Тренутно сте на:
 
Историјат
  Историјат факултета
 

Повезани садржаји:
 
Историјат факултета
Статут факултета
Финансирање
Мисија и визија
Стратешки план развоја
 

Навигација:
 
Почетна страна
  
ОД ОДЕЉЕЊА ДО ФАКУЛТЕТА


Свечана седница на отварању Одељења Медицинског факултета у Крагујевцу

 

           Програмом развоја Универзитета у Крагујевцу усвојеном у мају 1976. године приликом његовог оснивања, као један од приоритетних развојних задатака предвиђено је оснивање Медицинског факултета у Крагујевцу, на чему је Универзитет почео интензивно да ради одмах по свом конституисању.
За оснивање Медицинског факултета припреме су отпочеле много раније, усвајањем пројекта модерног Клиничког центра у Крагујевцу, чија је прва фаза била завршена изградњом пријемно-ургентног центра, а друга фаза, изградња хируршког блока била је у току и завршена је у другој половини 1977. године. За наредни период планирана је изградња интерне клинике, адаптација и реконструкција осталих објеката КБЦ-а и изградња техничког блока. програмима развоја здравствене службе у Републици Србији предвиђено је да се крагујевачки Клинички центар, коме гравитира око два милиона становника, развија као трећи клинички центар у Србији, поред клиничких центара у Београду и Нишу. Развој Клиничког центра обухватао је прерастање клиничких одељења и служби у клинике, заводе и институте као савремене здравствене, образовне и научне институције. Овакав развој захтевао је неопходност постојања, односно оснивања Медицинског факултета, као највише образовне и научне установе.
Постојање Универзитета у Крагујевцу са развијеним фундаменталним наукама на ПМФ-у у оквиру института за физику, хемију и биологију је такође један од значајних фактора који су представљали битне предуслове за оснивање Медицинског факултета у Крагујевцу.
          На наведеним реалним основама урађена је концепција оснивања и развоја Одељења Медицинског факултета у Крагујевцу.
          У оквиру припрема за оснивање Медицинског факултета у Крагујевцу, Универзитет у Крагујевцу и Медицински центар у Крагујевцу почели су сарадњу са Медицинским факултетом у Београду у октобру 1977. године. Медицински факултет у Београду је подржао иницијативу и изразио спремност да заједнички учествује у припремама за оснивање Медицинског факултета у Крагујевцу. Договорено је да се та сарадња остварује са Универзитетом, Медицинским центром и осталим здравственим установама у Крагујевцу и да се у прелазном периоду оснује Одељење Медицинског факултета и заједнички развија Клиничко болнички центар у Крагујевцу.

          У споразуму са Медицинским факултетом у Београду Савет Универзитета у Крагујевцу је у септембру 1977. године формирао Стручну комисију чији је задатак био да припреми потребне студије и елаборате о друштвено-економској оправданости оснивања Одељења Медицинског факултета у Крагујевцу, о кадровским и материјалним условима за оочетак рада одељења и предлог споразума о сарадњи Универзитета у Крагујевцу, Медицинског центра у Крагујевцу, Медицинског факултета у Београду, општине Крагујевац и других заинтересованих организација на унапређењу здравствене заштите и здравствене службе, укључујући и оснивање одељења Медицинског факултета у Крагујевцу. У комисију за израду ових докумената именовани су: проф. др Душан Симић, проректор Универзитета у Крагујевцу, председник и чланови: проф. др михаило Чемерикић, декан Медицинског факултета у Београду, проф. др Никола Секуловић, продекан Медицинског факултета у Београду, проф. др Светислав Костић, продекан Медицинског факултета у Београду, Ђурђе Ђоковић, секретар Медицинског факултета у Београду, др Славољуб Стевановић, генерални директор Медицинског центра у Крагујевцу, мирослав мијаиловић, генерални секретар Универзитета у Крагујевцу и др Станимир Угриновић, начелник Службе за социјалну медицину и организацију здравствене службе Медицинског центра у Крагујевцу. Комисија је до половине новембра 1977. године урадила Елаборат о оснивању Одељења Медицинског факултета у Крагујевцу Медицинског факултета у Београду, Елаборат о условима за почетак рада Одељења Медицинског факултета у Крагујевцу и предлог споразума о сарадњи на унапређењу здравствене заштите и здравствене службе и стручном усавршавању кадрова.
          У резимеу Елабората о друштвено-економској оправданости оснивања Одељења Медицинског факултета у Крагујевцу, на основу извршених анализа и прикупљене аргументације којом је располагала комисија, изведен је и конкретизован закључак да постоји друштвено-економска оправданост за оснивање Одељења Медицинског факултета у Крагујевцу:
          1. У циљу даљег развоја и унапређења здравствене заштите и здравствене службе на подручју СР Србије, посебно подручју централне Србије, обезбеђењу потребног броја лекара и даљег образовања уз рад здравствених радника, постоји друштвено-економска оправданост за оснивањем одељења Медицинског факултета у Крагујевцу у саставу Медицинског факултета у Београду.
          2. До сада извршене припреме и кадровска база Медицинског факултета у Београду, материјална и кадровска база Медицинског центра "Др Mихаило Илић" у Крагујевцу, Завода за медицину рада у Крагујевцу, природно-математичког факултета у Крагујевцу и гравитирајућих здравствених установа на подручју региона Шумадије и поморавља, региона Краљево и дела подунавског региона, омогућавају отварање Одељења Медицинског факултета у Крагујевцу од школске 1977/78. године.
Предлаже се Скупштини СР Србије да у складу са чл. 18, ст. 1, тач. 5 Закона о високом школству СР Србије, да позитивно мишљење оснивачима Mедицинском факултету у Београду и Mедицинском центру "Др Mихаило Илић" у Крагујевцу о друштвеној целисходности оснивања у Крагујевцу Одељења београдског Медицинског факултета.

          Елаборатом о условима за почетак рада одељења Медицинског факултета у Крагујевцу дата је потребна документација којом се потврђује да постоје услови за почетак рада одељења Медицинског факултета у Крагујевцу и у њему су приложени извештаји комисија експерата Медицинског факултета у Београду које су ове услове утврђивале обиласком пмФ-а у Крагујевцу где је предвиђена организација наставе из физике, хемије и биологије са хуманом генетиком за студенте медицине, као и здравствене установе које треба да буду наставна база Факултета: Медицински центар, Завод за заштиту здравља и Завод за медицину рада. У извештајима је наведено да постоје услови за почетак студија медицине у Крагујевцу.
          Чланом 7. споразума о сарадњи на унапређењу здравствене заштите и здравствене службе изричито је предвиђена сарадња на оснивању одељења Медицинског факултета у Крагујевцу:
"Учесници споразума сагласни су да заједнички раде на стварању услова за оснивање у Крагујевцу одељења Медицинског факултета у Београду, о чему ће заједнички сачинити потребну документацију и програм".
          По изради ових докумената настављене су организоване припреме за почетак рада одељења Медицинског факултета у Крагујевцу. Те припреме су се одвијале у два правца:
прво, на интензивирању радова на завршетку новог објекта хируршког блока и пресељењу хируршких дисциплина у овај објекат из зграде "Старе хирургије", у којој је Елаборатом било предвиђено да се обезбеде услови за рад предклиничких института, и
друго, на усвајању наведених елабората и споразума и доношењу одговарајућих одлука. То је захтевало органзационе и кадровске припреме као и обезбеђење материјалних средстава за адаптацију простора у згради "Старе хирургије" и набавку лабораторијске и школске опреме. Средства за ове намене обезбеђивана су преко СО Крагујевац и Завода за здравствено осигурање. Догађаји су се ређали по логичком редоследу и настала је завршна фаза у оснивању Одељења Медицинског факултета у Крагујевцу.
          Дана 19. октобра 1977. године потписан је у Крагујевцу споразум о сарадњи, пошто је заједно са елаборатом претходно усвојен од стране органа Универзитета, Медицинског центра, СО Крагујевац, пословодног органа Медицинског факултета у Београду и других организација које су учествовале у припремама.
          Припреме су се успешно одвијале и створени су сви потребни услови да органи Медицинског факултета у Београду донесу одлуку о оснивању Одељења Медицинског факултета у Крагујевцу. То се убрзо и догодило и 17. новембра 1977. године на заједничкој седници Савета и Скупштине Медицинског факултета у Београду донета је Статутарна одлука о оснивању Одељења Медицинског факултета у Крагујевцу.

         На основу чланова 18, 21, 25 и 35 Закона о високом школству (С. гласник СРС бр. 51/72, 54/72, 47/74, 32/85, 29/76), члана 148 Статута Медицинског факултета у Београду од маја 1974. године и Самоуправног споразума о сарадњи на унапређењу здравствене заштите и здравствене службе и стручном усавршавању кадрова закљученог између Медицинског факултета у Београду и Универзитета "Светозар Марковић" у Крагујевцу од октобра 1977. године, Савет Медицинског факултета у Београду, на седници одржаној 17.11.1977. године, донео је Статутарну одлуку о оснивању и почетку рада одељења у Крагујевцу Медицинског факултета у Београду

Члан 1.

                    Оснива се Одељење у Крагујевцу, Медицинског факултета у Београду (у даљем тексту: Одељење).

Члан 2.

          Одељење ће пословати у саставу Радне организације Медицински факултет у Београду.

Члан 3.

          Седиште Одељења је у Крагујевцу.
          Назив Одељења је: Медицински факултет у Београду - Одељење у Крагујевцу.

Члан 4.

          Одељење ће пословати у складу са Статутом, наставним планом, програмом наставе, правилима студија и другим самоуправним општим актима Медицинског факултета у Београду.

Члан 5.

          Потребна средства за рад, коришћење просторија, заједничке опреме и кадрова регулисани су Самоуправним споразумом између Медицинског факултета у Београду и Универзитета "Светозар Марковић" у Крагујевцу.

Члан 6.

          Одељење ће почети са радом 1. децембра 1977. године са уписом студената у прву годину - прву групу предмета до 70 кандидата.

Члан 7.

          О спровођењу ове одлуке стараће се Колегијално-пословодни орган и други самоуправни органи Медицинског факултета у Београду.

Број:
1977. године, Београд

председник Савета          
Медицинског факултета       
проф. др Вера Перишић, с.р.

         Органи Медицинског центра у Крагујевцу донели су одговарајуће одлуке о уступању простора и опреме за рад Одељења, а органи пмФ-а о заједничком извођењу наставе са Медицинским факултетом из физике, хемије и биологије, за студенте медицине.
          У току новембра 1977. године расписан је и спроведен конкурс за упис 120 студената у прву годину студија на Одељењу Медицинског факултета у Крагујевцу, а припреме за почетак рада су приведене крају и осмог децембра 1977. године на дан Медицинског факултета у Београду свечано је почело да ради Одељење Медицинског факултета у Крагујевцу Медицинског факултета у Београду. Овај дан се сматра као почетак студија медицине у Крагујевцу, односно дан оснивања Медицинског факултета у Крагујевцу. За управника Одељења именован је проф. др Иван Анђелковић, а за заменика др Станимир Угриновић.
          Индекс са бројем 1. добила је Светлана Жунић која је касније прва дипломирала на Mедицинском факултету у Крагујевцу као најбољи студент генерације. Част да одржи прво предавање, по Одлуци Наставно-научног већа Медицинског факултета у Београду, припала је проф. др Павлу Трпинцу, истакнутом научнику и педагогу, у пензији.
          Развој Одељења Медицинског факултета у Крагујевцу, као организационе јединице Медицинског факултета у Београду, одвијао се у складу са плановима и програмима који су усвојени на Mедицинском факултету у Београду и Универзитету у Крагујевцу, што се првенствено односи на стварање материјалних и кадровских услова. Настава се изводила по наставним плановима и програмима Медицинског факултета у Београду а
у кадровској политици примењивани су критеријуми Медицинског факултета у Београду.
Успех студената је био најбољи на Универзитету у Крагујевцу.
          Прекретница у развоју Одељења Медицинског факултета у Крагујевцу настаје 1985. године. Те године озбиљно је доведен у питање опстанак Одељења Медицинског факултета. У припремној фази програма рационализације мреже високошколских организација Републике Србије било је предвиђено укидање свих одељења високошколских установа у Србији, па и Одељења Медицинског факултета у Крагујевцу.
Тај предлог је касније измењен тако да су створене могућности да Одељење прерасте у Факултет.

          Програмом рационализације мреже и капацитета вишег и високог образовања који је усвојен у јуну 1985. године за два одељења техничких наука и Одељење Медицинског факултета у Крагујевцу предвиђена је могућност под условима прописаним законом да у наредном средњорочном периоду до 1990. године прерасту у факултет. Дат је рок од шест месеци заинтересованим факултетима и одељењима да поднесу елаборате о друштвено-економској оправданости начину и роковима испуњавања законских услова за оснивање и рад самосталних високошколских институција. Одељења чији елаборат не буде прихваћен у Скупштини Србије предвиђено је да престану са радом 1. септембра 1986. године. престанак рада одељења за које Скупштина Србије одлучи да прерасту у факултет обавиће се у складу са условима утврђеним законом. предстојали су огромни напори да се Одељење одржи. Било је неопходно урадити веомааргументован елаборат, обезбедити најширу подршку у Републици и обезбедити значајна средства.
          Полазећи од ставова из програма рационализације Медицински факултет у Београду, Универзитет у Крагујевцу, Клиничко-болнички центар и Скупштина Општине Крагујевца као носиоци послова на оснивању и развоју Одељења Медицинског факултета и стварању услова за његово прерастање у факултет приступили су изради Елабората о друштвено-економској оправданости прерастања Одељења Медицинског факултета у Крагујевцу у Медицински факултет и утврђивању услова и динамике прерастања у факултет у периоду од 1986-1990. године.
          Стручњаци из ових организација урадили су овај Елаборат који су усвојили органи Универзитета у Крагујевцу, Медицинског факултета у Београду, Скупштине Општине Крагујевац и Клиничко болничког центра у Крагујевцу, а о њему су дале позитивно мишљење суседни региони општине и здравствене установе. Елаборат је у року од шест месеци предвиђеном програмом рационализације, у јануару 1986. године достављен Скупштини Србије на усвајање. У закључним разматрањима Елабората дати су сви аргументи којима се доказује оправданост прерастања Одељења Медицинског факултета у Крагујевцу у самостални Медицински факултет у Крагујевцу.   
          Овим елаборатом доказује се друштвено-економска и научна оправданост прерастања Одељења Медицинског факултета у Медицински факултет у Крагујевцу.Међу најважнијим аргументима, којима се доказује друштвено-економска и научна оправданост, у елаборату су утврђени:

           1. Равномерни територијални развој високошколског образовања и науке као трајно опредељење Републике које подразумева и развој Крагујевца као трећег универзитетског центра у Републици.
          2. Опредељења Републике и пројекција развоја и распоређености капацитета и мреже здравствених организација које обезбеђују високоспецијализовану здравствену делатност од ширег значаја и развој Крагујевца као трећег Клиничко-болничког центра у Републици.
          3. Достигнути ниво развоја и перспектива даљег развоја Универзитета, Одељења Медицинског факултета, КБЦ и других здравствених организација у Крагујевцу који, у међусобној интегрисаности и сарадњи, обезбеђују рационалан и научно фундиран развој савремене високошколске и научно-образовне организације за образовање здравствених радника са високом стручном спремом, развој Медицинских наука и здравствене заштите.
          4. Достигнути ниво развоја Општине, Региона и ширег подручја, перспективе развоја ових подручја до 2000. године, посебно привреде Крагујевца, и изузетан значај, место и улога Универзитета, Медицинског факултета и КБЦ у овом развоју као посебан интерес друштвене заједнице у целини.
          5. Постигнути резултати и погодности које Универзитет, путем интердисциплинарних студија, заједничких катедри, заједнице катедара и научних института пружа у рационалном организовању наставе и научно-истраживачког рада на Mедицинском факултету.
          6. Постигнути резултати у раду и развоју КБЦ и осталих здравствених организација у Крагујевцу, нарочито у области високоспецијализоване здравствене делатности од ширег значаја, обезбеђују услове да се многе потребе у области образовања, здравства и науке задовољавају заједничким организовањем и развојем наставно-образовних и
здравствених институција, независно од тога да ли се оне налазе на факултету или у здравственој органиазцији, што је веома рационално.
          7. Доказане друштвене потребе за здравственим радницима до 2000 године, као и доказане друштвене потребе у области специјализације и стручног усавршавања здравствених радника са високостручном спремом у Републици, у условима постојања три медицинска факултета и три клиничка центра, могуће је уписном политиком и међуфакултетском сарадњом обезбедити рационалним коришћењем већ изграђених капацитета у високом школству, што подразумева постојање и рад и Медицинског факултета у Крагујевцу као институције од посебног интереса за развој Републике, у условима децентрализације и деметрополизације високошколског
образовања и науке и високоспецијализоване здравствене заштите.
          8. Стабилан оквир за рад и развој Одељења, односно Факултета у условима постојања Универзитета и досадашње и будуће сарадње овог Универзитета, односно Факултета у развоју, са Медицинским факултетом у Београду као гаранцију за развој савремене
научно образовне организације у овом делу Републике.
           9. Потребе и захтеви у развоју Завода "Црвена застава", природно-математичког факултета и других организација на ужем и ширем подручју, због интензивног развоја ових организација до 2000. године, императив су паралелног развоја високоспецијализованих и високошколских организација здравствене струке као комплементарног подручја селективног и укупног привредног развоја овог дела Републике (нови производни и научни програми и капацитети).
           10. До сада уложена друштвена средства у објекте и опрему Одељења и КБЦ и обезбеђени кадровски ресурси, као и потенцијалне могућности, пре свега Крагујевца, за улагање у даљи развој ових организација идосадашњи кативан однос привреде и грађана у овом развоју.
           11. Искуство и пракса других република (посебно СРХ и СР БиХ) и других земаља у развоју мреже и капацитета Медицинских факултета која дају предност факултетима средње развијености и њихове распоређености, с обзиром на огроман значај ових организација у укупном привредном и друштвеном развоју и задовољавају потребу у здравственој заштити становништва и развоју здравствене делатности.
           Ови и други аргументи истакнути у Елаборату као и трајна друштвена опредељења утврђена у документима Скупштине СР Србије о развоју високошколских организација и високоспецијализованих здравствених организација, нарочито у погледу територијалне распоређености, равномерног комплексног развоја појединих подручја Републике, недвосмислено доказују да постоји друштвено-економска и научна оправданост прерастања Одељења Медицинског факултета из Београда у Крагујевцу у Медицински факултет Универзитета "Светозар Марковић" у Крагујевцу као институције од посебног интереса и значаја за развој привреде и здравства овог дела СР Србије.
           Полазећи од ових доказаних перспективних развојних потреба, већ изграђених образовних и здравствених капацитета, перспективе и интегралног развоја Универзитета у Крагујевцу, као научно-образовне организације у овом делу Републике, било би друштвено нецелисходно да се, у условима пролазних економских тешкоћа, заустави развој Медицинског факултета у Крагујевцу, а последично томе и здравствених организација у Крагујевцу и на ширем подручју.Напорима Крагујевца и шире заједнице обезбеђена је реална и најрационалнија динамика у обезбеђивању материјалних и других услова за прерастање Одељења у Медицински факултет у наредном средњорочном периоду.
           Скупштина Србије на одвојеним седницама већа одржаним у другој половини априла 1986. године усвојила је Елаборат и оценила да је друштвено-економски оправдано оснивање Медицинског факултета у Крагујевцу, о чему је писмено обавестила Универзитет.

Социјалистичка Република Србија
Скупштина СР Србије

01 Број 61-60/86
16. мај 1986. године
Београд

Универзитет "Светозар Марковић"

Крагујевац


          Обавештавамо вас да су Скупштина Социјалистичке Републике Србије, на седницама Већа удруженог рада, Већа општина и Друштвено-политичког већа 15. априла 1986. године и Скупштина Републичке заједнице усмереног образовања, на седници од 28. априла 1986. године, размотриле захтев да давање мишљења о друштвено-економској оправданости прерастања Одељења Медицинског факултета из Београда у Крагујевцу у Медицински факултет у Крагујевцу, са Елаборатом.

Скупштине су, полазећи од потреба привредног развоја овог подручја, затим од потреба развоја Универзитета и Клиничко-болничког центра у Крагујевцу, као значајног фактора за равномерно просторно планирање размештаја становништва на подручју СР Србије, а имајући у виду чињеницу да се оснивањем Медицинског факултета у Крагујевцу не би повећали укупни уписни капацитети на студијама медицине у Републици, већ би се само вршила њихова прерасподела између факултета (што би допринело подизању квалитета студија) оцениле да је друштвено и економски оправдано прерастање Одељења Медицинског факултета из Београда у Крагујевцу у самостални Медицински факултет.

Председник Скупштине

(препис)

          На основу ове Одлуке Скупштине Србије, Савет Медицинског факултета у Београду на седници 7. маја 1986. године донео је Одлуку о укидању Одељења Медицинског факултета у Крагујевцу. Овом Одлуком предвиђено је да се на Медицински факултет у Крагујевцу у оснивању преноси сва имовина Одељења и да Медицински факултет у Крагујевцу у оснивању преузме све раднике Одељења. предвиђено је да се поступак престанка рада Одељења спроведе поступно до 30. септембра 1990. године.

Универзитет у Београду
Медицински факултет
Број: 3108/8
Датум: 14.05.1986.
Београд

На основу члана 224. Статута Медицинског факултета у Београду и усвојеног програма рационализације мрежа и капацитета високошколских организација, Савет Факултета на седници од 7.05.1986. године, донео је

О д л у к у о укидању Одељења Медицинског факултета у Крагујевцу

          1. Укида се Одељење Медицинског факултета из Београда у Крагујевцу основано Одлуком Савета Медицинског факултета у Београду бр. 13350 од 17.11.1977. године.
          2. Поступак престанка рада Одељења спровешће се поступно до 30.09.1990. године.
          3. Медицински факултет у Београду неће вршити упис студената у "I"-у годину студија на Одељењу у Крагујевцу почев од школске 1986/87. године.
          4. Студентима Медицинског факултета у Београду Одељења у Крагујевцу, Медицински
факултет у Београду обезбедиће завршавање започетих студија на Одељењу у Крагујевцу до 30.09.1990. године.Студенти Одељења, који до овог рока не заврше студије, наставиће студије на Mедицинском факултету у Београду.
          5. Медицински факултет у Београду преноси без накнаде на управљање и коришћење
Mедицинском факултету у Крагујевцу у оснивању сва средства (објекте, опрему, ситан инвентар, и др.), која припадају Одељењу Медицинског факултета у Крагујевцу, према стању на дан 30.05.1986. године, уз обавезу Медицинског факултета у Крагујевцу у оснивању да обезбеди Mедицинском факултету у Београду коришћење ових без накнаде за извођење наставе и за студенте Медицинског факултета у Београду - Одељење у Крагујевцу до 30.09.1990, о чему ће се закључити посебан споразум.
          6. Медицински факултет у Београду је сагласан да Медицински факултет у Крагујевцу у оснивању, споразумно преузме све раднике који су у сталном радном односу са Медицинским факултетом у Београду Одељењем у Крагујевцу у затеченом статусу, уз обавезу ових радника да наставе са радом и за потребе Одељења до његовог потпуног престанка рада.
          7. међусобни односи између Медицинског факултета у Београду Медицинског факултета у Крагујевцу у оснивању и Универзитета "Светозар Марковић" у Крагујевцу и СО-е Крагујевац, као оснивача у вези са спровођењем ове Одлуке регулисаће се посебним самоуправним споразумом.

Председник савета          
Медицинског факултета      
проф. др Викторија Цуцућ, с.р. 

(препис)

        У складу са процедуром предвиђеном за прерастање Одељења у Факултет и Одлуком Медицинског факултета у Београду о укидању Одељења Медицинског факултета, Скупштина Општине Крагујевац на седници од 29. маја 1986. године донела је Решење о оснивању Медицинског факултета у Крагујевцу, којим је прихватила права и обавезе оснивача Медицинског факултета у Крагујевцу. Овим Решењем образована је матична комисија која ће извршити све припремне послове до конституисања факултета. За декана Медицинског факултета у Крагујевцу у оснивању, именован је проф. др Рајко Живковић.
           Скупштина општине Крагујевац на седницама већа у равноправном делокругу одржаном 29. маја 1986. године, на основу члана 349. и 360. Закона о удруженом раду ("Сл. лист СФРЈ", бр. 53/76), члана 30. Закона о усмереном образовању и васпитању ("Сл. гасник СРС", бр. 14/86), мишљења Скупштине СР Србије о друштвено-економској оправданости оснивања Медицинског факултета у Крагујевцу, сагласности Заједнице усмереног образовања за територију Републике и члана 258 Статута општине Крагујевац ("Сл. лист Региона Шумадије и поморавља", број 32/81), донела је

Р е ш е њ е о оснивању Медицинског факултета У Крагујевцу

I

           Оснива се Медицински факултет у Крагујевцу као самостална и самоуправна образовна
и научна радна организација (у даљем тексту: Факултет).

II

           Оснивач Факултета је Општина Крагујевац.

III

           Делатност Факултета је од посебног друштвеног интереса.

IV

           Факултет има својство правног лица

V

           Факултет ће пословати под фирмом: Медицински факултет у оснивању у Крагујевцу.

VI

           Седиште Факултета је у Крагујевцу, Улица Светозара марковића број 69.

VII

           Факултет обавља следеће делатности:
           Остварује планове и програме образовања за седми један и седми два степен стручне спреме из области Медицинских наука наставно-научним радом као узајамно условљеним и повезаним радом.
           Обавља основна, развојна и примењена научна истраживања, организује научно-истраживачки рад и одбрану дисертација за стицање доктората наука и
припрема наставни и научни подмладак.
           Оспособљава студенте за овладавање одређеним стручним знањима, вештинама, ставовима и јединственом Mедицинском доктрином, с циљем да ту способност самостално и тимски ефикасно примене у здравственој заштити здравог и болесног појединца, здравственој заштити породице, групација и заједнице.
           Васпитава студенте као свестрано развијене личности.

VIII

           За почетак рада Факултета обезбеђена су средства у висини од 127.986,167 динара и
то:

 •            грађевински објекти           109.677,044
 •            опрема                                17.797.717
 •            ситан инвентар                         511,426

           Поред средстава из претходног става, оснивач обезбеђује 1,000.000 динара и пет станова (три трособна и два двособна стана) у вредности од 40.000.000.- динара.
           Наведена средства из става 1. Факултет преузима без накнаде од Медицинског факултета у Београду, као средства Одељења Медицинског факултета у Крагујевцу у складу са Одлуком Савета Медицинског факултета у Београду од 7. маја 1986. године, а средства из става 2. оснивач обезбеђује без обавезе враћања.

IX

           Факултет ће у школској 1986/87. години уписати у I-у годину студија 100 студената.

X

           Факултет ће до доношења наставног плана и програма радити по наставном плану и
програму Медицинског факултета у Београду.

XI

           Остваривање плана и програма образовања почеће школске 1986/87. године.

XII

           Факултет ће почети остваривање плана и програма образовања поступно по годинама студија.

XIII

           За обављање научно-истраживачког рада обезбеђени су кадровски и материјални услови који су конкретно наведени у Елаборату о друштвеној и економској оправданости оснивања Медицинског факултета у Крагујевцу под називом - Елаборат о друштвено-економској оправданости прерастања Одељења Медицинског факултета у Крагујевцу у Медицински факултет, који је Скупштина општине Крагујевац, усвојила на седници одржаној 26. новембра 1985. године.
           Елаборат је саставни део овог решења.

XIV

Факултет споразумно са Медицинским факултетом у Београду преузима раднике Медицинског факултета у Београду - Одељења у Крагујевцу у затеченом статусу са 30. јуном 1986. године, а у складу са одлуком Савета Медицинског факултета у Београду од 7. маја 1986. године.

XV

           Орган управљања Факултета у оснивању је матична комисија.

           У матичну комисију именују се:

 •            др Слободан Смиљанић, за председника

           За чланове матичне комисије:

 •            академик проф. др Војин Шуловић
 •            академик проф. др Љубиша Ракић
 •            проф. др Светозар Чановић
 •            проф. др Јован Мицић
 •            проф. др Светислав Костић
 •            проф. др Милосав Ристић
 •            проф. др Иван Ађелковић
 •            проф. др Мирослав Ђорђевић
 •            проф. др Драган Дугалић
 •            проф. др Богосав Васић
 •            проф. др Мила Шеговић
 •            проф. др Милица Ђорђевић
 •            проф. др Драган Мрваљевић
 •            проф. др Иван Гутман
 •            проф. др Радослав Сенић
 •            доц. др Милија Ђурић
 •            Гаврило Стаменковић
 •            Радојко Јововић
 •            Стајка Марић
 •            Мирослав Мијаиловић
 •            Петар Петровић
 •            мр Момчило Милорадовић
 •            Дракче Радовановић
 •            Слободанка Филиповић

XVI

           Све припремне радње до уписа конституисања Факултета у оснивању као привремени пословодни орган вршиће проф. др Рајко Жовковић.

XVII

           Факултет може у вези са оснивањем да закључује уговоре и предузима и друге правне радње одређене овим решењем, као и да иступа у правном промету.

XVIII

           Конституисање Факултета извршиће се најкасније до 1. октобра 1988. године.

XIX

           Факултет ће почети са радом када Републички комитт за образовање и физичку културу утврди да су испуњени услови предвиђени Законом.

XX

           Решење објавити у Службеном листу Региона Шумадије и поморавља.

 

Скупштина општине Крагујевац
Број: 112-182/86-02
У Крагујевцу, 29. маја 1986. године

Председник ВУР-а,
Гаврило Стаменковић, с.р.
Председник ДпВ-а,
Роса Шуковић, с.р.
Председник ВИЗ
Милена Живановић, с.р.

(препис)

           Матична комисија усвојила је, на предлог декана Медицинског факултета у Крагујевцу у оснивању, програм активности које је требало остварити до конституисања самосталног факултета који је првенствено предвиђао мере за обезбеђење: кадровских, просторних, организационих и материјалних услова за конституисање самосталног факултета.
           Уложена су значајна средства за опремање и адаптацију простора за предклиничке институте. Mедицинском факултету у оснивању Универзитет је пренео на коришћење, без накнаде, зграду у ул. Светозара марковића 69 у којој је раније био смештен Економски факултет, који је пресељен у новоизграђену зграду на новом Универзитетском комплексу. Ова зграда је адаптирана и опремљена за потребе деканата, библиотеке и неких предклиничких института и располаже и амфитеатром и одређеним бројем слушаоница. Обавезе дате у елаборату за стварање материјалних услова за рад Факултета су у потпуности извршене.
           Такође су одлуком матичне комисије примљени и нови кадрови, који су испуњавали потребне услове према критеријумима Факултета у Београду.
           Овај програм је успешно остварен и створени су услови да Медицински факултет прерасте, 14. марта 1988. године, уписом конституисања у судски регистар, у самосталну установу.
           Решењем Републичког комитета за образовање и физичку културу од 8. јула 1986. године, утврђено је да су испуњени сви услови предвиђени законом за остваривање плана и програма за прву годину студија према плану и програму Медицинског факултета у Крагујевцу у оснивању. Истим Решењем је предвиђено да Медицински факултет у Крагујевцу у оснивању за сваку школску годину поступно остварује наставни план и програм почев од школске 1986-1987. године.

Социјалистичка Република Србија
Републички Комитет за образовање и физичку културу
Број: 022-128/86-03
8. јула 1986.
Б е о г р а д

           На основу члана 31. став 2. и 3. Закона о усмереном образовању и васпитању и Извештаја Комисије од 3. јула 1986. године датог под бројем 022-128/86-03, Републички комитет за образовање и физичку културу, донео је

Р Е Ш Е Њ Е

           О утврђивању да су испуњени услови за остваривање плана и програма образовања за прву годину студија на Mедицинском факултету у оснивању у крагујевцу

           1. Утврђује се да су испуњени услови предвиђени чланом 31. став 1. Закона о усмереном образовању и васпитању за остваривање плана и програма образовања за прву годину студија према плану и програму образовања Медицинског факултета у оснивању у Крагујевцу.
           2. Медицински факултет у оснивању у Крагујевцу, сагласно члану 38. Закона о усмереном образовању и васпитању, остварује план и програм образовања поступно по годинама студија од школске 1986/87. године.
           3. Утврђује се да су испуњени услови и обезбеђена средства за остваривање одобрених пројеката научно-истраживачког рада из различитих научних области медицине.

Председник
Миломир Петровић

(препис)

           Конституисање Факултета завршено је именовањем декана.

           За првог декана Медицинског факултета у Крагујевцу Одлуком Савета Медицинског факултета од 16. јуна 1988. године, постављен је проф. др Иван Анђелковић који је био и први управник Одељења Медицинског факултета у Крагујевцу. Тако је од 8. децембра 1977. године до 16. јуна 1986. године трајао развојни пут Медицинског факултета у Крагујевцу од оснивања Одељења до самосталног Медицинског факултета у Крагујевцу и завршена једна историјска етапа у његовом развоју у којој су створени сви услови за развој ове универзитетске научно-образовне установе.
           Непроцењив је дугогодишњи допринос Медицинског факултета у Београду у оснивању и развоју Медицинског факултета у Крагујевцу који је од првог дана преко својих бројних прегалаца учествовао у оснивању и свим фазама развоја ове младе научно-образовне установе. Та сарадња се и данас успешно одвија и одвијаће се и у будућности.

 

Због промене SSL протокола у nonSSL, повремено може доћи до неисправности линкова на страницама, у том случају пробајте без протокола https://. Извињавамо се на свим могућим сметњама.