Trenutno ste na:
 
Naučna istraživanja
 


Povezani sadržaji:
 
Naučno istraživački rad
Istraživanja
Međunarodni projekti
Projekti Ministarstva
Junior projekti Fakulteta
 

 
AKTUELNO
LABORATORIJSKI I STRUČNI SASTANCI
ŽURNAL KLUBOVI
JAVNI pozivi
JUNIOR PROJEKTI
ARHIVA

 

prikaži:
najave
2019
2018
2017
2016
2015
2014
 
15 DEC 2016   

CENTAR ZA MOLEKULSKU MEDICINU I ISTRAŽIVANJA MATIČNIH ĆELIJA

Pozivamo Vas da 15.12.2016. u 14:00 sati u amfiteatru "prof. dr Milosav Kostić" prisustvujete predavanju


“Uticaj novosintetisanog liganda (O,O-dietil- (S,S)-etilendiamid-N,N-di- 2-amino- (3-cikloheksil) propanoat dihidrohlorida) na rast i metastaziranje tumora: tumorocidni efekat in vitro i modulacija antitumorskog imunskog odgovora in vivo ” koje će održati

Milena Jurišević


Kalendar laboratorijskih sastanaka Centra za molekulsku medicinu i ISTRAŽIVANJA matičnih ćelija pogledajte ovde
 1 DEC 2016   

CENTAR ZA MOLEKULSKU MEDICINU I ISTRAŽIVANJA MATIČNIH ĆELIJA

Pozivamo Vas da 1.12.2016. u 14:00 sati u amfiteatru "prof. dr Milosav Kostić" prisustvujete predavanju


“Leptin, Galektin-1 i Galektin-3 u limfangiogenezi kolorektalnog karcinoma” koje će održati

Sara Petrović


Kalendar laboratorijskih sastanaka Centra za molekulsku medicinu i ISTRAŽIVANJA matičnih ćelija pogledajte ovde
 3 NOV 2016   

CENTAR ZA MOLEKULSKU MEDICINU I ISTRAŽIVANJA MATIČNIH ĆELIJA

Pozivamo Vas da 03.11.2016. u 15:15 sati u amfiteatru "prof. dr Milosav Kostić" prisustvujete predavanju


“Uloga galektina 3 u eksperimentalnom modelu akutnog pankreatitisa” koje će održati

Bojan Stojanović


Kalendar laboratorijskih sastanaka Centra za molekulsku medicinu i ISTRAŽIVANJA matičnih ćelija pogledajte ovde
20 OKT 2016   

CENTAR ZA MOLEKULSKU MEDICINU I ISTRAŽIVANJA MATIČNIH ĆELIJA

Pozivamo Vas da 20.10.2016. u 15:15 sati u amfiteatru "prof. dr Milosav Kostić" prisustvujete predavanju


“Uticaj mezenhimalnih matičnih ćelija u animalnom modelu akutnog zapaljenja debelog creva izazvanog dekstran natrijum sulfatom” koje će održati

Aleksandar Nikolić


Kalendar laboratorijskih sastanaka Centra za molekulsku medicinu i ISTRAŽIVANJA matičnih ćelija pogledajte ovde
13 OKT 2016   

CENTAR ZA MOLEKULSKU MEDICINU I ISTRAŽIVANJA MATIČNIH ĆELIJA

Pozivamo Vas da 13.10.2016. u 14:00 sati u amfiteatru "prof. dr Milosav Kostić" prisustvujete predavanju


“Uloga galektina-3 u patogenezi eksperimentalnog autoimunskiog miokarditisa” koje će održati

Marina Miletić Kovačević


Kalendar laboratorijskih sastanaka Centra za molekulsku medicinu i ISTRAŽIVANJA matičnih ćelija pogledajte ovde
27 SEP 2016   

CENTAR ZA MOLEKULSKU MEDICINU I ISTRAŽIVANJA MATIČNIH ĆELIJA

Pozivamo Vas da 27.09.2016. u 14:00 sati u amfiteatru "prof. dr Milosav Kostić" prisustvujete predavanju


“Nova populacija ljudskih memorijskih T limfocita sa naivnim membranskim fenotipom” koje će održati

prof. dr Janko Nikolić Žugić
Bowman Professor and Head, Department of Immunobiology,
Co-Director, University of Arizona Center on Aging, University of Arizona, College of Medicine, Chairman of the Board and CEO, American Aging Association
12 SEP 2016   

CENTAR ZA MOLEKULSKU MEDICINU I ISTRAŽIVANJA MATIČNIH ĆELIJA

Pozivamo Vas da prisustvujete

predavanju
„Efekti aktivnih principa izolovanih iz onosma visiani na apoptotsku smrt leukemijskih limfocita“ koje će održati Željko Todorović

15 MAR 2016   

CENTAR ZA MOLEKULSKU MEDICINU I ISTRAŽIVANJA MATIČNIH ĆELIJA

Pozivamo Vas da prisustvujete

predavanju
„Uloga Interleukina-33 u patogenezi karotidne bolesti“ koje će održati dr Biljana Ljujić

15.03.2016. od 14.30 sati u Plavoj sali (broj 44) Fakulteta medicinskih nauka,

 8 MAR 2016   

CENTAR ZA MOLEKULSKU MEDICINU I ISTRAŽIVANJA MATIČNIH ĆELIJA

Pozivamo Vas da prisustvujete

predavanju
„Imunomodulatorni efekti antimikrobnih peptida izolovanih iz kože žaba“ koje će održati dr Jelena Pantić

i predavanju
Primena mezenhimalnih matičnih ćelija suprimira efektorske funkcije NKT ćelija u jetri i redukuje oštećenje hepatocita“ koje će održati dr Marina Gazdić

08.03.2016. od 14.30 sati u Plavoj sali (broj 44) Fakulteta medicinskih nauka,

 1 MAR 2016   

CENTAR ZA MOLEKULSKU MEDICINU I ISTRAŽIVANJA MATIČNIH ĆELIJA

Pozivamo Vas da prisustvujete predavanju

„Galektin-3 ima važnu proinflamatornu ulogu u početnoj fazi akutnog kolitisa i pospešuje aktivaciju NLRP3 inflamazoma u makrofagama i produkciju IL-1β“

01.03.2016. u 14.30 sati u Plavoj sali (broj 44) Fakulteta medicinskih nauka, koje će održati

Bojana Simović Marković
 2 FEB 2016   

CENTAR ZA MOLEKULSKU MEDICINU I ISTRAŽIVANJA MATIČNIH ĆELIJA

Pozivamo Vas da prisustvujete predavanju

„Uticaj dijabetes melitusa na rast i progresiju mišjeg tumora dojke“

2.02.2016. u 14.30 sati u Plavoj sali Fakulteta medicinskih nauka, koje će održati

Dr Nevena Gajović
26 JAN 2016   

CENTAR ZA MOLEKULSKU MEDICINU I ISTRAŽIVANJA MATIČNIH ĆELIJA

Pozivamo Vas da 26.01.2016. u 13 sati, u plavoj sali na Fakultetu medicinskih nauka prisustvujete predavanju:

„Principi funkcionisanja imunskog sistema i njihova (ne)primenjivost na imunski sistem u starenju"

koje će održati
profesor Janko Nikolić Žugić
Professor and Head, Department of Immunobiology
Co-Director, Arizona Center on Aging
Bowman Professor in Medical Research
17 JAN 2016   

CENTAR ZA MOLEKULSKU MEDICINU I ISTRAŽIVANJA MATIČNIH ĆELIJA

Pozivamo Vas da 17.11.2016. u 14:00 sati u amfiteatru "prof. dr Milosav Kostić" prisustvujete predavanju


“Modulacija inflamacije u jetri mezenhimalnim matičnim ćelijama” koje će održati

Jamin Nurković


Kalendar laboratorijskih sastanaka Centra za molekulsku medicinu i ISTRAŽIVANJA matičnih ćelija pogledajte ovde