мора скупити минимум 51 поен, при чему у сваком модулу као и на завршном испиту мора да освоји више од 50% поена. Оцена се формира на следећи начин:

БРОЈ ОСВОЈЕНИХ ПОЕНА

ОЦЕНА

0  - 50

5

51 - 60

6

61 - 70

7

71 - 80

8

81 - 90

9

91 - 100

10

 

 


Због промене SSL протокола у nonSSL, повремено може доћи до неисправности линкова на страницама, у том случају пробајте без протокола https://. Извињавамо се на свим могућим сметњама.