Trenutno ste na:
 
Specijalističke studije
 

Povezani sadržaji:
Navigacija:
 
Početna strana
  
POSTDIPLOMSKE STUDIJE
specijalističke studije
O studijama

.

Specijalističko obrazovanje zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika podrazmeva sticanje znanja, veština i sposobnosti za obavljanje visokostručnih specijalizovanih poslova u zdravstvenoj struci i primenu rezultata nauke u praksi, u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti.

Fakultet vrši upis kandidata na specijalističke studije putem konkursa dva puta godišnje, mart - septembar (izdaje upisnicu, indeks specijalističkog staža).
Upis kandidata na dvosemestralnu nastavu vrši se po konkursu za upis na poslediplomske studije, za specijalizante na završnim godinama specijalističkog staža.
Upis studenata na specijalističke studije zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika obavlja Fakultet za grane koje određuje Ministarstvo za zdravlje, kao što je predviđeno Zakonom i drugim opštim aktima.

Specijalističke studije se organizuju iz sledećih oblasti:

 1. Abdominalna hirurgija
 2. Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna terapija
 3. Bolesti zuba i endodoncija
 4. Ginekologija i akušerstvo
 5. Grudna hirurgija
 6. Dermatovenerologija
 7. Epidemiologija
 8. Imunologija
 9. Interna medicina
 10. Infektologija
 11. Klinička biohemija
 12. Klinička farmakologija
 13. Klinička farmacija
 14. Maksilofacijalna hirurgija
 15. Neurologija
 16. Opšta medicina
 17. Opšta hirurgija
 18. Oralna hirurgija
 19. Ortopedija vilica
 20. Ortopedska hirurgija i traumatologija
 21. Otorinolaringologija
 22. Oftalmologija
 23. Paradontologija i oralna medicina
 24. Patologija
 25. Pedijatrija
 26. Preventivna i dečja stomatologija
 27. Psihijatrija
 28. Radiologija
 29. Socijalna medicina
 30. Socijalna farmacija
 31. Sportska medicina
 32. Stomatološka protetika
 33. Sudska medicina
 34. Toksikološka hemija
 35. Urgentna medicina
 36. Farmakoterapija
 37. Fizikalna medicina i rehabilitacija
 38. Higijena

Uže specijalističke studije se organizuju iz sledećih oblasti:

 1. Bolesti zavisnosti
 2. Gastroenterohepatologija
 3. Dijetoterapija
 4. Endokrinologija
 5. Epidemiologija zaraznih bolesti
 6. Epidemiologija hroničnih nezaraznih bolesti
 7. Interventna radiologija
 8. Kardiologija
 9. Medicinska informatika
 10. Nefrologija
 11. Onkologija
 12. Pulmologija
 13. Reumatologija
 14. Sudska psihijatrija
 15. Hematologija

Specijalizacija počinje danom upisa na Fakultet.
Specijalizant obavlja specijalistički staž po programu odgovarajuće grane čiji sastavni deo čine veštine koje specijalizant savladava kod mentora kog imenuje Naučno-nastavno veće Fakulteta.

U okviru specijalističkog staža student obavezan je da odsluša dvosemestralnu nastavu u trajanju od 9 meseci.
Posle obavljene nastave student polaže kolokvijume koji su uslov za overu dvosemestralne nastave.
Podaci o obavljenoj nastavi i položenom kolokvijumu upisuju se u indeks specijalističkog staža.
U toku obavljanja nastave specijalizanti ne mogu biti upućivani na savladavanje veština kod mentora za preostali deo staža po programu.

Prvi semestar (zimski) traje od 1. oktobra tekuće godine do 1. februara naredne godine.
Drugi semestar (letnji) traje od 16. februara do 30. juna tekuće godine.
U jednom semestru nastava se izvodi u trajanju od najmanje 15 sedmica, a fond praktične i teorijske nastave je 30 časova sedmično.
Odnos teorijske i praktične nastave je najmanje dve trećine u korist praktične nastave, s tim da program teoretske nastave (predavanja) obuhvati najmanje dve trećine uže stručnih predmeta.
Posle savladane grupe veština kod mentora na koje je bio upućen, Fakultet upućuje specijalizanta kod odgovarajućeg mentora na savladavanje naredne grupe veština.

Posle obavljenog specijalističkog staža i overenih semestara dvosemestralne nastave, specijalizant stiče pravo da polaže specijalistički ispit odgovarajuće vrste specijalizacije.
Ispit se polaže pred ispitnom komisijom koju imenuje Naučno-nastavno veće.

Posle položenog specijalističkog ispita Komisija utvrđuje ocenu: odličan, vrlo dobar, dobar ili nije položio, koja se unosi u zapisnik i diplomu.
Student koji nije položio specijalistički ispit može da polaže još dva puta u razmacima od najmanje šest meseci.

Posle položenog specijalističkog ispita Fakultet izdaje diplomu o stečenom nazivu: SPECIJALISTA za određenu granu medicine.

Diplomu potpisuje Dekan Fakulteta i predsednik ispitne komisije, a uverenja prodekan za postdiplomsku nastavu.