Trenutno ste na:
 
Naučna istraživanja
 


Povezani sadržaji:
 
Naučno istraživački rad
Istraživanja
Međunarodni projekti
Projekti Ministarstva
Junior projekti Fakulteta
 

 
AKTUELNO
LABORATORIJSKI I STRUČNI SASTANCI
ŽURNAL KLUBOVI
JAVNI pozivi
JUNIOR PROJEKTI
ARHIVA

 

prikaži:
najave
2019
2018
2017
2016
2015
2014
 
22 DEC 2014   

CENTAR ZA MOLEKULSKU MEDICINU I ISTRAŽIVANJA MATIČNIH ĆELIJA


Pozivamo Vas da prisustvujete predavanju:

"ISTRAŽIVANJA uloge IL-33/ST2 signalnog puta u mišjem modelu polimikrobne sepse indukovane ligaturom i punkcijom cekuma" 22.12.2014. u 18.30 sati u plavoj sali Fakulteta medicinskih nauka, koje će održati dr Živan Babić.

U osnovi patogeneze sepse je kompleksni balans između proinflamatornog i antiinflamatornog imunskog odgovora koji konačno determiniše ishod bolesti. IL-33 je član familije IL-1 koji svoje dejstvo ostvaruje vezivanjem za receptorski kompleks sastavljen iz ST2 molekula i akcesornog proteina receptora za IL-1. IL-33 vezivanjem za ST2 receptor blokira transdukciju signala sa Toll-like receptora i povećava influks neutrofila na mesto infekcije. Ablacija gena za ST2 molekul smanjuje baktericidnu funkciju fagocita. Cilj planiranog istraživanja je definisanje efekta IL33/ST2 signalnog puta na različite ćelijske komponente imunskog odgovora u mišjem modelu polimikrobne sepse indukovane ligaturom i punkcijom cekuma.


Kalendar laboratorijskih sastanaka Centra za molekulsku medicinu i ISTRAŽIVANJA matičnih ćelija pogledajte ovde
 8 DEC 2014   

CENTAR ZA MOLEKULSKU MEDICINU I ISTRAŽIVANJA MATIČNIH ĆELIJA


Pozivamo Vas da prisustvujete predavanju:

"IL-33 u metastatskom modelu mišijeg malignog melanoma" 08.12.2014. u 18.30 sati u plavoj sali Fakulteta medicinskih nauka, koje će održati Doc. dr Gordana Radosavljević

Maligni melanom je najagresivnija forma tumora kože koju karakteriše brz rast i rana diseminacija metastatskih ćelija u udaljene organe. U brojnim studijama registrovano je da tumor infiltrišu različite subpopulacije leukocita.
U zavisnosti od različitih signala u tumorskoj mikrosredini, ćelije imunskog sistema mogu da suprimiraju ili promovišu progresiju tumora. Ova plastičnost ćelija imunskog sistema determinisana je stimulatornim ili supresivnim citokinima. Cilj istraživanja je da se ispita uticaj IL-33 na modulaciju urođenog antitumorskog imunskog odgovora u metastatskom modelu mišijeg malignog melanoma.


Kalendar laboratorijskih sastanaka Centra za molekulsku medicinu i ISTRAŽIVANJA matičnih ćelija pogledajte ovde
 1 DEC 2014   

CENTAR ZA MOLEKULSKU MEDICINU I ISTRAŽIVANJA MATIČNIH ĆELIJA


Pozivamo Vas da prisustvujete predavanju:

"Uticaj hiperglikemije na rast i progresiju mišjeg tumora dojke modulacijom antitumorskog imunskog odgovora" 01.12.2014. u 18.30 sati u plavoj sali Fakulteta medicinskih nauka, koje će održati dr Nevena Gajović.

Pacijenti sa dijabetesom imaju povećanu incidencu tumora i mortalitet. Hiperglikemija pojačava oksidativni stres i sledstveno facilitira kancerogenezu, adhezivnost i invazivnost tumorskih ćelija. Hiperglikemija i oksidativni stres takođe menjaju aktivnost ćelija urođene i stečene imunosti. Uloga hiperglikemije na antitumorski imunski odgovor nije ispitivana

Cilj ovog istraživanja je ispitati uticaj hiperglikemije na rast i razvoj tumora dojke u eksperimentalnom mišjem modelu, kroz modulaciju antitumorskog imunskog odgovora.


Kalendar laboratorijskih sastanaka Centra za molekulsku medicinu i ISTRAŽIVANJA matičnih ćelija pogledajte ovde
10 NOV 2014   

CENTAR ZA MOLEKULSKU MEDICINU I ISTRAŽIVANJA MATIČNIH ĆELIJA

Pozivamo Vas da prisustvujete predavanju:

"Galektin 3 u patogenezi akutnog zapaljenja creva" 10.11.2014. u 18.30 sati u plavoj sali Fakulteta medicinskih nauka, koje će održati

dr Bojana Simović Marković. .

Rukovodilac grupe je Vladislav Volarević

Galektin 3 (Gal-3) je lektin koji ima važnu ulogu u inflamaciji i malignim bolestima creva, ali je njegov značaj u patogenezi ulceroznog kolitisa nepoznat. U ovom istraživanju ispitivan je uticaj delecija gena za Gal-3 i farmakološke inhibicije Gal-3 u patogenezi akutnog kolitisa indukovanog primenom dekstran natrijum sulfata (DSS).

Kalendar laboratorijskih sastanaka Centra za molekulsku medicinu i ISTRAŽIVANJA matičnih ćelija pogledajte ovde
30 JUN 2014   

CENTAR ZA MOLEKULSKU MEDICINU I ISTRAŽIVANJA MATIČNIH ĆELIJA

Pozivamo Vas da prisustvujete predavanju

"Metabolički poremećaji u starih T limfocita sprečavaju aktivaciju transkripcionih programa ključnih za imunost na infekciju" koje će 30.06.2014. u 14 sati, u plavoj sali Fakulteta medicinskih nauka održati

profesor Janko Nikolić Žugić
Chairman of the Board, American Aging Association
Bowman Professor and Head, Department of Immunobiology
Co-Director, Arizona Center on Aging
University of Arizona College of Medicine
 3 APR 2014   

CENTAR ZA MOLEKULSKU MEDICINU I ISTRAŽIVANJA MATIČNIH ĆELIJA

Laboratorijski sastanak je zakazan za četvrtak 03.04.2014. sa početkom u 14:30 sati u plavoj sali


Predavač je dr Bojana Simović Marković. .

tema: "Uloga i značaj galektina 3 u patogenezi eksperimentalnog modela akutnog kolitisa".
 6 MAR 2014   

CENTAR ZA MOLEKULSKU MEDICINU I ISTRAŽIVANJA MATIČNIH ĆELIJA

Laboratorijski sastanak je zakazan za četvrtak 06.03.2014. sa početkom u 14:30 sati u plavoj sali.


Predavač je dr Ilija Jeftić.

tema: "Uloga galektina-3 u razvoju steatohepatitisa i fibroze jetre u eksperimentalnom modelu gojaznosti".
20 FEB 2014   

CENTAR ZA MOLEKULSKU MEDICINU I ISTRAŽIVANJA MATIČNIH ĆELIJA

Laboratorijski sastanak je zakazan za četvrtak 20.02.2014. sa početkom u 14:30 sati u plavoj sali.


Predavač je Aleksandar Arsenijević.

tema: "Uloga galektina 3 u patogenezi primarne bilijarne ciroze".