Trenutno ste na:
 
Istorijat
  Istorijat fakulteta
 

Povezani sadržaji:
 
Istorijat fakulteta
Statut fakulteta
Finansiranje
Misija i vizija
Strateški plan razvoja
 

Navigacija:
 
Početna strana
 


 
OD ODELJENJA DO FAKULTETA


Svečana sednica na otvaranju Odeljenja Medicinskog fakulteta u Kragujevcu

 

           Programom razvoja Univerziteta u Kragujevcu usvojenom u maju 1976. godine prilikom njegovog osnivanja, kao jedan od prioritetnih razvojnih zadataka predviđeno je osnivanje Medicinskog fakulteta u Kragujevcu, na čemu je Univerzitet počeo intenzivno da radi odmah po svom konstituisanju.
Za osnivanje Medicinskog fakulteta pripreme su otpočele mnogo ranije, usvajanjem projekta modernog Kliničkog centra u Kragujevcu, čija je prva faza bila završena izgradnjom prijemno-urgentnog centra, a druga faza, izgradnja hirurškog bloka bila je u toku i završena je u drugoj polovini 1977. godine. Za naredni period planirana je izgradnja interne klinike, adaptacija i rekonstrukcija ostalih objekata KBC-a i izgradnja tehničkog bloka. programima razvoja zdravstvene službe u Republici Srbiji predviđeno je da se kragujevački Klinički centar, kome gravitira oko dva miliona stanovnika, razvija kao treći klinički centar u Srbiji, pored kliničkih centara u Beogradu i Nišu. Razvoj Kliničkog centra obuhvatao je prerastanje kliničkih odeljenja i službi u klinike, zavode i institute kao savremene zdravstvene, obrazovne i naučne institucije. Ovakav razvoj zahtevao je neophodnost postojanja, odnosno osnivanja Medicinskog fakulteta, kao najviše obrazovne i naučne ustanove.
Postojanje Univerziteta u Kragujevcu sa razvijenim fundamentalnim naukama na PMF-u u okviru instituta za fiziku, hemiju i biologiju je takođe jedan od značajnih faktora koji su predstavljali bitne preduslove za osnivanje Medicinskog fakulteta u Kragujevcu.
          Na navedenim realnim osnovama urađena je koncepcija osnivanja i razvoja Odeljenja Medicinskog fakulteta u Kragujevcu.
          U okviru priprema za osnivanje Medicinskog fakulteta u Kragujevcu, Univerzitet u Kragujevcu i Medicinski centar u Kragujevcu počeli su saradnju sa Medicinskim fakultetom u Beogradu u oktobru 1977. godine. Medicinski fakultet u Beogradu je podržao inicijativu i izrazio spremnost da zajednički učestvuje u pripremama za osnivanje Medicinskog fakulteta u Kragujevcu. Dogovoreno je da se ta saradnja ostvaruje sa Univerzitetom, Medicinskim centrom i ostalim zdravstvenim ustanovama u Kragujevcu i da se u prelaznom periodu osnuje Odeljenje Medicinskog fakulteta i zajednički razvija Kliničko bolnički centar u Kragujevcu.

          U sporazumu sa Medicinskim fakultetom u Beogradu Savet Univerziteta u Kragujevcu je u septembru 1977. godine formirao Stručnu komisiju čiji je zadatak bio da pripremi potrebne studije i elaborate o društveno-ekonomskoj opravdanosti osnivanja Odeljenja Medicinskog fakulteta u Kragujevcu, o kadrovskim i materijalnim uslovima za oočetak rada odeljenja i predlog sporazuma o saradnji Univerziteta u Kragujevcu, Medicinskog centra u Kragujevcu, Medicinskog fakulteta u Beogradu, opštine Kragujevac i drugih zainteresovanih organizacija na unapređenju zdravstvene zaštite i zdravstvene službe, uključujući i osnivanje odeljenja Medicinskog fakulteta u Kragujevcu. U komisiju za izradu ovih dokumenata imenovani su: prof. dr Dušan Simić, prorektor Univerziteta u Kragujevcu, predsednik i članovi: prof. dr mihailo Čemerikić, dekan Medicinskog fakulteta u Beogradu, prof. dr Nikola Sekulović, prodekan Medicinskog fakulteta u Beogradu, prof. dr Svetislav Kostić, prodekan Medicinskog fakulteta u Beogradu, Đurđe Đoković, sekretar Medicinskog fakulteta u Beogradu, dr Slavoljub Stevanović, generalni direktor Medicinskog centra u Kragujevcu, miroslav mijailović, generalni sekretar Univerziteta u Kragujevcu i dr Stanimir Ugrinović, načelnik Službe za socijalnu medicinu i organizaciju zdravstvene službe Medicinskog centra u Kragujevcu. Komisija je do polovine novembra 1977. godine uradila Elaborat o osnivanju Odeljenja Medicinskog fakulteta u Kragujevcu Medicinskog fakulteta u Beogradu, Elaborat o uslovima za početak rada Odeljenja Medicinskog fakulteta u Kragujevcu i predlog sporazuma o saradnji na unapređenju zdravstvene zaštite i zdravstvene službe i stručnom usavršavanju kadrova.
          U rezimeu Elaborata o društveno-ekonomskoj opravdanosti osnivanja Odeljenja Medicinskog fakulteta u Kragujevcu, na osnovu izvršenih analiza i prikupljene argumentacije kojom je raspolagala komisija, izveden je i konkretizovan zaključak da postoji društveno-ekonomska opravdanost za osnivanje Odeljenja Medicinskog fakulteta u Kragujevcu:
          1. U cilju daljeg razvoja i unapređenja zdravstvene zaštite i zdravstvene službe na području SR Srbije, posebno području centralne Srbije, obezbeđenju potrebnog broja lekara i daljeg obrazovanja uz rad zdravstvenih radnika, postoji društveno-ekonomska opravdanost za osnivanjem odeljenja Medicinskog fakulteta u Kragujevcu u sastavu Medicinskog fakulteta u Beogradu.
          2. Do sada izvršene pripreme i kadrovska baza Medicinskog fakulteta u Beogradu, materijalna i kadrovska baza Medicinskog centra "Dr Mihailo Ilić" u Kragujevcu, Zavoda za medicinu rada u Kragujevcu, prirodno-matematičkog fakulteta u Kragujevcu i gravitirajućih zdravstvenih ustanova na području regiona Sumadije i pomoravlja, regiona Kraljevo i dela podunavskog regiona, omogućavaju otvaranje Odeljenja Medicinskog fakulteta u Kragujevcu od školske 1977/78. godine.
Predlaže se Skupštini SR Srbije da u skladu sa čl. 18, st. 1, tač. 5 Zakona o visokom školstvu SR Srbije, da pozitivno mišljenje osnivačima Medicinskom fakultetu u Beogradu i Medicinskom centru "Dr Mihailo Ilić" u Kragujevcu o društvenoj celishodnosti osnivanja u Kragujevcu Odeljenja beogradskog Medicinskog fakulteta.

          Elaboratom o uslovima za početak rada odeljenja Medicinskog fakulteta u Kragujevcu data je potrebna dokumentacija kojom se potvrđuje da postoje uslovi za početak rada odeljenja Medicinskog fakulteta u Kragujevcu i u njemu su priloženi izveštaji komisija eksperata Medicinskog fakulteta u Beogradu koje su ove uslove utvrđivale obilaskom pmF-a u Kragujevcu gde je predviđena organizacija nastave iz fizike, hemije i biologije sa humanom genetikom za studente medicine, kao i zdravstvene ustanove koje treba da budu nastavna baza Fakulteta: Medicinski centar, Zavod za zaštitu zdravlja i Zavod za medicinu rada. U izveštajima je navedeno da postoje uslovi za početak studija medicine u Kragujevcu.
          Članom 7. sporazuma o saradnji na unapređenju zdravstvene zaštite i zdravstvene službe izričito je predviđena saradnja na osnivanju odeljenja Medicinskog fakulteta u Kragujevcu:
"Učesnici sporazuma saglasni su da zajednički rade na stvaranju uslova za osnivanje u Kragujevcu odeljenja Medicinskog fakulteta u Beogradu, o čemu će zajednički sačiniti potrebnu dokumentaciju i program".
          Po izradi ovih dokumenata nastavljene su organizovane pripreme za početak rada odeljenja Medicinskog fakulteta u Kragujevcu. Te pripreme su se odvijale u dva pravca:
prvo, na intenziviranju radova na završetku novog objekta hirurškog bloka i preseljenju hirurških disciplina u ovaj objekat iz zgrade "Stare hirurgije", u kojoj je Elaboratom bilo predviđeno da se obezbede uslovi za rad predkliničkih instituta, i
drugo, na usvajanju navedenih elaborata i sporazuma i donošenju odgovarajućih odluka. To je zahtevalo organzacione i kadrovske pripreme kao i obezbeđenje materijalnih sredstava za adaptaciju prostora u zgradi "Stare hirurgije" i nabavku laboratorijske i školske opreme. Sredstva za ove namene obezbeđivana su preko SO Kragujevac i Zavoda za zdravstveno osiguranje. Događaji su se ređali po logičkom redosledu i nastala je završna faza u osnivanju Odeljenja Medicinskog fakulteta u Kragujevcu.
          Dana 19. oktobra 1977. godine potpisan je u Kragujevcu sporazum o saradnji, pošto je zajedno sa elaboratom prethodno usvojen od strane organa Univerziteta, Medicinskog centra, SO Kragujevac, poslovodnog organa Medicinskog fakulteta u Beogradu i drugih organizacija koje su učestvovale u pripremama.
          Pripreme su se uspešno odvijale i stvoreni su svi potrebni uslovi da organi Medicinskog fakulteta u Beogradu donesu odluku o osnivanju Odeljenja Medicinskog fakulteta u Kragujevcu. To se ubrzo i dogodilo i 17. novembra 1977. godine na zajedničkoj sednici Saveta i Skupštine Medicinskog fakulteta u Beogradu doneta je Statutarna odluka o osnivanju Odeljenja Medicinskog fakulteta u Kragujevcu.

         Na osnovu članova 18, 21, 25 i 35 Zakona o visokom školstvu (S. glasnik SRS br. 51/72, 54/72, 47/74, 32/85, 29/76), člana 148 Statuta Medicinskog fakulteta u Beogradu od maja 1974. godine i Samoupravnog sporazuma o saradnji na unapređenju zdravstvene zaštite i zdravstvene službe i stručnom usavršavanju kadrova zaključenog između Medicinskog fakulteta u Beogradu i Univerziteta "Svetozar Marković" u Kragujevcu od oktobra 1977. godine, Savet Medicinskog fakulteta u Beogradu, na sednici održanoj 17.11.1977. godine, doneo je Statutarnu odluku o osnivanju i početku rada odeljenja u Kragujevcu Medicinskog fakulteta u Beogradu

Član 1.

                    Osniva se Odeljenje u Kragujevcu, Medicinskog fakulteta u Beogradu (u daljem tekstu: Odeljenje).

Član 2.

          Odeljenje će poslovati u sastavu Radne organizacije Medicinski fakultet u Beogradu.

Član 3.

          Sedište Odeljenja je u Kragujevcu.
          Naziv Odeljenja je: Medicinski fakultet u Beogradu - Odeljenje u Kragujevcu.

Član 4.

          Odeljenje će poslovati u skladu sa Statutom, nastavnim planom, programom nastave, pravilima studija i drugim samoupravnim opštim aktima Medicinskog fakulteta u Beogradu.

Član 5.

          Potrebna sredstva za rad, korišćenje prostorija, zajedničke opreme i kadrova regulisani su Samoupravnim sporazumom između Medicinskog fakulteta u Beogradu i Univerziteta "Svetozar Marković" u Kragujevcu.

Član 6.

          Odeljenje će početi sa radom 1. decembra 1977. godine sa upisom studenata u prvu godinu - prvu grupu predmeta do 70 kandidata.

Član 7.

          O sprovođenju ove odluke staraće se Kolegijalno-poslovodni organ i drugi samoupravni organi Medicinskog fakulteta u Beogradu.

Broj:
1977. godine, Beograd

predsednik Saveta          
Medicinskog fakulteta       
prof. dr Vera Perišić, s.r.

         Organi Medicinskog centra u Kragujevcu doneli su odgovarajuće odluke o ustupanju prostora i opreme za rad Odeljenja, a organi pmF-a o zajedničkom izvođenju nastave sa Medicinskim fakultetom iz fizike, hemije i biologije, za studente medicine.
          U toku novembra 1977. godine raspisan je i sproveden konkurs za upis 120 studenata u prvu godinu studija na Odeljenju Medicinskog fakulteta u Kragujevcu, a pripreme za početak rada su privedene kraju i osmog decembra 1977. godine na dan Medicinskog fakulteta u Beogradu svečano je počelo da radi Odeljenje Medicinskog fakulteta u Kragujevcu Medicinskog fakulteta u Beogradu. Ovaj dan se smatra kao početak studija medicine u Kragujevcu, odnosno dan osnivanja Medicinskog fakulteta u Kragujevcu. Za upravnika Odeljenja imenovan je prof. dr Ivan Anđelković, a za zamenika dr Stanimir Ugrinović.
          Indeks sa brojem 1. dobila je Svetlana Žunić koja je kasnije prva diplomirala na Medicinskom fakultetu u Kragujevcu kao najbolji student generacije. Čast da održi prvo predavanje, po Odluci Nastavno-naučnog veća Medicinskog fakulteta u Beogradu, pripala je prof. dr Pavlu Trpincu, istaknutom naučniku i pedagogu, u penziji.
          Razvoj Odeljenja Medicinskog fakulteta u Kragujevcu, kao organizacione jedinice Medicinskog fakulteta u Beogradu, odvijao se u skladu sa planovima i programima koji su usvojeni na Medicinskom fakultetu u Beogradu i Univerzitetu u Kragujevcu, što se prvenstveno odnosi na stvaranje materijalnih i kadrovskih uslova. Nastava se izvodila po nastavnim planovima i programima Medicinskog fakulteta u Beogradu a
u kadrovskoj politici primenjivani su kriterijumi Medicinskog fakulteta u Beogradu.
Uspeh studenata je bio najbolji na Univerzitetu u Kragujevcu.
          Prekretnica u razvoju Odeljenja Medicinskog fakulteta u Kragujevcu nastaje 1985. godine. Te godine ozbiljno je doveden u pitanje opstanak Odeljenja Medicinskog fakulteta. U pripremnoj fazi programa racionalizacije mreže visokoškolskih organizacija Republike Srbije bilo je predviđeno ukidanje svih odeljenja visokoškolskih ustanova u Srbiji, pa i Odeljenja Medicinskog fakulteta u Kragujevcu.
Taj predlog je kasnije izmenjen tako da su stvorene mogućnosti da Odeljenje preraste u Fakultet.

          Programom racionalizacije mreže i kapaciteta višeg i visokog obrazovanja koji je usvojen u junu 1985. godine za dva odeljenja tehničkih nauka i Odeljenje Medicinskog fakulteta u Kragujevcu predviđena je mogućnost pod uslovima propisanim zakonom da u narednom srednjoročnom periodu do 1990. godine prerastu u fakultet. Dat je rok od šest meseci zainteresovanim fakultetima i odeljenjima da podnesu elaborate o društveno-ekonomskoj opravdanosti načinu i rokovima ispunjavanja zakonskih uslova za osnivanje i rad samostalnih visokoškolskih institucija. Odeljenja čiji elaborat ne bude prihvaćen u Skupštini Srbije predviđeno je da prestanu sa radom 1. septembra 1986. godine. prestanak rada odeljenja za koje Skupština Srbije odluči da prerastu u fakultet obaviće se u skladu sa uslovima utvrđenim zakonom. predstojali su ogromni napori da se Odeljenje održi. Bilo je neophodno uraditi veomaargumentovan elaborat, obezbediti najširu podršku u Republici i obezbediti značajna sredstva.
          Polazeći od stavova iz programa racionalizacije Medicinski fakultet u Beogradu, Univerzitet u Kragujevcu, Kliničko-bolnički centar i Skupština Opštine Kragujevca kao nosioci poslova na osnivanju i razvoju Odeljenja Medicinskog fakulteta i stvaranju uslova za njegovo prerastanje u fakultet pristupili su izradi Elaborata o društveno-ekonomskoj opravdanosti prerastanja Odeljenja Medicinskog fakulteta u Kragujevcu u Medicinski fakultet i utvrđivanju uslova i dinamike prerastanja u fakultet u periodu od 1986-1990. godine.
          Stručnjaci iz ovih organizacija uradili su ovaj Elaborat koji su usvojili organi Univerziteta u Kragujevcu, Medicinskog fakulteta u Beogradu, Skupštine Opštine Kragujevac i Kliničko bolničkog centra u Kragujevcu, a o njemu su dale pozitivno mišljenje susedni regioni opštine i zdravstvene ustanove. Elaborat je u roku od šest meseci predviđenom programom racionalizacije, u januaru 1986. godine dostavljen Skupštini Srbije na usvajanje. U zaključnim razmatranjima Elaborata dati su svi argumenti kojima se dokazuje opravdanost prerastanja Odeljenja Medicinskog fakulteta u Kragujevcu u samostalni Medicinski fakultet u Kragujevcu.   
          Ovim elaboratom dokazuje se društveno-ekonomska i naučna opravdanost prerastanja Odeljenja Medicinskog fakulteta u Medicinski fakultet u Kragujevcu.Među najvažnijim argumentima, kojima se dokazuje društveno-ekonomska i naučna opravdanost, u elaboratu su utvrđeni:

           1. Ravnomerni teritorijalni razvoj visokoškolskog obrazovanja i nauke kao trajno opredeljenje Republike koje podrazumeva i razvoj Kragujevca kao trećeg univerzitetskog centra u Republici.
          2. Opredeljenja Republike i projekcija razvoja i raspoređenosti kapaciteta i mreže zdravstvenih organizacija koje obezbeđuju visokospecijalizovanu zdravstvenu delatnost od šireg značaja i razvoj Kragujevca kao trećeg Kliničko-bolničkog centra u Republici.
          3. Dostignuti nivo razvoja i perspektiva daljeg razvoja Univerziteta, Odeljenja Medicinskog fakulteta, KBC i drugih zdravstvenih organizacija u Kragujevcu koji, u međusobnoj integrisanosti i saradnji, obezbeđuju racionalan i naučno fundiran razvoj savremene visokoškolske i naučno-obrazovne organizacije za obrazovanje zdravstvenih radnika sa visokom stručnom spremom, razvoj Medicinskih nauka i zdravstvene zaštite.
          4. Dostignuti nivo razvoja Opštine, Regiona i šireg područja, perspektive razvoja ovih područja do 2000. godine, posebno privrede Kragujevca, i izuzetan značaj, mesto i uloga Univerziteta, Medicinskog fakulteta i KBC u ovom razvoju kao poseban interes društvene zajednice u celini.
          5. Postignuti rezultati i pogodnosti koje Univerzitet, putem interdisciplinarnih studija, zajedničkih katedri, zajednice katedara i naučnih instituta pruža u racionalnom organizovanju nastave i naučno-istraživačkog rada na Medicinskom fakultetu.
          6. Postignuti rezultati u radu i razvoju KBC i ostalih zdravstvenih organizacija u Kragujevcu, naročito u oblasti visokospecijalizovane zdravstvene delatnosti od šireg značaja, obezbeđuju uslove da se mnoge potrebe u oblasti obrazovanja, zdravstva i nauke zadovoljavaju zajedničkim organizovanjem i razvojem nastavno-obrazovnih i
zdravstvenih institucija, nezavisno od toga da li se one nalaze na fakultetu ili u zdravstvenoj organiazciji, što je veoma racionalno.
          7. Dokazane društvene potrebe za zdravstvenim radnicima do 2000 godine, kao i dokazane društvene potrebe u oblasti specijalizacije i stručnog usavršavanja zdravstvenih radnika sa visokostručnom spremom u Republici, u uslovima postojanja tri medicinska fakulteta i tri klinička centra, moguće je upisnom politikom i međufakultetskom saradnjom obezbediti racionalnim korišćenjem već izgrađenih kapaciteta u visokom školstvu, što podrazumeva postojanje i rad i Medicinskog fakulteta u Kragujevcu kao institucije od posebnog interesa za razvoj Republike, u uslovima decentralizacije i demetropolizacije visokoškolskog
obrazovanja i nauke i visokospecijalizovane zdravstvene zaštite.
          8. Stabilan okvir za rad i razvoj Odeljenja, odnosno Fakulteta u uslovima postojanja Univerziteta i dosadašnje i buduće saradnje ovog Univerziteta, odnosno Fakulteta u razvoju, sa Medicinskim fakultetom u Beogradu kao garanciju za razvoj savremene
naučno obrazovne organizacije u ovom delu Republike.
           9. Potrebe i zahtevi u razvoju Zavoda "Crvena zastava", prirodno-matematičkog fakulteta i drugih organizacija na užem i širem području, zbog intenzivnog razvoja ovih organizacija do 2000. godine, imperativ su paralelnog razvoja visokospecijalizovanih i visokoškolskih organizacija zdravstvene struke kao komplementarnog područja selektivnog i ukupnog privrednog razvoja ovog dela Republike (novi proizvodni i naučni programi i kapaciteti).
           10. Do sada uložena društvena sredstva u objekte i opremu Odeljenja i KBC i obezbeđeni kadrovski resursi, kao i potencijalne mogućnosti, pre svega Kragujevca, za ulaganje u dalji razvoj ovih organizacija idosadašnji kativan odnos privrede i građana u ovom razvoju.
           11. Iskustvo i praksa drugih republika (posebno SRH i SR BiH) i drugih zemalja u razvoju mreže i kapaciteta Medicinskih fakulteta koja daju prednost fakultetima srednje razvijenosti i njihove raspoređenosti, s obzirom na ogroman značaj ovih organizacija u ukupnom privrednom i društvenom razvoju i zadovoljavaju potrebu u zdravstvenoj zaštiti stanovništva i razvoju zdravstvene delatnosti.
           Ovi i drugi argumenti istaknuti u Elaboratu kao i trajna društvena opredeljenja utvrđena u dokumentima Skupštine SR Srbije o razvoju visokoškolskih organizacija i visokospecijalizovanih zdravstvenih organizacija, naročito u pogledu teritorijalne raspoređenosti, ravnomernog kompleksnog razvoja pojedinih područja Republike, nedvosmisleno dokazuju da postoji društveno-ekonomska i naučna opravdanost prerastanja Odeljenja Medicinskog fakulteta iz Beograda u Kragujevcu u Medicinski fakultet Univerziteta "Svetozar Marković" u Kragujevcu kao institucije od posebnog interesa i značaja za razvoj privrede i zdravstva ovog dela SR Srbije.
           Polazeći od ovih dokazanih perspektivnih razvojnih potreba, već izgrađenih obrazovnih i zdravstvenih kapaciteta, perspektive i integralnog razvoja Univerziteta u Kragujevcu, kao naučno-obrazovne organizacije u ovom delu Republike, bilo bi društveno necelishodno da se, u uslovima prolaznih ekonomskih teškoća, zaustavi razvoj Medicinskog fakulteta u Kragujevcu, a posledično tome i zdravstvenih organizacija u Kragujevcu i na širem području.Naporima Kragujevca i šire zajednice obezbeđena je realna i najracionalnija dinamika u obezbeđivanju materijalnih i drugih uslova za prerastanje Odeljenja u Medicinski fakultet u narednom srednjoročnom periodu.
           Skupština Srbije na odvojenim sednicama veća održanim u drugoj polovini aprila 1986. godine usvojila je Elaborat i ocenila da je društveno-ekonomski opravdano osnivanje Medicinskog fakulteta u Kragujevcu, o čemu je pismeno obavestila Univerzitet.

Socijalistička Republika Srbija
Skupština SR Srbije

01 Broj 61-60/86
16. maj 1986. godine
Beograd

Univerzitet "Svetozar Marković"

Kragujevac


          Obaveštavamo vas da su Skupština Socijalističke Republike Srbije, na sednicama Veća udruženog rada, Veća opština i Društveno-političkog veća 15. aprila 1986. godine i Skupština Republičke zajednice usmerenog obrazovanja, na sednici od 28. aprila 1986. godine, razmotrile zahtev da davanje mišljenja o društveno-ekonomskoj opravdanosti prerastanja Odeljenja Medicinskog fakulteta iz Beograda u Kragujevcu u Medicinski fakultet u Kragujevcu, sa Elaboratom.

Skupštine su, polazeći od potreba privrednog razvoja ovog područja, zatim od potreba razvoja Univerziteta i Kliničko-bolničkog centra u Kragujevcu, kao značajnog faktora za ravnomerno prostorno planiranje razmeštaja stanovništva na području SR Srbije, a imajući u vidu činjenicu da se osnivanjem Medicinskog fakulteta u Kragujevcu ne bi povećali ukupni upisni kapaciteti na studijama medicine u Republici, već bi se samo vršila njihova preraspodela između fakulteta (što bi doprinelo podizanju kvaliteta studija) ocenile da je društveno i ekonomski opravdano prerastanje Odeljenja Medicinskog fakulteta iz Beograda u Kragujevcu u samostalni Medicinski fakultet.

Predsednik Skupštine

(prepis)

          Na osnovu ove Odluke Skupštine Srbije, Savet Medicinskog fakulteta u Beogradu na sednici 7. maja 1986. godine doneo je Odluku o ukidanju Odeljenja Medicinskog fakulteta u Kragujevcu. Ovom Odlukom predviđeno je da se na Medicinski fakultet u Kragujevcu u osnivanju prenosi sva imovina Odeljenja i da Medicinski fakultet u Kragujevcu u osnivanju preuzme sve radnike Odeljenja. predviđeno je da se postupak prestanka rada Odeljenja sprovede postupno do 30. septembra 1990. godine.

Univerzitet u Beogradu
Medicinski fakultet
Broj: 3108/8
Datum: 14.05.1986.
Beograd

Na osnovu člana 224. Statuta Medicinskog fakulteta u Beogradu i usvojenog programa racionalizacije mreža i kapaciteta visokoškolskih organizacija, Savet Fakulteta na sednici od 7.05.1986. godine, doneo je

O d l u k u o ukidanju Odeljenja Medicinskog fakulteta u Kragujevcu

          1. Ukida se Odeljenje Medicinskog fakulteta iz Beograda u Kragujevcu osnovano Odlukom Saveta Medicinskog fakulteta u Beogradu br. 13350 od 17.11.1977. godine.
          2. Postupak prestanka rada Odeljenja sprovešće se postupno do 30.09.1990. godine.
          3. Medicinski fakultet u Beogradu neće vršiti upis studenata u "I"-u godinu studija na Odeljenju u Kragujevcu počev od školske 1986/87. godine.
          4. Studentima Medicinskog fakulteta u Beogradu Odeljenja u Kragujevcu, Medicinski
fakultet u Beogradu obezbediće završavanje započetih studija na Odeljenju u Kragujevcu do 30.09.1990. godine.Studenti Odeljenja, koji do ovog roka ne završe studije, nastaviće studije na Medicinskom fakultetu u Beogradu.
          5. Medicinski fakultet u Beogradu prenosi bez naknade na upravljanje i korišćenje
Medicinskom fakultetu u Kragujevcu u osnivanju sva sredstva (objekte, opremu, sitan inventar, i dr.), koja pripadaju Odeljenju Medicinskog fakulteta u Kragujevcu, prema stanju na dan 30.05.1986. godine, uz obavezu Medicinskog fakulteta u Kragujevcu u osnivanju da obezbedi Medicinskom fakultetu u Beogradu korišćenje ovih bez naknade za izvođenje nastave i za studente Medicinskog fakulteta u Beogradu - Odeljenje u Kragujevcu do 30.09.1990, o čemu će se zaključiti poseban sporazum.
          6. Medicinski fakultet u Beogradu je saglasan da Medicinski fakultet u Kragujevcu u osnivanju, sporazumno preuzme sve radnike koji su u stalnom radnom odnosu sa Medicinskim fakultetom u Beogradu Odeljenjem u Kragujevcu u zatečenom statusu, uz obavezu ovih radnika da nastave sa radom i za potrebe Odeljenja do njegovog potpunog prestanka rada.
          7. međusobni odnosi između Medicinskog fakulteta u Beogradu Medicinskog fakulteta u Kragujevcu u osnivanju i Univerziteta "Svetozar Marković" u Kragujevcu i SO-e Kragujevac, kao osnivača u vezi sa sprovođenjem ove Odluke regulisaće se posebnim samoupravnim sporazumom.

Predsednik saveta          
Medicinskog fakulteta      
prof. dr Viktorija Cucuć, s.r. 

(prepis)

        U skladu sa procedurom predviđenom za prerastanje Odeljenja u Fakultet i Odlukom Medicinskog fakulteta u Beogradu o ukidanju Odeljenja Medicinskog fakulteta, Skupština Opštine Kragujevac na sednici od 29. maja 1986. godine donela je Rešenje o osnivanju Medicinskog fakulteta u Kragujevcu, kojim je prihvatila prava i obaveze osnivača Medicinskog fakulteta u Kragujevcu. Ovim Rešenjem obrazovana je matična komisija koja će izvršiti sve pripremne poslove do konstituisanja fakulteta. Za dekana Medicinskog fakulteta u Kragujevcu u osnivanju, imenovan je prof. dr Rajko Živković.
           Skupština opštine Kragujevac na sednicama veća u ravnopravnom delokrugu održanom 29. maja 1986. godine, na osnovu člana 349. i 360. Zakona o udruženom radu ("Sl. list SFRJ", br. 53/76), člana 30. Zakona o usmerenom obrazovanju i vaspitanju ("Sl. gasnik SRS", br. 14/86), mišljenja Skupštine SR Srbije o društveno-ekonomskoj opravdanosti osnivanja Medicinskog fakulteta u Kragujevcu, saglasnosti Zajednice usmerenog obrazovanja za teritoriju Republike i člana 258 Statuta opštine Kragujevac ("Sl. list Regiona Sumadije i pomoravlja", broj 32/81), donela je

R e š e nj e o osnivanju Medicinskog fakulteta U Kragujevcu

I

           Osniva se Medicinski fakultet u Kragujevcu kao samostalna i samoupravna obrazovna
i naučna radna organizacija (u daljem tekstu: Fakultet).

II

           Osnivač Fakulteta je Opština Kragujevac.

III

           Delatnost Fakulteta je od posebnog društvenog interesa.

IV

           Fakultet ima svojstvo pravnog lica

V

           Fakultet će poslovati pod firmom: Medicinski fakultet u osnivanju u Kragujevcu.

VI

           Sedište Fakulteta je u Kragujevcu, Ulica Svetozara markovića broj 69.

VII

           Fakultet obavlja sledeće delatnosti:
           Ostvaruje planove i programe obrazovanja za sedmi jedan i sedmi dva stepen stručne spreme iz oblasti Medicinskih nauka nastavno-naučnim radom kao uzajamno uslovljenim i povezanim radom.
           Obavlja osnovna, razvojna i primenjena naučna istraživanja, organizuje naučno-istraživački rad i odbranu disertacija za sticanje doktorata nauka i
priprema nastavni i naučni podmladak.
           Osposobljava studente za ovladavanje određenim stručnim znanjima, veštinama, stavovima i jedinstvenom Medicinskom doktrinom, s ciljem da tu sposobnost samostalno i timski efikasno primene u zdravstvenoj zaštiti zdravog i bolesnog pojedinca, zdravstvenoj zaštiti porodice, grupacija i zajednice.
           Vaspitava studente kao svestrano razvijene ličnosti.

VIII

           Za početak rada Fakulteta obezbeđena su sredstva u visini od 127.986,167 dinara i
to:

 •            građevinski objekti           109.677,044
 •            oprema                                17.797.717
 •            sitan inventar                         511,426

           Pored sredstava iz prethodnog stava, osnivač obezbeđuje 1,000.000 dinara i pet stanova (tri trosobna i dva dvosobna stana) u vrednosti od 40.000.000.- dinara.
           Navedena sredstva iz stava 1. Fakultet preuzima bez naknade od Medicinskog fakulteta u Beogradu, kao sredstva Odeljenja Medicinskog fakulteta u Kragujevcu u skladu sa Odlukom Saveta Medicinskog fakulteta u Beogradu od 7. maja 1986. godine, a sredstva iz stava 2. osnivač obezbeđuje bez obaveze vraćanja.

IX

           Fakultet će u školskoj 1986/87. godini upisati u I-u godinu studija 100 studenata.

X

           Fakultet će do donošenja nastavnog plana i programa raditi po nastavnom planu i
programu Medicinskog fakulteta u Beogradu.

XI

           Ostvarivanje plana i programa obrazovanja počeće školske 1986/87. godine.

XII

           Fakultet će početi ostvarivanje plana i programa obrazovanja postupno po godinama studija.

XIII

           Za obavljanje naučno-istraživačkog rada obezbeđeni su kadrovski i materijalni uslovi koji su konkretno navedeni u Elaboratu o društvenoj i ekonomskoj opravdanosti osnivanja Medicinskog fakulteta u Kragujevcu pod nazivom - Elaborat o društveno-ekonomskoj opravdanosti prerastanja Odeljenja Medicinskog fakulteta u Kragujevcu u Medicinski fakultet, koji je Skupština opštine Kragujevac, usvojila na sednici održanoj 26. novembra 1985. godine.
           Elaborat je sastavni deo ovog rešenja.

XIV

Fakultet sporazumno sa Medicinskim fakultetom u Beogradu preuzima radnike Medicinskog fakulteta u Beogradu - Odeljenja u Kragujevcu u zatečenom statusu sa 30. junom 1986. godine, a u skladu sa odlukom Saveta Medicinskog fakulteta u Beogradu od 7. maja 1986. godine.

XV

           Organ upravljanja Fakulteta u osnivanju je matična komisija.

           U matičnu komisiju imenuju se:

 •            dr Slobodan Smiljanić, za predsednika

           Za članove matične komisije:

 •            akademik prof. dr Vojin Sulović
 •            akademik prof. dr Ljubiša Rakić
 •            prof. dr Svetozar Čanović
 •            prof. dr Jovan Micić
 •            prof. dr Svetislav Kostić
 •            prof. dr Milosav Ristić
 •            prof. dr Ivan Ađelković
 •            prof. dr Miroslav Đorđević
 •            prof. dr Dragan Dugalić
 •            prof. dr Bogosav Vasić
 •            prof. dr Mila Segović
 •            prof. dr Milica Đorđević
 •            prof. dr Dragan Mrvaljević
 •            prof. dr Ivan Gutman
 •            prof. dr Radoslav Senić
 •            doc. dr Milija Đurić
 •            Gavrilo Stamenković
 •            Radojko Jovović
 •            Stajka Marić
 •            Miroslav Mijailović
 •            Petar Petrović
 •            mr Momčilo Miloradović
 •            Drakče Radovanović
 •            Slobodanka Filipović

XVI

           Sve pripremne radnje do upisa konstituisanja Fakulteta u osnivanju kao privremeni poslovodni organ vršiće prof. dr Rajko Žovković.

XVII

           Fakultet može u vezi sa osnivanjem da zaključuje ugovore i preduzima i druge pravne radnje određene ovim rešenjem, kao i da istupa u pravnom prometu.

XVIII

           Konstituisanje Fakulteta izvršiće se najkasnije do 1. oktobra 1988. godine.

XIX

           Fakultet će početi sa radom kada Republički komitt za obrazovanje i fizičku kulturu utvrdi da su ispunjeni uslovi predviđeni Zakonom.

XX

           Rešenje objaviti u Službenom listu Regiona Sumadije i pomoravlja.

 

Skupština opštine Kragujevac
Broj: 112-182/86-02
U Kragujevcu, 29. maja 1986. godine

Predsednik VUR-a,
Gavrilo Stamenković, s.r.
Predsednik DpV-a,
Rosa Suković, s.r.
Predsednik VIZ
Milena Živanović, s.r.

(prepis)

           Matična komisija usvojila je, na predlog dekana Medicinskog fakulteta u Kragujevcu u osnivanju, program aktivnosti koje je trebalo ostvariti do konstituisanja samostalnog fakulteta koji je prvenstveno predviđao mere za obezbeđenje: kadrovskih, prostornih, organizacionih i materijalnih uslova za konstituisanje samostalnog fakulteta.
           Uložena su značajna sredstva za opremanje i adaptaciju prostora za predkliničke institute. Medicinskom fakultetu u osnivanju Univerzitet je preneo na korišćenje, bez naknade, zgradu u ul. Svetozara markovića 69 u kojoj je ranije bio smešten Ekonomski fakultet, koji je preseljen u novoizgrađenu zgradu na novom Univerzitetskom kompleksu. Ova zgrada je adaptirana i opremljena za potrebe dekanata, biblioteke i nekih predkliničkih instituta i raspolaže i amfiteatrom i određenim brojem slušaonica. Obaveze date u elaboratu za stvaranje materijalnih uslova za rad Fakulteta su u potpunosti izvršene.
           Takođe su odlukom matične komisije primljeni i novi kadrovi, koji su ispunjavali potrebne uslove prema kriterijumima Fakulteta u Beogradu.
           Ovaj program je uspešno ostvaren i stvoreni su uslovi da Medicinski fakultet preraste, 14. marta 1988. godine, upisom konstituisanja u sudski registar, u samostalnu ustanovu.
           Rešenjem Republičkog komiteta za obrazovanje i fizičku kulturu od 8. jula 1986. godine, utvrđeno je da su ispunjeni svi uslovi predviđeni zakonom za ostvarivanje plana i programa za prvu godinu studija prema planu i programu Medicinskog fakulteta u Kragujevcu u osnivanju. Istim Rešenjem je predviđeno da Medicinski fakultet u Kragujevcu u osnivanju za svaku školsku godinu postupno ostvaruje nastavni plan i program počev od školske 1986-1987. godine.

Socijalistička Republika Srbija
Republički Komitet za obrazovanje i fizičku kulturu
Broj: 022-128/86-03
8. jula 1986.
B e o g r a d

           Na osnovu člana 31. stav 2. i 3. Zakona o usmerenom obrazovanju i vaspitanju i Izveštaja Komisije od 3. jula 1986. godine datog pod brojem 022-128/86-03, Republički komitet za obrazovanje i fizičku kulturu, doneo je

R E S E NJ E

           O utvrđivanju da su ispunjeni uslovi za ostvarivanje plana i programa obrazovanja za prvu godinu studija na Medicinskom fakultetu u osnivanju u kragujevcu

           1. Utvrđuje se da su ispunjeni uslovi predviđeni članom 31. stav 1. Zakona o usmerenom obrazovanju i vaspitanju za ostvarivanje plana i programa obrazovanja za prvu godinu studija prema planu i programu obrazovanja Medicinskog fakulteta u osnivanju u Kragujevcu.
           2. Medicinski fakultet u osnivanju u Kragujevcu, saglasno članu 38. Zakona o usmerenom obrazovanju i vaspitanju, ostvaruje plan i program obrazovanja postupno po godinama studija od školske 1986/87. godine.
           3. Utvrđuje se da su ispunjeni uslovi i obezbeđena sredstva za ostvarivanje odobrenih projekata naučno-istraživačkog rada iz različitih naučnih oblasti medicine.

Predsednik
Milomir Petrović

(prepis)

           Konstituisanje Fakulteta završeno je imenovanjem dekana.

           Za prvog dekana Medicinskog fakulteta u Kragujevcu Odlukom Saveta Medicinskog fakulteta od 16. juna 1988. godine, postavljen je prof. dr Ivan Anđelković koji je bio i prvi upravnik Odeljenja Medicinskog fakulteta u Kragujevcu. Tako je od 8. decembra 1977. godine do 16. juna 1986. godine trajao razvojni put Medicinskog fakulteta u Kragujevcu od osnivanja Odeljenja do samostalnog Medicinskog fakulteta u Kragujevcu i završena jedna istorijska etapa u njegovom razvoju u kojoj su stvoreni svi uslovi za razvoj ove univerzitetske naučno-obrazovne ustanove.
           Neprocenjiv je dugogodišnji doprinos Medicinskog fakulteta u Beogradu u osnivanju i razvoju Medicinskog fakulteta u Kragujevcu koji je od prvog dana preko svojih brojnih pregalaca učestvovao u osnivanju i svim fazama razvoja ove mlade naučno-obrazovne ustanove. Ta saradnja se i danas uspešno odvija i odvijaće se i u budućnosti.

 

Zbog promene SSL protokola u nonSSL, povremeno može doći do neispravnosti linkova na stranicama, u tom slučaju probajte bez protokola https://. Izvinjavamo se na svim mogućim smetnjama.