АКТУЕЛНО  
 


ВАЖНА ОБАВЕШТЕЊА

НАСТАВНО-НАУЧНО ВЕЋE

114. седницa ННВ

114. седница Наставно-научног ве-ћа која ће се одржати електронским путем, а путем обрасца за електронско гласање, заказана је за 20.04.2022. године (среда) са почетком у 13.00 сати. Опширније погледајте овде.


Записник са 113. седнице Наставно-научног већа

Записник са 113. седнице Наставно-научног већа погле-дајте овде.


КОНТИНУИРАНЕ МЕДИЦИНСКЕ ЕДУКАЦИЈЕ


АКАДЕМСКИ
календар


Платформа Факултета медицинских наука за онлајн конгресе, састанке, континуиране едукације и електронске тестове


Конкурс за стипендирану мобилност студената у сврху праксе у оквиру Еразмус+ програма

Опширније погледајте овде


Отворен јавни позив за пријаву ЦЕЕПУС мрежних мобилности за 2022/23. годину


Обука за саветника за хемикалије
и полагање испита за обнову лиценце за саветника за хемикалије


УПУТСТВО ЗА НАВОЂЕЊЕ АФИЛИЈАЦИЈЕ

Упутство за навођење афилијације приликом писа-ња научног рада запослених погледајте овде
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА У КРАГУЈЕВЦУ
ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА У КРАГУЈЕВЦУ

РАСПИСУЈУ:

К О Н К У Р С

ЗА УПИС У ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ НА

ЗАЈЕДНИЧКЕ ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

БИОИНЖЕЊЕРИНГ

Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу и Факултет медицинских наука Универзитета у Крагујевцу у школској 2021/2022. години уписује студенте на докторске академске студије на студијском програму:

БИОИНЖЕЊЕРИНГ (180 ЕСПБ) на српском и на енглеском језику

Укупан број студената: 20

Број самофинансирајућих студента: 20

Докторске академске студије „Биоинжењеринг“ су интердисциплинарне студије трећег степена за стицање научног назива доктор наука - биомедицинско инжењерство које се остварују се у току три школске године или шест семестара (180 ЕСПБ).

Услови уписа:

Право на упис имају сви кандидати који испуњавају услове и ако се рангирају у оквиру укупног броја за који је расписан конкурс.

У прву годину докторских академских студија може се уписати:

 • лице са завршеним академским студијама од најмање 300 ЕСПБ на претходним нивоима студија из поља техничко технолошких, природно-математичких наука или медицинских наука са укупном просечном оценом најмање 8 (осам).
 • лице која имају стечено високо образовање на основним студијама на факултету у трајању од најмање четири године са просечном оценом најмање 8 (осам) стечено по прописима који су важили до дана ступања на снагу Закона о високом образовању ("Службени гласник РС", бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 - аутентично тумачење, 68/15 и 87/16), из поља техничко технолошких, природно-математичких наука или медицинских наука

Да би се кандидат уписао на студије трећег степена неопходно је да стекао претходне степене високог образовање на високошколској установи која је у време уписа кандидата на студије првог и другог степена имала дозволу за рад за извођење студијског програма.

Лица која имају просечну оцену мању од 8 (осам) могу се уписати на студијски програм докторских академских студија само као самофинансирајући студенти и под условом да имају научне радове из области студија или ако положе квалификациони испит. За наведена лица формира се посебна ранг листа и рангирају у оквиру укупног броја студената у складу са дозволом за рад али после кандидата који испуњавају општи услов у погледу просечне оцене.

Мерила за утврђивање редоследа кандидата

 • Редослед кандидата за упис у прву годину докторских студија утврђује се на основу:
 • просечне оцене остварене на студијама
 • дужине студирања.
 • За кандидате који су стекли високо образовање према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 87/16) (у даљем тексту: Закон), узима се просечна оцена са основних студија која укључује дипломски рад, уколико исти постоји.
 • За кандидате који су завршили мастер академске студије рачуна се просек свих оцена основних академских и мастер академских студија, узимајући у обзир и завршни и дипломски рад, уколико за исти постоји оцена.
 • Уколико два или више кандидата имају исти број освојених бодова на основу наведеног мерила, предност ће имати кандидат који има већу просечну оцену остварену на студијама, односно већи број остварених ЕСПБ.
 • Нумеричко вредновање мерила за утврђивање редоследа кандидата врши се на следећи начин:
 1. просечна оцена једнака је броју бодова (просечна оцена 10 носи 10 бодова)
 2. предвиђени рок студирања дели се са дужином стварног студирања и множи са десет (6/6*10= 10).

 

obrazac das bioinzenjering

Пример:

obrazac das bioinzenjering1

Наведени пример је уколико кандидат има:
- просечну оцену 8,75
- године студирања 8

 • Укупан број бодова не може бити већи од 20.

Редослед кандидата за упис у прву годину докторских студија утврђује се на основу укупног броја бодова,

Комисија за упис формира ранг листу пријављених кандидата.

Комисија за упис, ако сматра да је неопходно, може пре објављивања коначне ранг листе да спроведе улазни тест.

Упис на студијски програм одређен је бројем расположивих места и местом кандидата на ранг листи.

Конкурсни рок

Пријаве на конкурс за упис студената на Докторске студије примају се од 30. децембра 2021. до 14. јануара 2022. године од 11 до 13 часова у Студентској служби на Факултету инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу, или поштом на адресу Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу улица Сестре Јањић бр. 6, Крагујевац.

 • Пријава кандидата: до 14. јануара 2022. године
 • Објављивање прелиминарне ранг листе: до 19. јануара 2022. године
 • Објављивање коначне ранг листе: до 24. јануара 2022. године
 • Упис кандидата: до 31. јануара 2022. године

Образац Пријаве за конкурс се може подићи у просторијама Службе за студентске послове.

Школарина

Висина школарине је 140.000,00 динара.

Висина школарине за стране држављане је 2.500,00 евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате.

Документација коју кандидат подноси приликом пријављивања

 • пријавни лист (образац се преузима са интернет странице факултета)
 • оверену фотокопију дипломе или уверења о завршеном претходном нивоу студија) и додатка дипломе или уверења о положеним испитима (уколико су студије завршене ван територије Републике Србије, потребно је поднети нострификовану диплому или доказ да је поступак нострификације покренут пред Универзитетом у Крагујевцу
 • очитану личну карту или фотокопију личне карте,
 • доказ о уплати трошкова конкурса у износу од 7.000,00 динара на жиро рачун жиро-рачун Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу, Сестре Јањић бр. 6, Крагујевац. Жиро-рачун Факултета је 840-7400760-81, са позивом на број 301.

Све документе доставити у оригиналу или овереној копији.

Начин и рок за подношење приговора на утврђени редослед кандидата

 • Кандидат може поднети приговор на прелиминарну ранг листу у року од 24 сата од објављивања ранг листе
 • Декан Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу и Декан Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу доносе одлуку о приговору у року од 24 сата од подношења приговора
 • Одлука декана по приговору кандидата на прелиминарну ранг листу је коначна.
 • Коначна ранг листа кандидата биће објављена на огласној табли и веб страници Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу и Факултета медицинског факултета Универзитета у Крагујевцу

Документација коју подносе кандидати који остваре право на упис:

 • два попуњена обрасца ШВ-20
 • две фотографије формата 3.5x4.5цм
 • фотокопију извода из матичне књиге рођених
 • доказ о уплати школарине

Више информација о студијском програму погледајте овде
Важне информације у вези са наставом погледајте овде (НОВО)


РАСПОРЕД И КАЛЕНДАР НАСТАВЕ

Распоред и календар наставе у летњем семестру 2021/2022. године погледајте овдеОстале информације овде

ФАРМАЦЕУТСКА БИОЛОГИЈA СА ГЕНЕТИКОМ

Обавештавају се студенти прве године ИАСФ да ће извлачење Комисије за испит из Фармацеутске биологије са генетиком у мартовском испитном року бити 09.03.2022.године у 15:00 часова у Дисекционој сали 2.Остале информације овде

Рестауративна одонтологија II,
Рестауративна одонтологија II - стручна пракса

Промену термина наставе у 14. недељи погледајте овде (НОВО)


Важне информације у вези са наставом погледајте овде (НОВО)


РАСПОРЕД И КАЛЕНДАР НАСТАВЕ

Распоред и календар наставе у летњем семестру 2021/2022. године погледајте овдеОстале информације овде

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

Сви студенти Основних струковних студија који не испуњавају услове за добијање потписа, дужни су да доставе доказ о радној обавези (и ковид и не ковид организационе јединице) чиме ће остварити право на потпис. (НОВО)


РАСПОРЕД И КАЛЕНДАР НАСТАВЕ

Распоред и календар наставе у летњем семестру 2020/2021. године погледајте овдеОстале информације овде

МАЈСКИ ИСПИТНИ РОК 2022.

Обавештавају се студенти прве године докторских академских студија да ће се испити у мајском испитном року одржати у следећим терминима:

 • Истраживања у биомедицинским наукама суботa 21.05.2022. у 09:00 часова
 • Информатичке методе у биомедицинским истраживањима и Статистичке методе у биомедицинским истраживањима суботa 21.05.2022. у 10:00 часоваОстале информације овде

ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
Менаџмент здравственог система

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА КОЈИ СУ КОНКУРИСАЛИ У ДРУГОМ УПИСНОМ РОКУ ЗА УПИС НА ЗАЈЕДНИЧКЕ ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ -МЕНАЏМЕНТ ЗДРАВСТВЕНОГ СИСТЕМА у школској 2021/2022. години

Коначну ранг листу кандидата који су конкурисали у другом уписном року за упис можете погледати овде.
(НОВО)Остале информације овде

МАСТЕР МЕНАЏЕР У СИСТЕМУ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ
интердисциплинарни
студијски програм

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА У ДРУГОМ КОНКУРСНОМ РОКУ ЗА УПИС НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
- МЕНАЏМЕНТ У СИСТЕМУ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ
за школску 2021/2022.


Коначну ранг листу кандидата у другом конкурсном року за упис на мастер академске студије - Менаџмент у систему здравствене заштите можете погледати овде.


УПУТСТВО ЗА ПРИЈАВУ, ИЗРАДУ И ОДБРАНУ МАСТЕР РАДА


Упутство за пријаву, израду и одбрану мастер рада можете погледати овде.

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА УПИС МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ИСХРАНA И СУПЛЕМЕНТАЦИЈA за школску 2020/2021.


Коначну ранг листу кандидата за упис на мастер академске студије Исхранa и суплементацијa можете погледати овде.


УПУТСТВО ЗА ПРИЈАВУ, ИЗРАДУ И ОДБРАНУ МАСТЕР РАДА


Упутство за пријаву, израду и одбрану мастер рада можете погледати овде.

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА У ДРУГОМ КОНКУРСНОМ РОКУ ЗА УПИС НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
- РЕГЕНЕРАТИВНА МЕДИЦИНА
за школску 2021/2022.


Коначну ранг листу кандидата у другом конкурсном року за упис на мастер академске студије - Регенеративна медицина можете погледати овде.УПУТСТВО ЗА ПРИЈАВУ, ИЗРАДУ И ОДБРАНУ МАСТЕР РАДА


Упутство за пријаву, израду и одбрану мастер рада можете погледати овде.

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА КОЈИ СУ КОНКУРИСАЛИ ЗА УПИС НА ЗДРАВСТВЕНЕ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ ИЗ ДЕНТАЛНИХ ГРАНА МЕДИЦИНЕ (2022.)

Коначну ранг листа кандидата који су конкурисали за упис на здравствене специјализације из денталних грана медицине можете погледати овде


Конкурс за упис на специјалистичке и уже специјалистичке студије у школској 2021/2022. години (други конкурсни рок) погледајте овде
Конкурс за упис на здравствене специјализације и уже специјализације за здравствене раднике и здравствене сараднике који су запослени на Факултету медицинских наука Универзитета у Крагујевцу и у установама са којима факултет има уговор о сарадњи у школској 2021/2022. години (други конкурсни рок) погледајте овде
Конкурс за упис на здравствене специјализације и уже специјализације за здравствене раднике и здравствене сараднике који су запослени у приватним здравственим установама и/или у установама које не обављају здравствену делатност као примарну у школској 2021/2022. години (други конкурсни рок) погледајте овде
Конкурс за упис на здравствене специјализације и уже специјализације за здравствене раднике и здравствене сараднике који су запослени у здравственим установама изван републике Србије у школској 2021/2022. години (други конкурсни рок) погледајте овде

Остале информације погледајте овде

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ СПЕЦИЈАЛИСТА ФАРМАЦИЈЕ

ИНФОРМАТОРИ ПРЕДМЕТА

Информаторе (силабусе) предмета погледајте овде.


Остале информације погледајте овде

АКТУЕЛНОСТИ
Најновије вести и конкурси
везани за научно истраживачки рад


ЦЕНТАР ИЗУЗЕТНИХ ВРЕДНОСТИ
Центар за молекулску медицину и
истраживање матичних ћелија


ПРОЈЕКТИ
Пројекти који се тренутно реализују
Архива ЈУНИОР пројеката

НАУЧНА ИСТРАЖИВАЊА
Актуелности из Центара

ДОКУМЕНТА И ПЛАНОВИ НИР-а
Документа потребна за пријаву
пројеката

АКТУЕЛНОСТИ
Најновије вести из Центра, најаве лабораторијских састанака и жур-нал клубова

ИНФОРМАЦИЈЕ О ЦЕНТРУ
Оснивање Центра
Организација Центра
Делатности Центра
Истраживачи у Центру

НАУЧНА ИСТРАЖИВАЊА
Резултати пројеката Центра

МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА
Међународна сарадња и
организација научних скупова

Конкурс за стипендирану мобилност студената у сврху учења у партнерским земљама отворен је до 07. новембра 2021. године. Опширније погледајте овде

Остале вести у вези са Erazmus+ погледајте овде

Остале вести у вези са програмима PhD и мастер студија, летњих школа погледајте овде

Корисне информације у вези са ступендијама можете наћи и на сајту Центра за развој каријере и саветовање студената овде

Због промене SSL протокола у nonSSL, повремено може доћи до неисправности линкова на страницама, у том случају пробајте без протокола https://. Извињавамо се на свим могућим сметњама.