Trenutno ste na:
 
Organizacija
  Organ upravljanja
 

Povezani sadržaji:
 
Organizacija
Organ upravljanja
Organ poslovođenja
Stručni organi
Studentski parlament
 

Navigacija:
 
Početna strana
  
ORGAN UPRAVLJANJA

Organ upravljanja Fakulteta je Savet Fakulteta.

Savet Fakulteta bira predsednika i zamenika predsednika javnim glasanjem iz reda predstavnika Fakulteta.

Sednice Saveta Fakulteta možete pratiti na strani SEDNICE SAVETA.

 

Članovi Saveta

 

  izabrani nastavnici i saradnici

 1. Aleksandar Matić, predsednik   
 2. Vladimir Živković, zamenik predsednika   
 3. Olivera Milovanović   
 4. Marina Tomović   
 5. Momir Stevanović   
 6. Suzana Živanović   
 7. Nemanja Jovičić   
 8. Vesna Grbović   
 9. Ivana Simić Vukomanović   
 10. Vojin Kovačević    
 11.  

  imenovani od strane Vlade Republike Srbije

 12. Prim. dr Slavica Lončar   
 13. Dr. Sanja Janković   
 14. Nataša Simić, dipl. ekonomista   
 15. Radomir Erić, dipl. pravnik   
 16. Zoran Prokić    
 17. Gordana Todorović   
 18.  

  izabrani iz reda studenata

 19. Anja Vasiljević   
 20. Nevena Novković   
 21. Tina Gavrilović   
 22.  

  izabrani iz reda nenastavnog osoblja

 23. Stevan Pavlović   
 24. Biljana Vićentijević   
 25.  

 

Savet Fakulteta:

 • donosi Statut Fakulteta,  na predlog Nastavno-naučnog veća;
 • donosi finansijski plan,  usvaja izveštaj o poslovanju i godišnji obračun  Fakulteta,  na predlog Nastavno-naučnog veća;
 • usvaja plan korišćenja sredstava za investicije,  na predlog Nastavno-naučnog veća;
 • donosi godišnji program rada Fakulteta;
 • donosi odluku o obrazovanju unutrašnjih organizacionih jedinica na osnovu  predloga Nastavno-naučnog veća Fakulteta;
 • bira i razrešava dekana Fakulteta;
 • bira predsednika Saveta Fakulteta;
 • odlučuje o prigovorima podnetim u postupku izbora u zvanje nastavnika odnosno saradnika;
 • daje saglasnost na odluke o upravljanju imovinom Fakulteta;
 • daje saglasnost na raspodelu finansijskih sredstava;
 • donosi odluku o visini školarine,  na predlog Nastavno-naučnog  veća;     
 • donosi pravilnike o radu organizacionih jedinica;
 • podnosi Republici Srbiji izveštaj o poslovanju najmanje jedanput godišnje;
 • obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i Statutom Fakulteta.


 

Zbog promene SSL protokola u nonSSL, povremeno može doći do neispravnosti linkova na stranicama, u tom slučaju probajte bez protokola https://. Izvinjavamo se na svim mogućim smetnjama.