Trenutno ste na:
 
Važna dokumenta
  Pravilnici
 Navigacija:
 
Početna strana
 


 
OPSTA AKTA FAKULTETA
 
 

Opšta akta Fakulteta

 

STATUT FAKULTETA možete pogledati ovde

PRAVILNIK O RADU  FAKULTETA
možete pogledati ovde

PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI POSLOVA NA FMN

PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI POSLOVA NA FMN (prečišćen tekst)
možete pogledati ovde

PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI POSLOVA NA FMN (objavljen 20.06.2023) možete pogledati ovde

PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI POSLOVA NA FMN (objavljen 06.10.2022) možete pogledati ovde

PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI POSLOVA NA FMN (objavljen 12.07.2022) možete pogledati ovde

PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI POSLOVA NA FMN (objavljen 16.03.2022)
možete pogledati ovde

POSLOVNIK O RADU SAVETA FAKULTETA

POSLOVNIK O RADU SAVETA FAKULTETA (prečišćen tekst)
možete pogledati ovde

POSLOVNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA O RADU SAVETA FAKULTETA
(objavljeno 17.01.2023.) možete pogledati ovde

POSLOVNIK O RADU SAVETA FAKULTETA
možete pogledati ovde

POSLOVNIK O RADU NASTAVNO-NAUČNOG VEĆA FAKULTETA (sa izmenama i dopunama)
možete pogledati ovde

PRAVILNIK o merilima za utvrđivanje visine školarine i drugih naknada
možete pogledati ovde

PRAVILNIK O SPROVOĐENJU PRIJEMNOG ISPITA I UPISU U PRVU GODINU STUDIJSKIH PROGRAMA INTEGRISANIH AKADEMSKIH I OSNOVNIH STRUKOVNIH STUDIJA (objavljeno 26.07.2021.)
možete pogledati ovde

POSLOVNIK O RADU VEĆA SEMESTRA (sa izmenama i dopunama)
možete pogledati ovde

PRAVILNIK O NAČINU SPROVOĐENJA MODULSKOG TESTA
možete pogledati ovde

PRAVILNIK O UŽIM NAUČNIM OBLASTIMA
možete pogledati ovde

PRAVILNIK O DOKTORSKIM STUDIJAMA
možete pogledati ovde

PRAVILNIK O ZAJEDNIČKOM STUDIJSKOM PROGRAMU DOKTORSKIH AKADEMSKIH STUDIJA
- MENADŹMENT ZDRAVSTVENOG SISTEMA

PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAJEDNIČKOM STUDIJSKOM PROGRAMU DOKTORSKIH AKADEMSKIH STUDIJA - MENADŹMENT ZDRAVSTVENOG SISTEMA
možete pogledati ovde

PRAVILNIK O ZAJEDNIČKOM STUDIJSKOM PROGRAMU DOKTORSKIH AKADEMSKIH STUDIJA - MENADŹMENT ZDRAVSTVENOG SISTEMA
možete pogledati ovde

POSLOVNIK O RADU VEĆA NA ZAJEDNIČKOM STUDIJSKOM PROGRAMU DOKTORSKIH AKADEMSKIH STUDIJA ( MENADŹMENT ZDRAVSTVENOG SISTEMA možete pogledati ovde

PRAVILNIK O STUDIJAMA NA INTEGRISANIM AKADEMSKIM I OSNOVNIM STRUKOVNIM STUDIJAMA

od školske 2023. godine

PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I IZVOĐENJU NASTAVE NA STUDIJSKIM PROGRAMU INTEGRISANIH AKADEMSKIH STUDIJA MEDICINE na Fakultetu medicinskih nauka (za studente IASM koji upisuju prvu godinu studija počev od školske 2023/2024. godine)
možete pogledati ovde

RULES ON ORGANIZATION AND REALIZATION of teaching for the study program of Integrated academic studies of medicine at the Faculty of medical sciences. For more details click here
PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I IZVOĐENJU NASTAVE NA STUDIJSKIM PROGRAMU INTEGRISANIH AKADEMSKIH STUDIJA MEDICINE NA ENGLESKOM JEZIKU na Fakultetu medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu možete pogledati ovde

do školske 2023. godine

PRAVILNIK O STUDIJAMA NA INTEGRISANIM AKADEMSKIM I OSNOVNIM STRUKOVNIM STUDIJAMA (prečišćen tekst) možete pogledati ovde

PRAVILNIK O MASTER AKADEMSKIM STUDIJAMA

PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O MASTER AKADEMSKIM STUDIJAMA
možete pogledati ovde

PRAVILNIK O MASTER AKADEMSKIM STUDIJAMA (prečišćen tekst)
možete pogledati ovde

PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O MASTER AKADEMSKIM STUDIJAMA
možete pogledati ovde

PRAVILNIK O MASTER AKADEMSKIM STUDIJAMA
možete pogledati ovde

PRAVILNIK O PRIMENI STANDARDA ISO 9001:2015 NA FAKULTETU MEDICINSKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU (objavljeno 23.09.2023.) možete pogledati ovde

PRAVILNIK O ELEKTRONSKOJ EVIDENCIJI I KONTROLI RADNOG VREMENA NENASTAVNOG OSOBLJA
možete pogledati ovde

POSLOVNIK O RADU KOMISIJE ZA UPRAVLJANJE SUKOBIMA INTERESA NA FMN
možete pogledati ovde

POSLOVNIK O RADU KOMISIJE ZA POSTDIPLOMSKE STUDIJE I NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI RAD
možete pogledati ovde

POSLOVNIK O RADU KOMISIJE ZA SNAGU, DIZAJN I HIPOTEZU STUDIJE
možete pogledati ovde

PRAVILNIK O RADU KOMISIJE ZA KVALITET
možete pogledati ovde

PRAVILNIK O OBRAZOVANJU I RADU CENTRA ZA KONTINUIRANU MEDICINSKU EDUKACIJU
možete pogledati ovde

PRAVILNIK O RADU ETIČKE KOMISIJE ZA ZASTITU DOBROBITI OGLEDNIH ŽIVOTINJA
možete pogledati ovde

POSLOVNIK O RADU ETIČKE KOMISIJE ZA ZASTITU DOBROBITI OGLEDNIH ŽIVOTINJA
(objavljen 10.11.2022) možete pogledati ovde

PRAVILNIK O RADU ETIČKOG ODBORA
možete pogledati ovde

PRAVILNIK O PUBLIKACIJAMA KOJE SE KORISTE U NASTAVI
možete pogledati ovde

PRAVILNIK O FINANSIRANJU NAUČNO-ISTRAŽIVAČKOG RADA
možete pogledati ovde

PRAVILNIK O RASPODELI SREDSTAVA opredeljenih od strane ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija rs za naučnoistraživačku delatnost Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu
možete pogledati ovde

PRAVILNIK O SUFINANSIRANJU UČESĆA NASTAVNIKA I SARADNIKA Fakulteta medicinskih nauka na naučnim skupovima i radnim sastancima radnih tela naučnog skupa u inostranstvu
na međunarodnim naučnim skupovima u inostranstvu

možete pogledati ovde

PRAVILNIK O NADOKNADAMA ZA AUTORSKA DELA NASTALA U RADNOM ODNOSU
možete pogledati ovde

PRAVILNIK O STRUČNOM USAVRSAVANJU ZDRAVSTVENIH RADNIKA, ZDRAVSTVENIH SARADNIKA I DRUGIH ZAPOSLENIH NA FAKULTETU MEDICINSKIH NAUKA
možete pogledati ovde

PRAVILNIK O STICANJU I RASPODELI SOPSTVENIH PRIHODA
možete pogledati ovde

PRAVILNIK O ELEMENTIMA ZA OBRAČUN I UVEĆANJE PLATA
možete pogledati ovde

PRAVILNIK O RASPODELI SOPSTVENIH PRIHODA NA STUDIJSKOM PROGRAMU
DAS - MENADŹMENT ZDRAVSTVENOG SISTEMA

možete pogledati ovde

PRAVILNIK O ORGANIZACIJI BUDŹETSKOG RAČUNOVODSTVA
možete pogledati ovde

PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU KORISĆENJA SLUŽBENIH VOZILA
možete pogledati ovde

PRAVILNIK O KANCELARIJSKOM I ARHIVSKOM POSLOVANJU
možete pogledati ovde

PRAVILNIK O NAČINU EVIDENTIRANJA, KLASIFIKOVANJA, ARHIVIRANJA I ČUVANJA ARHIVSKE GRAĐE I DOKUMENTARNOG MATERIJALA (objavljeno 19.06.2023.)
možete pogledati ovde

PRAVILNIK O NAČINU EVIDENTIRANJA ZASTITE KORISĆENJA ELEKTRONSKIH DOKUMENATA (objavljeno 19.06.2023.)
možete pogledati ovde

PRAVILNIK O BLIŽEM UREĐIVANJU POSTUPKA NABAVKI (objavljeno 19.06.2023.)
možete pogledati ovde

PRAVILNIK O SPROVOĐENJU ZDRAVSTVENIH SPECIJALIZACIJA I UŽIH SPECIJALIZACIJA NA FAKULTETU MEDICINSKIH NAUKA U KRAGUJEVCU možete pogledati ovde

PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU OSTVARIVANJA STOMATOLOSKE ZDRAVSTVENE ZASTITE NA FAKULTETU MEDICINSKIH NAUKA U KRAGUJEVCU možete pogledati ovde

PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA I USLOVIMA PRENOSENJA ESPB BODOVA NA STUDIJSKI PROGRAM DOKTORSKIH AKADEMSKIH STUDIJA FAKULTETA MEDICINSKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU SA STUDIJSKOG PROGRAMA DOKTORSKIH AKADEMSKIH STUDIJA DRUGIH VISOKOSKOLSKIH USTANOVA možete pogledati ovde

PRAVILNIK O REALIZACIJI DOMAĆIH I MEĐUNARODNIH PROJEKATA NA KOJIMA UČESTVUJE FAKULTET MEDICINSKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU možete pogledati ovde

PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O REALIZACIJI JUNIOR PROJEKATA (
objavljeno 15.12.2022.)
možete pogledati ovde

PRAVILNIK O REALIZACIJI JUNIOR PROJEKATA NA FAKULTETU MEDICINSKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU možete pogledati ovde

PRAVILNIK O KORISĆENJU I DOSTUPNOSTI KAPITALNE OPREME HPLC/MSD IQ (AGILENT 1260 INFINITY II) (objavljeno 30.11.2021.)
možete pogledati ovde

POSLOVNIK O RADU CENTRA ZA MOLEKULSKU MEDICINU I ISTRAŽIVANJE MATIČNIH ĆELIJA
možete pogledati ovde

ODLUKU O ODRŽAVANJU PRISTUPNOG PREDAVANJA
možete pogledati ovde

PRAVILNIK O FACILITIRANJU NA FAKULTETU MEDICINSKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU (objavljeno 30.11.2021.)
možete pogledati ovde

PROTOKOL ZA APLIKACIJU I FINANSIRANJE JUNIOR PROJEKATA
možete pogledati ovde

OPSTI AKT O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU
možete pogledati ovde

KODEKS O AKADEMSKOM INTEGRITETU I PROFESIONALNOJ ETICI
možete pogledati ovde

PRAVILNIK O DISCIPLINSKOJ ODGOVORNOSTI STUDENATA NA FMN (objavljeno 08.02.2022.)
možete pogledati ovde

IZDAVAČKA DELATNOST I ČASOPIS FMN

PRAVILNIK O IZDAVAČKOJ DELATNOSTI (objavljeno 19.06.2023.)
možete pogledati ovde

POSLOVNIK O RADU KOMISIJE ZA IZDAVAČKU DELATNOST (objavljeno 05.03.2021.)
možete pogledati ovde

ODLUKU O PROCEDURI ZA PRIJAVLJIVANJE BANKE TEST PITANJA KOMISIJI ZA IZDAVAČKU DELATNOST
možete pogledati ovde

ODLUKU O BROJU STUDENATA I VISINI SKOLARINE ZA SKOLSKU 2024/2025. GODINU
možete pogledati ovde

POSLOVNIK O RADU ČASOPISA EXPERIMENTAL AND APPLIED BIOMEDICAL RESEARCH (objavljeno 13.07.2023.) možete pogledati ovde

PRAVILNIK O RADU ČASOPISA EXPERIMENTAL AND APPLIED BIOMEDICAL RESEARCH (objavljeno 19.06.2023.) možete pogledati ovde

UNUTRASNJE UZBUNJIVANJE NA FMN

PRAVILNIK O POSTUPKU UNUTRASNJEG UZBUNJIVANJA
možete pogledati ovde

ODLUKU O ODREĐIVANJU LICA ZA PRIJEM INFORMACIJA I VOĐENJE POSTUPKA U VEZI SA UNUTRASNJIM UZBUNJIVANJEM NA FMN
možete pogledati ovde

ZASTITA PODATAKA O LIČNOSTI

PRAVILNIK O ZASTITI PODATAKA O LIČNOSTI NA FMN (objavljeno 08.02.2022.)
možete pogledati ovde

ODLUKU O ODREĐIVANJU LICA ZA ZASTITI PODATAKA O LIČNOSTI NA FMN
možete pogledati ovde

 


Dokumenta koja su u nadležnosti Univerziteta

Sva dokumenta koja su u nadležnosti Univerziteta možete
možete pogledati ovde

 


Ostali izveštaji i podaci


Godišnji plan rada Fakulteta

Godišnji plan rada Fakulteta možete možete pogledati ovde

Strateški plan razvoja Fakulteta

Strateški plan razvoja Fakulteta u periodu od 2017-2022 godine možete
možete pogledati ovde

Program naučno-istraživačkog rada

Program naučno-istraživačkog rada Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu
(za period 2021.-2026.) možete možete pogledati ovde

Program razvoja naučnoistraživačkog podmlatka

Program razvoja naučnoistraživačkog podmlatka Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu
(za period 2021.-2026.) možete možete pogledati ovde

Strateški plan razvoja kadrova Fakulteta

Strateški plan razvoja kadrova Fakulteta medicinskih nauka možete
možete pogledati ovde

Izveštaj o radu Fakulteta

Izveštaj o radu Fakulteta medicinskih nauka možete
možete pogledati ovde

Odluka o utvrđivanju redovnih usluga

ODLUKU o utvrđivanju redovnih usluga koje obuhvata naknada za školarinu za jednu školsku godinu osnovnih, master i doktorskih studija na Univerzitetu u Kragujevcu možete pogledati ovde

Cenovnik administrativnih usluga na Fakultetu medicinskih nauka Univerzitetu u Kragujevcu možete pogledati ovde

Izveštaj disciplinske Komisije

Izveštaje disciplinske Komisije možete
možete pogledati ovde

Izveštaj Komisije za upis studenata u prvu godinu

Izveštaji o sprovedenim evaluacijama nastavnog kadra

Izveštaje o sprovedenim evaluacijama nastavnog kadra možete
možete pogledati ovde

Finansijsko poslovanje Fakulteta

Finansijsko poslovanje Fakulteta možete pogledati ovde

 

 


   

 

Zbog promene SSL protokola u nonSSL, povremeno može doći do neispravnosti linkova na stranicama, u tom slučaju probajte bez protokola https://. Izvinjavamo se na svim mogućim smetnjama.