Trenutno ste na:
 
Naučna istraživanja
 


Povezani sadržaji:
 
Naučno istraživački rad
Istraživanja
Međunarodni projekti
Projekti Ministarstva
Junior projekti Fakulteta
 

 
AKTUELNO
LABORATORIJSKI I STRUČNI SASTANCI
ŽURNAL KLUBOVI
JAVNI pozivi
JUNIOR PROJEKTI
ARHIVA

 

prikaži:
najave
2019
2018
2017
2016
2015
2014
 
23 APR 2019   

NAUČNI SKUP POVODOM SVETSKOG DANA IMUNOLOGIJE

Drugi naučni sastanak Centra za molekulsku medicinu i istraživanje matičnih ćelija, a povodom Svetskog dana imunologije ima za cilj da omogući forum koji bi stimulisao saradnju sa srodnim naučnim ustanovama u Srbiji kao i sa drugim istraživačkim grupama našeg Fakulteta i Univerziteta. Drugi, ne manje važan cilj je da prikaže rezultate naučnih istraživanja u Centru i drugim naučno-istraživačkim ustanovama.
Saopštenja na ovom sastanku se baziraju kako na publikacijama u međunarodnim časopisima u periodu od godinu dana koliko je proteklo od prethodnog sastanka povodom Svetskog dana imunologije, tako i na istraživanjima koja su u toku i tek treba da budu objavljena.
Naučni skup će se održati u sali prof. dr Ljubiša Aćimović (plava sala) Fakulteta medicinskih nauka u utorak, 23.04.2019. godine sa početkom u 09:45 časova.

Centar u 2018. godini:
Prethodne godine u Centru za molekulsku medicinu i istraživanje matičnih ćelija (koji ima status centra izuzetnih vrednosti) istraživanja je sprovodilo 9 profesora (jedan emeritus, 4 redovna i 4 vanredna), tri docenta i desetine mlađih istraživača i doktoranada, a u okviru: 3 međunarodna; 6 projekata Ministarstva za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj; 3 makro i 19 junior projekata Fakulteta medicinskih nauka.
Ova grupa istraživača je u periodu od godinu dana objavila 29 M20 (13 M21, 7 M22 i 9 M23) i 6 M51 publikacija. U istom periodu u Centru je urađeno i odbranjeno 7 doktorskih disertacija.
Nastavnici Centra su u protekloj deceniji bili dominantni predavači na četiri izborna područja u okviru Doktorske škole (Doktorskih akademskih studija). Tako su u Centru sprovođena i istraživanja za doktorske disertacije u okviru sledećih izbornih područja: Onkologija; Imunologija, infekcija i inflamacija; Matične ćelije u biomedicinskim naukama; Istraživanja u stomatologiji.
Centar već godinama uspešno doprinosi razvoju nauke i stvaranju kadrova Fakulteta medicinskih nauka kroz saradnju sa velikim brojem nastavnika i saradnika koji sada uspešno rade i diseminuju naučnu misao i metod u okviru katedri za: imunologiju, onkologiju, genetiku, hirurgiju, stomatologiju, infektivne bolesti, biohemiju, patološku anatomiju, histologiju i embriologiju, patološku fiziologiju, psihijatriju, internu medicinu, otorinolaringologiju, neurologiju, higijenu i ekologiju, medicinsku statistiku i informatiku, ginekologiju i akušerstvo, farmaceutsku tehnologiju, hemijske predmete, kliničku farmaciju (da nabrojimo samo neke). Ta saradnja je omogućila i veći broj kvalitetnih doktorskih disertacija koje su u potpunosti ili delom urađene u našem Centru. Takođe, Centar sarađuje i sa srodnim institucijama u zemlji kao što su: Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu, Vojnomedicinska akademija u Beogradu, Medicinski fakultet u Beogradu, Institut za medicinska istraživanja u Beogradu, Institut za biološka istraživanja u Beogradu, Medicinski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Institut za primenu nuklearne energije u Beogradu, kao i u inostranstvu: univerziteti u Pekingu, Bernu, Birmingenu, Teksasu, Lundu, Rijeci, Severnoj Irskoj, Njukaslu, Bratislavi, Sofiji i Valensiji.
 4 APR 2019   

CENTAR ZA FUNKCIONALNA ISTRAŽIVANJA
Katedra za fiziologiju
STRUČNI SASTANAK

Pozivamo Vas da prisustvujete stručnom sastanku sa sledećim tematskim oblastima:

1. Predlog istraživanja:
Cirkulišuće mikropartikule kod pacijenata sa reumatiodnim artritisom
Moderator: ass. Aleksandra Vranić

2. Analiza rezultata istraživanja:
Uticaj nandrolon dekanoata i treninga plivanja na sistemski i tkivni redoks status peripubertalnih i adultnih pacova
Moderator: ass. dr Jasmina Sretenović

3. Diskusija o radu: The effects of gasotransmitters inhibition on biochemical and haematological parameters, and oxidative stress in propofol-anaesthetized wistar male rats
Moderator: prof. dr Vladimir Živković


4.4.2019, 15.00 časova, Plava sala, zgrada Dekanata FMN

14 MAR 2019   

CENTAR ZA FUNKCIONALNA ISTRAŽIVANJA
Katedra za fiziologiju
STRUČNI SASTANAK

Pozivamo Vas da prisustvujete stručnom sastanku sa sledećim tematskim oblastima:

1. Predlog istraživanja:
Evaluacija redoks statusa kod pacijenata sa različitim formama multiple skleroze
Moderator: dr. Ana Azanjac Arsić

2. Analiza rezultata istraživanja:
Vrednosti oksido-redukcionih parametara kod ispitanika podvrgnutih testu opterećenja - inicijalno merenje pre terenskog tromesečnog trenažnog programa
Moderator: mr pharm. Marijana Anđić

3. Diskusija o radu: Chronic effects of flaxseed and evening primrose oil on cardiodynamics in isolated rat heart
Moderator: prof. dr Vladimir Živković


14.3.2019., 14.30 časova, Plava sala, zgrada Dekanata FMN