Тренутно сте на:
 
Специјалистичке студије
 

Повезани садржаји:
Навигација:
 
Почетна страна
 


 
КАТЕДРЕ И ШЕФОВИ КАТЕДРИ
на специјалистичким студијама

.

РБ
Назив катедре
Шеф катедре
1.
  Општа медицина
2.
  Гинекологија и акушерство
3.
  Интерна медицина
4.
  Физикална медицина и рехабилитација
5.
  Социјална медицина
6.
  Општа хирургија
7.
  Орл
8.
  Инфектологија
9.
  Педијатрија
10.
  Психијатрија
11.
  Радиологија
12.
  Клиничка фармакологија
13.
  Имунологија
14.
  Ортопедија
15.
  Офталмологија
16.
  Урологија
17.
  Нуклеарна медицина
18.
  Медицинска микробиологија
19.
  Клиничка биохемија
20.
  Грудна хирургија
21.
  Патологија
22.
  Анестезиологија са реаниматиологијом
23.
  Ургентна медицина
24.
  Неурологија
25.
  Дерматовенерологија
26.
  Епидемиологија
27.
  Хигијена
28.
  Судска медицина
29.
  Абдоминална хирургија
30.
  Васкуларна хирургија
31.
  Лабораторијска медицина
32.
  Спортска медицина
33.
  Клиничка фармација
34.
  Стоматолошке гране
35.
  Микробиологија са паразитологијом
36.
  Фармацеутска технологија
37.
  Фармакотерапија
38.
  Социјална фармација
39.
  Медицинска статистика и информатика
40.
  Оториноларингологија
41.
  Судскa психијатријa 

КАТЕДРЕ И ШЕФОВИ КАТЕДРИ
на уже специјалистичким студијама

 

 

 

РБ
Назив катедре
Шеф катедре
1.
Судска психијатрија
Проф. др Ратко Ковачевић-координатор
2.
Ендокринологија
3.
Болести зависности
4.
Реуматологија
5.
Фертилитет и стерилитет
6.
Ангиологија
7.
Дијетотерапија
8.
Епидемиологија хроничних заразних болести
9.
Епидемиологија хроничних незаразних болести
10.
Медицинска информатика
11.
Интервентна радиологија
12.
Хематологија
13.
Нефрологија
14.
Кардиологија
15.
Пулмологија
16.
Гастроентерохепатологија
17.
  Онкологија