Trenutno ste na:
 
Važna dokumenta
  Pravilnici
 



Navigacija:
 
Početna strana
 







 
OPSTA AKTA FAKULTETA
                  
 

Opšta akta Fakulteta

 

STATUT  FAKULTETA
možete pogledati ovde

PRAVILNIK O RADU  FAKULTETA
možete pogledati ovde

POSLOVNIK O RADU SAVETA FAKULTETA
možete pogledati ovde

PRAVILNIK o merilima za utvrđivanje visine školarine i drugih naknada
možete pogledati ovde

PRAVILNIK O POSTUPKU I SPROVOĐENJA PRIJEMNOG ISPITA
možete pogledati ovde

POSLOVNIK O RADU VEĆA SEMESTRA (sa izmenama i dopunama)
možete pogledati ovde

PRAVILNIK O NAČINU SPROVOĐENJA MODULSKOG TESTA
možete pogledati ovde

PRAVILNIK O POSTUPKU ZA UTVRĐIVANJE DISCIPLINSKE ODGOVORNOSTI ZAPOSLENIH NA FAKULTETU
možete pogledati ovde

PRAVILNIK O UŽIM NAUČNIM OBLASTIMA
možete pogledati ovde

PRAVILNIK O DOKTORSKIM STUDIJAMA
možete pogledati ovde

PRAVILNIK O ZAJEDNIČKOM STUDIJSKOM PROGRAMU DOKTORSKIH AKADEMSKIH STUDIJA
- MENADŹMENT ZDRAVSTVENOG SISTEMA

PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAJEDNIČKOM STUDIJSKOM PROGRAMU DOKTORSKIH AKADEMSKIH STUDIJA - MENADŹMENT ZDRAVSTVENOG SISTEMA
možete pogledati ovde

PRAVILNIK O ZAJEDNIČKOM STUDIJSKOM PROGRAMU DOKTORSKIH AKADEMSKIH STUDIJA - MENADŹMENT ZDRAVSTVENOG SISTEMA
možete pogledati ovde

POSLOVNIK O RADU VEĆA NA ZAJEDNIČKOM STUDIJSKOM PROGRAMU DOKTORSKIH AKADEMSKIH STUDIJA ( MENADŹMENT ZDRAVSTVENOG SISTEMA možete pogledati ovde

PRAVILNIK O STUDIJAMA NA INTEGRISANIM AKADEMSKIM I OSNOVNIM STRUKOVNIM STUDIJAMA

PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STUDIJAMA NA INTEGRISANIM AKADEMSKIM I OSNOVNIM STRUKOVNIM STUDIJAMA (objavljeno 29.01.2021.)
možete pogledati ovde

PRAVILNIK O STUDIJAMA NA INTEGRISANIM AKADEMSKIM I OSNOVNIM STRUKOVNIM STUDIJAMA
možete pogledati ovde

PRAVILNIK O MASTER AKADEMSKIM STUDIJAMA

PRAVILNIK O MASTER AKADEMSKIM STUDIJAMA (prečišćen tekst)
možete pogledati ovde

PRAVILNIK O O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O MASTER AKADEMSKIM STUDIJAMA
možete pogledati ovde

PRAVILNIK O MASTER AKADEMSKIM STUDIJAMA
možete pogledati ovde

PRAVILNIK O RADU KOMISIJE ZA KVALITET
možete pogledati ovde

PRAVILNIK O OBRAZOVANJU I RADU CENTRA ZA KONTINUIRANU MEDICINSKU EDUKACIJU
možete pogledati ovde

PRAVILNIK O RADU ETIČKOG ODBORA
možete pogledati ovde

PRAVILNIK O IZDAVAČKOJ DELATNOSTI (objavljeno 04.02.2021.)
možete pogledati ovde

PRAVILNIK O PUBLIKACIJAMA KOJE SE KORISTE U NASTAVI
možete pogledati ovde

PRAVILNIK O RADU ČASOPISA SERBIAN JOURNAL OF EXPERIMENTAL AND CLINICAL RESEARCH
možete pogledati ovde

PRAVILNIK O FINANSIRANJU NAUČNO-ISTRAŽIVAČKOG RADA
možete pogledati ovde

PRAVILNIK O SUFINANSIRANJU UČESĆA NASTAVNIKA I SARADNIKA Fakulteta medicinskih nauka na naučnim skupovima i radnim sastancima radnih tela naučnog skupa u inostranstvu
na međunarodnim naučnim skupovima u inostranstvu

možete pogledati ovde

PRAVILNIK O NADOKNADAMA ZA AUTORSKA DELA NASTALA U RADNOM ODNOSU
možete pogledati ovde

PRAVILNIK O STRUČNOM USAVRSAVANJU ZDRAVSTVENIH RADNIKA, ZDRAVSTVENIH SARADNIKA I DRUGIH ZAPOSLENIH NA FAKULTETU MEDICINSKIH NAUKA
možete pogledati ovde

PRAVILNIK O RASPODELI SOPSTVENIH PRIHODA
možete pogledati ovde

PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RASPODELI SOPSTVENIH PRIHODA
možete pogledati ovde

PRAVILNIK O RASPODELI SOPSTVENIH PRIHODA NA STUDIJSKOM PROGRAMU
DAS - MENADŹMENT ZDRAVSTVENOG SISTEMA

možete pogledati ovde

PRAVILNIK O ORGANIZACIJI BUDŹETSKOG RAČUNOVODSTVA
možete pogledati ovde

PRAVILNIK O POSTUPKU UNUTRASNJEG UZBUNJIVANJA
možete pogledati ovde

PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU KORISĆENJA SLUŽBENIH VOZILA
možete pogledati ovde

PRAVILNIK O KANCELARIJSKOM I ARHIVSKOM POSLOVANJU
možete pogledati ovde

PRAVILNIK O BLIŽEM UREĐIVANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE
možete pogledati ovde

PRAVILNIK O SPROVOĐENJU ZDRAVSTVENIH SPECIJALIZACIJA I UŽIH SPECIJALIZACIJA NA FAKULTETU MEDICINSKIH NAUKA U KRAGUJEVCU možete pogledati ovde

PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA I USLOVIMA PRENOSENJA ESPB BODOVA NA STUDIJSKI PROGRAM DOKTORSKIH AKADEMSKIH STUDIJA FAKULTETA MEDICINSKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU SA STUDIJSKOG PROGRAMA DOKTORSKIH AKADEMSKIH STUDIJA DRUGIH VISOKOSKOLSKIH USTANOVA možete pogledati ovde

PRAVILNIK O REALIZACIJI DOMAĆIH I MEĐUNARODNIH PROJEKATA NA KOJIMA UČESTVUJE FAKULTET MEDICINSKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU možete pogledati ovde

PRAVILNIK O REALIZACIJI JUNIOR PROJEKATA NA FAKULTETU MEDICINSKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU možete pogledati ovde

OPSTI AKT O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU
možete pogledati ovde

POSLOVNIK O RADU CENTRA ZA MOLEKULSKU MEDICINU I ISTRAŽIVANJE MATIČNIH ĆELIJA
možete pogledati ovde

POSLOVNIK O RADU NASTAVNO-NAUČNOG VEĆA FAKULTETA (sa izmenama i dopunama)
možete pogledati ovde

KODEKS O AKADEMSKOM INTEGRITETU I PROFESIONALNOJ ETICI
možete pogledati ovde

ODLUKA O ODRŽAVANJU PRISTUPNOG PREDAVANJA
možete pogledati ovde

ODLUKA O PROCEDURI ZA PRIJAVLJIVANJE BANKE TEST PITANJA KOMISIJI ZA IZDAVAČKU DELATNOST
možete pogledati ovde

PROTOKOL ZA APLIKACIJU I FINANSIRANJE JUNIOR PROJEKATA
možete pogledati ovde

 


Dokumenta koja su u nadležnosti Univerziteta

Sva dokumenta koja su u nadležnosti Univerziteta možete
možete pogledati ovde

 


Ostali izveštaji i podaci


Strateški plan razvoja Fakulteta

Strateški plan razvoja Fakulteta u periodu od 2017-2022 godine možete
možete pogledati ovde

Strateški plan razvoja kadrova Fakulteta

Strateški plan razvoja kadrova Fakulteta medicinskih nauka možete
možete pogledati ovde

Izveštaj o radu Fakulteta

Izveštaj o radu Fakulteta medicinskih nauka za 2015/2016. godinu možete
možete pogledati ovde

Odluka o utvrđivanju redovnih usluga

ODLUKU o utvrđivanju redovnih usluga koje obuhvata naknada za školarinu za jednu školsku godinu osnovnih, master i doktorskih studija na Univerzitetu u Kragujevcu možete pogledati ovde

Cenovnik administrativnih usluga na Fakultetu medicinskih nauka Univerzitetu u Kragujevcu (usvojen na sednici Saveta 15.10.2015) možete pogledati ovde

Izveštaj disciplinske Komisije

Izveštaje disciplinske Komisije možete
možete pogledati ovde

Izveštaj Komisije za upis studenata u prvu godinu

Zapisnik Komisije za sprovođenje upisa
možete pogledati ovde

Izveštaji o sprovedenim evaluacijama nastavnog kadra

Izveštaje o sprovedenim evaluacijama nastavnog kadra možete
možete pogledati ovde

Finansijski plan za tekuću godinu

Finansijski plan za tekuću godinu možete
možete pogledati ovde

Finansijski izveštaj za prošlu godinu

Finansijski izveštaj za prošlu godinu možete
možete pogledati ovde

 

 


   

 

Zbog promene SSL protokola u nonSSL, povremeno može doći do neispravnosti linkova na stranicama, u tom slučaju probajte bez protokola https://. Izvinjavamo se na svim mogućim smetnjama.