Trenutno ste na:
 
Sednice Veća fakulteta
  Nastavno-naučno veće
 


Arhiva Veća :
 
       sednicu
 

Povezani sadržaji:
 
Sazivi veća
Arhiva veća
 

Navigacija:
 
Početna strana
 


 
NASTAVNO-NAUČNO VEĆE

 

Na osnovu člana 3. stav 2. Poslovnika o radu Nastavno-naučnog veća Fakulteta


SAZIVAM

114. sednicu Nastavno-naučnog veća

koja će se održati elektronskim putem, a putem obrasca za elektronsko glasanje, dana 20.04.2022. godine (sreda) sa početkom u 13.00 sati, za koju predlažem


DNEVNI RED

 


 1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice
  (materijal za ovu tačku možete pogledati ovde)

 2. Usvajanje dokumenata potrebnih za akreditaciju Centra izuzetnih vrednosti za izučavanje redoks ravnoteže
  2.1. Program naučnoistraživačkog rada (predlog)
  2.2. Program razvoja naučnoistraživačkog podmlatka (predlog)

 3. Usvajanje Pravilnika o organizaciji i sprovođenju kratkih programa studija
  (predlog za ovu tačku možete pogledati ovde)

 4. Usvajanje Pravilnika o užim naučnim oblastima
  (predlog za ovu tačku možete pogledati ovde)
  (materijal za ovu tačku možete pogledati ovde)

 5. Usvajanje Pravilnika o zajedničkom studijskom programu Osnovnih strukovnih studija strukovna medicinska sestra vaspitač (predlog za ovu tačku možete pogledati ovde)

 6. Odluka o izboru saradnika u zvanju asistenta za užu naučnu oblast Interna medicina
  (predlog za ovu tačku možete pogledati ovde)

 7. Odluke o utvrđivanju predloga sastava komisija za pripremanje izveštaja za izbor
  (predloge za ovu tačku možete pogledati ovde)

 8. Odluke o formiranju komisija za pripremanje izveštaja za izbor u zvanje istraživač pripravnik
  (predloge za ovu tačku možete pogledati ovde)

 9. Odluke u vezi sa postdiplomskim studijama
  (predloge za ovu tačku možete pogledati ovde)Predlozi, izmene i dopune dnevnog reda ili diskusije mogu se dostaviti do 19.04.2022. godine (utorak) do 10.00 časova na adresu vece@medf.kg.ac.rs

 PREDSEDAVAJUĆI VEĆA

Prof.dr Vladimir Jakovljević, dekan

Zbog promene SSL protokola u nonSSL, povremeno može doći do neispravnosti linkova na stranicama, u tom slučaju probajte bez protokola https://. Izvinjavamo se na svim mogućim smetnjama.