Trenutno ste na:
 
Naučna istraživanja
 


Povezani sadržaji:
 
Naučno istraživački rad
Istraživanja
Međunarodni projekti
Projekti Ministarstva
Junior projekti Fakulteta
 

 
AKTUELNO
LABORATORIJSKI I STRUČNI SASTANCI
ŽURNAL KLUBOVI
JAVNI pozivi
JUNIOR PROJEKTI
ARHIVA

 

prikaži:
najave
2019
2018
2017
2016
2015
2014
 
23 MAR 2015   

CENTAR ZA MOLEKULSKU MEDICINU I ISTRAŽIVANJA MATIČNIH ĆELIJA

Pozivamo Vas da prisustvujete predavanju:

„ Primena mezenhimalnih matičnih ćelija suprimira efektorske funkcije NKT ćelija u jetri i redukuje oštećenje hepatocita“

23.03.2015. u 20.30 sati u Plavoj sali Fakulteta medicinskih nauka, koje će održati
Dr Marina Gazdić
Mezenhimalne matične ćelije (MSC) su adultne, multipotentne matične ćelije koje se zbog svog regenerativnog i imunosupresivnog potencijala primenjuju u terapiji degenerativnih i autoimunskih bolesti. MSC moduliraju aktivnost profesionalnih antigen prezentujućih i NK ćelija, T i V limfocita, ali njihova uloga u modulaciji NKT ćelija nije u potpunosti razjašnjena. S obzirom da su NKT ćelije najbrojnije u jetri i da su glavne efektorske ćelije u fulminantnom hepatitisu, ispitivana je interakcija MSC i NKT ćelija u eksperimentalnim modelima hiperakutnog oštećenja jetre. Korišćeni su modeli: ,,Fulminantni hepatitis indukovan primenom Konkanavalina A“ i ,,Fulminantni hepatitis indukovan primenom Alfa-galaktozilceramida“.

Kalendar laboratorijskih sastanaka Centra za molekulsku medicinu i ISTRAŽIVANJA matičnih ćelija pogledajte ovde
 9 FEB 2015   

CENTAR ZA MOLEKULSKU MEDICINU I ISTRAŽIVANJA MATIČNIH ĆELIJA


Pozivamo Vas da prisustvujete predavanju:

„Uloga infekcije Cytomegalovirus-om u patogenezi EAE"

09.02.2015. u 18.30 sati u plavoj sali Fakulteta medicinskih nauka, koje će održati

Dr Jelena Milovanović

Virusna infekcija se navodi kao najverovatniji faktor okoline koji utiče na razvoj multiple skleroze. Postoje konfliktni podaci o ulozi infekcije Cytomegalovirus-om u patogenezi multiple skleroze. Cilj ovog istraživanja je da ispita kako infekcija Cytomegalovirus-om utiče na razvoj neuroimunske inflamacije i to korišćenjem BALB/c miševa, rezistentnih na indukciju eksperimentalnog autoimunskog encefalomijelitisa, koji su pre imunizacije MOG35-55 peptidom inficirani mišijim Cytomegalovirus-om.

Kalendar laboratorijskih sastanaka Centra za molekulsku medicinu i ISTRAŽIVANJA matičnih ćelija pogledajte ovde
 2 FEB 2015   

CENTAR ZA MOLEKULSKU MEDICINU I ISTRAŽIVANJA MATIČNIH ĆELIJA


Pozivamo Vas da prisustvujete predavanju:

„Uloga Gal-3 u patogenezi primarne bilijarne ciroze"

02.02.2015. u 18.30 sati u plavoj sali Fakulteta medicinskih nauka, koje će održati

Dr Aleksandar Arsenijević

Primarna bilijarna ciroza (RVS) je autoimunska bolest jetre koju karakteriše destrukcija intrahepatičnih žučnih kanalića i prisustvo antimitohondrijalnih antitela. U RVS je imunski odgovor usmeren na E2 komponentu piruvat dehidrogenaze, enzima koji je lociran u mitohondrijama. Gal-3 je eksprimiran u brojnim epitelnim ćelijama, ta ekspresija se uglavnom povećava u inflamatornim stanjima i u tumorima, ali nema podataka o ulozi Gal-3 u patogenezi inflamatornih bolesti bilijarnih kanalića. Cilj ovog istraživanja je da se ispita uloga Gal-3 u patogenezi primarne bilijarne ciroze u različitim eksperimentalnim modelima bolesti.

Kalendar laboratorijskih sastanaka Centra za molekulsku medicinu i ISTRAŽIVANJA matičnih ćelija pogledajte ovde
27 JAN 2015   

CENTAR ZA MOLEKULSKU MEDICINU I ISTRAŽIVANJA MATIČNIH ĆELIJA


Pozivamo Vas da prisustvujete predavanju:

„Galectin-3 and immunometabolism"

27.01.2015. u 18.30 sati u plavoj sali Fakulteta medicinskih nauka, koje će održati

Nada Pejnovic

Professor in Pathophysiology, Faculty of Medical Sciences University of Kragujevac

Metabolism and immunity regulate internal homeostasis, but the molecular mechanisms that associate immune/inflammatory responses and metabolic disorders are incompletely understood. Obesity via gain of ectopic fat and by inducing complex immune/inflammatory response in metabolic tissues promote insulin resistance, hepatic steatosis, and β cell failure thus representing the major risk factor for type 2 diabetes mellitus (T2DM). Galectin?3 (Gal-3) is a multifunctional molecule that participates in a spectrum of diseases, including metabolic disorders and particularly diabetic complications via its receptor function for advanced glycation end-products (AGEs) and advanced lipoxidation end-products (ALEs). Gal-3 modulates a variety of cellular functions, as well as inflammation and fibrogenesis. Detaljnije pogledajte ovde

Kalendar laboratorijskih sastanaka Centra za molekulsku medicinu i ISTRAŽIVANJA matičnih ćelija pogledajte ovde
12 JAN 2015   

CENTAR ZA MOLEKULSKU MEDICINU I ISTRAŽIVANJA MATIČNIH ĆELIJA


Pozivamo Vas da prisustvujete predavanju:

„Autoimmunity, inflammation and cytokine networks in psychosis" 12.01.2015. u 18.30 sati u plavoj sali Fakulteta medicinskih nauka, koje će održati Milica Borovčanin, MD, PhD

The field of “psychoneuroimmunology” has gained increasing interest and research work during the last 20 years. Several epidemiological studies demonstrate a co-occurrence of autoimmune diseases, chronic inflammatory conditions, and mental disorders. Since in many cases the elevated prevalence of autoimmune/chronic inflammatory diseases existed before the onset of psychosis, the hypothesis was put forward that the onset of psychosis could be induced by an inflammatory process elicited by the autoimmune reaction. Animal models of psychotic conditions (maternal stress and inflammation paradigms) suggest that monocyte/microglia activation can be the result of a combination of genetic predisposition and/or first hit early stimulations of the monocytes and microglia, leading to developmental brain abnormalities. Detaljnije pogledajte ovde

Kalendar laboratorijskih sastanaka Centra za molekulsku medicinu i ISTRAŽIVANJA matičnih ćelija pogledajte ovde