Trenutno ste na:
 
Postdiplomske studije
  Javne odbrane
 


Povezani sadržaji:
 
Zakazane javne odbrane
Arhiva vesti
Kontakt
 

Navigacija:
 
Početna strana
  
JAVNE ODBRANE
ZAKAZANE JAVNE ODBRANEARHIVA VESTI

 

04.03.2021. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Milana Kocića, pod nazivom: „Ispitivanje faktora koji utiču na uspeh kombinovanog hirurškog lečenja i zagrejane intraperitonealne hemioterapije kod pacijentkinja sa karcinozom peritoneuma ovarijalnog porekla“ održaće se u Amfiteatru „prof. dr Milosav Miša Kostić“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 04.03.2021. godine, sa početkom u 12.00 časova.


01.03.2021. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Jovana Lukovića, pod nazivom: „Ispitivanje in vitro antitumorskog efekta i mehanizma delovanja analoga halkona na ćelije tumora humanog porekla“ održaće se u Amfiteatru „prof. dr Milosav Miša Kostić“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 01.03.2021. godine, sa početkom u 14.00 časova.


24.02.2021. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Helena Marić, pod nazivom: „Uticaj polimorfizma gena za DNA metiltransferaze na tok i ishod melanoma“ održaće se u Plavoj sali „prof. dr Ljubiša Aćimović“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 24.02.2021. godine, sa početkom u 15.00 časova.


09.02.2021. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Vesne Jovanović, pod nazivom: „Ispitivanje uticaja protektivnih i faktora rizika na sindrom izgaranja nastavnika koji realizuju nastavu u redovnim i školama za intelektualno ometenu decu“ održaće se u Plavoj sali „prof. dr Ljubiša Aćimović“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 09.02.2021. godine, sa početkom u 13.00 časova.


08.02.2021. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Zagora Zagorca, pod nazivom: „Procena uticaja intraabdominalnog pritiska na parametre strukture i funkcije jetre kod bolesnika podvrgnutih laparoskopskim operacijama žučne kese“ održaće se u Plavoj sali „prof. dr Ljubiša Aćimović“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 08.02.2021. godine, sa početkom u 11.00 časova.


01.02.2021. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Aleksandre Vukotić, pod nazivom: „Hemodinamski efekti primene različitih simpatikomimetika tokom planiranog carskog reza u spinalnoj anesteziji“ održaće se u Plavoj sali „prof. dr Ljubiša Aćimović“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 01.02.2021. godine, sa početkom u 13.00 časova.


01.02.2021. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Aleksandre Vukotić, pod nazivom: „Hemodinamski efekti primene različitih simpatikomimetika tokom planiranog carskog reza u spinalnoj anesteziji“ održaće se u Plavoj sali „prof. dr Ljubiša Aćimović“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 01.02.2021. godine, sa početkom u 13.00 časova.


18.01.2021. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Ivice Petrovića, pod nazivom: „Uloga galektina-3 u patofiziologiji ? ćelija pankreasa“ održaće se u Amfiteatru „prof. dr Milosav Miša Kostić“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 18.01.2021. godine, sa početkom u 10.00 časova.


29.12.2020. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Mirka Mikića, pod nazivom „Značaj korelacije analize gustine kosti i primarne stabilnosti kod izbora dizajna dentalnih implantata“ održaće se u Amfiteatru „prof. dr Milosav Miša Kostić“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 29.12.2020. godine, sa početkom u 12.00 časova.


25.12.2020. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Stanka Petrovića, pod nazivom „Procena sigurnosti i efekta primene antiagregacione terapije kod bolesnika sa srednje teškom formom ulceroznog kolitisa“ održaće se u Maloj sali Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 25.12.2020. godine, sa početkom u 14.05 časova.


25.12.2020. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Gordane Đorđević, pod nazivom „Uticaj demografskih i socioekonomskih nejednakosti na reproduktivno zdravlje žena“ održaće se u Zelenoj sali Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 25.12.2020. godine, sa početkom od 16.30 časova.


24.12.2020. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Petra Vojvodića, pod nazivom „Standardizacija Montgomeri-Ašberg skale na uzorku depresivnih pacijenata u Srbiji“ održaće se u Amfiteatru „prof. dr Milosav Miša Kostić“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 24.12.2020. godine, sa početkom u 14.00 časova.


24.12.2020. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Mileta Erakovića, pod nazivom „Efekat trikalcijum silikatnog cementa (biodentina) na zarastanje humanih periapeksnih lezija nakon retrogradnog punjenja kanala korena zuba: klinička i eksperimentalna studija“ održaće se u Maloj sali Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 24.12.2020. godine, sa početkom u 12.25 časova.


22.12.2020. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Milene Vuletić, pod nazivom „Značaj ekspresije receptora za leptin u ćelijskoj proliferaciji, neoangiogenezi i organizaciji elastičnih vlakana u skvamocelularnom karcinomu kože“ održaće se u Amfiteatru „prof. dr Milosav Miša Kostić“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 22.12.2020. godine, sa početkom u 14.00 časova.


02.12.2020. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Ivice Petrovića, pod nazivom „Uloga galektina-3 u patofiziologiji ? ćelija pankreasa“ održaće se u Amfiteatru „prof. dr Milosav Miša Kostić“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 02.12.2020. godine, sa početkom u 11.00 časova.


26.11.2020. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Ane Popović, pod nazivom „Karakterizacija i ispitivanje antitumorske aktivnosti kompleksa cinka (II) sa S-alkenil derivatima tiosalicilne kiseline“ održaće se u Plavoj sali „prof. dr Ljubiša Aćimović“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 26.11.2020. godine, sa početkom u 12.00 časova.


29.10.2020. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Jelene Ristić, pod nazivom „Uticaj hroničnog prekondicioniranja inhibitorima fosfodiesteraze 1 samostalno i u kombinaciji sa fizičkom aktivnošću na funkcionalni oporavak izolovanog srca pacova“ održaće se u Amfiteatru „prof. dr Milosav Miša Kostić“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 29.10.2020. godine, sa početkom u 15.00 časova.


28.10.2020. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Svetlane Antić, pod nazivom: „Procena oksidacionog stresa kod bolesnika koji se leče redovnom hemodijalizom“ održaće se u Amfiteatru „prof. dr Milosav Miša Kostić“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 28.10.2020. godine, sa početkom u 15.00 časova.


22.10.2020. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Dragana Dulovića, pod nazivom: „Entezitis kao prediktor ispoljavanja psorijaznog artritisa“ održaće se u Amfiteatru „prof. dr Milosav Miša Kostić“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 22.10.2020. godine, sa početkom u 12.00 časova.


22.10.2020. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Aleksandra Jevtića, pod nazivom: „Hiperbarična oksigenacija i statini u tretmanu sepse pacova“ održaće se u Amfiteatru „prof. dr Milosav Miša Kostić“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 22.10.2020. godine, sa početkom u 14.00 časova.


15.10.2020. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Anice Petković, pod nazivom: „Efekti direktnih oralnih antikoagulanasa na globalnu hemostazu kod pacijenata sa atrijalnom fibrilacijom“ održaće se u Amfiteatru „prof. dr Milosav Miša Kostić“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 15.10.2020. godine, sa početkom u 15.00 časova.


07.10.2020. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Nede Novaković, pod nazivom „Uticaj tretmana senzorne integracije kod adolescenata i odraslih osoba sa poremećajima autističnog spektra“ održaće se u Amfiteatru „prof. dr Milosav Miša Kostić“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 07.10.2020. godine, sa početkom u 12.00 časova.


24.09.2020. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Gordane Gajović, pod nazivom: „Sociomedicinski aspekti depresivnosti kod starih u konteksu savremenih demografskih i društveno-ekonomskih odnosa“ održaće se u Plavoj sali „prof. dr Ljubiša Aćimović“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 24.09.2020. godine, sa početkom u 12.00 časova.


17.09.2020. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Aleksandra Acovića, pod nazivom: „Uloga indolamin 2,3 deoksigenaze u imunomodulaciji ulceroznog kolitisa: parametri inflamacije u usnoj duplji i kolonu“ održaće se u Amfiteatru „prof. dr Milosav Miša Kostić“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 17.09.2020. godine, sa početkom u 12.00 časova.


17.09.2020. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Predraga Đurića, pod nazivom: „Povezanost markera inflamacije, endotelne disfunkcije i metabolizma homocisteina sa težinom koronarne arterijske bolesti kod bolesnika sa stabilnom anginom pektoris“ održaće se u Amfiteatru „prof. dr Milosav Miša Kostić“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 17.09.2020. godine, sa početkom u 16.00 časova.


17.09.2020. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Ane Dević, pod nazivom: „Nivoi citokina pre i posle histeroskopske polipektomije kod infertilnih pacijentkinja“ održaće se u Plavoj sali „prof. dr Ljubiša Aćimović“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 17.09.2020. godine, sa početkom u 12.00 časova.


24.09.2020. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Igora Kumburovića, pod nazivom: „Efekti primene ekstrakta biljke Satureja hortensis L. na bihevioralne manifestacije neurotoksičnosti izazvane cisplatinom kod pacova“ održaće se u Amfiteatru „prof. dr Milosav Miša Kostić“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 24.09.2020. godine, sa početkom u 12.00 časova.


28.09.2020. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Saše Kikovića, pod nazivom „Značaj ultrazvučne elastrografije u dijagnostici diferentovanih karcinoma štitaste žlezde“ održaće se 28.08.2020. godine, na Fakultetu medicinskih nauka u Kragujevcu u Amfiteatru „prof. dr Milosav Miša Kostić“ sa početkom od 12.00 časova.


28.08.2020. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Saše Kikovića, pod nazivom: „Značaj ultrazvučne elastrografije u dijagnostici diferentovanih karcinoma štitaste žlezde“ održaće se u Amfiteatru „prof. dr Milosav Miša Kostić“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 28.08.2020. godine, sa početkom u 12.00 časova.


31. 07. 2020. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Aleksandra Arsenijevića, pod nazivom: „Primarni bilijarni holangitis miševa izazvan bakterijom Novosphingobium aromaticivorans: uloga galektina-3 u aktivaciji inflamazoma“ održaće se u Plavoj sali „prof. dr Ljubiša Aćimović“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 31.07.2020. godine, sa početkom u 16.00 časova.


29. 07. 2020. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Dušanke Tadić, pod nazivom: „Uticaj edukacije bolesnica sa karcinomom dojke tokom primene antineoplastične terapije na anksioznost, depresivnost i stres“ održaće se u Plavoj sali „prof. dr Ljubiša Aćimović“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 29.07.2020. godine, sa početkom u 14.00 časova.


29. 07. 2020. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Dejana Pilčevića, pod nazivom: „Uporedna analiza efikasnosti tri različita terapijska protokola za prevenciju razvoja kontrastne nefropatije nakon angiografskih procedura“ održaće se u Amfiteatru „prof. dr Milosav Miša Kostić“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 29.07.2020. godine, sa početkom u 14.30 časova.


29. 07. 2020. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Dejana Aleksića, pod nazivom: „Analiza faktora rizika za nastanak nepoželjnih interakcija lekova kod pacijenata u neurološkoj jedinici intenzivne nege“ održaće se u Amfiteatru „prof. dr Milosav Miša Kostić“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 29.07.2020. godine, sa početkom u 12.00 časova.


28. 07. 2020. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Milana Paunovića, pod nazivom: „ Analiza prednosti i nedostataka različitih tipova kontinentnih vezikostoma u dece“ održaće se u Plavoj sali „prof. dr Ljubiša Aćimović“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 28.07.2020. godine, sa početkom u 11.00 časova.


28. 07. 2020. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Ivane Maletić Sekulić, pod nazivom: „Uticaj auditivne amplifikacije na kvalitet verbalne komunikacije i socio-emocionalni status osoba sa staračkom nagluvošću“ održaće se u Plavoj sali „prof. dr Ljubiša Aćimović“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 28.07.2020. godine, sa početkom u 13.00 časova.


28. 07. 2020. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Borivoja Savića, pod nazivom: „Uloga folne kiseline, vitamina B12 i genetičke varijacije IL28B gena u nastanku rekuretnog herpetičnog keratitisa“ održaće se u Plavoj sali „prof. dr Ljubiša Aćimović“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 28.07.2020. godine, sa početkom u 16.00 časova.


27. 07. 2020. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Nenada Markovića, pod nazivom: „ Citotoksičnost novosintetisanih dinuklearnih kompleksa platine(II) na ćelije karcinoima dojke in vitro“ održaće se u Amfiteatru „prof. dr Milosav Miša Kostić“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 27.07.2020. godine, sa početkom u 13.00 časova.


31. 1. 2020. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Aleksandra Oroza, pod nazivom: Validnost minimalno invazivnih dijagnostičkih procedura tumorskih promena pljuvačnih žlezda-Core needl biopsy“ održaće se u Amfiteatru „prof. dr Milosav Miša Kostić“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 31. 01. 2020. godine, sa početkom u 13.30 časova.


28. 1. 2020. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Davora Zorčića, pod nazivom: „Primena trodimanzionalnog ultrazvuka u diferencijaciji anomalija maternice Muller-ovog tipa“ održaće se u Plavoj sali „prof. dr Ljubiša Aćimović“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 28. 01. 2020. godine, sa početkom u 15.00 časova.


28. 1. 2020. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Mirka Jovanovića, pod nazivom: „Ispitivanje prediktivne vrednosti faktora rizika za razvoj komplikovane urinarne infekcije nakon ureteroskopske litotripsije“ održaće se u Amfiteatru „prof. dr Milosav Miša Kostić“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 28. 01. 2020. godine, sa početkom u 13.30 časova.


23. 1. 2020. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Dragana Stolića, pod nazivom: „Povezanost karakternih crta i tendencija ka poremećajima ličnosti sa prihvatanjem estetskih intervencija“ održaće se u Plavoj sali „prof. dr Ljubiša Aćimović“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 23. 01. 2020. godine, sa početkom u 14.00 časova.


16. 1. 2020. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Dražena Ivetića, pod nazivom: „Faktori koji utiču na ishod operativnog lečenja cervikalne spondilotične mijelopatije“ održaće se u Plavoj sali „prof. dr Ljubiša Aćimović“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 16. 01. 2020. godine, sa početkom u 12.00 časova.


10. 1. 2020. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Marka Petrovića, pod nazivom: „Klinički značaj pseudoprogresije nakon iradijacije glioblastoma“ održaće se u Amfiteatru „prof. dr Milosav Miša Kostić“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 10. 01. 2020. godine, sa početkom u 14.00 časova.
Ostale informacije možete pogledati u ARHIVI VESTI ovde.


Zbog promene SSL protokola u nonSSL, povremeno može doći do neispravnosti linkova na stranicama, u tom slučaju probajte bez protokola https://. Izvinjavamo se na svim mogućim smetnjama.